DR6

Report
Hodnocení konkurenčního
postavení produktu
Agregační hodnocení konkurenčního postavení
Agregační
hodnocení
Konkurenční
síla
Technická
způsobilost
Ekonomická
způsobilost
Přitažlivost
trhu
Marketingová
způsobilost
Technická
přitažlivost
KS = a * TZ + b * EZ + c * MZ
Ekonomická
přitažlivost
PT = a*TP + b*EP + c*MP
Pravidlo ekonomické
rovnováhy:
Stáhnout z trhu
C
B
Ponechat
A
PT
E
Ponechat
Ponechat
D
Zmenšit KS
KS
Marketingová
přitažlivost
konkurenční síla má má být
stejně velká jako je přitažlivost
trhu
S růstem technické
a marketingové
způsobilosti
rostou i fixní
náklady
2
Postup stanovení technické
způsobilosti
Identifikace faktorů (vlastností)
technické způsobilosti výrobku
Významnost vlastnosti výrobku
pro zákazníka
Wi
Intenzita působení vlastnosti
na zákazníka
Si
Jak odpovídá charakteristika vlastnosti požadavku zákazníka?
Bezvýznamná .... 1 bod
Zcela se odlišuje ... 1 bod
Málo významná .... 2 body
Značně se odlišuje ... 2 body
Průměrně významná .... 3 body
Mírně se odlišuje ... 3 body
Nadprůměrně významná ... 4 body
Nepatrně se odlišuje ... 4 body
Rozhodující ..... 5 bodů
Zcela odpovídá ... 5 bodů
TZ = S Wi * Si / S Wi
3
Ekonomická způsobilost produkce
Ekonomická způsobilost produkce představuje schopnost podniku produkt efektivně vyrábět a
distribuovat.
Postup stanovení ekonomické způsobilosti EZ
Faktory ekonomické
způsobilosti
Významnost faktorů
Wi
Intenzita působení
Si
Jak se podílejí na celkových nákladech?
Jaká je relativní výše uvedených nákladů vůči konkurenci?
1. Materiál
Materiál
podíl v nákladech 30%
W1 = 5 bodů
mnohem vyšší
Si = 1 bod
2. Mzdy
Mzdy
podíl v nákladech 15%
W1 = 2,5 bodu
mírně vyšší
Si = 2 body
3. Energie
Energie
podíl v nákladech 10%
W1 = 1,7 bodu
stejné
Si = 3 body
4. Dopravné
Dopravné
podíl v nákladech 5%
W1 = 0,8 bodu
mírně nižší
Si = 4 body
6. Marketingové výdaje
Marketingové výdaje
podíl v nákladech 20%
W1 = 3,3 bodu
mnohem nižší
Si = 5 bodů
7. Specifické fixní náklady
Spcifické fixní náklady
podíl v nákladech 15%
W1 = 2,5 bodu
8. Všeobecné fixní náklady
Všeobecné fixní náklady
podíl v nákladech 5%
W1 = 0,8 bodu
EZ = S Wi * Si / S Wi
4
Totální způsobilost výrobku
Způsobilost výrobku udává jak ovlivňuje velikost poptávky
Faktory marketingové
způsobilosti
1. Image
značky
Významnost
W1
Jak image značky
ovlivňuje poptávku?
2. Cena
výrobku
Významnost
W2
Jak cena výrobku
ovlivňuje poptávku?
Intenzita
S1
Jak je značka
známá?
3. Propagace
výrobku
Intenzita
S2
Cena výrobku
vůči konkurenci?
Významnost
W3
Jak propagace
ovlivňuje poptávku?
4. Distribuce
výrobku
Intenzita
S3
Jaká je propagace
vůči konkurenci?
Významnost
W4
Jak distribuce
ovlivňuje poptávku?
Intenzita
S4
Jaká je distribuce
výrobku?
Neovlivňuje
W1 = 1 bod
Zcela neznámá
S1 = 1 bod
Neovlivňuje
W2 = 1 bod
Mnohem vyšší
S2 = 1 bod
Neovlivňuje
W3 = 1 bod
Mnohem nižší
S3 = 1 bod
Neovlivňuje
W4 = 1 bod
Neefektivní
S4 = 1 bod
Nepatrně
W1 = 2 body
Málo
S1 = 2 body
Nepatrně
W2 = 2 body
Nepatrně vyšší
S2 = 2 body
Nepatrně
W3 = 2 body
Mírně nižší
S3 = 2 body
Nepatrně
W4 = 2 body
Podprůměrná
S4 = 2 body
Mírně
W1 = 3 body
Průměrně
S2 = 3 body
Mírně
W2 = 3 body
Stejná
S2 = 3 body
Mírně
W3 = 3 body
Stejná
S3 = 3 body
Mírně
W4 = 3 body
Průměrná
S4 = 3 body
Značně
W1 = 4 body
Nadprůměrně
S2 = 4 body
Značně
W2 = 4 body
Mírně nižší
S2 = 4 body
Značně
W3 = 4 body
Mírně vyšší
S3 = 4 body
Značně
W4 = 4 body
Nadprůměrná
S4 = 4 body
Rozhoduje
W1 = 5 bodů
Všeobecně známá
S2 = 5 bodů
Rozhoduje
W2 = 5 bodů
Mnohem nižší
S2 = 5 bodů
Rozhoduje
W3 = 5 bodů
Značně vyšší
S3 = 5 bodů
Rozhoduje
W4 = 5 bodů
Velmi efektivní
S4 = 5 bodů
MZ = S Wi * Si / S Wi
5
Technická přitažlivost trhu
Technická přitažlivost trhu vyjadřuje míru náročnosti zákazníků na technické a provozní
vlastnosti výrobku.
Faktory (vlastnosti výrobku)
technické přitažlivosti trhu
Významnost vlastnosti výrobku pro zákazníka
Wi
Náročnost zákazníka na provedení vlastnosti
Si
Jak je daná vlastnost pro zákazníka důležitá?
Jak je zákazník náročný na provedení dané vlastnosti výrobku?
Bezvýznamná .... 1 bod
Zcela nenáročný... 5 bodů
Málo významná .... 2 body
Málo náročný ... 4 body
Průměrně významná .... 3 body
Průměrně náročný ... 3 body
Nadprůměrně významná ... 4 body
Nadprůměrně náročný ... 2 body
Rozhodující ..... 5 bodů
Značně náročný ... 1bod
TPT = S Wi * Si / S Wi
6
Ekonomická přitažlivost trhu
Ekonomická přitažlivost trhu představuje souhrn tržních příležitostí pro ovlivňování
výše rozhodujících nákladů daného výrobku
Postup stanovení ekonomické způsobilosti EZ
Faktory ekonomické
způsobilosti
Významnost faktorů
Wi
Intenzita působení
Si
Jak se ceny podílejí na celkových nákladech?
Jaké existují tržní příležitosti pro ovlivnění nákupních cen?
1. Ceny surovin a materiálů
Nepodílejí ... 1 bod
Žádné ... 1 bod
2. Ceny na trhu práce
Nepatrně ... 2 body
Nepatrné ... 2 body
3. Ceny energií
Průměrně ... 3 body
Průměrné ... 3 body
4. Ceny zprostředkovatelů
Nadprůměrně ... 4 body
Nadprůměrné ... 4 body
5. Ceny přepravců
Značně ... 5 bodů
Značné ... 5 bodů
6. Ceny distributorů
7. Ceny marketingových
společností
EPT = S Wi * Si / S Wi
7
Marketingová přitažlivost trhu
Marketingová přitažlivost trhu vyjadřuje velikost tržní
příležitosti
Faktory marketingové
přitažlivost trhu
Tempo růstu
trhu
Velikost
trhu
Významnost
W1
Jak velikost trhu
ovlivňuje poptávku?
Intenzita
S1
Jak je trh
velký
Významnost
W2
Jak tempo růstu trhu
ovlivňuje poptávku?
Průměrné
konkurenční ceny
Velikost
konkurence
Intenzita
S2
Jak je velké
tempo růstu trhu?
Významnost
W3
Jak velikost konkurence
ovlivňuje poptávku?
Intenzita
S3
Jaká je konkurence
velká?
Významnost
W4
Jak nebídkové ceny
ovlivňují poptávku?
Intenzita
S4
Jaké jsou průměrné
nabídkové ceny?
Neovlivňuje
W1 = 1 bod
Velmi malý
S1 = 1 bod
Neovlivňuje
W2 = 1 bod
Záporné
S2 = 1 bod
Neovlivňuje
W3 = 1 bod
Velmi vysoká
S3 = 1 bod
Neovlivňuje
W4 = 1 bod
Velmi nízké
S4 = 1 bod
Nepatrně
W1 = 2 body
Malý
S1 = 2 body
Nepatrně
W2 = 2 body
Stagnující
S2 = 2 body
Nepatrně
W3 = 2 body
Nadprůměrná
S3 = 2 body
Nepatrně
W4 = 2 body
Nízké
S4 = 2 body
Mírně
W1 = 3 body
Průměrně velký
S2 = 3 body
Mírně
W2 = 3 body
Nízké
S2 = 3 body
Mírně
W3 = 3 body
Průměrná
S3 = 3 body
Mírně
W4 = 3 body
Přiměřené
S4 = 3 body
Značně
W1 = 4 body
Nadprůměrně velký
S2 = 4 body
Značně
W2 = 4 body
Průměrné
S2 = 4 body
Značně
W3 = 4 body
Malá
S3 = 4 body
Značně
W4 = 4 body
Nízké
S4 = 4 body
Rozhoduje
W1 = 5 bodů
Ohromný
S2 = 5 bodů
Rozhoduje
W2 = 5 bodů
Vysoké
S2 = 5 bodů
Rozhoduje
W3 = 5 bodů
Žádná
S3 = 5 bodů
Rozhoduje
W4 = 5 bodů
Velmi nízké
S4 = 5 bodů
MPT = S Wi * Si / S Wi
8
Silné a slabé stránky firmy. Dvojí pojetí silných a slabých stránek: efektivita
marketingových aktivit a analýza SWOT. Využití silných a slabých stránek pro
korigování marketingových strategií.
Analýza SWOT
Strenght
silné stránky
Důležitost
Weakness
slabé stránky
Intenzita
Důležitost
Intenzita
Opportunities
příležitosti
Důležitost
Pravděpodobnost
Silné a slabé
stránky
Marketing
Finance
Výroba
Pravděpodobnost
Organizace
Dostupnost kapitálu
Stroje a zařízení
Předvídavost
Tržní podíl
Cash Flow
Náklady
Věrnost
Spokojenost
Finanční stabilita
Kapacity
Tvořivost
Věrnost
Obětavost prac.
Adaptibilita
Jakost
Včasnost
Náklady
Jakost
Propagace
Důležitost
Příležitosti a
hrozby
Image
Distribuce
Threats
hrozby
Marketingové
příležitosti
Hrozby
prostředí
Nové produkty
Konkurence
Nové problémy
Recese
Noví zákazníci
Náklady
Nové potřeby
Legislativa
9
Produktové cíle a marketingové strategie. Hodnocení efektivnosti
marketingových strategií. Volba marketingových strategií. Implementace
marketingových strategií a jejích vliv na tržní cenu firmy.
Produktové
cíle
Firemní
cíle
•Prodej
•Výnosy
•Zisk
•Příspěvek na úhradu
•Podíl na trhu
•Rentabilita
•Náklady
•Hotovost
Shromáždění
informací
•Prodej
•Výnosy
•Zisk
•Příspěvek na úhradu
•Podíl na trhu
•Rentabilita
•Náklady
•Hotovost
Rentabilita investic = Průměrný roční zisk /
Investice
Analýza
informací
Návrh
alternativních
strategií
Volba
vhodné
strategie
Příklad: požadovaná rentabilita investic = 25% ,
pak tržní cena firmy = 4 * průměrný roční zisk
Investice = tržní cena firmy
10
matice General Electric
• Podle kombinace těchto dvou agregovaných
faktorů se obecně navrhovaly tři postupy rozvoje:
• Silný trh a silné postavení – strategie rozvoje a
udržovaní.
• Střední trh a střední postavení – strategie
selektivního rozvoje.
• Slabý trh a slabý postavení – strategie selektivní
zbavování.
11
Konkurenční síla technických
parametrů
Faktor
Změřená hodnota
ZHi
Intervalová
hodnota
IHi = <0;100>
Intenzita vnímání
významnosti
faktoru
vi
Objemová výkonnost
(kW/l)
65
82
0,2
Akcelerace (m/s2)
2,83
90
0,2
Handling (s)
32,5
67
0,1
Čas abs. zpomalení (s)
2,41
77
0,2
Servisní interval (tis. km)
30
40
0,3
Konkurenční síla
technických
parametrů
68,5
12
Odchylková analýza k nastavení
parametrů produktu
100
+ KF
Atraktivita trhu
80
P
-TA
60
+O
40
0
40
60
80
Konkurenční síla technických parametrů
Konkurenční síla (%)
100
13
Intervalová hodnota je přepočítaná naměřená
hodnota do intervalu všech naměřených hodnot
daného faktoru:
ZHi  ZHi(min)
IHi 
 (100  0)
ZHi(max) ZHi(min)
14
Technická atraktivita trhu
Faktor
Změřená
hodnota
Intervalová
hodnota
ZHi
IHi = <0;100>
Intenzita
vnímání
významnosti
faktoru
vi
Technologická úroveň
odvětví
91
91
0,4
Interní rivalita
52
52
0,2
Vyspělost
dodavatelské sítě
97
97
0,1
68
68
0,3
Relativní úroveň
fixních nákladů
Technická
atraktivnost trhu
76,9
15
Na uvedeném modelovém příkladu je možné vysledovat
princip metody. Odchylka je zde rovna:
O = AT – KS = 76,9 – 68,5 = 8,4
kde:
AT … je tržní atraktivita,
PT … je konkurenční síla produktu.
Potom kompozitní změna konkurenční síly je dáno druhou
odmocninou dvojnásobného čtverce odchylky:
Kladná odchylka představuje situaci, kdy je výrobek
poddimenzovaný v ohledu na charakter a investiční očekávání
trhu. Proto je nutné zvýšit agregovanou hodnotu konkurenční
síly produktu. To přestavuje dekompozici této celkové
odchylky na dílčí odchylky, které jsou přiřazeny jednotlivým
faktorům spolupodílící se na konkurenční síle produktu.
Jednotlivé poměry dekompozičních odchylek jsou v poměrech
vah důležitosti těchto faktorů.
16
Požadované nastavení
dekompoziční faktorů
Faktor
Dekompoziční
odchylka
Změna
konkurenč
ní síly ∆KS
Stávající
intervalová
hodnota KS
Požadovaná
intervalová
hodnota KS
Objemová výkonnost
(kW/l)
1,68
2,376
82
84,376
Akcelerace (m/s2)
1,68
2,376
90
92,376
Handling (s)
0,84
1,188
67
68,188
Čas abs. zpomalení
(s)
1,68
2,376
77
79,376
Servisní interval (tis.
km)
2,52
3,564
40
43,564
∑
8,4
11,88
X
X
Požadovaná KS tech.
parametrů
76,9
17

similar documents