PowerPoint-presentasjon

Report
Når bekymringen melder seg,
muligheter i videregående opplæring
Om jeg vil lykkes
Om jeg vil lykkes i
å føre et menneske mot et bestemt mål,
Må jeg først finne mennesket der det er,
å begynne akkurat der.
Søren Kirekegaard
Videregående opplæring
• Alle ungdommer som har fullført
grunnskolen, har etter søknad rett på tre
års heltids videregående opplæring
Videregående opplæring
• Det er tre mulig sluttkompetanser:
– studiekompetanse
– yrkeskompetanse
– grunnkompetanse
Videregående opplæring
Det er mange veier fram til Rom
• Studiekompetanse: 3 år i skole
• Yrkeskompetanse:
– 2 år i skole + 2 år i bedrift (lærling)
– 1 år i skole + 3 år i bedrift
– praksiskandidat
• Grunnkompetanse:
– Skole + opplæringskontrakt
velger mål fra læreplanen
§ 3-6 Oppfølgingstjenesta
(OT)
For unge mellom 16-21 år
Oppfølgingstjenesten er forankret i opplæringslova (OLL) §
3-6 og forskrift til opplæringslova § 13
• Formålet med oppfølgingstenesta er å sørgje for at all
ungdom som høyrer til målgruppa, jf. § 13-2, får tilbod
om opplæring, arbeid, andre kompetansefremjande
tiltak, eventuelt ein kombinasjon av desse. Tilboda skal
primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse,
yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innanfor
vidaregåande opplæring.
Opplæringsloven § 13-2 Målgruppe.
Målgruppa for oppfølgingstenesta er ungdom som er
omfatta av den lovfesta retten til vidaregåande opplæring,
og som det aktuelle skoleåret
•
•
•
•
a) ikkje har søkt eller teke imot elev- eller læreplass, eller
b) avbryt slik opplæring, eller
c) ikkje er i arbeid, eller
d) har tapt retten som følgje av vedtak om bortvising
med heimel i opplæringslova § 3-8 eller som følgje av
vedtak om heving av lærekontrakt eller
opplæringskontrakt i samsvar med opplæringslova § 4-6.
Oppfølgingstjenesten
• Skal sikre tverretatlig samarbeid mellom
kommunale, fylkeskommunale og statlige
instanser
• Formidle og eventuelt samordne tilbud fra ulike
instanser
• Skal bistå i arbeidet med å redusere frafallet fra
videregående opplæring
• Finnes på alle de videregående skolene i STFK,
men er ulikt organisert
Oppfølgingstjenesten
Aktuelle samarbeidspartnere
• Ungdommen og foresatte
• Grunnskole og videregående skole samt PPT
• Fagenheten i STFK
• NAV (OT avtalen, Aksjonsteamene i Trondheim)
• Bedrifter og opplæringskontor
• Barne- og familietjeneste, helse- og velferd
• Fastleger, BUP, DPS og annet
Hva kan OT gjøre for ungdommen?
• Etablere kontakt med hver enkelt ungdom i målgruppa
med sikte på råd og oppfølging. .
• Holde tråden, sikre overganger
• Gi informasjon om opplæring i skole/bedrift og
arbeidsmarkedet for øvrig.
• Utdannings- og yrkesveiledning.
• Bistå i å skaffe arbeidspraksis eller arbeid, tenke
langsiktig
Muligheter for de unge?
• Arbeidspraksis eller praksisplass (NAV)
• Jobbhuset (NAV)
• En løsning der jobb og skole og/eller arbeidspraksis kan
kombineres
• Skolene strekker seg langt for holde ungdommene i
skole, deltidselever, planlegger opplæring over flere år
«Den tredje vei»
ved Strinda vgs
Et planlagt opplæringsløp for lærekandidater
innenfor yrkesveiene restaurant og matfag (RM)
og helse- og oppvekstfag (HO) hvor hver enkelt
elev har sin egen plan.
Lærekandidat
• Grunnkompetanseløp med deler av læreplanen
• Kompetanseprøve
• Et bevis på alt det du kan !
«Den tredje vei»
• Etablert som et prosjekt høsten 2012 på
bakgrunn av tidligere erfaringer og bekymringer
• Ikke istedenfor, men i tillegg til
• Ikke søkbart i vigo, fortløpende inntak gjennom
hele skoleåret
• Gripe ungdommen i det øyeblikket ungdommen
sier ja til å prøve
«Den tredje vei»
Målgruppe
• Ungdom med opplæringsrett og som av ulike
årsaker ikke nyttiggjør seg det allerede
eksisterende opplæringstilbudet
• Ungdom som er i OT, men uten aktivitet
• Ungdom som er i ferd med å slutte skolen
• Ungdom som har valgt feil
• Ungdom med et klart yrkesvalg, men som av
ulike årsaker ikke går for full kompetanse
«Den tredje vei»
Organisering
• Styringsgruppe
• Egen klasse (15 stk) med kontaktlærer og
faglærere
• Vekselløp mellom inn på skole og ut i bedrift,
eller noe helt annet……
• Skoleuka består av fire dager praksis og en dag
praktisk teori, eller noe helt annet…..
• Tett på, håndsøm, stor fleksibilitet !
«Den tredje vei»
Erfaringer så langt
• Elevene er stolte av seg selv !
• Forskningsrapporter fra NTNU/PLU
• Små, sikre, synlige suksesser
• Økte ressurser gir bedre oppfølging
• Tre elever er ferdige og har kontrakter
• Fire nye elever er klar for kontrakt, og de er
nesten på plass
• Den gylne vei?
Grunnkompetanseløpet på Tiller
• Høsten 2013 startet Tiller videregående
skole et tilbud som bygget på erfaringene
fra Den tredje vei
• Årsaken var at flere (15) av elevene hadde
grunnkompetanse som mål
• Elevene trengte alternative
opplæringsformer og arenaer
Grunnkompetanseløpet på Tiller
• Høsten 2013 var alle elevene fra Service
og samferdsel
• Tiller videregående startet et
opplæringsløp der elevene skulle ha store
deler av opplæringa si i bedrift
Grunnkompetanseløpet på Tiller
• Forbausende positiv respons fra bedrifter
• Bedriftene har fått tilstrekkelig informasjon
om de ungdommene de har tatt inn i
bedriften
Grunnkompetanseløpet på Tiller
• Elevene har ulike planer for uka, noen er
de fleste dager i bedrift, andre har flere
dager på skolen
• Følges tett opp av lærer når de er i
bedriften
Grunnkompetanseløpet på Tiller
• Flere av elevene har fått
opplæringskontrakt fra skoleåret
2014-2015
• De som ikke har fått opplæringskontrakt,
får et Vg2-tilbud på Tiller vgs
Grunnkompetanseløpet på Tiller
• STFK ser at forsøket har vært positivt, og
ønsker å fortsette dette
• Kommende skoleår vil elever fra flere
utdanningsprogram få samme tilbud
• Tilbudet er ikke søkbart, men elevene får
mulighet til å være med på det etter avtale
med elev og foresatte
Spredning
• STFK ønsker at flere av de videregående
skolene skal få mulighet til å starte
tilsvarende tilbud
• Primært skolene i Trondheim
1965 har vært
registrert i
OTTO pr.
15.11.2012.
• Det har ikke
lyktes OT å få
kontakt med
ungdommen.
OT jobber aktivt
med ungdommen.
•
•
•
•
•
•
Registrert OT ved en feil
Er i ordinært arbeid.
Elev ved vg i eget fylke.
Elev ved vg i annet fylke.
Elev ved privat vg.
Læreplass i eget eller
annet fylke.
• Flyttet til utlandet.
• Flyttet annet fylke.
• Fylkeskommunalt tiltak.
• Arbeidsrettet NAV-tiltak
• Kombinasjonstiltak, NAVFK.
• Elev ved vg i eget og andre
fylker.
• Elev ved vg i utlandet.
• Læreplass i eget og andre
fylker.
•
•
•
•
Takket nei til OT.
Er i militæret.
Har barn
Syk/oppfølging i
institusjon.

similar documents