VARAM_2014-2020_30092014

Report
Par pašvaldībām pieejamiem ES
fondu līdzekļiem
1
Saturs
• Darbības programma “Izaugsme un
nodarbinātība” 2014-2020
– VARAM, KM, IzM, LM, SaM, TM, VeM
– ITI investīcijas
• Lauku attīstības programma 2014-2020
• Teritoriālā sadarbība 2014-2020
2
Finansējums pašvaldībām – vienīgais vai
viens no saņēmējiem
Plānotās investīcijas
AI
ES fondu
finansējums, milj.
EUR
Reģionālās attīstības un vides investīcijas
561,01
SM
Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūra, TEN-T tīkli,
Rīgas infrastruktūra
234.8
ZM
Pamatpakalpojumi ceļiem
86
KM
Kultūras un dabas mantojums
35
VARAM
IZM
LM
Vispārējā un profesionālā izglītība, kompetenču attīstība,
jauniešu prasmes, mācību prakses
Diskriminācijai pakļauto integrācija, soc. dienestu efektivitāte,
bērnu aprūpes un personu ar invaliditāti infrastruktūra
263,02
70,18
EM
Siltumtīkli
TM
Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā
9,41
VM
Veselības jomas vadlīniju un kvalitātes sistēma, pakalpojumu
pieejamība
69,95
KOPĀ
53
1 382
3
VARAM PIEEJAMAIS ES FONDU (ERAF UN KF) FINANSĒJUMS
2014.-2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODĀ, MILJ. EUR
SAM nosaukums
ES fondu
finansējums,
EUR
2.2.1.E-pakalpojumi
128 809 714
5.1.1.Plūdu risku mazināšana
28 937 805
5.2.1.Atkritumi
41 342 252
5.3.1.Ūdenssaimniecība
126 574 186
5.4.1. Bioloģiska daudzveidība
15 000 000
5.4.2.Vides monitorings
22 221 960
3.3.1.Publiskā infrastruktūra
uzņēmējdarbības veicināšanai, t.sk.
atbalsts 89 pašvaldībām 37 193 477
milj. euro
59 016 742
4.4.2. Pašvaldību energoefektivitāte
31 393 658
5.6.2. Degradēto teritoriju
revitalizācija
KOPĀ
Uzņēmējdarbības
infrastruktūrai un
degradēto teritoriju
revitalizācijai
295.5
43%
394.3
57%
Pārējais finansējums
236 524 372
689 820 689
4
4
Reģionālā attīstība (VARAM)
SAM 3.3.1. – Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošā infrastruktūrā
Indikatīvais ES fondu finansējums: 59 milj. EUR
Finansējuma saņēmēji: pašvaldības
• Nacionālas nozīmes attīstības centri 10,9 milj. EUR
• Reģionālās nozīmes centri 10,9 milj. EUR
• Ne-attīstības centru pašvaldībām (89) 37,2 milj. EUR
SAM 5.6.2. – Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām
Indikatīvais ES fondu finansējums: 236,5 milj. EUR
Finansējuma saņēmēji: pašvaldības
• Nacionālas nozīmes attīstības centri 92 milj. EUR
• Reģionālās nozīmes centri 92 milj. EUR
• Latgales reģiona pašvaldības 52,24 milj. EUR
SAM 4.2.2. – Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās
Finansējuma saņēmēji: pašvaldības, pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības. Ierobežota atlase
(priekšatlase)
Indikatīvais ES fondu finansējums: 31,39 milj. euro ERAF (85%)
5
EXAMPLE
Darbaspēka apmācības
Ēku (telpu) izbūve,
rekonstrukcija
Iekārtas, aprīkojums,
tehnoloģijas
Privātās
investīcijas
Publiskās
investīcijas
Elektroapgādes un gāzes
pieslēgums
Ūdensapgādes un kanalizācijas,
lietus notekūdeņu, siltumapgādes
infrastruktūra
Pievadceļi
6
Papildinošie projekti
Darbības programma
“Izaugsme un nodarbinātība”
•1.1.1. Zinātnes cilvēkresursi un infra. (273,9
milj. EUR ERAF)
•1.2.1. Investīcijas P&A (158,8 milj. EUR
ERAF)
•1.2.2. Inovatīvie MVU (34,7 milj. EUR
ERAF)
•3.1.1 MVU finansējuma pieejamība (114,1
milj. EUR ERAF)
•3.1.2. Straujas izaugsmes komersanti (65
milj. EUR ERAF)
•3.2.1. Ārējie tirgi (58 milj. EUR ERAF)
•4.1.1. Energoefektivitātes uzņēmējiem (32,5
milj. EUR ERAF)
Lauku attīstības programma
2014-2020
•4.1. Atbalsts lauku saimniecībām (322,2
milj. EUR)
•4.2. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē (77,3
milj. EUR)
•6.4.Atbalsts ieguldījumiem ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā
un attīstīšanā (50,1 milj. EUR)
Privātais
sektors
Publiskais sektors
295 milj.
EUR
Projekta
ideja
Darbības
programma
“Izaugsme un
nodarbinātība”
•3.3.1. Uzņēmējdarbības
infrastruktūra (59milj.
EUR)
•5.6.2. Degradētās
teritorijas (236 milj.
EUR)
Reģiona/pašvaldības
attīstības programma
7
Vides (VARAM)
SAM 5.1.1. - Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu
teritorijās
Finansējuma saņēmējs: pašvaldības, valsts vai pašvaldības iestādes vai komersanti, kuriem,
pamatojoties uz normatīvajiem aktiem ir jānodrošina pretplūdu pasākumi un kuru saimnieciskā
darbība nav izraisījusi plūdu draudus
Indikatīvais finansējums: 28,94 milj. euro ERAF (85%)
SAM 5.4.1. – Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt
ekosistēmas
Finansējuma saņēmējs: valsts un pašvaldības iestādes, pašvaldības
Indikatīvais finansējums: 15 milj. euro KF (85%)
SAM 5.4.2. – Nodrošināt vides monitoringa kontroles sistēmas attīstību un
savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides
pārvaldībā
Finansējuma saņēmējs: institūcijas un kapitālsabiedrības, kas veic vides monitoringu un
kontroli, kā arī vides informācijas apkopošanu, apstrādi un krāšanu, nacionālas nozīmes vides
izglītības un informācijas centri, pašvaldības, biedrības un nodibinājumi, plānošanas reģioni.
Indikatīvais finansējums: 22,22 milj. euro KF (85%)
8
Vides (VARAM)
SAM 5.2.1. – Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu,
pārstrādi un reģenerāciju
Finansējums saņēmējs: komersanti, pašvaldības, pašvaldības kapitālsabiedrības
Indikatīvais ES fondu finansējums: 41,34 milj. euro KF (35%)
SAM 5.3.1. - Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot vides
stāvokli
Finansējums saņēmējs: ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
Indikatīvas ES fondu finansējums: 126,57 milj. euro KF
9
Satiksmes ministrija
4.5.1. Videi draudzīgs sabiedriskais transports
-
Plānotie fin. saņēmēji: nacionālās nozīmes attīstības centri
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 108,5 milj. EUR
6.1.3.SAM: infrastruktūra Rīgas maģistrālajiem pārvadiem
-
Plānotie fin. Saņēmēji: pašvaldība, pašvaldības uzņēmumi
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 82 milj. EUR
6.1.4.SAM: pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu
-
Plānotie fin. saņēmēji: SM, pašvaldības
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 84 milj. (37,7 milj.) EUR
4.4.1.SAM: attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā
-
Plānotie fin. saņēmēji: SM ar tiesībām deleģēt uzdevumu izpildi citām juridiskām
personām (t.sk. pašvaldībām)
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 7,1 milj. EUR
10
Kultūras ministrija
5.5.1.SAM: veicināt reģionālo attīstību, sekmējot nozīmīga
kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un ar to
saistīto pakalpojumu ilgtspējīgu attīstību
-
Indikatīvā mērķa grupa: pašvaldības, saistīto pakalpojumu sniedzēji (mazie
un vidējie komersanti), iedzīvotāji, vietējie un starptautiskie tūristi
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 35 milj. EUR
5.6.1. teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām ?
-
Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Projektus plānots realizēt sadarbībā
starp pilsētas pašvaldību (t.sk. tās uzņēmumiem), valsts pārvaldes iestādēm
(t.sk. valsts kapitālsabiedrībām), kā arī investoriem un attīstītājiem.
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 80 milj. EUR (10%?)
11
Izglītības un zinātnes ministrija (1)
8.1.2.SAM: uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
-
Plānotie fin. saņēmēji : pašvaldības un to apvienības
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 138,39 milj. EUR
8.1.3.SAM: palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu
skaitu
-
Plānotie fin. saņēmēji: profesionālās izglītības iestādes, pašvaldības
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 89 milj. EUR
8.3.2.SAM: palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
-
Plānotie fin. saņēmēji: pašvaldības vai to apvienības u.c.
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 24,24 milj. EUR
12
Izglītības un zinātnes ministrija (2)
8.3.3.SAM: attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to
iesaisti izglītībā, darba tirgū un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā
-
Plānotie fin. saņēmēji: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 7,65 milj. EUR
8.3.5.SAM: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs
-
Plānotie fin. saņēmēji: VIAA, vispārējās izglītības iestādes, pašvaldības
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 19,62 milj. EUR
8.5.1.SAM: palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu
skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās
praktiskās mācībās un mācību praksēs
-
Plānotie fin. saņēmēji: VISC, LDDK, LBAS, LTRK, profesionālās izglītības iestādes, pašvaldības
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 18,65 milj. EUR
13
Izglītības un zinātnes ministrija (3)
8.5.2.SAM: nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību
Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai
-
Plānotie fin. saņēmēji: VISC, LDDK, LBAS, LTRK, LAK, profesionālās
izglītības iestādes, pašvaldības
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 36,88 milj. EUR
8.5.3.SAM: nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu
efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla
profesionālās kompetences pilnveidi
-
Plānotie fin. saņēmēji: valsts iestādes, LDDK, LBAS, LTRK, pašvaldības
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 5,52 milj. EUR
14
Labklājības ministrija
9.1.4. SAM: Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju
integrāciju sabiedrībā un darba tirgū
-
Indikatīvā mērķa grupas: sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautie, darba devēji,
valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 9,71 milj. EUR
9.2.1.SAM: paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku
profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām
-
Indikatīvā mērķa grupa: sociālās politikas veidotāji, sociālā darba speciālisti, valsts un pašvaldību
iestāžu speciālisti
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 11,95 milj. EUR
9.3.1.SAM: attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā
vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā
-
Plānotie fin. saņēmēji: plānošanas reģioni, pašvaldības, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisija, VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 48,52 milj. EUR
15
Ekonomikas ministrija
4.3.1.SAM: veicināt energoefektivitāti un vietējo AER
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.
-
Indikatīvie saņēmēji: energoapgādes komersanti, kas nodarbojas ar siltumapgādi.
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 53 milj. EUR
16
Tieslietu ministrija
SAM Nr.9.1.2.: Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju
sabiedrībā un darba tirgū
-
SAM īstenošanā paredzēta pašvaldību iesaiste bijušo ieslodzīto
resocializācijas posmā sabiedrībā kā vienu no atbalsta programmu
sniedzējiem
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 5,18 milj. EUR
SAM Nr.9.1.3.: paaugstināt resocializācijas sistēmas
efektivitāti (apmācīt darbiniekus, kas strādā ar ieslodzītajiem, t.sk.
bijušajiem)
-
Indikatīvā mērķa grupa: Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas
dienesta darbinieki, citu iesaistīto institūciju, t.sk. pašvaldību darbinieki
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 4,23 milj. EUR
17
Veselības ministrija
9.2.3.SAM: atbalstīt prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju
un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu
-
Indikatīvā mērķa grupa: Nacionālais veselības dienests, Veselības inspekcija, Slimību profilakses un
kontroles centrs, ārstniecības iestādes, pašvaldības
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 4,35 milj. EUR
9.2.4.SAM: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem
-
Plānotie fin. saņēmēji: valsts pārvaldes iestādes, biedrības un nodibinājumi, ārstniecības iestādes,
pašvaldības, saimnieciskās darbības veicēji
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 55,64 milj. EUR
9.2.5.SAM: uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām,
kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas
dzīvo ārpus Rīgas
-
Plānotie fin. saņēmēji: pašvaldības, ārstniecības iestādes, valsts pārvaldes iestādes
-
Indikatīvais ES fondu finansējums: 9,96 milj. EUR
18
Lauku attīstības programma 20142020
• Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos (lauku ceļi)
– Finansējuma saņēmēji: novadu pašvaldības (110)
– Finansējums: ES fondi 86 milj. EUR
• Vietējās attīstības stratēģijas (LEADER) ?
– Finansējuma saņēmēji: vietējās rīcības grupas (t.sk.
pašvaldība var piedalīties ar pilsētām 5000-15000
tūkst.)
– Finansējums: 52 milj. EUR
19
Integrētās teritoriju investīcijas
(ITI)
ERAF Regulas 7.pantā noteiktie nosacījumi attiecībā uz ilgtspējīgas pilsētu
attīstības veicināšanu
Specifiskā atbalsta
mērķa Nr.
3.3.1. Privāto investīciju
piesaiste
4.2.2. Energoefekt.
5.6.2. Degradētās ter.
8.1.2. Vispārējā izgl.
8.1.3. Prof.izglītība
9.3.1. Deinstucionaliz.
KOPĀ
Atbildīgā
ministrija
Indikatīvais ERAF
finansējums 9 vai 8
pilsētām (euro)
Kopējais ERAF
finansējums SAM
(euro)
VARAM
10 911 633
59 016 742
VARAM
VARAM
IZM
IZM
LM
15 696 829
92 138 673
30 000 000
66 801 486
15 300 000
230 848 621
31 393 658
236 524 372
138 389 313
89 068 648
41 241 194
595 633 927
Integrēto teritoriālo investīciju (ITI) ieviešanas shēma
Ministru
kabinets
Reģionālās
attīstības
koordinācijas
padome
Saskaņo katrai pašvaldībai katram
SAM:
•Rādītāji un finansējums (katrai
pašvaldībai katram SAM kopā)
•Pilsētu izaicinājumi
•Apkopotas papildinošās projektu
idejas
Apstiprina
•Rādītāji un
finansējums (katrai
pašvaldībai katram
SAM kopā)
• SAM laika grafiks
Veic projektu iesniegumu atlasi
•Atbilstoši SAM nosacījumiem
•Atbilstoši MK noteiktajam
finansējuma apjomam
Apstiprina vai noraida projekta
iesniegumu
(pēc verifikācijas)
Pašvaldība
Pašvaldība vai
cits iesniedzējs*
Attīstības programma
Investīciju plāns
Sagatavo projekta
iesniegumu SAM
Prioritārās projektu idejas:
1. Projekta ideja
2. Projekta ideja
3. Projekta ideja
Alternatīvās projektu idejas:
1. Projekta ideja
2. Projekta ideja
Pašvaldības
komisija
(piedaloties nozaru
ministrijām/AI)
VERIFIKĀCIJA
• Atbilstoši ERAF regulas
7.panta 5.punktam tiek
pārbaudīts, vai ir veikta
projektu atlase atbilstoši SAM
MK noteikumiem un kritērijiem
*8.1.3.SAM gadījumā projektus pilsētu komisijā iesniedz attiecīgās atlases kārtas
kritērijiem atbilstoši projektu iesniedzēji
21
Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS)
mērķa un Eiropas kaimiņattiecību
instrumenta programmas 2014.2020.gadam
22
Attiecināmās
teritorijas ETS un EKI programmās
Programma
Latvijas–Lietuvas (LV-LT)
sadarbības programma
Attiecināmās teritorijas
Provizoriskais
programmas
finansējums, EUR
pārrobežu Kurzeme, Zemgale, Latgale
55 000 000
Centrālā Baltijas jūras reģiona (CB) Kurzeme, Rīga, Pierīga;
pārrobežu sadarbības programma
Zemgale, Vidzeme kā pieguļošie reģioni
Latvijas–Krievijas (LV-RU) pārrobežu Latgale un Vidzeme;
sadarbības programma
Pierīga, Zemgale, Rīgas
papildus teritorija
Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas (LV-LT- Latgale ;
BY) pārrobežu sadarbības programma
Zemgale kā papildus teritorija
pilsēta
65 650 000
kā
Nav saņemta info
no EK par
finansējumu
Nav saņemta info
no EK par
finansējumu
Baltijas jūras reģiona
(BSR) Visa Latvija
transnacionālā sadarbības programma
250 000 000
Starpreģionu sadarbības programma Visa Latvija
URBACT III
74 000 000
Starpreģionu sadarbības programma Visa Latvija
INTERREG EUROPE
359 000 000
23
Pārrobežu/transnacionālo sadarbības programmu
tematiskais tvērums
LVLT
CB
LVRU
LVLTBY
BSR
Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju
Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju
Aizsargāt vidi un veicināt resursu izmantošanas efektivitāti
Veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus galvenajās
tīkla infrastruktūrās
Veicināt nodarbinātību un atbalstīt darba spēka mobilitāti
Veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību
Uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi
Vietējās kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšanas
veicināšana
Robežu pārvaldības un robežu drošības veicināšana
Ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā
24
Paldies par uzmanību!
25

similar documents