Správní soudnictví

Report
Správní soudnictví
Žaloba proti rozhodnutí SO
•
•
Řízení o žalobě proti rozhodnutí je upraveno v § 65 a násl. soudního řádu správního.
Základními pojmy : „správní orgán“ a „rozhodnutí“.
•
Správní orgán - definován v § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s., dle kterého se správním orgánem rozumí
orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, jakož i fyzická nebo právnická osoba
nebo jiným orgán, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a
právnických osob v oblasti veřejné správy.
•
•
•
•
Pojem rozhodnutí:
- vymezen v § 65 odst. 1 s. ř. s.
- zahrnuje jak konstitutivní, tak deklaratorní rozhodnutí.
- je nutno k němu vždy přistupovat z hlediska jeho obsahu a nikoliv formy = tzv. materiální pojetí
správního aktu.
„…nevadí, že správní orgán vyřídil věc toliko neformálním přípisem (či formálně nedokonalým
rozhodnutím bez odůvodnění či poučení o opravném prostředku) v domnění, že není jeho povinností
vydat rozhodnutí v určité procesní formě. Stejně tak může být akt podroben soudnímu přezkumu, i
když jeho tvorba případně vůbec neproběhla předpokládanou zákonnou procedurou..“ (usnesení
Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 16/96, obdobně usnesení sp. zn. IV. ÚS 233/02). Obdobně i rozsudek
NSS čj. 1 Afs 147/2005-107.
•
lze rozlišovat:
• - obecnou žalobu proti rozhodnutí správního
orgánu,
• - (zvláštní) žaloby k ochraně veřejného zájmu,
• - žaloby ve věcech samosprávy.
1) Obecná žaloba proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 s.ř.s.)
•
Tuto žalobu může podat :
A) ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v
předcházejícím řízení nezákonným rozhodnutím správního orgánu,
• akt musí mít dopad do veřejnoprávní sféry dotčené osoby (žalobce), jde o ochranu veřejných subj.
práv a povinností
• rozšířený senát NSS – zavedl koncept „zásahu do právní sféry“ (usnesení ze dne 23/3/2005, čj. 6 A
25/2002-42):
• „neudržitelnost takové interpretace § 65 odst. 1 s. ř. s., která omezuje přístup k soudu tím, že
striktně vyžaduje v každém jednotlivém případě hledání porušeného subjektivního hmotného práva,
jakož i úkonu, který subjektivní hmotné právo založil, změnil, zrušil či závazně určil. Vyskytují se totiž
poměrně zhusta situace, kdy se správní úkon dotýká právní sféry žalobce, a přesto žádné právo
striktně vzato nezaložil, nezměnil nebo závazně neurčil. Stejně tak nelze vždy žalobní legitimaci
podmiňovat zkrácením na hmotných subjektivních právech… Ze všech těchto příčin nelze § 65 odst.
1 s. ř. s. vykládat doslovným jazykovým výkladem, ale podle jeho smyslu a účelu. Žalobní legitimace
podle tohoto ustanovení musí být dána pro všechny případy, kdy je dotčena právní sféra žalobce, tj.
kdy se jednostranný úkon správního orgánu, vztahující se ke konkrétní věci a konkrétním adresátům,
závazně a autoritativně dotýká jejich právní sféry. Nejde tedy o to, zda úkon správního orgánu
založil, změnil, zrušil či závazně určil práva a povinnosti žalobce, nýbrž o to, zda se – podle tvrzení
žalobce v žalobě – negativně projevil v jeho právní sféře.“
B) účastník řízení před správním orgánem, který výše uvedenou žalobní
legitimaci sice nemá, ale tvrdí, že postupem správního orgánu byl zkrácen
na právech, která jemu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za
následek nezákonné rozhodnutí
• - jde o osoby, o jejichž hmotných právech či povinnostech se v řízení
nerozhodovalo, zákon jim však přesto poskytl možnost vystupovat v řízení
jako účastník
• - základní předpoklad žalobní legitimace je účastenství v řízení před SO
• - tzv. zájemníci (např. § 70 zákona o ochraně přírody, § 115/7 vodního
zákona…)
• - podle § 65 odst. 2 s. ř. s. je oprávněn podat žalobu i ten, s nímž správní
orgán nejednal jako s účastníkem, ačkoli podle zákona účastníkem v
daném správním řízení byl (rozsudek NSS čj. 7 A 56/2002-54).
• nedostatek aktivní procesní legitimace vede k odmítnutí žaloby
• x něco jiného je legitimace věcná
2) Zvláštní žaloba k ochraně veřejného zájmu (§ 66 s.ř.s.)
Aktivně legitimován k této žalobě je:
• a) správní orgán za podmínek stanovených zákony upravujícími řízení před
správními orgány
• b) nejvyšší státní zástupce, jestliže k jejímu podání shledá závažný veřejný zájem –
úvaha, zda je ve věci dán závažný veřejný zájem nepodléhá přezkumu správními
soudy; dalším specifikem je to, že povinnost vyčerpat řádné opravné prostředky ve
správním řízení před podáním žaloby k soudu (viz rozsudek NSS čj. 8 As 27/2006–
69 a rozsudek NSS čj. 29 Ca 60/2006 – 44)
• c) veřejný ochránce práv, jestliže k jejímu podání prokáže závažný veřejný zájem (x
VOP),
• d) ten, komu toto oprávnění výslovně svěřuje zvláštní zákon nebo mezinárodní
smlouva, která je součástí českého právního řádu (př. § 23/10 a 11 zákona o
posuzování vlivů na ŽP, čl. 10a směrnice Rady 85/337/EHS z roku 1985 o
posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na ŽP)
3) Žaloba ve věcech samosprávy (§ 67 s.ř.s.)
K této žalobě je aktivně legitimován
• a) správní úřad, kterému zvláštní zákon svěřuje pravomoc podat
žalobu proti usnesení nebo opatření orgánu územního
samosprávného celku v samostatné působnosti (jde o situace, kdy
na základě zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hl. m. Praze
jsou příslušné správní orgány oprávněny podat soudu návrh na
zrušení usnesení, rozhodnutí či jiného opatření orgánu obce, kraje či
hl. města Prahy, vydaného v rámci samostatné působnosti, mají-li
zato, že odporují zákonu či jinému právnímu předpisu),
• b) orgán územního samosprávného celku proti rozhodnutí o
rozpuštění zastupitelstva
Žalobou proti rozhodnutí SO se lze domáhat:
- zrušení takovéhoto rozhodnutí,
- vyslovení jeho nicotnosti,
- a pokud se jedná o rozhodnutí, kterým správní
orgán rozhodl o uložení trestu za správní
delikt, může se ten, jemuž byl takový trest
uložen, žalobou domáhat též upuštění od něj
nebo jeho snížení v mezích zákonem
dovolených (moderace trestu).
Nepřípustnost žaloby:
• obecně platí tzv. generální přezkumná klauzule
• - žaloba se odmítá, lze proti tomu podat kasační stížnost, ale pouze z důvodu dle § 103/1/e s.ř.s.
Soudní řád správní pak stanoví důvody nepřípustnosti žaloby (§ 68), kdy žaloba je nepřípustná:
a) nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je
zvláštní zákon (tedy zejm. odvolání či rozklad), ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu
jeho práv změněno na základě rozhodnutí o opravném prostředku podaném někým jiným – princip
subsidiarity
b) jde-li o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci, vydané v mezích zákonné pravomoci
správního orgánu, poskytuje se ochrana veřejným subj.právům, výjimka – vyslovení nicotnosti
rozhodnutí SO v soukromoprávní věci, jinak odmítne + poučí, že do 1 měsíce podat žalobu dle části
páté o.s.ř.
c) je-li jediným jejím důvodem tvrzená nicotnost napadeného rozhodnutí, nedomáhal-li se žalobce
vyslovení této nicotnosti v řízení před správním orgánem – v současnosti obsolentní
d) směřuje-li jen proti důvodům rozhodnutí (tj. pouze proti odůvodnění a nikoli proti výroku),
e) domáhá-li se žalobce přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle soudního řádu správního
(srov. např. § 70 s.ř.s.) nebo zvláštního zákona vyloučeno
f) v případech žalob ve veřejném zájmu je pak tato žaloba také nepřípustná, pokud v ní uplatňované
právní důvody byly uplatněny v téže věci v jiné žalobě již soudem zamítnuté, či pokud již žalobu v
téže věci podal ze stejných právních důvodů někdo jiný.
Kompetenční výluky
•
- soudní řád správní v § 70 stanoví, které úkony, resp. rozhodnutí správního orgánu jsou ze soudního přezkumu
vyloučeny.
•
- princip negativní enumerace, restriktivní výklad
Vyloučeny jsou tak
•
a) úkony, které nejsou (materiálně)rozhodnutími
•
b) rozhodnutí mající pouze předběžnou povahu (přičemž rozhodnutí předběžné povahy musí současně splňovat
následující znaky: 1) musí jít o rozhodnutí správních orgánů ve věcech veřejnoprávních, upravující předběžně či
dočasně poměry osob, zajišťující určité věci nebo osoby či zatímně fixující určitý stav (materiální znak); 2) proti
tomuto rozhodnutí nebo proti jeho důsledkům musí mít každá osoba, jejíž subjektivní práva jím byla dotčena,
možnost bránit se v řízení, jež musí nutně proběhnout (tj. musí být následně po vydání rozhodnutí zahájeno anebo
v něm musí být pokračováno, došlo-li k jeho zahájení před vydáním rozhodnutí nebo současně s ním) před
správním orgánem, který v dané věci rozhodne s konečnou platností (procesní znak) - rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 29.03.2006, čj. 2 Afs 183/2005 – 64.
•
c) rozhodnutí, jimiž se pouze upravuje vedení řízení před správním orgánem,
•
d) rozhodnutí, jejichž vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob nebo technického stavu věcí,
pokud sama o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání, zaměstnání nebo podnikatelské, popř. jiné
hospodářské činnosti,
•
e) o nepřiznání nebo odnětí odborné způsobilosti fyzickým osobám, pokud sama o sobě neznamenají právní
překážku výkonu povolání nebo zaměstnání nebo jiné činnosti,
•
f) rozhodnutí, jejichž přezkoumání vylučuje zvláštní zákon.
Účastníky řízení jsou jednak žalobce a dále pak žalovaný, kterým je správní orgán, který rozhodl v
posledním stupni, nebo správní orgán, na který jeho působnost přešla.
Žalovaný – osoba žalovaného není v tomto řízení určena tvrzením žalobce, ale kogentně ji určuje zákon ,
je věcí soudu, aby jednal s tím, kdo skutečně má být žalovaným .
• SO prvého stupně není účastníkem řízení před soudem.
• Pozor u rozkladu – žalovaným není ministr, ale ministerstvo.
Náležitosti žaloby
• Žaloba musí kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3 s.ř.s.) musí obsahovat:
• označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobci,
• označení osob na řízení zúčastněných, jsou-li žalobci známy
• označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá,
• žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce
napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné,
• jaké důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést,
• návrh výroku rozsudku.
• Žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo
žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo
jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní
zákon jinou lhůtu. Žalobu ve veřejném zájmu pak může
podat nejvyšší státní zástupce či VOP do tří let od právní
moci rozhodnutí.
• Podání žaloby nemá odkladný účinek, pokud s.ř.s.nebo
zvláštní zákon nestanoví jinak. Nicméně soud jej může za
splnění podmínek stanovených v s.ř.s. přiznat.
• Věcně příslušné k řízení jsou krajské soudy; místně
příslušný je pak soud, v jehož obvodu je sídlo správního
orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni.
• Při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze
skutkového a právního stavu, který tu byl v době
rozhodování správního orgánu.
• Soud přezkoumá v mezích žalobních bodů napadené
výroky rozhodnutí.
• V rámci dokazování může soud zopakovat nebo doplnit
důkazy provedené správním orgánem, přičemž jím
provedené důkazy hodnotí jednotlivě i v jejich souhrnu
i s důkazy provedenými v řízení před správním orgánem
a ve svém rozhodnutí vyjde ze skutkového a právního
stavu takto zjištěného (jde o promítnutí požadavku tzv.
plné jurisdikce ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy).
Soud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení bez jednání rozsudkem
• a) pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo
nedostatku důvodů rozhodnutí,
• b) proto, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného
rozhodnutí, je v rozporu se spisy nebo v nich nemá oporu anebo vyžaduje
rozsáhlé nebo zásadní doplnění,
• c) pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem,
mohlo-li mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.
Zjistí-li soud, že rozhodnutí trpí takovými vadami, které vyvolávají jeho
nicotnost, vysloví rozsudkem tuto nicotnost i bez návrhu. Pokud se
důvody nicotnosti týkají jen části rozhodnutí, soud vysloví nicotnou jen
tuto část rozhodnutí, jestliže z povahy věci nevyplývá, že ji nelze oddělit od
ostatních částí rozhodnutí.
Jinak se nařizuje jednání.
Je-li žaloba důvodná, soud zruší napadené rozhodnutí pro nezákonnost nebo pro vady řízení. Pro nezákonnost zruší
soud napadené rozhodnutí i tehdy, zjistí-li, že správní orgán překročil zákonem stanovené meze správního uvážení
nebo jej zneužil
Rozhoduje-li soud o žalobě proti rozhodnutí, jímž správní orgán uložil trest za správní delikt, může soud, nejsou-li
důvody pro zrušení rozhodnutí, ale trest byl uložen ve zjevně nepřiměřené výši, upustit od něj nebo jej snížit v
mezích zákonem dovolených, lze-li takové rozhodnutí učinit na základě skutkového stavu, z něhož vyšel správní
orgán, a který soud případně vlastním dokazováním v nikoli zásadních směrech doplnil, a navrhl-li takový postup
žalobce v žalobě.
Zrušuje-li soud rozhodnutí, podle okolností může zrušit i rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně, které mu
předcházelo – (může , ale nemusí)
Zruší-li soud rozhodnutí, vysloví současně, že věc se vrací k dalšímu řízení žalovanému. Jakmile zrušující rozsudek
nabude právní moci, je správní orgán povinen řádně pokračovat v řízení bez ohledu na to, zda např. rozhodnutí
soudu napadl kasační stížností.
Právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku nebo rozsudku vyslovujícím nicotnost, je v dalším řízení
správní orgán vázán. Zrušil-li soud rozhodnutí správního orgánu ve věci, v níž sám prováděl dokazování, zahrne
správní orgán v dalším řízení tyto důkazy mezi podklady pro nové rozhodnutí.
Zjistí-li soud, že rozhodnutí trpí takovými vadami, které vyvolávají jeho nicotnost, vysloví rozsudkem tuto nicotnost i
bez návrhu.
Soud zamítne žalobu, není-li důvodná.
Žaloba na ochranu před nezákonným
zásahem SO
• do 31. 12. 2002 byla tato ochrana poskytována
především v rámci ústavního soudnictví na
základě ústavní stížnosti.
• soudní řád správní upravuje žalobu na ochranu
před nezákonným zásahem, pokynem nebo
donucením správního orgánu v § 82 a násl., kdy
pak zavádí legislativní zkratku „zásah“ pro
všechny tři uvedené formy jednání správního
orgánu (vývoj chápání tohoto pojmu – viz
judikatura NSS)
Pojem „zásah“
• Prvotní judikatura chápala „zásah“ jako „poměrně velké množství
aktivních úkonů správních orgánů, ke kterým jsou oprávněny na
základě různých zákonů při výkonu veřejné správy, přičemž jde o
úkony neformální, pro které mohou a nemusí být stanovena
pravidla“ - soudy vyžadovaly naplnění dvou znaků - zaprvé - musí se
jednat o aktivitu (úkon) správního orgánu, zadruhé - tento úkon
musí být pro osobu, vůči níž směřuje, závazný tak, aby byla povinna
něco vykonat, strpět či se něčeho zdržet.
• - např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2004, čj.
2 Ans 1/2004-64, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1.
12. 2004, čj. 3 As 52/2003-278, rozsudek Nejvyššího správního
soudu ze dne 16. 1. 2008, čj. 3 Aps 3/2006-54, rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 26. 11. 2008, čj. 6 Aps 4/2007-65, rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 1. 2008, čj. 3 Aps 3/2006-54.
Posun – rozšířený senát NSS
• - věcný rozsah tří základních typů žalob v řízení podle soudního řádu
správního je nutno vykládat tak, aby pokud možno každý úkon veřejné
správy směřující vůči jednotlivci a zasahující do sféry jeho práv nebo
povinností (ať již konáním či opomenutím v případě, kdy právo stanovuje
povinnost konat, a to jak předepsanou formou, tak fakticky) byl podroben
účinné soudní kontrole.
• - nový, podstatně rozšiřující pohled na věcný rozsah zásahové žaloby dle
§ 82 s.ř.s., tato žaloba tudíž chrání osoby proti jakýmkoli jiným aktům či
úkonům veřejné správy směřujícím proti jednotlivci, které jsou způsobilé
zasáhnout sféru jeho práv a povinností a které nejsou pouhými procesními
úkony technicky zajišťujícími průběh řízení. Nemusí jít tedy nutně o akty
neformální povahy či jen o faktické úkony (jak bylo dříve soudy chápáno),
nýbrž i o jakékoli jiné konání či opomenutí konat, nelze-li je podřadit pod
pojem rozhodnutí či osvědčení dle §65 a §79 s.ř.s.
• - viz Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16.
11. 2010, čj. 7 Aps 3/2008-98.
Ochrana formou zásahové žaloby je důvodná tehdy, jsou-li – a
to kumulativně – splněny následující podmínky:
• 1) žalobce musí být přímo zkrácen na svých právech (tzv.
actio popularis není přípustná),
• 2) nezákonným,
• 3) zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu
(zásah v širším smyslu – srov. výše),
• 4) které nejsou rozhodnutím,
• 5) zásah byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho
důsledku bylo proti němu přímo zasaženo.
- rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 3. 2005, čj. 2
Aps 1/2005-65, či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 15. 11. 2005, čj. 8 Aps 1/2005-82.
•
•
•
•
•
Aktivně legitimována k podání žaloby je každá osoba, která tvrdí, že byla
nezákonným zásahem přímo zkrácena na svých právech. Posouzení, zda je toto
tvrzení důvodné – tedy, zda je předmětný úkon správního orgánu pojmově
nezákonným zásahem - je až předmětem vlastního meritorního posouzení věci,
nikoli otázkou existence podmínek řízení.
Pasivně legitimován je pak správní orgán, který dle žalobního tvrzení provedl
zásah.
Žalobu lze podat do dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o
nezákonném zásahu, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy k němu došlo.
Zmeškání lhůty nelze prominout.
Pokud jde o náležitosti žaloby, tak mimo obecných náležitostí podání musí žaloba
obsahovat označení zásahu, proti němuž se žalobce domáhá ochrany, vylíčení
rozhodujících skutečností a označení důkazů, jichž se žalobce dovolává, a
v neposlední řadě pak návrh výroku rozsudku.
Zásahová žaloba je nepřípustná, lze-li se ochrany nebo nápravy domáhat jinými
právními prostředky, to neplatí v případě, pokud se žalobce domáhá pouze určení,
že zásah byl nezákonný - projev subsidiarity správně soudní ochrany.
• Soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni
svého rozhodnutí. Pokud však rozhoduje pouze o určení toho, zda
byl zásah nezákonný, vychází ze skutkového a právního stavu, který
tu byl v době zásahu.
• Pokud je žaloba důvodná, soud rozsudkem správnímu orgánu
zakáže, aby v porušování žalobcova práva pokračoval, a přikáže,
aby, je-li to možné, obnovil stav před zásahem, popř. určí, že
provedený zásah byl nezákonný.
• Pokud je žaloba nedůvodná, soud ji zamítne.
• Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí správního
soudu (krajského) je kasační stížnost (§102 a násl. s.ř.s.), o které
rozhoduje Nejvyšší správní soud. Pokud by byly naplněny zákonné
podmínky, je též přípustná i obnova řízení (§111 a násl. s.ř.s.).
Žaloba na ochranu proti nečinnosti SO
• do 31.12.2002 takovýto prostředek v našem
právním řádu chyběl, řešil to Ústavní soud
(ústavní stížnost)
• chráněna jsou subjektivní veřejná práva plynoucí
především z čl.38 odst.2 LZPS a také z čl.36 odst.1
LZPS
• Soudní ochrana dle § 79 a násl. s.ř.s. nezahrnuje
všechny v úvahu přicházející formy nečinnosti SO,
ale jen dvě, a to nevydání rozhodnutí ve věci
samé a dále nevydání osvědčení.
• „nelze domáhat uložení povinnosti vydat jakékoli rozhodnutí, ale musí jít o
materiální správní akt upravující hmotněprávní postavení účastníků
správního řízení…musí se jednat o rozhodnutí, jehož vydání je v pravomoci
daného správního orgánu … a jež se vyznačuje příslušnými náležitostmi
takovýchto správních aktů…“ Nelze se tak domáhat vydání procesního
rozhodnutí a ani není možné uložit správnímu orgánu pouze obecně
pokračovat v řízení.
- viz rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26.8.2004, čj. 52 Ca
28/2004-67 (publikován pod č.362/2004 Sb. NSS), či rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 15.12.2004, čj. Ans 4/2004-116.
- osvědčení je jiným úkonem správního orgánu odlišným od správního aktu,
který úředně potvrzuje skutečnosti, které jsou v něm uvedeny. Osvědčení
je nutno odlišovat zejména od tzv. deklaratorních správních aktů.
• posouzení toho, zda je správní orgán nečinný ve smyslu § 79 s.ř.s., je
otázkou důvodnosti žaloby (součástí rozhodnutí ve věci samé), nikoli
otázkou existence podmínek řízení.“
Přípustnost žaloby
• - žalobce vyčerpal bezvýsledně prostředky, které mu procesní
předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně
proti nečinnosti správního orgánu.
• - prostředkem nápravy, který je nutno vyčerpat dle § 79 odst.1 s.ř.s.
před podáním žaloby, je žádost o uplatnění opatření proti
nečinnosti podle ust.§ 80 odst.3 správního řádu.“ .
•
- pokud jde o nečinnost správního orgánu, který nemá nadřízený
správní orgán, podmínka využití § 80 odst.3 s.ř. odpadá.
•
další podmínkou přípustnosti žaloby je skutečnost, že zvláštní
zákon nespojuje s nečinností správního orgánu fikci, že bylo
vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek
• žalovaným je správní orgán, který podle žalobního tvrzení má povinnost
vydat rozhodnutí nebo osvědčení. Pasivní legitimace je tedy určena
tvrzením žalobce v žalobě Legální definici správního orgánu obsahuje §4
odst.1 s.ř.s.
• Žalobu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy ve věci, v níž se
žalobce domáhá ochrany, marně proběhla lhůta stanovená zvláštním
zákonem pro vydání rozhodnutí nebo osvědčení, a není-li taková lhůta
stanovena, ode dne, kdy byl žalobcem vůči správnímu orgánu nebo
správním orgánem proti žalobci učiněn poslední úkon.
Náležitosti žaloby
Žaloba kromě obecných náležitostí podání (§37 odst.3 s.ř.s ) musí obsahovat
• a) označení věci, v níž se žalobce ochrany proti nečinnosti domáhá,
• b) vylíčení rozhodujících skutečností,
• c) označení důkazů, jichž se žalobce dovolává,
• d) návrh výroku rozsudku.
• Pro rozhodnutí správního soudu o žalobě na ochranu proti nečinnosti je
vždy rozhodný skutkový stav zjištěný ke dni jeho rozhodnutí – tj. nečinnost
správního orgánu musí ke dni soudního rozhodnutí trvat.
•
Dospěje-li správní soud k závěru, že je žaloba důvodná, uloží rozsudkem
správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení.
V žádném případě však soud nemůže stanovit i konkrétní obsah
rozhodnutí, které má správní orgán vydat (tzn. nemůže správní orgán
zavázat k tomu, jak konkrétně má být činný). Takový postup by totiž byl
v rozporu s čl.2 Ústavy ČR a s principem dělby moci v demokratickém
právním státě.
•
Obligatorní součástí výroku je též stanovení lhůty k vydání rozhodnutí
(osvědčení). Tato lhůta musí být přiměřená, tudíž soud při jejím určení
musí vycházet zejména ze složitosti věci a dalších okolností, které byly
zjištěny, přičemž jedinou omezující podmínkou je skutečnost, že tato
přiměřená lhůta nesmí být delší, než kterou stanoví zvláštní zákon (§ 81
odst.2 s.ř.s.).
•
Pokud soud dospěje k závěru, že žaloba není důvodná, pak ji zamítne.
Opravné prostředky ve správním
soudnictví – kasační stížnost
• a) Kasační stížnost je opravným prostředkem proti
pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním
soudnictví. Základní předpoklad – existence rozhodnutí KS
ve věci spadající do spr.soudnictví a právní moc tohoto
rozhodnutí – jde tedy o opravný prostředek, a to
mimořádný.
• b) Osobu, jež kasační stížnost podává, označuje s.ř.s. jako
stěžovatele. Stěžovatelem může být: účastník původního
(soudního) řízení, z něhož vzešlo rozhodnutí napadené
kasační stížností (tedy i správní orgán!) a dále pak osoba
zúčastněná na tomto řízení (§ 34/1).
• c) Kasační stížností se lze domáhat pouze zrušení
napadeného soudního rozhodnutí (ne změny!).
• d) O kasační stížnosti rozhoduje NSS, jež by
měl touto svou činností zajišťovat jednotnost
a zákonnost rozhodování krajských soudů –
zveřejňování vybraných rozhodnutí NSS ve
Sbírce NSS.
• e) Kasační stížnost je zásadně přípustná proti
každému
pravomocnému
rozhodnutí
krajského soudu, pokud zákon nestanoví jinak.
Důvody kasační stížnosti - §103 s.ř.s.:
Kasační stížnost lze podat pouze ze zákonem (taxativně) stanovených důvodů, a to z důvodu
tvrzené
• a) nezákonnosti – jež spočívá v nesprávném posouzení právní otázky KS v předcházejícím
řízení
„rozhodnutí KS spočívá na nesprávném posouzení právní otázky tehdy, pokud KS na zjištění
skutkový stav aplikuje jiný právní předpis, než který měl správně použít, resp.jej neaplikuje,
ačkoli tak správně učinit měl…“(rozsudek NSS ze dne 9.4.2009, čj. 7 Afs 1/2009-48).
• b) vady řízení :
• - jež spočívá v tom, že skutková podstata, z níž vycházel SO v napadeném rozhodnutí, nemá
oporu ve spisech (např. součástí spisu nebyly podklady, ze kterých SO vycházel či že skutková
zjištění jsou nedostatečná) či je s nimi v rozporu (podklady ve spisu svědčí pro závěr A, ale SO
z nich vyvodil opačný závěr B);
•
nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před SO takovým
způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto vytýkanou vadu měl krajský soud
napadené rozhodnutí zrušit (např. SO porušil ustanovení správního řádu); za takovouto vadu
se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí SO pro nesrozumitelnost (např. odvolací orgán
současně zamítl odvolání a změnil výrok napadeného prvostup.rozhodnutí)
•
•
•
•
•
•
c) zmatečnosti řízení před soudem – jež spočívá v tom, že chyběly podmínky řízení, ve věci
rozhodoval vyločený soudce či byl soud nesprávně obsazen, popř. bylo rozhodnuto
v neprospěch účastníka v důsledku trest.činu soudce
- z judikatury – „rozhodoval-li senát o věci v neúplném složení, jedná se o vadu zakládající
zmatečnost řízení….“(rozsudek NSS ze dne 10.3.2004, čj. 2 Azs 92/2003-52)
d) nepřezkoumatelnosti – spočívající v nesrozumitelnosti nebo v nedostatku důvodů
rozhodnutí, popř. v jiné vadě soudního řízení, mohla –li mít za následek nezákonnost
rozhodnutí (př. neúplný znalecký posudek jako podklad pro rozhodnutí)
- dle judikatury NSS se „za nepřezkoumatelnost pro nesrozumitelnost obecně považuje takové
rozhodnutí soudu, z jehož výroku nelze zjistit, jak vlastně soud rozhodl ve věci, tj. zda žalobu
zamítl, odmítl, či jí vyhověl, případně jehož výrok je vnitřně rozporný….dále i případy, kdy
nelze rozeznat, co je výrok a co odůvodnění, kdo jsou účastníci řízení a kdo byl rozhodnutím
zavázán….(rozsudek NSS ze dne 4.12.2003, čj. 2 Ads 58/2003-75) či
- „rozhodnutí je nepřezkoumatelné, pokud z jeho odůvodnění není vůbec zřejmé, jakými
úvahami se soud řídil při naplňování zásady volného hodnocení důkazů či při utváření závěru
o skutkovém stavu, z jakého důvodu soud nepřistoupil na právní argumentaci stěžovatele
obsaženou v žalobě a proč subsumoval popsaný skutkový stav pod zvolené právní normy…“ –
rozsudek NSS ze dne 29/7/2004, čj. 4 As 5/2003-52.
e) nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení
Nepřípustnost kasační stížnosti - §104 s.ř.s.:
Kasační stížnost je nepřípustná:
• Ve věcech volebních, to neplatí, jde-li o řízení ve věcech porušení pravidel financování volební
kampaně (dříve i ve věcech místního a krajského referenda – od 1.1.2012 již lze)
• Pokud směřuje pouze proti výroku o nákladech řízení nebo pouze proti důvodům rozhodnutí
soudu
• Proti rozhodnutí, jímž soud rozhodl znovu poté, co jeho původní rozhodnutí bylo zrušeno NSS
(to neplatí, pokud jako důvod kasační stížnosti je namítáno, že se soud neřídil závazným
právním názorem NSS)
• Proti rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení (např. rozhodnutí o prodloužení
soudcovské lhůty, rozhodnutí o spojení či vyloučení věci, zamítnutí návrhu na provedení
důkazu x naopak dle judikatury není takovým rozhodnutím rozhodnutí o nepřiznání
osvobození od soudních poplatků – roz. NSS čj. 7 As 40/2004-97, ze dne 12/1/2005).
• Proti rozhodnutí, jež je podle své povahy pouze dočasné (př. rozhodnutí o přiznání
odkladného účinku kasační stížnosti)
• Pokud se opírá o jiné, než v §103 s.ř.s. stanovené důvody, nebo o důvody, které stěžovatel
neuplatnil v řízení před KS, ač tak učinit mohl.
Tzv. Nepřijatelnost kasační stížnosti - §104a s.ř.s.:
• Pouze ve věcech mezinárodní ochrany
• Pokud kasační stížnost svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy
stěžovatele, odmítne ji NSS pro nepřijatelnost
• K přijetí tohoto usnesení je třeba souhlasu všech členů senátu, usnesení nemusí
být odůvodněno
• Z judikatury NSS: „přesahem vlastních zájmů stěžovatele je jen natolik zásadní a
intenzivní situace, v níž je –kromě ochrany veřejného subjektivního práva
jednotlivce – pro NSS též nezbytné vyslovit právní názor k určitému typu případů či
právních otázek. Přesah vlastních zájmů stěžovatele je dán jen v případě
rozpoznatelného dopadu řešené právní otázky nad rámec konkrétního případu.
Primárním úkolem NSS v řízení o kasačních stížnostech ve věcech azylu je proto
nejen ochrana indiv.veř.subj.práv, ale i výklad právního řádu a sjednocování
rozhodovací činnosti krajských soudů…“ – usnesení NSS ze dne 26.4.2006, čj.1 Azs
13/2006-39.
• Přijatelnost je třeba odlišovat od přípustnosti kasační stížnosti na straně jedné a
důvodnosti na straně druhé.
•
•
•
•
•
•
•
Účastníky jsou stěžovatel a všichni, kdo byli účastníky původního řízení
Stěžovatel musí být zastoupen (výjimky)
Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti
němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o
tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
Kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, zmeškání
lhůty nelze prominout
Pokud stížnost nemá všechny náležitosti – musí být doplněny do 1 měsíce od
doručení usnesení, jímž byl stěžovatel vyzván k doplnění svého podání – v této
lhůtě může ještě stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené
(rozsah) a též rozšířit i její důvody, přičemž tuto jednoměsíční lhůtu může soud na
včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další 1
měsíc
Kasační stížnost se podává u NSS (nové od 1.1.2012 – do té doby se podávala u KS).
Odkladný účinek kasační stížnost nemá (§107), NSS ji však může na návrh
stěžovatele přiznat
• O KS rozhoduje NSS zpravidla bez jednání
• NSS je vázán rozsahem KS (to neplatí, je-li na napadeném výroku závislý
výrok, který napaden nebyl, nebo je-li rozhodnutí správního orgánu
nicotné) – projev dispoziční zásady
• NSS je vázán důvody KS (to neplatí, bylo-li řízení zmatečné dle §103/1/c,
nebo bylo zatíženo vadou, jež mohla mít za následek nezákonné
rozhodnutí ve věci, nebo je-li rozhodnutí nepřezkoumatelné (§103/1/d)),
jakož i v případech, kdy je rozhodnutí SO nicotné – projev dispoziční zásady
• Ke skutečnostem, které stěžovatel uplatnil poté, co bylo vydáno napadené
rozhodnutí, se nepřihlíží
• – dle judikatury NSS – „ust. § 104/4 in fine brání tomu, aby stěžovatel
v kas.stížnosti uplatňoval jiné právní důvody, než které uplatnil v řízení před
soudem, jehož rozhodnutí, má být přezkoumáváno, ač tak učinit mohl.
Ust.§ 109/4 naproti tomu brání tomu, aby se poté, co bylo vydáno
přezkoumávané rozhodnutí, uplatňovaly skutkové novoty…“ – rozsudek
NSS ze dne 22.9.2004, čj. 1 Azs 34/2004-49
Rozhodnutí NSS: princip kasace, ale s určitými výjimkami – viz níže
•
Odmítnutí – usnesením, jestliže odmítá pro: opožděnost, neodstranění obsahových nedostatků, nedostatek
právního zastoupení, nepřípustnost, nepřijatelnost
•
Dle judikatury: „dojde-li k odmítnutí kasační stížnosti pro opožděnost, je stěžovatelka povinna nahradit druhému
účastníkovi náklady, které mu v této souvislosti vznikly…“ – usnesení NSS ze dne 26.6.2008, čj.4 Ads 67/2008-74.
•
•
•
•
•
•
Rozsudek:
Zruší a věc vrátí – pokud NSS dospěje k závěru, že KS je důvodná – KS je pak vázán právním názorem NSS
vysloveným ve zrušovacím rozhodnutí
Dle judikatury: „vázanost KS právním názorem NSS zakládá povinnost KS respektovat v dalším řízení tento názor jak
v rozsahu, ve kterém NSS shledal důvody kasační stížnosti opodstatněnými (tj. neztotožnil se s názory KS), tak
v rozsahu, ve kterém stěžovateli nedal za pravdu (tj. akceptoval právní názory vyslovené v rozsudku KS) – rozsudek
NSS ze dne 30.1.2009, čj. 4 Ads 19/2008-188
Zruší a současně rozhodne o zastavení řízení, odmítnutí návrhu nebo o postoupení věci -§47, §46,§7 – výraz
zásady rychlosti a procesní ekonomie – výjimka z kasace
Sám ve věci rozhodne - §110/2 – novela od 1.1.2012 – zruší-li NSS rozhodnutí KS a pokud již v řízení před KS byly
pro takový postup důvody, současně se zrušením rozhodnutí KS může sám dle povahy věci rozhodnout o zrušení
rozhodnutí SO či vyslovení jeho nicotnosti, nebo o zrušení OOP či jeho části , nebo o ochraně ve věcech místního a
krajského referenda dle §91a/1 a §91b/1 s.ř.s. – jde však o možnost, nikoli povinnost NSS, opět rychlost a procesní
ekonomie
Zamítne, pokud není KS důvodná
Obnova řízení
• § 111 a násl. s. ř. s.
• návrh na obnovu řízení je mimořádným opravným
prostředkem
• cílem je odstranit nedostatky ve skutkových
zjištěních, které vyšly najevo až po právní moci
rozhodnutí,
• jde o řešení konfliktu: na straně jedné neúplný či
chybně zjištěný skutkový stav x na straně druhé
právní jistota ve věci pravomocné
Obnovit řízení před správním soudem je možné za těchto
podmínek:
• Jednalo se o řízení ve věcech ochrany před nezákonným
zásahem SO nebo ve věcech pol. stran a hnutí
• Nejde o případy, kdy je obnova nepřípustná – tzn. nejde o
jiné než výše uvedené řízení,není napadán pouze výrok o
nákladech nebo pouze důvody rozhodnutí, nebo nejde o
rozhodnutí o kasační stížnosti - §114
• Jsou dány zákonem stanovené důvody obnovy - §111
• Byl podán návrh účastníkem řízení
• Byla dodržena subjektivní a objektivní lhůta - §115
Důvody obnovy:
• A) Vyšly najevo důkazy nebo skutečnosti, které bez viny účastníka
nebyly nebo nemohly být v původním řízení uplatněny + výsledek
obnoveného řízení může být pro něj příznivější
• - musí jít o skutečnosti a důkazy, které v době rozhodování
existovaly, ale účastník je neznal nebo nemohl použít
• - nelze sem ale řadit jiný výklad právních předpisů, jde pouze o
otázky skutkové, nikoli právní
• B) Bylo jinak rozhodnuto o předběžné otázce + výsledek
obnoveného řízení může být pro něj příznivější
• Lhůty: sbjektivní lhůta – 3 měsíce, ode dne, kdy se dozvěděla osoba
o důvodu obnovy, objektivní – 3 roky od PM rozhodnutí, zmeškání
nelze prominout
• Návrh: označení rozhodnutí, v jakém rozsahu se
napadá, zákonný důvod, vylíčení skutečností svědčících
o tom, že byla dodržena lhůta, návrh na provedení
důkazů, jimiž má být prokázána důvodnost návrhu,
• návrh nemá odkladný účinek, soud jej může na návrh
přiznat
• Účastníci: ten, kdo podal návrh na obnovu + ti, kdo byli
účastníky v řízení před soudem, proti jehož rozhodnutí
obnova směřuje
• Příslušnost k řízení: příslušný je soud, který vydal
rozhodnutí, proti němuž návrh směřuje
Řízení:
• Řízení o povolení obnovy – iudicium rescindens –
pokud soud shledá důvody pro povolení obnovy, pak ji
usnesením povolí, jinak návrh usnesením zamítne;
platí, že soud je vázán uplatněnými důvody
• Řízení obnovené – iudicium rescissorium - §119 – po
povolení obnovy soud pokračuje v řízení o původním
návrhu, provede nově navržené důkazy a rozhodne o
původním návrhu. Původní i nové řízení tvoří jeden
celek. Nové rozhodnutí ve věci nahrazuje rozhodnutí
původní.

similar documents