SDL

Report
Visie & Beheerplan Dorpshuis Lierderholthuis
1 juli 2014
beheerplan
doel
visie
Visie & Beheer
(opgesteld 1 juli 2014)
De inhoud is verdeeld in vijf hoofdstukken:
0. Visie en Doel
1. Volop Gebruik
2. Sluitende exploitatie
3. Verstandig beheer
4. Preventief Onderhoud
In dit document staan de Visie
en de uitgangspunten van het
Beheer van het dorpshuis van
Lierderholthuis beschreven.
Tezamen met het
gebruiksregelement en de
gebruiksovereenkomst voor
vaste gebruikers biedt dit de
verenigingen van
Lierderholthuis, inwoners en
betrokkenen de informatie over
beheer en gebruik van het
dorpshuis.
Het gebruiksregelement en de
gebruiksovereenkomst staat op
www. Lierderholthuis.com
onder MFA.
Ons dorpshuis is laagdrempelig,
toegankelijk en uitnodigend
Doel: het dorpshuis in
Visie: het dorpshuis in Lierderholthuis is een
ontmoetingsplek voor en door inwoners van
Lierderholthuis.
Lierderholthuis is het
middelpunt voor dorps-
activiteiten en biedt onderdak
voor het verenigingsleven, de
vrijetijdsbesteding en
basisschoolactiviteiten. Het is
een centrale ontmoetingsplaats
en huisvest dienstverlening aan
inwoners van Lierderholthuis en
omstreken.
Iedereen is welkom in het dorpshuis in
Lierderholthuis
Het dorpshuis staat open voor:
•
alle verenigingen, organisaties, clubs en groepen uit Lierderholthuis
•
activiteiten van de basisschool Lierderholthuis
•
familiefeesten, verjaardagen en vergaderingen
•
activiteiten van dienstverlenende instellingen gericht op de bevolking
van Lierderholthuis en buitengebied (WMO)
•
voorlichtings- en informatiebijeenkomsten
•
cursussen en educatieve activiteiten
•
overige activiteiten in overleg met SDL
•
verenigingen van buiten Lierderholthuis die ruimtes willen huren
•
over commerciële en particuliere activiteiten wordt overlegt met SDL
Stichting Dorpshuis Lierderholthuis (SDL)
houdt koers naar het doel op basis van
onderstaande kaders
Volop gebruik
Sluitende exploitatie
makkelijk reserveren,
afspraken met pachter
aantrekkelijke tarieven,
café en contracten met
laagdrempelig
gebruikers
Verstandig beheer
gelinkt aan PB en goede
samenwerking met
gebruikers, de familie
Leer en vrijwilligers
Preventief onderhoud
slim onderhouden en
gebruik maken van skills
in de gemeenschap
Volop gebruik
Sluitende exploitatie
makkelijk reserveren,
afspraken met pachter
aantrekkelijke tarieven,
café en contracten met
laagdrempelig
gebruikers
Verstandig beheer
gelinkt aan PB en goede
samenwerking met
gebruikers en
vrijwilligers
Preventief onderhoud
slim onderhouden en
gebruik maken van skills
in de gemeenschap
Vaste gebruikers hebben een streepje
voor in het dorpshuis
•
De vaste gebruikers in Lierderholthuis in 2014 zijn: Volleybal vereniging, Tennis,
Muziekvereniging, Basisschool Sint Nicolaas, Jeugdsoos, Toneelvereniging
•
In 2014 betalen zij voor gebruik van de Kerkehoek. En niet additioneel voor MFA. In
oktober evaluatie van het gebruik en aanloop naar de tarieven MFA. Tarief van
plaatselijke vereniging geldt voor de vaste gebruikers.
•
Vaste gebruikers die een plaatselijke vereniging zijn, hebben de mogelijkheid om 1
activiteit per jaar te houden in het dorpshuis met de doelstelling om de verenigingskas
te spekken. De insteek is dan dat de vereniging zelf vrijwilligers in de bediening zet in
het dorpshuis en de drank & hapjes van de pachter van het café betrekt. De inkomsten
van de activiteit zijn voor de vereniging.
•
Vaste gebruikers reserveren ruimtes zonder tussenkomst van SDL of de Familie Leer. En
geven in de reservering aan of ze gebruik willen maken van koffie/thee.
Vaste gebruikers committeren zich aan
gebruik van de ruimtes.
•
Vaste gebruikers stellen eenmaal per jaar gezamenlijk een gebruiksschema op met hun
vaste activiteiten en zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor afstemming hiertussen.
•
Vaste gebruikers en plaatselijke verenigingen committeren zich jaarlijks aan een
bezetting van de ruimtes.
•
De gebruiksinkomsten van de vaste gebruikers gelden als dekking van de vaste kosten
van het dorpshuis.
•
PB subsidieert vooralsnog de bestuursvergaderingen in MFA van plaatselijke
verenigingen.
Uitgangspunten voor gebruik van de
ruimtes
•
Alle gebruikers ondertekenen een gebruiksovereenkomst
•
Rechten en plichten staan in het gebruiksregelement
•
Spelzaal en Soos zijn te gebruiken per uur en per dagdeel (4 uur)
•
Hooiberg en BSO zijn per dagdeel te gebruiken, minimaal gebruik van 1 uur
•
Zaalverhuur bij commerciële en particuliere feestjes regelen via de pachter van café
•
Podium is op afspraak te gebruiken (Muziekvereniging) en niet commercieel
•
We maken onderscheid tussen vaste en incidentele gebruiken
•
En ook tussen verenigingen (plaatselijk en niet-plaatselijk) en commerciële
•
Bij toernooien is het beperkt toegestaan drinken voor persoonlijk gebruik mee te
nemen
Er zijn drie arrangementen voor gebruik
van het dorpshuis
1. Bestuursvergaderingen vaste gebruikers
ruimte gebruik inclusief toilet & garderobe
dagdeel tarief, subsidie vanuit PB
koffie & thee voor MFA-prijs, drankjes café prijs
2. Gebruik vereniging plaatselijk en niet-plaatselijk
ruimte gebruik inclusief toilet & garderobe
tarief per uur of per dagdeel (prijs volgens tabel)
koffie & thee & ranja voor MFA-prijs, drankjes café prijs
3. Maatwerk arrangement
afspraken via de familie Leer van het café
tarief per uur of dagdeel
factuur inclusief consumpties
Bij een vergadering voorziet het café in
koffie en thee
De familie Leer voorziet desgevraagd mensen van koffie, thee of ranja.
Geef dit aan in de reservering.
Bijvoorbeeld een kar met koffiekan + kopjes + melk + suiker + heet water +
thee zakjes + ranja. De gebruikers schenken zelf koffie of thee naar
behoefte. Na afloop van de bijeenkomst wordt de kar met de gebruikte
kopjes in de keuken van het café gereden.
De prijs voor een kopje koffie/thee is 1 euro.
Mocht er in de bijeenkomst andere drankjes gewenst zijn dan is dat apart
af te spreken met Sjaak Leer. Voor deze drankjes gelden de prijzen van het
café.
Over koffie en thee overleg je met het
café
Welk bedrag reken ik af voor ruimte en koffie/thee/ranja?
De gebruikers ontvangt maandelijks een verzamelfactuur van de ruimte en de
genuttigde koffie/thee voor het dorpshuistarief aan SDL. De familie Leer registreert de
afgenomen thee/koffie per gebruikersgroep per activiteit en stuurt een factuur naar
SDL. Die verrekend met de familie Leer eens per maand.
Hoe kom ik in het MFA gebouw als het café gesloten is?
De sleutel is beschikbaar bij SDL; Henk Meulman, Walter Liebregts
Hoe kom ik aan koffie/thee/ranja voor mijn bijeenkomst als het café dicht is?
Dit kan je vooraf aangeven bij Sjaak Leer en daar maak je een afspraak over.
Hoe reserveer ik een zaal met catering? Er
zijn twee ‘ingangen’ om gebruik te maken van
een ruimte in het dorpshuis
structureel
Ik meld me bij SDL en
reserveer een ruimte
Ik maak afspraak voor
de catering de familie
Leer
Ik ontvang 2 facturen:
1 van SDL voor ruimte
1 van Sjaak Leer voor
catering
Ik wil een ruimte huren?
incidenteel
Ik meld me bij Sjaak
Leer en maak een
afspraak met het café
voor ruimte en catering
SDL factureert ruimte
aan de familie Leer
Ik ontvang 1 factuur:
voor de ruimte en de
catering
Vaste gebruikers reserveren zelf via
www. Lierderholthuis.com
•
SDL is de supervisor van Supersaas en beheert inloggegevens.
•
De tijden van vaste wekelijks gebruikers Volleybal en Muziekvereniging in 2014 zijn nu
al geblokt in de kalender en kunnen niet gereserveerd worden.
•
Gebruik van de ruimte is inclusief de toestellen en apparaten:
•
•
•
•
•
•
•
Podium
Vergaderzaal Hooiberg hoog
Vergaderzaal Hooiberg laag
BSO ruimte
Soos
Hal
Spelzaal
Volop gebruik
Sluitende exploitatie
makkelijk reserveren,
afspraken met pachter
aantrekkelijke tarieven,
café en contracten met
laagdrempelig
gebruikers
Verstandig beheer
gelinkt aan PB en goede
samenwerking met
gebruikers en
vrijwilligers
Preventief onderhoud
slim onderhouden en
gebruik maken van skills
in de gemeenschap
Bij de ingebruikname van de MFA hanteert
SDL de volgende financiële uitgangspunten
Het gebouw is gebouwd en ingericht, zodat alle ruimten voor meerdere doeleinden inzetbaar
zijn, hetgeen de multifunctionaliteit en gebruiksmogelijkheden vergroot.
SDL is verantwoordelijk voor de bouw en inrichting van het gebouw, en draagt zorg voor
(laten) schoonmaken, verwarming en klimaatbeheersing, EHBO en AED voorzieningen (via
Plaatselijk Belang Lierderholthuis).
De exploitatie dient kostendekkend te zijn, met een betaalbare gebruikersvergoeding voor
haar gebruikers.
Uitgangspunt is een gezonde exploitatie, waarbij afschrijvingslasten worden genomen en
tevens gereserveerd wordt voor toekomstige kosten zoals groot onderhoud.
Bij de tarieven van de MFA hanteert SDL
de volgende uitgangspunten
SDL is BTW plichtig, op de bouwkosten van ongeveer € 1.350.000, heeft dit een BTW
voordeel van ongeveer € 280.000 opgeleverd;
In de gebruikersvergoeding heeft SDL 6% BTW voor sportactiviteiten en 21% voor
overige activiteiten verrekend.
De tarieven worden bepaald op basis van de begrote exploitatiekosten en het
verwachte gebruik en worden vastgesteld door haar bestuur. Tevens zijn de tarieven
gestaafd aan de tarieven die gelden binnen andere accommodaties binnen de
Gemeente Raalte.
De tarieven worden met ingang van 1 januari 2015 aan haar vaste gebruikers
doorberekend, voor het hele jaar 2014 worden de oude jaartarieven nog gehanteerd
We gaan uit van een realistische
financiële exploitatie
De tarieven voor zaalgebruik zijn gebaseerd
op de tarieven van de Kerkehoek
Bedragen zijn in euro’s
Plaatselijke vereniging
Niet-plaatselijke vereniging
Commercieel & particulier
uur
dagdeel
uur
dagdeel
uur
dagdeel
Spelzaal
22,50
67,5
28,50
85,50
40
120
BSO
12,5
37,5
18,75
56,25
29
86
Soos
15
45
22,5
67,5
34
103
12,5
37,5
18,75
56,25
29
86
10
30
15
45
23
69
Podium
Hooiberg
Korting bij ≥ 26 keer
gebruik per jaar
15%
Korting bij ≥ 15 - < 25
keer gebruik per jaar
10%
Bovenstaande tarieven gaan in per 1 juli 2014
Een dagdeel is 4 uur.
De tarieven zijn inclusief BTW.
Volop gebruik
Sluitende exploitatie
makkelijk reserveren,
afspraken met pachter
aantrekkelijke tarieven,
café en contracten met
laagdrempelig
gebruikers
Verstandig beheer
gelinkt aan PB en goede
samenwerking met
gebruikers, de familie
Leer en vrijwilligers
Preventief onderhoud
slim onderhouden en
gebruik maken van skills
in de gemeenschap
Stichting Dorpshuis Lierderholthuis is
verantwoordelijk voor het dorpshuis
SDL
Walter
PB
lid
PB
lid
PB
lid
PB
Penning
meester
PB
secretaris
PB
voorzitter
SDL
Mea
SDL
ntb
Taken &
Verantwoordelijkheden
afstemming met pachter
café, tarieven bepalen,
financiële cijfers,
exploitatie, versturen van
facturen, coördinatie van
vrijwilligers,
programmering
SDL heeft het juridisch eigendom
van het dorpshuis en is financieel
onafhankelijk van PB. SDL heeft
een eigen balans en een eigen
begroting. Het bestuur bestaat
uit twee bestuursleden van PB
aangevuld met een bestuurslid
van buiten PB.
SDL heeft tot doel het in stand
houden en exploiteren van een
dorpshuis in Lierderholthuis. SDL
bestuur werkt nauw samen met
PB over de besturing van het
dorpshuis.
Beheer en onderhoud wordt vanuit SDL
gecoördineerd
SDL
Beheerder
Familie Leer
PB
SDL
klussenclub
PB
SDL
gebruikerscommissie
PB
PB
PB
PB
evenementenclub
vrijwilligerspool
Vrijwilligers voeren
een groot gedeelte
van de praktische
taken in en rondom
het dorpshuis uit.
Werkgroepen zijn
verbonden aan SDL
via de kartrekker.
Deze stemt in
regelmatige
vergaderingen af met
SDL.
Vrijwilligers hebben een actieve rol bij
het verstandig beheer van MFA
klussenclub
gebruikerscommissie
Voert kleine onderhoudsklusjes uit en een paar keer per jaar
groot onderhoud. Contactpersoon en kartrekker: ntb
Stellen eenmaal per jaar het gebruiksschema op en
evalueert eenmaal per jaar. Bestaat uit afvaardiging van
vaste gebruikers.
evenementenclub
Legt contacten met nieuwe gebruikers, stemt af over
evenementen, zorgt voor reuring en neemt initiatief met
als doel het MFA maximaal gevuld te krijgen. Kartrekker:
vrijwilligerspool
Coördinator organiseert vrijwilligers voor incidentele (niet
bouw-gerelateerde) klussen in het MFA:
SDL faciliteert gebruik van het gebouw
en heeft finale beslissingsbevoegdheid
SDL vult de volgende praktische zaken in:
•
Geeft sleutels uit aan gebruikers
•
Aanspreekpunt voor klachten en vragen
•
Stelt de digitale agenda voor reserveren van ruimtes beschikbaar
•
Factureert gebruik van de ruimtes aan gebruikers
•
Bepaalt bij twijfel of een activiteit kan plaatsvinden
•
Maakt eenmalig prijsafspraken voor de koffie en thee
•
Stelt “gebruiksovereenkomst” en “gebruiksregelement” op
•
Organiseert vrijwilligers voor onderhoud en klussen
•
Stelt een contactpersoon in het dorp beschikbaar (ntb)
De familie Leer is pachter van het café en
vervult de rol van beheerder van het
dorpshuis
De beheerder heeft de volgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:
•
Voorzien van koffie & thee & ranja voor vast dorpshuistarief (1 euro per kopje) bij
bijeenkomsten in de MFA
•
Registreert koffie/thee/ranja a 1 euro gebruik voor het dorpshuistarief
•
Signaleert klein onderhoud aan het gebouw
•
Lichten in dorpshuis aan en uit doen en check op afgesloten deur, verwarming aan en
uit doen en opent het gebouw op verzoek
•
Reserveert ruimtes op verzoek van gebruikers (verenigingen en commercieel) in de
agenda en verzorgt eventuele catering.
•
Overlegt met SDL bij twijfel gebruiksaanvragen en heeft het recht op gebruik te
eindigen in afstemming met SDL
•
Stemt af met contactpersoon SDL bij schade, niet schoon en incidenten
De familie Leer is ook uitbater van Café
D’Olde Wettering
•
De familie Leer is momenteel ook pachter van het café en heeft een
pacht contract met SDL.
•
Zij exploiteren het horeca gedeelte op commerciële basis en zijn zelf
verantwoordelijk voor zijn prijsbeleid en invulling van
ondernemerschap.
•
Voor drinken buiten de dorpshuis arrangementen gelden de prijzen van
het café.
•
Andere dranken dan koffie en thee (ook tijdens een activiteit in het
MFA) worden betrokken bij het café voor commerciële prijzen.
Volop gebruik
Sluitende exploitatie
makkelijk reserveren,
afspraken met pachter
aantrekkelijke tarieven,
café en contracten met
laagdrempelig
gebruikers
Verstandig beheer
gelinkt aan PB en goede
samenwerking met
gebruikers, de familie
Leer en vrijwilligers
Preventief onderhoud
slim onderhouden en
gebruik maken van skills
in de gemeenschap
Preventief Onderhoud
Door slim te onderhouden en gebruik maken van skills in de gemeenschap
hebben we nog jaren plezier van het dorpshuis.
We reserveren 2500 euro per jaar als voorziening voor groot onderhoud

similar documents