Homo erectus - Eszterházy Károly Főiskola, Eger

Report
Eger
Komenczi Bertalan
2013. október 4.
Információ és társadalom II.
Információs rendszerek - információs forradalmak
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Neveléstudományi Doktori Iskola
Médiainformatika intézet
Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék
http://www.ektf.hu/~kbert
[email protected]
Az információ
Információs forradalmak
Információs gépek
Az információs társadalom
Az információtól az információs társadalomig
Információ és társadalom II.
Információs rendszerek - információs forradalmak
1. Planetáris információs rendszerek
2. Információs folyamatok a molekulák szintjén
3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete
4. A gépi információtechnológia korai formái
Mache die Dinge so einfach wie
möglich - aber nicht einfacher.
Albert Einstein
A planetáris információs
rendszerek jellemzői:
anyag és energia
feldolgozása
a randomizációval
szemben, előre
elrendezett
információk (program)
alapján.
1.A planetáris információs rendszerek
Az irányítás szintje
Első szint: élet
Genetikai alapú társulási hajlam
Második szint: kultúra
Kulturális társulások; emberi társadalmak
Harmadik szint: bürokrácia
Bürokratikusan irányított társadalmi
rendszerek
Negyedik szint: technológia
Információs társadalom
Processzor
A sejt
A gerincesek
agya
Program
Genom
Tanult viselkedés
A társadalom
struktúrái
Tervezett szabályok
Az információs
gép
Tervezett algoritmusok
1.A planetáris információs rendszerek
Az irányítás szintje
Első szint: élet
Processzor
A sejt
Genetikai alapú társulási hajlam
Második szint: kultúra
Kulturális társulások; emberi társadalmak
Harmadik szint: bürokrácia
Bürokratikusan irányított társadalmi
rendszerek
A gerincesek
agya
A társadalom
struktúrái
Program
Genom
Tanult viselkedés
Tervezett szabályok
Az információs társadalom
Negyedik szint: technológia
Információs társadalom
Az információs gép
Információs gépek
Tervezett algoritmusok
Információ és társadalom II.
Információs rendszerek - információs forradalmak
1. Planetáris információs rendszerek
2. Információs folyamatok a molekulák szintjén
3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete
4. A gépi információtechnológia korai formái
Mache die Dinge so einfach wie
möglich - aber nicht einfacher.
Albert Einstein
1. Az evolúciós elmélet - Darwin
A fajok természetes
kiválasztással
való eredete,
avagy a sikeres
fajok
fennmaradása
a létért folyó
küzdelemben
Az evolúciós elmélet
Az evolúció gondolatával
előtérbe kerül az a kérdés,
hogy az utódokban hogyan
reprodukálódnak a szülők vonásai,
illetve a fajra jellemző, de a
szülőkben meg nem nyilvánuló
egyéb tulajdonságok.
Ezzel új dimenzió jelent meg a
biológiai gondolkodásban:
az élőlény megjelenési formája,
tulajdonságai (fenotípus) mögötti
rejtett háttértényezők, az élőlényt
leíró „tervrajz" jellegének a
vizsgálata.
2. A tulajdonságok átörökítésének értelmezése – Mendel
Gregor Mendel 1865-ben tette közzé a
tudományos genetikát megalapozó dolgozatát.
Kortársai azonban - bár ismerték eredményeit nem ismerték fel azok jelentőségét. 1900-ban
egymástól függetlenül három kutató is felfigyelt
Gregor Mendel
Mendel alapvető dolgozatának megállapításaira,
és megindult a klasszikus genetika rohamos
fejlődése.
Ez esetben az
élőlényt fekete
doboznak tekintjük,
feltételezve, hogy
a megfigyelhető
tulajdonságokat
bizonyos diszkrét
tényezők (Mendel
ezeket faktoroknak
nevezte) alakítják ki.
J. G Mendel: Versuche über
Pflanzen-Hybriden. Verhandlung
des Naturforschenden Vereins
in Brünn 4, 3-47. 1865.
3. Az örökítő anyag keresése –
Weismann, Avery, Schrödinger
„Az öröklődés lényege egy specifikus
molekuláris struktúrájú sejtmagbeli
anyag átvitele".
(August Weismann: Aufsätze über Vererbung und verwandte biologische
Fragen. (Jena, 1892)
... az öröklődésért felelős kémiai anyag
viszonylag egyszerű, a kristályokhoz
hasonlóan szerkezetben is képes lehet az
élőlények szerkezetét és működését leíró
hatalmas információmennyiség kódolására.
Avery leírta azokat
a kísérleteit,
amelyek egyértelműen
bizonyították,
hogy az örökítőanyag
a kromoszómákban lévő
nukleinsav, a DNS.
4. Az örökítő anyag keresése–a DNS szerkezetének megfejtése
DNS
1953
James D. Watson
Francis Crick
A DNS szerkezete
Nukleotidbázisok (molekulamodellek)
A DNS-molekula replikációja
Biológiai információáramlás
genetikai kód
DNS
fehérjemolekula
Információ mint mintázat / alakzat / reprezentáció
Fehérjeszintézis
A biológiai információáramlás
Az operon-elmélet
A génaktivitás szabályozása
Információ és társadalom II.
Információs rendszerek - információs forradalmak
1. Planetáris információs rendszerek
2. Információs folyamatok a molekulák szintjén
3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete
4. A gépi információtechnológia korai formái
Mache die Dinge so einfach wie
möglich - aber nicht einfacher.
Albert Einstein
3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete
Modern elme
Kognitív technológiák
Hálózati
Gutenberg
Külső memória eszközök, szimbólumkezelő technológiák
eszközökkel támogatott kogníció
Technikai evolúció
TEORETIKUS
Koevolúció
technika
kultúra
MITIKUS
Nyelv: nyitott, megosztott virtuális valóság, absztrakció
szimbolikus kogníció
MIMETIKUS
Mimézis: a test kommunikációs eszközként használata
preszimbolikus kogníció
Kulturális evolúció
EPIZODIKUS
biológia
Biológiai evolúció
Kognitív evolúció
Epizodikus kultúra
Elme
Külvilág
dinamikus
prediktív
A tanulás egyéni útja
szimulatív
reprezentációk, modellek
Eseményészlelés, helyzetelemzés- és
felidézés, korlátozott reprezentáció.
Kontextuális, szituációs, az idegrendszer
saját világába zárt tudás.
A kognitív fejlődés egyéni vonala
3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete
3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete
Főemlősök
Epizódikus
Eseményészlelés, helyzetelemzésés felidézés, korlátozott
reprezentáció. Kontextuális,
szituációs, az idegrendszer
saját világába zárt tudás.
Korai emberfélék
Mimetikus
Homo erectus
intencionalitás
elmeteória
mentális autonómia
motoros reprezentáció
szociális szemantika
pedagógia
A mimetikus kultúra
2. Az emberi információfeldolgozás fejlődéstörténete
A mimetikus kultúra
Külvilág
Szociális szemantika
Szemiotikus készség !
A személy
B személy
Közös tudás, megosztott tapasztalatok
A saját testtel való reprezentáció
referenciális, vizuális, motoros
3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete
Főemlősök
A mitikus kultúra
Epizódikus
Korai emberfélék
Homo erectus
Mimetikus
Homo sapiens
Mitikus
intencionalitás
elmeteória
mentális autonómia
motoros reprezentáció
szociális szemantika
pedagógia
szimbolikus invenció
dialógusok más elmékkel
3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete
A mitikus kultúra
Főemlősök
Epizódikus
Korai emberfélék
Homo erectus
Mimetikus
intencionalitás
elmeteória
mentális autonómia
motoros reprezentáció
szociális szemantika
pedagógia
szimbolikus invenció
Homo sapiens dialógusok más elmékkel
Mitikus
A nyelv átalakítja a
kognitív reprezentációk
természetét „… egy
absztrakt, virtuális
realitás jön létre,
amelyben az objektumok
– legyenek azok tárgyak
vagy személyek, valósak
vagy képzeltek, vagy
a közöttük levő
relációk reprezentációi
– tulajdonságait a
nyelvet használó elme
adományozza”
(Csányi, 2006, 73.).
A teoretikus kultúra
Külső emlékezeti mező
Külső szimbolikus tár
Exogramok
Külvilág
Szociális szemantika
A személy
Engramok
motor skills
conditioned emotional responses
perceptual learning
semantic memories
episodic memories
B személy
Engramok
A tudástartalmak külső
reprezentációja
K T R
3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete
A teoretikus kultúra
Főemlősök
Epizódikus
Korai emberfélék
Homo erectus
Mimetikus
Homo sapiens
Mitikus
Teoretikus
intencionalitás
elmeteória
mentális autonómia
motoros reprezentáció
szociális szemantika
pedagógia
szimbolikus invenció
dialógusok más elmékkel
külső memória eszközök
500 év Gutenberg
3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete
A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete
HOSSZÚ TÁVÚ EMLÉKEZET
MUNKAMEMÓRIA
+ metakognitív dimenzió
A TUDATOSSÁG FÓKUSZA
KÜLSŐ EMLÉKEZETI MEZŐ
TARTÓS KÜLSŐ SZIMBOLIKUS
TÁROLÓRENDSZEREK
A teoretikus kultúra
Főemlősök
Epizódikus
Korai emberfélék
Homo erectus
Mimetikus
Homo sapiens
Mitikus
Teoretikus
500 év Gutenberg
intencionalitás
elmeteória
mentális autonómia
motoros reprezentáció
szociális szemantika
pedagógia
szimbolikus invenció
dialógusok más elmékkel
külső memória eszközök
Homo Tipograficus ?
3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete
Merlin Donald 1991
Információs forradalmak
Főemlősök
Epizódikus Korai emberfélék
6 millió év
kulturális átadás
Mimetikus
Mitikus
Homo erectus
2 millió év
Homo sapiens
100 ezer év
5 ezer év
Teoretikus
500 év
Kognitív architektúra I.
Kognitív architektúra II.
Homo s. tipograficus
Gutenberg
50 év
Az új
kommunikációs
technikák
átszervezik
a gondolkodásmódot
és a megismerés
szerkezetét
Hálózati
Homo s. interneticus ?
3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete
KOGNITÍV TECHNOLÓGIÁK
Gutenberg
KULTÚRÁK
Homo typographicus?
Homo interneticus??
Hálózatok
TEORETIKUS
MITIKUS
MIMETIKUS
EPIZODIKUS
külső emlékezeti tároló rendszer
exogramok
biológiai emlékezet
engramok
Merlin Donald:
Az emberi gondolkodás eredete
Osiris Kiadó, 2001
Goldhaber M. H.: The mentality of Homo interneticus:
Some Ongian postulates. First Monday, volume 9,
number 6 (June 2004),
Homo habilis
Homo erectus
Homo sapiens
Kognitív evolúció
posztmodern média-kultúra?
IKT4
teoretikus kultúra
IKT3
írás
mitikus kultúra
Fehérje
IKT2 nyelv
alapú
kultúra
high-tech IKT1mimetikus
mimézis
epizódikus kultúra
szimbolikus
kogníció
preszimbolikus
kogníció
A kulturális evolúció
szakaszai
ANTROPOGENEZIS
A KOGNITÍV
ARCHITEKTÚRA
MÓDOSULÁSAI ÉS A MAI
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA
hálózati kommunikáció
Szilícium alapú
elektronikus
high-tech
Információ és társadalom II.
Információs rendszerek - információs forradalmak
1. Planetáris információs rendszerek
2. Információs folyamatok a molekulák szintjén
3. A humán kognitív architektúra fejlődéstörténete
Az emberi agy szerveződésének és működésének alapvonásai
4. A gépi információtechnológia korai formái
Mache die Dinge so einfach wie
möglich - aber nicht einfacher.
Albert Einstein
Az ember képes olyan eszközök létrehozására is,
amelyek kiterjesztik az agy akciórádiuszát,
kibővítik kapacitását, kiegészítik működési
lehetőségeit. Ezt a belső reprezentációs
rendszerek kreatív konstrukciós képessége teszi
lehetővé. A nyelvi szimbólumok használata ugyanis
a valóság olyan szintű modellezését és megértését
tette lehetővé, amelynek alapján a társas
találékonyság és alkotókészség (szociogenezis)
létrehozta a technikai civilizáció változatos
eszközrendszerét és gépvilágát, beleértve az
információs eszközöket és gépeket is.
5. A gépi információtechnológia korai formái
World 2
Világkép
Információ mint alakzat
értékek/hitek/attitűdök
belátás/szimuláció/előrelátás
processzor-1
jelek
World 3
tudás
reprezentáció, modellek
információ
szimbolikus
kogníció
szimbólum
preszimbolikus
kogníció
ikon
index
Információ mint üzenet
ingerek
anyag/energia - állapotváltozás
eszközök
A gépi információtechnológia
korai formái
World 1
5. A gépi információtechnológia korai formái
Információs forradalmak
1. A könyvnyomtatás forradalma
A könyvnyomtatás kulturális és társadalmi következményei
2. A távközlés forradalma
(A Marconi-konstelláció kibontakozása)
3. A kép- és hangrögzítés forradalma
4. A műsorszórás forradalma
1.A könyvnyomtatás forradalma
A könyvnyomtatás kulturális és társadalmi következményei
Az írásban rejlő lehetőségek teljes kibontakozását
a nyomtatás tette lehetővé.
The
Gutenberg
Galaxy:
The
Making
of
Typographic
Man
Marshall McLuhan
1962
A tapasztalatok feldolgozásának új módszere
lehetővé tette a cselekvések és formaváltások
jelentős felgyorsulását.
5. Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása
„Az új eljárás által nyújtott
lehetőségek azonban
hamarosan nyilvánvalóvá
váltak, és mélyreható
változásokat előidéző
hatásai szintén
megmutatkoztak,
ugyanis a nyomtatás azáltal,
hogy a szövegeket
szélesebb körben
hozzáférhetővé tette, igen
gyorsan akkora hatóerőt
biztosított nekik, amelyet
nem lehet a kéziratokéhoz
hasonlítani.”
2. A távközlés forradalma
(A Marconi-konstelláció kibontakozása)
Elektronikus jeltovábbítás
XIX. század
Morze-távíró - Samuel Morse, 1837/1844.
Elektronikus hangtovábbítás
Telefon - Alexander Gaham Bell, 1876.
Jeltovábbítás elektromágneses hullámokkal
Szikratávíró - Guglielmo Marconi, 1901.
5. Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása
3. A kép- és hangrögzítés forradalma
XIX. század
Kémiai képrögzítés
Dagerrotípia - Louis Daquerre,1839.
Elektronikus hangrögzítés
Fonográf - Thomas Alva Edison, 1877.
Mozgókép-rögzítés
Film - Auguste Lumiere, 1895.
5 . Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása
4. A műsorszórás forradalma
XX. század
Hangtovábbítás elektromágneses hullámokkal
Rádió - 1906, Amerika
Képtovábbítás elektromágneses hullámokkal
Televízió - 1938, Európa
Amerika
5 . Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása
Technológiai determinizmus
The medium itself that is
the message,not the content!
“trying to understand
our technological
environment”
Understanding media 1964.
5 . Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása
George Gerbner
Társadalmi determinizmus
The
Man
Who
Counts
the
Killings
Kultivációs elmélet
A média rejtett üzenete
5 . Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása

similar documents