pptx

Report
A kétnyelvű gyermekek kihívásai
A többnyelvűség kezelése a francia/magyar
logopédiai gyakorlatban
Boér Zsuzsa
Bibliográfia
Barbara Abdelilah-Bauer: Le défi des enfants bilingues, Éditions La Découverte, Paris,
2006
Flora Lefebvre: Guide d'Information pour la prise en charge orthophonique de
patients bilingues, mémoire d'orthophonie à Nantes 2008 sous la direction de
Mme Chantal Clouard
Holm és Dodd – Henry Rozen: An intervention case study of a bilingual child with
phonological disorder
http://orthophonie.org/an-intervention-case-study-of-a-10310.html
http://clt.sagepub.com/content/15/2/139.short
A nyelvelsajátítás mechanizmusai
I. Jelentéssel bíró egységek felismerése
•
•
•
•
•
(zöngés/zöngétlen hangok megkülönböztetése, prozódia)
6 hónap – gagyogás
7 hónap – a gagyogás specializálódik az adott nyelvre
8-10 hónap – a beszédértés nyilvánvalóvá válik (az eltérés a
produkció és percepció között hosszú ideig fennmarad)
10-12 hónap – a percepciós reorganizáció ideje
11-13 hónap – az első értelmes szavak kimondása
(a gagyogással párhuzamosan)
A nyelvelsajátítás mechanizmusai
II. Szóelsajátítás
• 18 hónap – 2 szó/hét
• 18-24 hónap – 4-5 szó/hét
• Szókincsrobbanás (agykéreg érése, artikulációs- és percepciós
bázis fejlődése, motiváció a környezet megismerésére)
• 2 év – első szóasszociációk
Tárgy ↔ jelentés ↔ hangsor között kialakul a kapcsolat
(mentális reprezentáció), és tárolódik az agyban.
A nyelvelsajátítás mechanizmusai
III. A nyelvtan fejlődése
2 év – szintaktikai stádium
A szabályok elsajátítása dedukció útján.
Ebben a stádiumban keletkező hibák a nyelvi kreativitás
eredményei.
Chomsky: veleszületett általános nyelvtan (LAD neuroncsoport)
Bruner: veleszületett nyelvtan + környezeti vezérlőszerkezet
Language Acquisition Support System
(LASS)
Szűk család – anya – repetitív események – interakció – emoció
0-3 év – a beszéd-elsajátítás legfontosabb szakasza,
direkt „face to face” formában.
Az anya a legfontosabb szereplő!
Mit jelent kétnyelvűnek lenni?
1935 Bloomfield:
Birtokolni két nyelvet hasonló, jó szinten (csakúgy, mint az
egynyelvűek)
Kétnyelvűnek lenni az nem két nyelv birtoklását jelenti, hanem a
hétköznapokban két nyelven való kommunikáció képességét.
Oka: A gyermek kommunikálni akar a környezetével.
Értelmetlen az egynyelvű
gyermekek kritériumai szerint
megítélni a kétnyelvűeket.
Kétnyelvűnek lenni, az nem szimplán két nyelv birtoklása,
hanem a nyelvi kompetenciák egy különleges esete,
nem
értelmezhető
egynyelvű
eszközökkel.
A kétnyelvűség globális megközelítése
Lingvisztikai:
Minden szituációban, minden körülmények között, minden
témáról kommunikálni tud.
Kulturális:
Egy másik kultúra elsajátítása.
Pszichoszociális:
Motivációnk egy másik nyelv megtanulására nagymértékben
függ az értékétől.
A többnyelvűség típusai
A nyelvelsajátítás ideje szerint:
I. Korai és szimultán:
A két nyelv a születés
pillanatától van jelen.
A nyelv
B nyelv
A többnyelvűség típusai
A nyelvelsajátítás ideje szerint:
I. Korai és szimultán:
A két nyelv a születés
pillanatától van jelen.
Oktatási
intézmény
A nyelv
B nyelv
Kisebbségi nyelv
Domináns nyelv
A többnyelvűség típusai
II. Korai és következményes
A második nyelv 3 éves kor után kerül bevezetésre.
Etapjai:
1. Felismerés
2. Mutista (nonverbális)
3. Telegrafikus
4. Helyes mondatalkotás
A többnyelvűség típusai
III. Késői kétnyelvűség
A második nyelv 6 éves kor után kerül bevezetésre.
A nyelvelsajátítástól különböző tanulási képességek implikálódnak.
Van már egy anyanyelvi-kognitív csomag.
Az intuitív nyelvelsajátítást felváltja a problémamegoldás (tanulás).
Használt képességek:
• Emlékezet
• Szemantika
Az intellektuális képességek
vonatkozásában:
kognitív kompetenciák:
Kiegészítő
Limitált
Elvonó
egyenletes
kétnyelvűség
korlátozott
egyenetlen
Kétnyelvűséghez szükséges alapkompetenciák:
• értés
• beszéd
De kiterjeszthető az írásra és olvasásra is.
Az intellektuális képességek
vonatkozásában:
Akkor tekintendő valaki domináns kétnyelvűnek, ha
adott nyelveken tudományos munkára is képes.
A kétnyelvűség egyéni alakulása függ az adott nyelvek
státusától is.
A kétnyelvűség és értelem
Kezdetben sok előítélet: a plusz egy nyelv tanulása agyi
többletmunkát eredményez, (mentális konfúzió
következtében) összekeverednek a nyelvek
1923-ban D. J. Saer 1400 fő 7-14 éves egy- és kétnyelvű
gyermeket vizsgált meg angol nyelvű verbális IQ teszttel.
10 pontos többlet mutatkozott az egynyelvű gyermekek javára
Csupán 40 éve jelentek meg azok az első kutatási eredmények,
amik a második nyelv hasznosságát (pozitív vagy semleges
hatását) méltatják.
Többnyelvűség és agyműködés
A beszédprodukció bal agyféltekei központú.
Énekekre, versekre való emlékezés a jobb agyféltekéhez kötődik.
A beszédértésben az egész kortex részt vesz.
Beszédközpontok:
• korai szimultán kétnyelvűség (3 éves kor előtt) esetén egy
beszédközpont (Broca) van
• domináns nyelvvel rendelkező kétnyelvűek két beszédközponttal
rendelkeznek (mobilis)
Kimutatható egy jobbféltekei túlműködés.
• felnőttkori kései kétnyelvűség esetében két beszédközpont,
egyénenként változó kompetencia (motiváció, tanulási kontextus)
A Wernicke zóna aktiváltsági szintje azonos.
Kétnyelvűség és mentális
reprezentációk
Szó – mentális kép – elraktározódva az agyban
Kétnyelvűség esetén:
Szó (A nyelv) – szó (B nyelv) – mentális kép – elraktározódás az
agyban
Kérdésfeltevés:
A két nyelv mentális reprezentációi közösen tárolódnak-e vagy sem?
mentális reprezentáció
Korai kiegészítő
kétnyelvűeknek egy
kölcsönösen függő
rendszerük volt.
A kései kétnyelvűeknek két
összehangolt, ámde független
rendszerük volt, ami két
nyelvi rendszert és két
mentális reprezentációt
koordinál.
nyelvi jelek
virág
virágfleur
fleur
virág
virág
fleur
fleur
Jim Cummins modern elmélete
I. Nyelvi kompetenciák:
Koncepciók (birtoklás, kérdés, tagadás)
Nem verbális (képek)
II. Csúcsok:
Két elkülönült nyelvi rendszer
szavak
nyelvtan
szókincs
grammatika
verbális és nonverbális közös kompetenciák
Mikor válik egy gyermek kétnyelvűvé?
Megtanul járni, beszélni, kommunikálni.
Megtanulja, hogy a tárgyaknak van nevük, annak függvényében,
hogy ki nevezi meg őket, vagy ahol találhatóak; tudatosul
benne a 2 nyelvi rendszer jelenléte és kétnyelvűvé válik.
A beszéd folyamata során:
A kétnyelvű gyermek kiválasztja a szituációhoz adekvát nyelvet,
majd dezaktiválja a másik nyelvet. Kognitív fölény csak
kiegyensúlyozott kétnyelvűségben van.
Az agy jelentős többletmunkát (agytorna) végez!
A kétnyelvűség hatásai
Pozitív: kognitív fölény kiegyensúlyozott kétnyelvűségben
Transzfer: A nyelv ↔ B nyelv
Negatív: kisebbség (akiknek a többség nyelvén kell boldogulniuk)
A → B transzferálódnak az információk.
Egyéb:
• kreativitás
• rugalmasság
• nyitottság
A nyelv differenciálódása
kétnyelvűség esetén
2 éves kor előtt nincs tudatos megkülönböztetés
Fejlődési etapok:
1-2 év: egy szókincs ömlesztve
2 év: szétválik a szókincs
3 év: szétválik a nyelvtani rendszer
jouent
jouent
A gyermekek az
udvaron
játszanak.
Les enfants
jouent dans la
court.
Hasonlóságok és különbségek az egy- illetve
kétnyelvű beszédfejlődésben
Minden gyermek esetében közös.
Receptív beszéd
Expresszív beszéd
Születés
Az univerzális beszédhangok
felfogása jellemzi.
6 hónap
Percepciós újraszerveződés.
6-9 hónap
gagyogás
(korai stádium univerzális)
9-10
Evidenssé válik a szóértés.
10 hónap
Az adott nyelv mintája
szerinti specializáció.
10-12-15
hónap
Az első szavak időszaka.
18-20 hónap Szókincsrobbanás
Hasonlóságok és különbségek az egy- illetve
kétnyelvű beszédfejlődésben
Univerzális nyelvelsajátítási stratégia, ami minden nyelven
hasonló:
A gyermek figyelme elsősorban azokra az állandó nyelvi
elemekre irányul, melyek a legtöbb információt hordozzák:
• szógyakoriság
• szemantikai átláthatóság
• hangsúly
• nyelvtani szabályosságok
Egyéni variabilitások vannak, az adott nyelv struktúrájának
függvényében.
Specialitások a szimultán kétnyelvűség során
Az elsajátított szavak kategóriái nyelvenként különbözhetnek.
0-2 év
Receptív beszéd
Nincs semmilyen nyelvi tudatosság.
Expresszív beszéd
Szókincs: kevert
Az elsajátított szavak kategóriái
nyelvenként különbözhetnek.
2 év
után
A hallgató függvényében választ
nyelvet a kommunikációhoz.
A két nyelv fejlődésére a „mérleg
effektus” jellemző.
4-5 év
Kiegyenlítődés, behozza a „késést”.
Az adott nyelvi környezetben eltöltött
idő meghatározó.
Hogyan szervezi a gyermek a nyelvet?
Nyelvkeverés (pragmatikai választás, hogy a kommunikáció
eredményes legyen):
• szókincshiány (2 éves kor előtt)
• a kiejtés könnyűsége
• utánzás
Konstrukció vagy konfúzió (18 hó-2 év)?
• gaki (gâteau + cookie)
• babafly (babachka + butterfly)
Hogyan szervezi a gyermek a nyelvet?
Egyik nyelv nyelvtani szabályrendszerének alkalmazása
a másik nyelv használata során.
A keverések nem véletlenek, a mindenkori
élethelyzetben funkciójuk van.
Adaptáció
• a hallgatóságnak megfelelő adekvát nyelvválasztás
Kétnyelvűvé válni
A család szerepe:
• Mindkét szülőre hárul a feladat
• A házastársak beszélik, értékelik egymás nyelvét
• A kisebbségi nyelvnek a szórakoztató gyakorlása
Kritikus periódusa (8 év):
1. Fonológia: 5/7-9/10 év
2. Nyelvtan intuitív elsajátítása: 7 év (megfelelő nyelvi
környezet)
3. Szókincs: nem rendelkezik
A kétnyelvűség nehézségei
• Az anyanyelv veszélybe kerül (jobb iskolai beválás érdekében a
szülők hanyagolják a családi nyelvet).
• A szülő tekintélye ezáltal gyengül.
• Következményes kétnyelvűségben az egyik nyelv a másikkal
függő viszonyban van.
• Ha az anyanyelv-elsajátítás a koncepcióalkotás periódusában
megszakad, a 2. nyelvnek nem lesz elég biztos az alapja.
• Az anyanyelv elvesztéséhez/gyengüléséhez több faktor
egyidejű jelenlétére van szükség.
A nyelvelsajátítást
gátló/lassító tényezők
A nyelvfejlődési elmaradás / zavar okai:
• hallási képességek csökkenése
• beszédképzési / beszédértési problémák
• kognitív zavarok
• érzelmi / pszichológiai zavarok
Kétnyelvűség és nyelvi zavarok
1. Megkésett beszédfejlődés
Ha valamilyen nyelvi/tanulási zavar vagy elmaradás lép fel, nagy
az esélye, hogy a kétnyelvűséget okoljuk érte.
Kétnyelvű gyermekek az egynyelvű normákhoz képest mindig
késésben vannak.
Több nyelv beszélése önmagában nincs negatív hatással a
gyermek beszédfejlődésére.
Szociokulturális faktorok (lakhatás, munkanélküliség,
diszkrimináció) súlyosbíthatják a tüneteket.
Kétnyelvűség és nyelvi zavarok
2. Dadogás
Ha kétnyelvű gyermek dadog, a kezelés első lépéseként
javasolják az egyik nyelv elhagyását, leginkább az anyanyelvét.
A dadogás részben mozgáskoordinációs probléma, a beszéd
mechanikai részét érinti.
A dadogók érzékenyebbek:
• a stresszre
• fáradságra
• érzelmekre
Ha a két nyelv stresszfaktort jelent a gyermek számára, akkor
súlyosbítani fogja a dadogását.
Kétnyelvűség és nyelvi zavarok
2. Dadogás
Ausztrál kutatások szerint a kétnyelvűek dadogása jól kezelhető,
ha a gyermek anyanyelvére (1. nyelvére) koncentrálódik.
Vagyis az anyanyelven való tünetmentesség automatikusan maga
után vonja a 2. nyelven való dadogás megszűnését.
Kétnyelvűség és nyelvi zavarok
3. Diszlexia
A kétnyelvűség okozza a diszlexiát?
A diszlexia teszi nehézzé a nyelvelsajátítást?
Kétnyelvűség:
• 1-2 nyelvi koncepció (mentális kép) és 2 szó
Diszlexia:
• az adott idő alatti információkezelés problémát okoz
• a 2 nyelvi/hangzó rendszer lelassítja a feldolgozási időt, ami az
értésben fog megnyilvánulni
Kétnyelvűség és nyelvi zavarok
3. Diszlexia
A diszlexia – az írott nyelv zavara (18 hónap elmaradás az
olvasástanulásban)
Megoldás:
Nem az otthoni kétnyelvűség megszüntetés.
Ajánlott-e a kétnyelvű iskola a diszlexiás gyermeknek?
Nem tűnik józan döntésnek, mert a szimultán két nyelven való
tanulás fárasztó (+ hallási, kognitív műveletek, nyelvi
képességek).
Realitások a kétnyelvű gyermekek
oktatásában
2-5 év tanulási idő a 2. (kisebbségi) nyelven, hogy utolérjék egynyelvű
társaikat (verbális kompetenciák).
Ez írott nyelv esetében 4-7 év.
1-2. o. 1 év előny az egynyelvű gyermekek javára.
(Még nem beszélik jól a nyelvet, nem tudják elolvasni, amit nem értenek.)
5. o.-ra megduplázódik az előny
(már mindenki jól beszéli a nyelvet, de olvasás-szövegértés során nagyobb a
probléma)
Cél: megelőzni a tanulási nehézségeket!
Milyen nyelven tanuljunk meg olvasni?
Kritérium lehet a nyelvi transzparencia.
Hogyan segítsük elő egy egynyelvű gyermek írás-, olvasástanítását egy idegen
nyelven?
• Egy minimum szókincs megléte kell.
• Pedagógiai megsegítés (intenzív nyelvtanulás kislétszámú osztályban)
Hogyan valósul meg mindez a budapesti Gustav Eiffel Francia Iskolában?
Az iskolai beválásnak 3 kritériuma van:
• Nyelvválasztás
• Pszicho-affektív
• Szocio-kulturális faktorok
A deficittől a nyelvi fogyatékosságig
Iskolai kudarcok
A „félnyelvűség jelensége”
Jellemzői:
• korlátozott szókincs
• hozzávetőleges nyelvtan
• kommunikációs nehézségek mindkét nyelven
Oka:
• egyensúlyhiány
Cummins kutatása
A többnyelvű gyermekek 3-7 évig alulteljesítenek az iskolában.
Nyelvi-konceptuális szinten az alsó tagozat végén, a felső tagozat
elején tűnik el a különbség.
Az anyanyelvi oktatás mellőzése okozza a tanulási zavarokat a
frissen emigrált embereknél (kimutatható korreláció).
A logopédus tanácsai a szülőknek
• A kétnyelvűség előnyt jelent a gyermek számára.
• Megnyugtatni a szülőket, mikor a gyermek keveri a nyelveket
vagy elutasítja egyiket vagy másikat, hogy ez a természetes
beszédfejlődés velejárója kétnyelvűség esetében.
• Ragaszkodni kell az anyanyelv megőrzéséhez.
• Megfelelő nyelvi környezet fenntartása.
• Mindkét nyelv értékét bizonyítani.
• Javasolni az egy nyelv, egy személy gyakorlatát.
• Olvasni mindkét nyelven a gyermeknek.
• Támogatni a gyermeket a spontán megnyilvánulásaiban.
Kétnyelvű gyermek vizsgálata
Anamnézis:
• Milyen nyelveket beszélnek otthon?
• Milyen nyelveket használnak a mindennapokban (szabadidő,
szórakozás)?
• Milyen életkorban sajátította el a nyelveket?
• Milyen nyelveken kommunikál a gyermek (anyával, apával,
testvérekkel, barátokkal)?
Kétnyelvű gyermek vizsgálata
Anamnézis:
• Milyen nyelven álmodik vagy számol?
• Melyik nyelv igényel nagyobb erőfeszítést?
• Melyik nyelvet érti jobban?
• Melyik nyelven szeret beszélni? Miért?
További fontos kérdések:
• Mi az élettörténetük? Milyen hatással van a család életére az
esetleges migráció?
• Milyen viszony alakult ki a családban a két nyelv/ kultúra
között? (konfliktus, dominancia)
Logopédiai vizsgálat
Hasonló tesztek, hasonló nyelveken.
Hangsúly a minőségen.
4-5 éves korig relativizálni.
Nyelvfejlődési zavarban az anyanyelv és a másik nyelv is érintve
van.
Mivel minden nyelvnek sok egyéni vonása van, nem biztos, hogy
a zavar ugyanazon a területen fog jelentkezni mindkét nyelv
során.
Meg kell érteni a kétnyelvű gyermek nyelvi működését az
interferenciák jóslásához.

similar documents