Scada DMS, OMS + Service Suite

Report
Sieć inteligentna – integracja technologii
operacyjnych i informatycznych
Confidential | ©2012 Ventyx, An ABB Company | 1
©2012 | Commercial in Confidence | Proprietary to Ventyx, An ABB Company
Obecne trendy: zarządzanie dystrybucją i
operacyjne
1. System / majątek
Więcej inteligentnych urządzeń, komunikacji,
rozproszonych źródeł wytwarzania
Niezawodność, efektywność, wydłużanie
czasu eksploatacji
System / Majątek
Procesy biznesowe /
przepływy pracy
2. Procesy biznesowe / przepływy pracy
Duża ilość zmian związanych z wdrażaniem
inteligentnych rozwiązań (np. AMI,
automatyka)
Klienci i
interesariusze
Pracownicy
Polegające coraz bardziej na danych czasu
rzeczywistego lub prawie rzeczywistego
3. Klienci i interesariusze
4. Pracownicy
Lepiej zorientowani i wymagający wysokiej
jakości obsługi
Bardziej przywykli do używania nowych
technologii
Posiadają dodatkowe możliwości komunikacji
z ich dostawcą energii
Wysoka rotacja w związku z przejściami na
emeryturę, przejęciami i połączeniami
Sieć inteligentna
Sieć inteligentna powinna zawierać 3 elementy:
1.
Zaawansowany system zarządzający dystrybucją i wyłączeniami
– SCADA DMS/OMS
2.
System zarządzający pracą terenowych ekip technicznych –
MWM (Mobile Workforce Management)
3.
System analityczny klasy BI (business intelligence)
5 głównych wyzwań
1
2
3
4
5
Dostępność
Efektywność
Niezawodność
Ekologia
Włączanie
klienta
- Zużycie energii
ma wzrosnąć
dwukrotnie do
roku 2035
- Flota pojazdów
elektrycznych
jest spodziewana
osiągnąć 40
millionów do
roku 2020
- Straty
przesyłowe w
USA szacowane
są na 7%
- 60 do 70% tych
strat jest
generowana w
systemie
dystrybucji
energii
- Wzrost
nieplanowanych
wyłączeń w ciągu
ostatnich 10 lat
- Potrzeba redukcji
wpływu
wyłączeń na
klientów oraz ich
szybszego
eliminowania
- Wzrost
wytwarzania ze
źródeł
odnawialnych
- Flota pojazdów
elektrycznych
spodziewana
osiągnąć 40
millionów do
roku 2020
- Dostarczanie
klientom
narzędzi do
podejmowania
właściwych
decyzji odnośnie
konsumpcji
energii
- Klienci wymagają
również
elastyczności
Wartość konwergencji i integracji technologii
operacyjnych i informatycznych
Stan aktualny

Zarządzanie majątkiem
niezależne od kontroli i
sterowania siecią

Zarządzanie wyłączeniami
niezależne od analizy sieci
dystrybucyjnej

Zarządzanie Volt/VAr
analizowane osobno i
kontrolowane manualnie

Kontrola obciążenia jako
jednokierunkowy system,
niezależny od zarządzania
siecią
Przedsiębiorstwo ze
zintegrowaną infrastrukturą
IT/OT

Monitoring sieci czasu
rzeczywistego pozwalający na
przeciwdziałanie
wyłączeniom i poprawę cyklu
życia składnika majątku

Dane z liczników, sensorów i
przekaźników używane przez
DMS/OMS/SCADA/MWM do
minimalizacji czasu wyłączeń

Optymalizacja Volt/VAr z jej
automatyczną kontrolą

Zautomatyzowany system
zarządania popytem łączący
system zarządzania
dystrybucją do systemu
kontroli obciążenia
Praktyka
Cel:
"W połączeniu z systemami
komputerowymi back office, nasza
inteligentna sieć, po pełnym wdrożeniu
automatycznie zidentyfikuje lokalizację
przerw w zasilaniu, odizoluje uszkodzone
odcinki sieci i przekieruje energię z innych
źródeł, efektywnie ją uzdrawiając”.
Rozwiązania stosowane w
CenterPoint Energy:
- Service Suite mobile workforce
management
- FocalPoint business intelligence
- DMS
Zintegrowane rozwiązanie
Model Business Intelligence dla sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
Zarządzanie
pracownikami
w terenie
Zarządzanie
popytem
Panele pracownicze, Zapytania,
Raporty, KPI
Technologie
Informatyczne
Zaawansowane aplikacje DMS
Zarządzanie połączeniami
Zarządzanie wyłączeniami
Zarządzanie operacyjne
Zarządzanie kolejnością przełączeń
Zarządzanie załogą
Powiadomienia o wyłączeniach
Raportowanie wyłączenia
•
•
•
•
•
•
•
Optymalizacja Volt/VAR
Automatyczne przywrócenie
Analiza przełączania
Lokalizacja uszkodzenia
Alokacja obciążenia
Niezrównoważony przepływ
Zmiejszanie przeciążenia
Szacowanie stanu
Model Sieci
SCADA
Technologie
Operacyjne
Informacje o
klientach
Zewnętrzna komunikacja z klientami
przedstawicielami mediów,
regulatorami rynku
Aplikacje OMS
•
•
•
•
•
•
•
AMI / MDM
Interfejsy komunikacyjne
Urządzenia w terenie – RTU | IED | Sensory
Integracja systemów IT/OT
Zarządzanie
majątkiem
Główne korzyści: Network Manager
SCADA/DMS/OMS - zarządzanie dystrybucją
Kluczowe korzyści
Jak pomagamy
Optymalizacji działań i
bezpieczeństwa poprzez lepszą
świadomość sytuacyjną
Dane czasu rzeczywistego, dokładny
model sieci i zaawansawoane
aplikacje pozwalają operatorom na
lepsze zrozumienie stanu sieci w
danym momencie.
Zwiększona niezawodność
systemu
Automatyczna analiza przełączania dla
szybkiego przywrócenia zasilania,
zintegrowana z systemem
zarządzającym ekipami w terenie dla
prac naprawczych.
Redukcja szczytowego
zapotrzebowania na energię bez
wpływu na klienta
Redukcja strat systemowych i
minimalizacja krytycznych szczytów
dzięki zintegrowanej optymalizacji
Volt/Var.
Minimalizacja wpływu wyłączeń
Zaawansowane zarządzanie
wyłączeniami z interfejsem AMI i
sprawdzoną warstwą BI (FocalPoint)
Zwiększona efektywność
operacyjna i redukcja kosztów
SCADA, systemu dystrybucji,
zarządzanie wyłączeniami , aplikacje
sieciowe i zarządzanie majątkiem
zintegrowane dla efektywniejszych
procesów
Przykładowe rezultaty
20
min
80
MW
Poprawa wskaźnika SAIDI
poprzez używanie lokalizacji
uszkodzenia
Brak konieczności inwestycji
w dodatkowe 80MW
poprzez używanie
optymalizacji Volt/VAr
Główne korzyści: Service Suite - zarządzanie ekipami
technicznymi w terenie
Kluczowe korzyści
W czym pomagamy
Zwiększenie efektywności
operacji w terenie
Kompletne, dokładne i terminowe
dane poprawiają prognozowanie i
planowanie dla szybszych reakcji i
zwiększonej satysfakcji
Poprawa zgodności wykonanej
pracy z procedurami
Śledzenie czy procesy biznesowe są
konsekwentnie przestrzegane w
terenie.
Redukcja ryzyka biznesowego
poprzez poprawę czasów reakcji
Terminowe dane z terenu pozwalają
kierownictwu na podejmowanie
szybciej i lepszych decyzji redukując
tym samym możliwości wystąpienia
problemów z klientami czy
otrzymania kar przez regulatora
rynku.
Redukcja kosztów
Optymalizacja tras i wykorzystania
czasu. Redukcja ilości telefonów do
obsługi klienta w celu poprawek. Niski
całkowity koszt użytkowania - tylko
jedno kompletne rozwiązanie do
zarządzania brygadami w terenie
Przykładowe rezultaty
60%
Redukcja skarg i reklamacji
klientów
55%
Skrócenie czasu napraw
Główne korzyści: FocalPoint – analityka biznesowa,
business intelligence
Kluczowe korzyści
W czym pomagamy
Podejmowanie lepszych decyzji
oraz identyfikacji miejsc poprawy
procesów biznesowych.
Branżowe wykresy i deski rozdzielcze
obejmują ponad 1000+ KPI dla
identyfikacji obszarów do poprawy.
Prognozowanie i zarządzanie
potencjalnym ryzykiem
Natychmiastowe ostrzeżenia o
potencjalnych negatywnych
wydarzeniach dla minimalizacji
potencjalnych strat.
Zwiększona efektywność
operacyjna zarządzania
pracownikami, klientami i
majątkiem
Deski rozdzielcze obejmują obszary
wysokiej wartości, takie jak: zdrowie
składników majątku, ich niezawodność,
koszt, efektywność pracowników,
satysfakcja klientów
Ulepszona działalność operacyjna
Zbiera istotne informacje z całej sieci dla
usprawnienia i szybkiej eliminacji
wyłączeń oraz identyfikacji manipulacji.
Analiza CAPEX/OPEX projektów dla
maksymalnych zwrotów
Identyfkacja projektów z najwyższym
wskaźnikiem ROI. Podejmowanie decyzji
na bazie kosztów a satysfakcji klienta.
Eliminacja opóźnień i przekroczeń
budżetu.
Szybki zwrot z inwestycji
Pracuje w harmonii z ogólno-firmowym
BI. Błyskawiczne wdrożenie.
Przykładowe rezultaty
29%
#1
Poprawiony przepływ
informacji
Osiągnięty najwyższy
przedział satysfakcji klienta
wg JD Power
Praktyczny model zastosowania
Przywrócenie
funkcjonowania %
Obecny
stan
Nowy
stan
3/OMS zawiadamia
25 %
60min
5 sek
pozostałych
dotkniętych klientów
50 %
90min
1 min
100 %
150min
60 min
2/DMS lokalizuje
1/ Następuje awaria,
urządzenie sieciowe
wykrywa anomalię
6/Szczegółowe
raporty i statystyki
zbudowane dla
zawwansowanego
modelowania, analizy
trendów i
identyfikacji
usprawnień
awarię i
automatycznie
przekierowuje dla
przywrócenia
zasilania
5/Praca zakończona.
DMS wysyła sygnał do
przełączników w celu
przywrócenia
zasilania dotkniętnym
klientom
4/Najbliższa ekipa
wysłana z wszystkimi
szczegółami awarii,
historią urządzenia i
innymi informacjami
na urządzeniu
mobilnym
Obecny stan:
 Poleganie na telefonach od klientów –
brak interakcji z obecnym stanem
 Niemożność izolacji awarii – brak
informacji o dotkniętym obszarze
 Potrzeba sprzwadzenia awarii dla
identyfikacji która ekipa jest
potrzebna
 Poleganie na ścisłych kwalifikacjach –
trudne przy starzejących się
pracownikach
 Opóźnienia pomiędzyu zakończeniem
pracy a jego dokumentacją i
raportowaniem
 Niemożność zapewnienia komunikacji
z klientami
 Brak integracji sieci, urządzeń w
terenie z innymi systemów kontroli
Pytania?
Confidential | ©2012 Ventyx, An ABB Company | 11
Dziękuję!
Confidential | ©2012 Ventyx, An ABB Company | 12
Podstawowe wyzwania wynikające z AMI
1
2
3
4
5
IT and OT
Environments
with
Opportunities
and Challenges
Managing
Meter &
Network
Deployments
Tremendously
Large and
Multiple Data
Sets
Improving
Productivity
Adherence to
Customer
Commitments
- Dated CIS /Billing
Technology
- New AMI
Technology with
Reliability Issues
- Turning Data into
Intelligence
- AMI has Doubled
the # of Assets
- Data Collection
and Aggregation
is not as accurate
- Meter Readers
are NOT
Technicians
- Old AMR is not
reliable
- Millions of Smart
Grid assets to be
managed
- Terabytes of Data
- MDMs typically
only read Meter
Data
- OMS, CIS, AMI
Network data
required
- Input to KPIs
- Productivity
- Efficiency
- Effectiveness
- How do we
handle our
network doubling
with a smaller
workforce
- Improving
Customer
Satisfaction
- Better Technician
Utilization
- Providing more
information to
the customer
Dostarczanie korzyści biznesowych
Visualize the disparate data from smart systems and turn it into actionable
intelligence.
Top benefits
How we can help
Improve billing accuracy
& revenue
Identify meters not
registering proper billing
reads
Improve meter ops and
overalls ops efficiencies
Maximize maintenance
budgets - enable “conditionbased maintenance””
Workforce Productivity gains
by minimizing “falsepositives”
Completely Packaged
Solution
- ETL Process Integrating
Disparate Systems
- Enterprise Business
Intelligence Model (BIM)
- Solutions (Dashboards,
Reporting, Queries)
Key Performance Indicators
Example Business Outcomes
18pts
+
+
+
+
+
+
KCP&L improved JD Power &
Associates ranking in customer
satisfaction survey by 18 points
Company Image (+6)
Price & Value (+22)
Communications ( +25)
Billing & Payment (+18)
Customer Service (+32)
Net Result –reached Tier 1 in our
benchmark group
+ Power Quality & Reliability (+15)
Buisness Intelligence w sieci inteligentnej
Core Capabilities
Key Features
•
Operations/Asset Reliability
•
•
•
•
•
Advanced Meter Analytics
•
•
•
•
Asset Management / Asset
Health Center
•
•
•
Leverages FocalPoint’s Operations Mgt Module to provide
intelligence on:
Worst Performing Feeders
Outage Cause Analysis
Repeat Device Outages
Circuit & Device SAIDI, SAIFI, CAIDI, MAIFI
Improves accuracy of the AMR/AMI data and increases
workforce Productivity & Efficiency
Detailed Consumption for analytics
Usage Profile for Loss Revenue/Theft
Growth Trends
Leverages operational and WMS data to reflect asset condition
and where limited dollars can be maximized.
Capital Spend
Asset Inspection/Compliance Results
Performance based Asset Modeling from ABB
„Zdrowie majątku” - rozwiązanie
1 Data Acquisition;
Data from a variety of
sources ranging from
2 Data Aggregation and
Analytics; Leveraging ABB
Experts , Statistics, and
Condition Assessments
Analytics, Algorithms and
Engineering best practices
determine total risk
Real time data
(condition, EMS-SCADA,
monitors and sensors)
Mechanical risk
KPIs That
Matter
Adhoc
capabilities
Mincom
4 Results and
Communications;
Actionable; Integrated into
Work and Asset
Management
Digital Dashboards
Reports
Thermal risk
Near real time data
(GIS, mobility, Historian,
EAM)
Facts and dimensions
(EAM data warehouse,
market databases, ERP
etc)
3 Decision Support;
KPIs and Workflows
to Prioritize
Investment and
Maintenance Work
Field Inspections/
Communications & Work
Notifications
Dielectric Risk
Packaged
Analytics
Accessory risk
Miscellaneous risk
KPI
Dashboards
and Workflows
Work and Asset
Management – Work Orders
Zastosowanie w praktyce
1/ Aggregated
inspections, historical
data, and multi-gas
sensor data in a single
asset condition
database
2/Algorithms
determine asset
condition is rapidly
deteriorating, and
recommend de-rating
and maintenance
actions
3/ EMS reduces load
on this transformer
and revises security
analysis
The old way:
 Asset systems not integrated with
real time data collection
 Wait for critical condition and
SCADA alarm to act
 Reliant on skilled operators –
difficult with aging workforce
 Disparate work planning and
scheduling systems
 No optimization of assets for
operational context
 Significant impact of events
Value Proposition:
6/ Condition,
inspection, and work
performed combine
for a unified view of
transformer health
providing data for a
business case to
replace this asset
5/ Work is sent to
field maintenance
crew mobile devices
and maintenance
work is completed
4/ Scheduled
maintenance for this
transformer is
accelerated - status
changes to an urgent
job and outage
planning begins
Transform real-time and
historical asset data into
strategic insights on the
health of your mission
critical assets

similar documents