Omsorgsarbejde for ældre

Report
Omsorgsarbejde for ældre
Udfordringer i en
anerkendelse af arbejdets
relationelle karakter
Anne Liveng, Cand.comm. Ph.d.
Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning,
Center for Sundhedsfremmeforskning,
RUC.
Baggrund bl.a.: Ph.d. afhandling 2007:
”Omsorgsarbejde, subjektivitet og læring”
• Relationen til borgeren, man hjælper, er central
for social- og sundhedshjælperelever.
• På tværs af alder, tidligere uddannelse og
arbejdserfaringer er en optagethed af relationen
til borgeren karakteristisk.
• Den konkrete arbejdsmæssige relation
beskrives ambivalent : mellem nytte og afmagt,
meningsfuldhed og angst.
Elevernes orienteringer
Ikke profiler, men spændinger mellem poler
• Valg
Karrierevej indenfor et
omsorgsfag
• Indre trang
”Passe på liv”,
Udøve omsorg
• Nødvendighed
Eneste vej til stabil
position på
arbejdsmarkedet
• Ydre tvang
”Tilbud man ikke kan sige
nej til.”
Arbejdet mellem poler:
• Subjektivt
meningsgivende.
Mulighed for relationer til
borgerne, man hjælper.
• Angstprovokerende møde
med forfald, ensomhed,
sygdom og død.
Alene-arbejde.
• Samfundsmæssigt
vigtigt/nødvendigt.
• Lav status, ringe
muligheder for
anerkendelse.
Lotte
Jeg overvejede også, altså det er fordi, jeg godt kan lide
gamle mennesker, deres historier. Det interesserer mig.
Men altså, det jeg så hører jo, det er, at man desværre
ikke har så meget tid, som…man godt kunne tænke sig.
Men det er jo nok det der med, at man godt vil hjælpe
folk, som ikke selv kan klare sig.
Og jeg vil bare, altså jeg vil håbe, at jeg med min, altså jeg
ved, der er travlt og sådan noget, men jeg vil håbe, at jeg
med min person og…mig som menneske kan give deres
hverdag måske et ekstra lille højdepunkt eller et ekstra
lille…altså gøre mit besøg, så…de måske bliver glade
eller til en ekstra lille oplevelse, ikk’.
Solveig
Jeg har altid sagt at gamle mennesker og døde dyr, det vil
jeg simpelthen bare ikke, alt muligt andet ku´ jeg leve
med, … men så min søster, hun havde, hvert år havde
hun arbejdet på sådan en minkfarm i sæsonen der for at
tjene noget ekstra, …
Men eh, så fik jeg lige hendes tjans der et år, … så tænkte
jeg det havde jeg godt nok aldrig forestillet mig, så sad
jeg og ledte efter et arbejde med computeren bagefter,
da det var overstået, og… så så jeg de søgte nogle
afløsere på et plejehjem, og så tænkte jeg, jamen så kan
jeg, hvis jeg kan med døde dyr, så kan jeg vel også med
gamle mennesker, sådan…
Og det var godt nok lige i starten, da syntes jeg godt nok at
det var, det var altså ikke lige noget for mig… men da
der var gået et stykke tid, så syntes jeg faktisk det var
helt fantastisk dejligt!
Jeg tror, det var kontakten med menneskerne der, og
sådan, det var spændende, sådan at komme ind i andre
menneskers liv, og det var også afvekslende, … jeg er
faktisk meget glad for, - nu har jeg det sådan, at det er
da det bedste arbejde, jeg nogensinde har haft, det er
helt sikkert…”
Omsorgsrationalitet
• beskriver en bestemt logik, der optræder i
konkrete situationer,
• en logik hvor hensynet til opfyldelsen af
den andens behov er primært,
• er et sociologisk begreb.
(Kari Wærness, 1982)
Omsorgsorientering
• et begreb, der fanger en rettethed mod at indgå i
omsorgsrelationer – i job og/eller privatliv.
• indebærer, at det at indgå som omsorgsudøver i
denne type relationer i sig selv er subjektivt
meningsgivende og derfor noget man aktivt
tilstræber og opsøger.
• kan forstås indenfor en psykodynamisk
teoriramme, som en særlig måde, hvorpå den
enkelte investerer psykisk energi.
(Liveng, 2007).
Hvis relationen er central – hvorfor
er der så ikke mere fokus på den?
• Omsorgsrationalitet er en forudsætning for at
udføre de opgaver, der er tættest på borgeren.
Underkendes rationaliteten af økonomi og
organisering i feltet?
• Omsorgsorientering er en forudsætning for at
søge ind i og finde glæde og mening i arbejdet.
Værdsættes og udvikles den i arbejdslivet?
• Relationen er meningsfuld og svær. Støttes
medarbejderne i at håndtere den?
Samfundsniveau
Kulturel dimension
Organisatorisk dimension
Institutionelt niveau
Individ niveau
Omsorgsudøver
Viden/uddannelse
Erfaring
Livshistorie
Hverdagsliv
Rum for
”relations-magt”
Interpersonelt
møde
Psykodynamisk dimension
Omsorgsmodtager
Ressourcer
Grad af forfald
Livshistorie
Hverdagsliv
Eksistentiel dimension
Fokus på relationen
– et anerkendelsesproblem?
• Anerkendelse er en af få, men fundamentale betingelser
for menneskets selvrealisering.
• Anerkendelsesteori begrundes ud fra en forestilling om
”det gode liv” – eller det ”retfærdige liv” (Honneth 2003).
• Ideen om ”det gode liv” er en metode til at begrunde
kritik, ikke et forsøg på at opstille normative mål for,
hvordan vi skal leve vores liv.
• Ideen om det gode liv viser sig ofte ikke som
eksplicitte formuleringer af mål og ønsker, men
”negativt” i form af ”uretsbevidsthed”,
”krænkelses-erfaringer” og ”sociale lidelser”.
• Anerkendelse uddifferentieres i tre sfærer:
Den retslige sfære
Privatsfæren
Den solidariske sfære
• Den solidariske sfære:
• En anerkendelsessfære af solidaritet. Præstationer;
kunnen, vilje, og færdigheder anerkendes, fx i
arbejdslivet, i uddannelsesinstitutioner eller i foreninger.
• Anerkendelsen sker gennem relationen til gruppen,
fællesskabet eller samfundet, hvor individets deltagelse
og positive engagement i det situerede fællesskab bliver
anerkendt. Subjektet indgår i gruppens eller samfundets
solidaritet og er herved en positiv bidrager til
fællesskabets hele.
• Anerkendelsen er både emotionel og fornuftsbåret.
Lavt rangeret arbejde
Krop, køn og reproduktion (Isaksen 2003, Dahl 2002):
 Produktivt arbejde rangerer højere end reproduktivt.
 Kroppen et ”klassifikatorisk system”: sygdomme fx
relateret til hjerne og hjerte, og som kan behandles
v.hj.a. teknologi / medicinsk rangerer højere end
aldersbetingede sygdomme (Larsen 2010).
 Alderdomsbetingede sygdomme, rammer flere ældre
kvinder end mænd. Kan ikke kureres via teknologi.
 Kræver langvarig pleje og omsorg: vedligeholdende,
”resultatløst” (Wærness 1982).Varetages af kvinder.
Emotionelt udfordrende arbejde
• Kroppen som tegn:
”En patient, der ligger i sin seng, eller som går langsomt
rundt på afdelingen klædt i hvidt hospitalstøj, skaldet og
med et intravenøst drop ved sin side, kan fortolkes af
’nogen’ – sygeplejersker, sygehjælpere, læger,
pårørende m.fl. – som et betydningsbærende tegn, og
derved tillægges betydning, f.eks. at han er syg, lidende,
hjælpeløs, depersonificeret, uren i symbolsk betydning
og formentlig det mest magtfulde af alle tegn, nemlig
døende.” (Ploug Hansen 2002).
Eksistentielt udfordrende
arbejde
• Bevidstheden om døden vækker menneskets
eksistentielle angst (Elias 1982, Jakobsen
2010).
• Civilisationsprocessen medfører kollektiv og
individuel fortrængning af bevidsthed om livets
endeligt.
• Gamle menneskers forfald isolerer dem, fordi vi
har svært ved at identificere os med dem.
• Arbejdet med mennesker nær døden kan være
stigmatiserende for de professionelle.
Velfærds-centralt og lavstatus
• Anderkendes omsorgsarbejdet kulturelt?
• Løn, autonomi, betydning af
praksisrelateret viden og erfaring,
indflydelse på beslutningsprocesser…
• Anerkender organiseringen af arbejdet
(NPM) dets særlige, relationelle, væsen?
• Skabelse af relationer, relationel viden, tid,
empati/indsigt, emotionel støtte…
Meningsfuldt og svært
• Støttes medarbejderne tilstrækkeligt i at
tackle det vanskelige i relationen/de svære
relationer?
• Er der bevidsthed og åbenhed i
organisationen om de ambivalente
følelser, arbejdet kan vække?
• Inddrages de følelsesmæssige
dimensioner i en udvikling af den
relationelle viden?
En konklusion
• Vanskeligt at skabe fokus på arbejdets
egenart - dets relationelle karakter - fordi
det er lavt rangeret i en række hierarkier
og dets ”egen” logik derfor usynliggøres.
• New Public Management organisering
(BUM) bidrager til usynliggørelsen.
• Kvalitet i arbejdet skabes i og gennem
relationen – derfor grund til at arbejde
professionelt med den på alle niveauer!
Relationen – afsæt for udvikling
• Fra fokus på hvad gør vi, til hvordan gør vi?
• Fra enkelt ydelser til fokus på helheder.
• Via fortællingerne fra praksis, som altid er
kontekstbundne og relationelle (Fog 1998).
• Gennem refleksion over ”svære” og hverdagshændelser i en kultur og et fællesskab præget af
åbenhed og accept (Mezirow 2007).
Referencer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Christensen, Karen: Andre-orientering og offentligt omsorgsarbejde. I: Social Kritik 63, 1999.
Christensen, Karen: De stille stemmer – om kønsrelateret magt i offentlige omsorgstjenester. IN: Lise Widding
Isaksen (red.) Omsorgens pris. Kjønn, makt og marked i velferdsstaten. Makt og demokratiutredningen, 19982003. Gyldendal Akademisk, Gyldendal Norsk Forlag AS, 2003.
Dahl, Hanne Marlene: Er køn retfærdighed? Et spørgsmål om status og lighed med hjemmehjælpen som case.
IN: Kønsmagt under forandring, Magtudredningen. Hans Reitzels Forlag, 2002.
Elias, Norbert: De døendes ensomhed. Tiderne skifter, 1982.
Fog, Jette: Saglig medmenneskelighed. Hans Reitzels Forlag. København 1998.
Hansen, Helle Krogh: Ældreomsorg i et pædagogisk perspektiv. Ph.d-afhandling. Roskilde Universitetsforlag
2006.
Hansen, Helle Ploug: I grænsefladen mellem liv og død - en kulturanalyse af sygeplejen på en onkologisk
afdeling. Gyldendal Undervisning 2002.
Honneth, Axel: Behovet for anerkendelse. Hans Reitzels Forlag 2003.
Isaksen, Lise Widding: Homo Fabers symbolske makt. Om kropp og maskulinitet i pleiearbeid. IN: Isaksen, Lise
Widding (red.) Omsorgens pris. Kjønn, makt og marked i velferdsstaten. Makt og demokratiutredningen, 19982003. Gyldendal Akademisk, Gyldendal Norsk Forlag AS, 2003.
Jakobsen, Michael Hviid: Dødens sociologi. IN: Tanggaard Andersen & Timm (red.): Sundhedssociologi. En
grundbog. Hanz Reitzels Forlag 2012.
Larsen, Kristian: Pierre Bourdieu. IN: Tanggaard Andersen & Timm (red.): Sundhedssociologi. En grundbog.
Hanz Reitzels Forlag 2012.
Liveng, Anne: Omsorgsarbejde, subjektivitet og læring. Social- og sundhedshjælperelevers orienteringer mod
omsorgsarbejdet og deres møde med arbejdets læringsrum. Ph.D afhandling, Roskilde Universitetscenter, 2007.
Liveng, Anne: Borgere med komplekse problemstillinger : Hvad ønsker de af hjemmeplejen?
http://rucforsk.ruc.dk/site/da/publications/borgere-med-komplekse-problemstillinger(400c3360-9884-11de-9caa000ea68e967b).html
Mezirow, Jack: Transformativ læring – overblik, svar på kritik nye perspektiver. In Illeris: Læringsteoier – 6
aktuelle forståelser. Roskilde Universitetsforlag 2007.
Wærness, Kari: Kvinneperspektiver på socialpolitikken. Universitetsforlaget, Oslo – Bergen – Tromsø, 1982.

similar documents