Slayt 1

Report
Çocuklarda Sublingual
İmmünoterapinin Sistemik ve
Lokal Yan Etkileri
Özdemir Ö,
Kızmaz D., KATİPOĞLU H., Yağmur P.
TC SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe EAH;
3. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği,
Çocuk İmmünolojisi- Alerji Bölümü
Sublingual İmmünoterapi (SLIT)




SLIT, erişkinlerin mevsimsel alerjik rinokonjonktivit tedavisinde etkindir ve iyi
tolere edilir.
Son zamanlardaki sistematik derlemeler de
SLIT’in çocuklarda kullanımını
desteklemektedir.
Fakat çocuklardaki deneyim/literatür
verileri sınırlı ve etkinlik konusunda daha
az ikna edicidir.
Buna rağmen, SLIT çocuklarda
kullanılmaya devam etmekte ve bazen ciddi
yan etkiler bildirilmektedir.
SLIT nedir? Avantajları?-I






İmmunoterapinin başlangıcını Amerikan yerlilerine
bağlayanlar vardır (1800’lerin sonları).
Noon adlı Amerikalı yazar ilk olarak 1911’de
tanımlamıştır.
Subkutan uygulama (SCIT) yerine özellikle son
zamanlarda yaygın uygulanan bir alerjen spesifik
immünoterapisi (hiposensitizasyonu) yöntemidir.
Çocuklarda: astım, rino-konjonktivit, atopik dermatit,
lateks alerjisi ve gıda alerjisi dahil hastalıklarda
kullanılabileceği söylenilmektedir.
Sistemik etki mekanizmaları SCIT’e benzerdir.
Ayrıca lokal olarak, MALT (mukozal) ve GALT
(barsak) lenfatik dokularını da kullanır.
SLIT nedir? Avantajları?-II






Çoğu zaman, son çare olarak düşünülse de,
uygulanım kolaylığı nedeniyle farmokoterapiyle
aynı anda kullananlar vardır.
Başlangıçta hasta uyumu iyidir, takiplerde uyum
azalabiliyor !..
Oral yolla, sabah aç karına, dil altına uygulanır.
Çeşitli alerjen repertuarı mevcuttur.
Alerjen standardizasyonu çok iyidir.
Sistemik yan etki riskinden olduğunca uzaktır.
SLIT nedir? Avantajları?-III






5 yaş altında, 2-12 yaş arasında güvenilir ve
etkindir .
Meta-analizlerde en azından orta derecede
etkin bulumuştur.
Çocuk dostu (child friendly) bir tedavi
yöntemi olarak kabul edilmektedir.
Ot polen tabletleri dahi çocuklarda etkinlikle
kullanılmaya başlanmıştır.
Çabuk etkilidir.
Enjeksiyon yoktur!
SLIT -Minör Yan EtkileriEn
sık bilinen ağız içi (dil altı) kaşıntı, dudakdilde şişme ve baş ağrısı ve GIS şikayetleridir
(%7-86).
 Ot/çim poleni tabletlerinde daha çok oral ve
GIS yan etkileri görülmektedir.
 Astım, rinit, ürtiker, anjioödem vb.
şikayetler:
Hastaların %20’den azında bildirilmiştir.
Sıklık: 1/1.000 doz denilmekte
 Nadiren bitkinlik ve egzama’da alevlenme
SLIT -Major Yan EtkileriBu güne kadar 4378 hasta ve 1
milyon dozdan fazla kullanılmış fakat
sadece 4 kişide anafilaksi bildirilmiştir.
 Literatürde TR’den de anafilaksi
vakaları (Barlan ve ark.)
 Genelde yanlış/aşırı doz uygulaması
ve karışım kullanımına bağlanmıştır.
 Kalıcı/sekel bir hastalık
oluşmamıştır.

Sublingual İmmünoterapi (SLIT)

Burada, sistemik ve lokal yan etkiler
geliştirmiş 2 hastamız sunulacak ve bu
konudaki farkındalık artırılmaya
çalışılacaktır.
Hastalar ve Yöntemler-I
Çalışmamızda, 44 çocuk, 17 kız+27
erkek, ortalama 10 yaşında, astımlı (15’i)
ya da astımı olmadan, alerjik rinokonjonktivitli hastaya SLIT tedavisi
başlandı ve 2 yıl boyunca takip edildi.
 Bu hastalar aynı anda farmakoterapi ve
çevresel önlemler de uygulamaktaydı.
 Hastalarımızda Multi-test II ile yapılan
prik testleriyle alerjileri saptandı.
 44 çocuk hastanın 41’inde ev tozu akar
karışımı, 5’i ot, 3’ü tahıl ve 2’si küf
mantarı polenlerine karşı SLIT kullanıldı.

Hastalar ve Yöntemler-II
Novo-Helisen Sublingual kullanımı ile,
başlangıç tedavisi sonunda dil altında şişme
görüldü.
 APSI Staloral 300 kullanımı ile, başlangıç
tedavisinin başında anafilaktoid reaksiyon
hasta ve ailesi tarafından belirtildi.
 İlk hasta, ev tozu akarına; diğeri ise ot ve
tahıl polenine karşı sublingual tedavi
almaktaydı.

Bulgular-I
44
hastamızın sadece 2’si (%4.5 hastada)
lokal ve sistemik yan etkiler geliştirdi.
İlk hastada, başlangıç dönemindeki son
dozlarında sublingual şişme şikâyeti
meydana geldi (Resim 1).
İkinci hasta ise, tedaviyi zaten başlangıçta
–ilk haftasında- tolere edemedi ve 3.
gününde sistemik yan etkiyi düşündürür
tarzda yüzünde ödem ve solunum güçlüğü
geliştirdi (Resim 2).
Resim 1. Sublingual damla kullanan hastamızın dil altındaki şişlik.
Resim 2. Spray / Püskürtme kullanan hastamızın dil altındaki şişlik
Bulgular-II
Her şeye rağmen doz ayarlamaları yapıp
tedaviye devam etmeye çalışıldıysa da benzer yan
etkilerin tekrarlamasından dolayı, ilk hastamızın
ailesi sistemik yan etki riski nedeniyle tedaviye son
verdi.
 İkinci hastada ise, risklerinden dolayı
tarafımızdan aileye önerilerde bulunularak acilen
SLIT tedavisi kesildi.
 Lokal yan etkilerin SLIT tedavisi esnasında
sıklıkla meydana geldiği bilinmesine ve hafif yan
etkiler olarak literatürde kabul edilmelerine
rağmen, biz ilk hastamızda tedaviyi -doz
ayarlamaları başarılı olmayınca ve ailenin isteği
üzerine- sonlandırmak zorunda kaldık.

Sonuçlar
SLIT
tedavisinin çok masum olmadığı
bilinmeli, tedavi alerjist tarafından takip
edilmeli, bu tedavi esnasında sistemik/lokal
yan etkiler açısından çok dikkatli
olunmalıdır.
Aileler bilgilendirilmeli, ve sistemik bir
yan etki geliştiğinde ne yapılması
(adrenalin oto-enjektör kullanımı vb.)
gerektiği aileye öğretilmelidir.

similar documents