PPT og Mortensrud skole - Cerebral Parese

Report
Hvilke utredninger får vi,
hvilke gjør vi og hvordan
bruker vi resultatene?
Fra utredning til
tilretteleggelse
og undervisningssituasjon
Sven Lindbäck, Karina Teigen og Ingrid Dyste, 27.01.12
Mortensrud skole
• Barneskole 1-7 i Søndre Nordstrand bydel
• Ca 360 elever
• Ca 15% av elevene har enkeltvedtak §5-1
Organisering av spesialundervisning på Mortensrud skole
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Team 7
Spes.ped
Spes.ped
Spes.ped
Spes.ped
Spes.ped
Spes.ped
Spes.ped
Spes.ped.team:
Tidlig innsats:
Spesialpedagoger 1+2
Leseveileder
Sosiallærer
Spesialpedagoger 1-7
Utnytte kompetanse
Erfaringsutveksling
Skolens
bekymring/uro
Hjelpe skolen med
utarbeiding av IOP
Samtale med
foresatte
Kartlegging og
observasjon
(også hente inn
fra ev. tidligere
skoler, samt
sjekk av syn og
hørsel)
Tiltak
Tilbakemelding
skole og
foresatte
Utarbeiding av
sakkyndig
vurdering
§ 1-3
§ 5-1 ?
Effektvurdering /
evaluering av
tiltakene
§ 2-8
Testing og
kartlegging
Nye tiltak
Observasjoner
Samtaler foresatte / elev/
lærer (anamnese)
PPT
Ped. rapport
(som
dokumenterer
alt arbeid
ovenfor)
R-team (møte
med PPT - råd
om nye tiltak
eller råd om
henvisning)
Walter Frøyen
Leder PPT Oslo
Opplæringsloven
• § 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats
Opplæringa skal tilpassast evnene og
føresetnadene hjå den enkelte eleven,
lærlingen og lærekandidaten
På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for
at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk
og matematikk mellom anna inneber særleg
høg lærartettleik, og er særleg retta mot
elevar med svak dugleik i lesing og rekning.
Opplæringsloven
• § 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå
språklege minoritetar
Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn
norsk og samisk har rett til særskild
norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik
i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i
skolen. Om nødvendig har slike elevar også
rett til morsmålsopplæring, tospråkleg
fagopplæring eller begge delar.
Sakkyndig vurdering og elever
med Cerebral parese.
Sven Lindbäck
CP og lærevansker
• Svært heterogen gruppe
• Ca. 30% har psykisk utviklingshemming
• Svært mange av de elevene som ikke er
psykisk utviklingshemmet opplever
utfordringer i skolehverdagen som kvalitativt
avviker fra ”normalelevene”
Utredning av lærevanskene til elevene
• Alle elever med CP bør utredes med
nevropsykologiske testbatterier.
• Skolen må utrede elevens skolefaglige
utfordringer.
• PPT vurderer elevens utbytte av den ordinære
opplæringen
Opplæringsloven
• § 5-1 Rett til spesialundervisning – 1. Ledd:
– ”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få
tilfredsstillande utbytte av det ordinære
opplæringstilbodet, har rett til
spesialundervisning. (...)”
Merknader fra Ot.prop. Nr. 46 (1997-1998) til §
5-1.
• ” (...) Retten til spesialundervisning (...) gjeld
både elevar med rett til videregåande
opplæring etter § 3-1 (...) og elevar som er
tekne inn til vid.oppl. utan å vere omfatta av
retten, jf. § 13-3, andre leddet”
• Retten er individuell og ikke knyttet til
diagnose.
Merknader fra Ot.prop. Nr. 46 (1997-1998) til § 5-1.
• ”At spesialundervisning skal givast som ein rett til den
enkelte, vil seie at eit opplæringstilbod på det
minstenivået lova nemner, blir halde utanfor den
fridomen kommunane har til å gjere økonomiske
prioriteringar”.
• ” ”Kommunen eller fylkeskommunen kan da ikkje
lovleg avslå eit krav om spesialundervisning med den
grunngivinga at det ikkje er sett av midlar til dette i
kommunebudsjettet.”
Merknader fra Ot.prop. Nr. 46 (1997-1998) til § 5-1
• ”Spørsmålet om vilkåra for spesialundervisning ligg
føre, skal avgjerast etter ei konkret vurdering av om
elevane får tilfredsstillande utbytte av den ordinære
opplæringa.”
• ”Det er ikkje noko eintydig kriterium for kva som er
tilfredsstillande utbytte, men spørsmålet må
vurderast ut frå ei avveging ut frå skjønn”.
Merknader fra Ot.prop. Nr. 46 (1997-1998) til § 5-1
• ”Som regel har eleven større eller mindre utbytte av
opplæringa. I at utbyttet skal vere tilfredsstillande,
ligg det derfor at eleven kan ha rett til
spesialundervisning der han har eit visst utbytte av
opplæringa.”
• ”For elevar som alt har eit visst utbytte av den
ordinære opplæringa, kan det i somme tilfelle vere at
eleven får spesialundervisning i nokre timar i veka
eller for ein kort periode, eller at han får hjelp i form
av ekstra lærar, assistent eller på annan måte.”
Opplæringslovens 5-1 2. ledd.
• (...) I vurderinga av kva opplæringstilbod som skal
givast, skal det særleg leggjas vekt på
utviklingsutsiktene til eleven (...)
• (...) Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det
samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte i
forhold til andre elevar og i forhold til dei
opplæringsmåla som er realistiske for eleven (...).
Merknader fra Ot.prp.nr.46 (1997-98) til § 5-1
• ” (…) På same måten som for ordinære elevar kan
tilbodet formast ut under eit visst omsyn til kva for
økonomiske ressursar som står til disposisjon. (…) For
å gi funksjonshemma elevar eit opplæringstilbod
som gir dei sjansen til å realisere måla sine, er det i
dei fleste tilfella nødvendig å setje inn større
ressursar enn for den ordinære opplæringa (…).
Opplæringsloven – 2. ledd:
• § 5-3 – 2.ledd:
• Den sakkunnige vurderinga skal bl.a. greie ut og ta standpunkt
til:
– Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.
– Lærevanskar hjå eleven og andre særlige forhold som er viktige for
opplæringa
– Realistiske opplæringsmål for eleven.
– Om en kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære
opplæringstilbodet.
– Kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod.
Lærevansker og andre forhold som har
betydning for opplæringen.
• Lærevanskene er og andre forhold som kan
hindre elevene i å få et tilfredsstillende
læringsutbytte er som oftest utredet av leger,
psykologer, fysioterapeuter og lignende.
• PPT utreder ofte mer fagspesifikke
lærevansker som spesifikke lese- og
skrivevansker og matematikkvansker.
• Utfordringen for PPT er å forene utredningene
fra helsevesenet med egne utredninger.
Elevens utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet
1. Elever som ikke kan få et tilfredsstillende
utbytte av ordinær opplæring
2. Elever som kan få et visst utbytte av det
ordinære opplæringstilbudet.
Elevens utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet
3. Elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte
av det ordinære opplæringstilbudet, men som
ved hjelp av spesialundervisning kan følge de
ordinære læreplanene
4. Elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte
av det ordinære opplæringstilbudet i dag, men
som vil kunne få et tilfredsstillende utbytte av
den ordinære opplæringen etter å ha fått
spesialundervisning i en avgrenset periode
Skolens
bekymring/uro
Hjelpe skolen med
utarbeiding av IOP
Samtale med
foresatte
Kartlegging og
observasjon
(også hente inn
fra ev. tidligere
skoler, samt
sjekk av syn og
hørsel)
Tiltak
Tilbakemelding
skole og
foresatte
Utarbeiding av
sakkyndig
vurdering
§ 1-3
§ 5-1 ?
Effektvurdering /
evaluering av
tiltakene
§ 2-8
Testing og
kartlegging
Nye tiltak
Observasjoner
Samtaler foresatte / elev/
lærer (anamnese)
PPT
Ped. rapport
(som
dokumenterer
alt arbeid
ovenfor)
R-team (møte
med PPT - råd
om nye tiltak
eller råd om
henvisning)
Walter Frøyen
Leder PPT Oslo
Organisering av spesialundervisning på Mortensrud skole
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Team 7
Spes.ped
Spes.ped
Spes.ped
Spes.ped
Spes.ped
Spes.ped
Spes.ped
Spes.ped.team:
Tidlig innsats:
Spesialpedagoger 1+2
Leseveileder
Sosiallærer
Spesialpedagoger 1-7
Utnytte kompetanse
Erfaringsutveksling

similar documents