Organizácia výučby predmetu Základy prvej pomoci.

Report
Organizácia výučby predmetu
Základy prvej pomoci
MUDr. Martin Fischer
MUDr. Denisa Osinová
Základy prvej pomoci (ZPP)
• výučbu zastrešuje Klinika anestéziológie a
intenzívnej medicíny Jesseniovej lekárskej fakulty
a Univerzitnej nemocnice Martin (KAIM JLF UK a
UNM)
• stránka pracoviska je
http://www.jfmed.uniba.sk/nc/pracoviska/vedec
ko-pedagogicke-pracoviska/kliniky-austavy/klinika-anesteziologie-a-intenzivnejmediciny/
• prebieha priebežná aktualizácia (organizácia,
materiály, témy praktických cvičení a pod.)
Témy prednášiek
•
utorok 11:00 – 1. – 7. týždeň v seminárnej miestnosti KAIM na 4. poschodí v
UNM (chirurgický pavilón 4b – „nová chirurgická prístavba“)
•
1. História a význam prvej pomoci. Hlavné zásady pri poskytovaní prvej
pomoci. Reťaz života.
•
2. Laická resuscitácia – BLS – Basic Life Support (legálne aspekty).
•
3. Indikácie pre použitie AED (Automatického Externého Defibrilátora).
•
4. Prvá pomoc pri traumatických život ohrozujúcich stavoch (krvácanie, zlomeniny,
amputácie, popáleniny, pohryznutia, uštipnutia, topenie sa).
•
5. Prvá pomoc pri netraumatických život ohrozujúcich stavoch (príčiny zo strany
srdca a pľúc, otravy alkoholom, liekmi, hubami, alergické reakcie). Náhly pôrod.
•
6. Hlavné príčiny bezvedomia a starostlivosť o pacienta.
•
7. Prvá pomoc pri záchvatových a kŕčových stavoch. Prvá pomoc pri kolapse a
strate tekutín (hnačka, prehriatie organizmu a iné).
Poradie tém praktických cvičení
•
1. Organizácia výučby predmetu. Vstupný test. Základy, význam a hlavné zásady poskytovania
prvej pomoci.
•
2. Krvácanie (ošetrenie rán, zastavenie masívneho krvácania). Šok. Zlomeniny, vyvrtnutia a
podvrtnutia. Amputácie. Dusenie sa (cudzie teleso, záklon hlavy). Zotavovacia (stabilizovaná)
poloha.
•
3. Primárne vyšetrenie. Bezvedomie rôzneho pôvodu: úrazy hlavy, otras mozgu, epilepsia,
febrilné kŕče, kolaps (mdloba/synkopa), náhla cievna mozgová príhoda (mŕtvica/porážka).
•
4. KPR (kardiopulmonálna resuscitácia): BLS (Basic Life Support = laická resuscitácia). Použitie
AED (Automatický Externý Defibrilátor). Reťaz života.
•
5. Sekundárne vyšetrenie. Dušnosť (dyspnoe): bolesť na hrudníku (akútny koronárny syndróm,
infarkt myokardu, angína pektoris), astma (astmatický záchvat), anafylaktický záchvat
(bodnutie hmyzom, uhryznutie hadom). Pneumothorax.
•
6. Popáleniny. Omrzliny. Úpal. Prehriatie. Topenie sa. Autonehody. Polytrauma. Intoxikácie
(alkohol). Akútne stavy pri cukrovke. Náhly pôrod.
•
7. Praktická skúška.
1. praktické cvičenie
• úvod do organizácie výučby, vysvetlenie
spôsobu hodnotenia a základných pravidiel
• teoretický úvod s diskusiou
– zákony týkajúce sa neposkytnutia prvej pomoci,
fungovanie záchranného systému SR
• vstupný test
2. až 6. praktické cvičenie
• rýchly úvodný test (5 otázok/5 minút)
– slúži na preverenie dostatočnej teoretickej prípravy
pred praktickým nácvikom
– úspešné absolvovanie je potrebné pre ďalšie
pokračovanie v cvičení
– bude sa skladať z individuálnej (samostatná práca)
aj skupinovej časti (spoločné riešenie problémov)
– body z testov sa započítavajú do výslednej známky
2. až 6. praktické cvičenie
• samotná náplň praktického cvičenia
– praktický nácvik riešenia modelových situácií,
diskusia, skupinová práca, rozoberanie prípadov
– hlavné zameranie témy bude na resuscitáciu
– okrem toho sa vždy rozoberú aj ďalšie traumatické
a netraumatické situácie
7. praktické cvičenie
• praktická skúška v podobe ŠOKS
(štrukturalizované objektívne klinické skúšanie)
– individuálne a samostatné vyriešenie viacerých
kontrolovaných modelových situácií (simulácií)
– Váš priebeh bude sledovaný vyučujúcimi a následne
bodovo ohodnotený, so zameraním na praktické
zručnosti
– 2 úlohy: náhodne vybratá téma + KPR
Hodnotenie
Pre úspešné absolvovanie predmetu ZPP a dobrú
známku potrebujete:
• 100% účasť na praktických cvičeniach a
prednáškach + úspešné napísanie všetkých testov
– praktiká sa dajú po dohode nahradiť
– o prípadnom nahrádzaní nám napíšte na mail
• absolvovať vstupný test
• úspešne zvládnuť záverečnú skúšku (ŠOKS)
• osobné hodnotenie študenta
– každý študent je osobitne hodnotený na základe svojej
in/aktivity na praktikách počas celého semestra
– môže ovplyvniť výslednú známku až do miery 20%
Kontakty
• MUDr. Denisa Osinová
– [email protected]
• MUDr. Martin Fischer
– [email protected]
• Facebooková skupina: KAIM JLF ZPP
– slúži pre: informácie, materiály, rýchlu internú
komunikáciu, ...

similar documents