CILMES **NAS KARDIOLO*IJ*

Report
CILMES ŠŪNU IZMANTOŠANA
KARDIOLOĢIJĀ
Marta Celmiņa
MF VI – 17
2013.
VĒSTURE
• Cilmes šūnu izmantošana sākas 20. gs. 50. gados
leikēmijas slimniekiem – kaula smadzeņu
pārstādīšana.
• Citi pielietojumi – 80. gados.
• MI ar cilmes šūnām pirmo
reizi ārstēts 2001. g.
• 2001. – 2007. g. – terapiju
saņēmuši 1002 pacienti ar
akūtu MI un 493 pacienti
ar hronisku KSS.
http://www.csa.com/discoveryguides/stemcell/overview.php
CILMES ŠŪNU TERAPIJA LATVIJĀ
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca:
- pētījums “Autologu kaulu smadzeņu mononukleāro
šūnu izdalīšanas transplantācijai miokarda infarkta
skarto audu reģenerācijai”,
- autologu kaula smadzeņu mononukleāro šūnu
transplantācija pacientiem ar koronāro sirds slimību
un II tipa cukura diabētu.
• Mononukleāro šūnu frakcijas iegūšana - kaulu
smadzeņu aspirāts, mobilizētas perifērās asinis vai
nabas saites asinis.
PIELIETOŠANA
•
•
•
•
MI (pētījumos - akūts > hronisks),
KSS,
angina pectoris,
jaudzimušajiem: vārstuļu izveide pie iedzimtām
sirds patoloģijām.
CILMES ŠŪNU TERAPIJAS MĒRĶIS
• MI  rētaudi (lielākoties
acelulāri)  sirdsdarbības
traucējumi:
- ↓ventrikulārā integritāte,
- aritmijas,
- ventrikulārās darbības
mehāniska disfunkcija
 kardiomiopātija. (Henning)
• Cilmes šūnu terapijas mērķis:
bojāto audu revaskularizācija
un reģenerācija; KK izsviedes
frakcijas palielināšanās.
http://akademia2k12.blogspot.com/2012/09/potentialuse-of-adult-stem-cells-in_8907.html
CILMES ŠŪNAS
•
•
•
•
•
Cilvēka embrija cilmes šūnas.
Šķērssvītrotās muskulatūras mioblasti.
Kaula smadzeņu šūnas.
Kardiogēnās priekštečšūnas.
Šūnas no nabassaites.
CILVĒKA EMBRIJA CILMES ŠŪNAS
• Iegūst no in vitro embrijiem
(radīti mākslīgai
apaugļošanai, ziedoti
medicīniskiem pētījumiem).
• Olšūna + sparmatozoīds 
(pēc 4 – 5 dienām) blastocista
(70 – 100 šūnas):
- trofoblasts  placenta,
- embrioblasts 
pluripotentas cilmes šūnas.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=em
bryos-survive-stem-cell-harvest
(Henning)
CILVĒKA EMBRIJA CILMES ŠŪNAS
• Miokardam nav visu
ķīmisko faktoru, lai
cilmes šūnas vienmēr
varētu veiksmīgi
diferenciēties; jo vairāk
injicētu šūnu, jo lielāka
iespēja teratomas
izveidei.
Pētījums ar dzīvniekiem –
18 % izveidojās teratoma.
• Izmantošana MI
ārstēšanai ir ierobežota
ētisku apsvērumu dēļ.
http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=14526
(Henning)
ŠĶĒRSSVĪTROTĀS MUSKULATŪRAS MIOBLASTI
• Satelītšūnas
(mononukleāras,
unipotentas).
• 10 – 15 g muskuļa
biopsijas  kultivē 2 - 3
nedēļas  109
mioblastu.
• Autologa
transplantācija.
• Miogēna attīstība – arī
injicētas rētaudos,
attīstīsies par
muskuļaudiem.
(Henning)
(Boyle)
http://google.brand.edgaronline.com/EFX_dll/EDGARpro.dll?FetchFilingHTML1?ID=5276797&Se
ssionID=qYtqHShufhL0ws7
ŠĶĒRSSVĪTROTĀS MUSKULATŪRAS MIOBLASTI
http://circ.ahajournals.org/content/114/1_suppl/I120/F5.expansion.html
• Izdzīvo, injicētas
nelielā skaitā. Veido
šķērssvītrotās mm
šķiedru. Nespēj
izveidot tiltiņus ar
apkārtējām šūnām.
• Pētījumi: mioblastu
injekcija uzlabo KK
izsviedes frakciju par 7
– 18%; ventrikulārā
tahikardija sākas 27%.
(Henning)
• Nav ētisko problēmu.
(Boyle)
CILMES ŠŪNAS NO KAULU SMADZENĒM
• Pirmais pētījums – 2002.
gadā (akūts MI).
• Hemangioblasti ( eritrocītu,
megakariocītu, mieloīdo šūnu,
limfocītu, endotēlija priekšteči) &
mezenhimālās ( miocītu,
hondrocītu, osteocītu un taukšūnu
priekšteči) cilmes
šūnas - <
0.01 % no kaulu smadzeņu
šūnām.
http://www.galtoninstitute.org.uk/Newsletters/GINL0503/stem_c
ells.htm
(Henning)
CILMES ŠŪNAS NO KAULU SMADZENĒM
• Pētījums REPAIR AMI - (Reinfusion of Enriched Progenitor
Cells and Infarct Remodeling in Acute Myocardial Infarction,
2006) – intrakoronāra nefrakcionētu kaula
smadzeņu mononukleāro šūnu infūzija (pacientiem
– MI + KK izsviedes frakcija < 49%)  miokarda
revaskularizācija, KK izsviedes frakcijas nozīmīga
uzlabošanās.
CILMES ŠŪNAS NO KAULU SMADZENĒM
Abdel-Latif et al. (999 pacienti 18 pētījumos): pēc cilmes
šūnu injekcijām • KK izsviedes frakcija ↑ par 3.66%,
• KK beigu sistoliskais tilpums ↓ par 4.8 ml,
• infarkta zona ↓ par 5.49%,
• Koronāro asinsvadu restenozes risks ir vienāds
pacientiem, kas saņēmuši terapiju un tiem, kas nav
saņēmuši terapiju.
• Terapija ir droša un bez sistēmiskām vai lokālām
komplikācijām.
• Rezultāti zīmīgi neatšķiras no saņemto šūnu
daudzuma (vairāk vai mazāk par 80 × 106 šūnām).
• Rezultāti ir 3x labāki tad, ja terapija tiek pielietota 5.
– 20. dienā pēc akūta MI, nevis pirmo 5 dienu laikā.
KARDIOGĒNĀS PRIEKŠTEČA ŠŪNAS
• Priekštečšūnas:
paliekas no
embrionālā
perioda, kas
rezidē sirds LP
un LK nišās?
Nāk no kaulu
smadzenēm?
(Henning)
• Jau esošo
kardiomiocītu
proliferācija?
(Garbern)
(Garbern)
KARDIOGĒNĀS PRIEKŠTEČA ŠŪNAS
• Dažādi veidi: ekspresē c-kit, Sca-1 im Isl-1 (nespecifiski, jo
raksturīgi arī hemopoētiskajām šūnām).
- c-kit: pluripotentas, pašatjaunojošas, klonogenas šūnas.
In vitro diferenciējas miogēnās, endoteliālās un gludās
mm šūnās. Tiek veikti pētījumi (Stem Cell Infusion in
Patients with Ischemic Cardiomyopathy (SCIPIO))
- Sca-1: spēj pašatjaunoties. Piedalās signalizēšanā un šūnu
adhēzijā. Ja tās stimulē ar 5-azacitidīnu, spēj
diferenciēties kardiomiocītos.
- Isl-1. Atrod jaundzimušo sirdī. Ekspresē arī citus
transkripcijas faktorus (Nkx2.5 un GATA4) – svarīgi
kardioģenēzes agrīnajā posmā.
KARDIOGĒNĀS PRIEKŠTEČA ŠŪNAS
“Kardiosfēras” – cilmes šūnas, kas iegūtas no sirds
biopsijas un tiek pavairotas.
- Multipotentas un klonogenas.
- Diferenciējas kardiomiocītos un endoteliocītos.
- Pētījums (kardiosfēras tiek injicētas uz robežas
starp veselajiem un išēmiskajiem audiem) Cardiosphere-Derived Autologous Stem Cells to
Reverse Ventricular Dysfunction (CADUCEUS).
(Henning)
CILMES ŠŪNAS NO NABASSAITES ASINĪM
• Gadā pasaulē piedzimst apmēram 134 milljoni bērnu.
• Nabassaites asinīs – mononukleārās šūnas 
hemopoētiskās, endoteliālās un mezenhimālās cilmes
šūnas.
- Endoteliālās cilmes šūnas spēj 8x ātrāk proliferēt kā
tās, kas iegūtas no kaulu smadzenēm.
- Mezenhimālās cilmes šūnas dubultojas 48 h laikā.
• Pētījumi ar dzīvniekiem:
- MI samazinās par līdz pat 50%; ↑ KK izsviedes
frakcija,
- ↓ citokīnu izdale un iekaisīgo neitrofīlu infiltrācija.
(Henning)
CILMES ŠŪNAS NO NABASSAITES ASINĪM
• Izmantošana:
- asinsvadu un sirds vārstuļu izveide
jaundzimušajiem ar iedzimtām sirds attīstības
slimībām,
- pētījumi: angina pectoris ārstēšana – pacienti, kas
neatbild uz terapiju un nav kandidāti koronārajai
angioplastijai,
- MI ārstēšanai
(Henning)
(www. stradini.lv)
http://www.springerimages.com/Images/RSS/1-10.1007_s12265-012-9383-6-0
CILMES ŠŪNU IEVADĪŠANAS VEIDI
• Transvaskulāri:
- koronārajās artērijās. Pacientiem ar akūtu MI un
reperfūziju. Paliek noteiktā lokalizācijā,
- i/v. Cirkulējot cilmes šūnas atrod MI zonu (adhēzijas
molekulas), bet šūnu skaits, kas dodas uz MI, ir
mazāks kā iepriekšējā metodē.
• Injekcija miokardā: pacientiem ar sirds disfunkciju,
kam transvaskulāro pieeju izmantot nevar (pilnīga
vai gandrīz pilna oklūzija).
- Transendokardiāli – katetrs caur aortas atveri tiek
ievadīts KK.
- Transepikardiāli – atvērtas sirds operācijas laikā. Var
redzēt skarto zonu.
BLAKNES
•
•
•
•
•
Aritmijas,
restenoze,
ateroskleroze,
koronārā obstrukcija,
anormāla šūnu diferenciācija.
SECINĀJUMI
• Cilmes šūnu izmantošanai kardioloģijā ir liela
nākotne, bet nepieciešams vēl veikt un analizēt
pētījumus.
• Visbiežāk izmantotās cilmes šūnas iegūst no kaulu
smadzenēm.
• Autologo sirds cilmes šūnu izmantošana ir droša,
bet ir pārāk maz izpētīta.
• Ir daudz neatbildētu jautājumu:
- Kuras cilmes šūnas labāk izmantot?
- Kādi mehānismi veicina miokarda atjaunošanos?
- Vai un kā cilmes šūnas droši varētu iegūt no sirds?
PALDIES PAR UZMANĪBU!
IZMANTOTĀ LITERATŪRA
• Amado, Luciano C. (2005) Cardiac Repair With
Intramyocardial Injection of Allogeneic Mesenchymal Stem
Cells After Myocardial Infarction. Pieejams
http://www.pnas.org/content/102/32/11474.full
• Bolli, R. et al. (2011) Cardiac stem cells in patients with
ischaemic cardiomyopathy (SCIPIO): initial results of a
randomised phase 1 trial. Pieejams
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22088800
• Boyle, J. Andrew; Schulman, Steven P; Here, Joshua M.
(2006) Controversies in Cardiovascular Medicine. Pieejams
http://circ.ahajournals.org/content/114/4/339.full
• Henning, Robert J. (2011) Stem Cells In Cardiac Repair.
Pieejams http://www.medscape.com/viewarticle/735168
• Oettegn, P. Controversies in Cardiovascular Medicine.
Pieejams
http://circ.ahajournals.org/content/114/4/353.full

similar documents