Skupinové rozhodovanie

Report
Skupinové rozhodovanie
Cvičenie 4 z predmetu RaZ
Časť ROZHODOVANIE
Čo je to SkR
Čo je to SkR
• Multi-x rozhodovanie
• Viacero alternatív
• Viac rozhodovateľov (alebo poradcov),
spravidla 1 rozhodovací problém
• Rozhodovanie o prioritách (váhovanie)
• Rozhodovanie o kvalite hodnotiteľov
• Výber optimálnej alternatívy resp. zoradenie
podľa úžitku
Teória utility (úžitkovosti)
Platia identické podmienky pre úžitok ako pri MkR
- Expert sleduje maximalizáciu úžitku. Spotrebiteľom úžitku je rozhodovateľ, ktorý
nemusí byť totožný s expertom.
pohlavie
pohlavie
vek
vek
Úžitok
Preferencie
profesia
profesia
...
...
Podmienky skupinového rozhodovania
- Expert podlieha subjektívnemu resp. objektívnemu pohľadu na
rozhodovací problém
- Expert môže naraziť na bariéry rozhodovania a chyby rozhodovania
- Expert má rôznu úroveň vedomostí, informácií a môže ináč pochopiť
problém
- Expert je ovplyvňovaný vonkajšími aj vnútornými vplyvmi
- Mala by byť zaručená nezávislosť expertov od rozhodovateľa,
prostredia aj rozhodovacej úlohy
Váhovanie expertov
- Kvôli špecifickým podmienkam, ktoré vyplývajú z rôznorodosti expertov
je nevyhnutné ich váhovanie pre posudzovanie kritéria
- Expertovi sa priradzuje sada váh v zmysle napr.:
- EXPERT „A“ dokáže ZHODNODIŤ KRITÉRIUM „a“ na škále 1-9(naj)
na úrovni 7
- To znamená, že expert „A“ je pomerne dobrým odborníkom pre
posúdenie kritéria „a“
Skupinové rozhodovanie
• Čiastkoví rozhodovatelia – experti v jednej
oblasti expertízy (ich vlastnej)
• Experti sa hodnotia navzájom
• Experti hodnotia alternatívy
• Experti hodnotia kritériá
• Finálne rozhodnutie – rozhodovateľ, priamo
angažovaný na konečnom výsledku
rozhodovania a skĺbi individuálne rozhodnutia
jednotlivých expertov
Aplikačný príklad
Vyhodnocovanie tendrov v stavebnom
priemysle skupinovou metódou rozhodovania
Kritériá rozhodovania
Dodávateľ stavebných prác berie do úvahy predovšetkým nasledovné faktory:
•
Svoje vlastné schopnosti a možnosti:
– konštrukčné schopnosti - stav personálu, podmienky závodu (podniku), skúsenosti s
podobnými tendrami,
– schopnosti manažmentu,
– miera splnenia plánovaného tendra použitím disponibilných zdrojov (technické, finančné,
ľudské, know-how, ...),
– predpokladané nefinančné prínosy.
•
Podmienky zadaného tendra:
–
–
–
–
–
•
povaha tendra,
rozsah tendra,
zložitosť tendra,
dodávka materiálu,
podmienky pre transport (logistika a doprava).
Podmienky, ktoré má spĺňať klient:
– reputácia (referencie),
– kapitálové zabezpečenie,
– podmienky kontraktu.
•
•
Podmienky na rivalitu – konkurenčné prostredie (schopnosti a možnosti
konkurencie).
Požiadavky na ziskovosť tendra po jeho schválení (predpokladaný finančný prínos).
Kritériá rozhodovania
Faktory pre hodnotenie stavebných tendrov expertmi
Konštrukčné
schopnosti
Schopnosti
manažmentu
Kvalitatívne faktory
Množina faktorov
pre rozhodnutie o
tendri
Predpokladané
nefinančné prínosy
Podmienky
zadaného tendra
Kapitálové
zabezpečenie a
podmienky
kontraktu
Sila konkurencie
Kvantitatívne
faktory
Očakávaný výnos
Postup vyhodnotenia tendrov
1. Majme expertmi vytvorenú maticu ||B||, pre ktorú platí,
že každý prvok bij matice predstavuje dôležitosť faktoru
"j" hodnotenú expertom "i".
2. V ďalšom kroku experti „i“ vyhodnotia jednotlivé
faktory „j“ výsledkom čoho získame maticu ||R|| s
prvkami rij.
3. Taktiež, nech sú expertmi vytvorené matice ||AX||, pre
ktoré platí, že x =1,...,p ; pričom každá hodnota prvku
aXij je hodnotenie experta "x" expertom "i" (platí, že
i≠x) a teda jeho relevancie pri hodnotní faktoru "j".
Postup vyhodnotenia tendrov
4. Výslednú maticu ||A|| vypočítame na základe
určenia jednotlivých prvkov ako
p 1
a xj 

a ij ; x  1, ..., p ; j  1, ..., k .
x
i 1
5. Prvky ωij matice ||ω|| získame normalizáciou
matice ||A||, t.j. podielom každého prvku
sumou príslušného stĺpca matice ||A||.
 ij 
a xj
p
a
x 1
xj
Postup vyhodnotenia tendrov
6. V ďalšom vypočítame hodnoty prvkov uj
vektora   u  , ktorý reprezentuje relevanciu
experta voči matici dôležitosti faktorov ||B||.
__
j
 u j  
p

ij
bij
i 1
___
7. Následne vypočítame vektor  ako
normalizáciu vektora   u  , t.j. percentuálny
podiel (váha) každej zložky uj.
j
__
j
j 
 u j 
k
  u 
j
j 1
Postup vyhodnotenia tendrov
8. Výslednú hodnotu úspešnosti projektu vypočítame
stĺpcovým súčtom v matici ||R|| a vynásobíme ho
___
príslušnou hodnotou vektora  j .
p


Q     j  rij 
j 1 
i 1

k
9. Z uvedeného postupu krok 8 opakujeme pre všetky
hodnotené tendre a následne porovnáme výsledne
hodnoty. Pri finálnom hodnotení je rozhodujúce:
čím je výsledné hodnotenie tendra Q vyššia, tým je
tender výhodnejší.
Príklad:
Stavebná firma sa rozhoduje pre dva existujúce tendre. Prvý na stavbu úseku
diaľnice D1 a druhý na stavbu rýchlostnej cesty R4.
O hodnotenie týchto projektov boli požiadaní štyria nezávislí experti (každý
odborne zameraný na inú oblasť)
Dôležitosť 7 faktorov vo zvolenej škále 1-10 zhodnotili nasledovne:
|| B || 
5
3
5
2
2
6
7
4
4
7
2
1
5
6
6
1
4
3
2
5
7
6
3
4
1
2
7
5
Následne boli experti požiadaní o to, aby zhodnotili profesionálnosť každého z opýtaných
expertov pre jednotlivé faktory v rozmedzí 1-5.
3
3
4
2
2
4
3
4
4
4
1
1
4
3
1
1
3
4
3
4
2
|| A || 4
4
2
3
2
1
3
|| A || 4
2
2
4
2
4
4
|| A || 2
4
1
2
3
4
1
2
4
1
2
3
4
1
4
4
3
2
4
3
1
3
2
4
4
4
1
4
3
1
2
4
4
1
2
|| A || 4
2
3
2
3
3
4
2
3
4
4
4
1
3
1
4
2
3
Projekty experti ohodnotili nasledovne:
|| R1 ||
7
6
5
5
7
8
3
8
6
5
4
5
4
7
8
5
6
7
8
4
6
9
6
8
5
4
6
6
|| R 2 ||
6
1
3
7
4
2
8
3
4
2
9
9
1
9
9
8
5
1
2
7
7
5
7
8
5
6
5
6
Vypočítame A ako stĺpcový súčet faktorov u každého experta
|| A || 
9
11
7
7
7
9
7
12
10
9
7
7
11
8
6
7
8
10
10
9
7
9
6
9
10
11
5
9
Maticu omega vypočítame ako percentuálny podiel každého prvku so sumou jeho príslušného stĺpca.
||  ||
0, 25
0, 32
0, 21
0, 21
0, 20
0, 26
0, 23
0, 33
0, 29
0, 27
0, 21
0, 20
0, 32
0, 26
0,17
0, 21
0, 24
0, 29
0, 29
0, 26
0, 23
0, 25
0,18
0, 27
0, 29
0, 31
0,15
0, 29
Nasledujúci vektor vypočítame ako súčin prvkov matice ω s prvkami matice ||B||.
  u j    5.09, 2.87, 4.98, 2.00, 1.80, 5.51, 6.23 
Po normalizácii (percentuálny podiel každej zložky vektora) dostaneme
 j   0.18, 0.10, 0.17, 0.07, 0.06, 0.19, 0.22 
Vypočítame úspešnosti projektov podľa hodnotení expertov:
Q1=(7+8+8+9)*0,18 + (6+6+5+6)*0,10 + (5+5+6+8)*0,17 +
(5+4+7+5)*0,07 + (7+5+8+4)*0,06 + (8+4+4+6)*0,19 +
(3+7+6+6)*0,22 =
5,76 + 2,3 + 4,08 + 1,47 + 1,44 + 4,18 + 4,84 = 24,07
Q1=24,07
Q2=(6+3+9+5)*0,18 + (1+4+8+7)*0,10 + (3+2+5+8)*0,17 +
(7+9+1+5)*0,07 + (4+9+2+6)*0,06 + (2+1+7+5)*0,19 +
(8+9+7+6)*0,22 = 4,14 + 2 + 3,06 + 1,54 + 1,26 + 2,85 + 6,6 = 21,45
Q2 = 21,45
Rozdiel v očakávanom úžitku: 100 - (21,45*100/24,07) [%]
10,885 %
Odpoveď:
Na základe nezávislého posúdenia tendrov expertmi je poradie
potencionálne zvolených tendrov nasledovné:
1. Stavba úseku diaľnice D1
2. Stavba rýchlostnej cesty R4.
Rozdiel celkového očakávaného úžitku medzi týmito tendrami je 10,885 %.
Otázky?
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

similar documents