Kemdykare och kemdykning

Report
Kemdykare och kemdykning
Presentation till övning PM 13-6
Vad är kemdykning enligt AFS?
AFS 2007:7 Kemdykning:
”Inträngande i område där luftföroreningar sprids
okontrollerat eller i område med syrebrist (oxygenbrist)
för att rädda liv, bekämpa utflöde av kemikalier
eller liknande klädd i kemskyddsdräkt och
med andningsapparat på.”
Kemskyddsdräkt definieras som:
”Särskilda skyddskläder som används vid kemdykning.”
Zonindelning
Skyddsnivåer
Följande skyddsnivåer kan komma att beordras vid kemdykning. Vid order om
skyddsnivå är det viktigt att ansvarigt befäl meddelar aktuell skyddsnivå i klartext för
att undvika missförstånd. Vi anger ej längre begrepp ”Nivå 1, 2, 3” utan anger vad man
ska klä sig i.
•
Övertrycksventilerad kemskyddsdräkt med köldskydd och tryckluftsapparat.
– Underställ skall bäras under dräkten.
•
Övertrycksventilerad kemskyddsdräkt och tryckluftsapparat.
– Underställ skall bäras under dräkten.
•
Branddräkt med stänkskydd och tryckluftsapparat.
– Underställ skall bäras om larmstället förutsätter detta.
•
Branddräkt och tryckluftsapparat.
– Underställ skall bäras om larmstället förutsätter detta.
•
Branddräkt och filtermask
– Underställ skall bäras om larmstället förutsätter detta.
Övertrycksventilerad kemskyddsdräkt
och tryckluftsapparat.
•
•
•
•
•
Kemskyddsdräkten är övertrycksventilerad. Flödet
kan väljas efter behov. Standardflödet är 2 l/min
vilket skapar ett övertryck som skyddar mot
inläckage vid en liten punktering av dräkten. Högre
flöde kan väljas för att kyla. Tänk då på att luften
snabbt tar slut.
Dräkten klarar mycket högt ställda krav på
motståndskraft mot kemikalier. Den motstår de flesta
kemikalier i över 8 timmar kontinuerlig exponering.
Det finns enstaka kemikalier som den klarar max 10
minuters exponering. Undvik därför så långt det är
möjligt att exponera dräkten för flytande okända
kemikalier.
Dräktens egenskaper tas fram via ett standardiserat
test där genomsläppligheten mäts. Gränsvärdet går
vid 1.0 μg/cm2 *min.
Om dräkten saneras ordentligt efter exponering så
bibehålles dräktens motståndskraft.
Dräkten skyddar ej mot brand och får ej användas vid
brand eller risk för brand.
Övertrycksventilerad kemskyddsdräkt
och tryckluftsapparat.
Underställ,
bomullshandskar och
sockar skall bäras
under dräckten.
Använd skyddshuva för
att skydda gummit runt
andningsmasken.
Om dräkt utan stövel
används så bör
glidsocka tas på för
att lättare få på
stöveln. (Socka tillhör
ej köldskydd)
Övertrycksventilerad kemskyddsdräkt
och tryckluftsapparat.
Luftflödet i dräkten ställs genom att välja läge
på vredet. Siffran anger liter/minut. 2 liter är
rekommenderat vid kemdykning och högre
kan väljas för kylning. Övertryck ventileras ut
via övertrycksventil i dräkten.
Luftslang kopplas och
gängorna dras åt för
att få luftmatning till
dräkten.
Övertrycksventilerad kemskyddsdräkt
med köldskydd och tryckluftsapparat
•
•
•
Köldskydd är ett komplement till kemskyddsdräkt
vid risk för stänk av framför allt
tryckkondenserade eller kylkondenserade gaser.
Köldskyddet har en isolerande effekt och är
framför allt till för att skydda dräktens material
mot direkt exponering av låga temperaturer.
Köldskyddet ger inte ett långvarigt skydd för
kemdykaren vid låga temperaturer men klarar
mindre stänk.
Branddräkt med stänkskydd och
tryckluftsapparat
•
•
•
•
•
Stänkskyddet fungerar som ett enkelt men
effektivt skydd mot stänk.
Det hindrar kemikalier från att sugas upp av
branddräkten.
Det är ej gastätt och skall ej användas vid
långvarig kemdykning.
Stänkskyddet kan användas vid snabba
livräddande insatser av personal som är först på
platts och risk för stänk föreligger.
Vid påklädning tas dräkten på i följande ordning,
Byxor, handskar, överdel. Detta gör att skarven
mellan handskar och ärm blir tät.
Branddräkt med stänkskydd och
tryckluftsapparat
•
•
Stänkskyddet är
förbrukat efter en
användning och skall
därefter inte
användas skarpt.
Om stänkskyddet
utsatts för stänk tas
det av enligt
instruktion för att
undvika att personen
kontamineras.
Branddräkt och tryckluftsapparat
•
•
•
Denna skyddsnivå är samma som
används vid rökdykning. Vid behov
kan handskar med bättre
motståndskraft mot kemikalier
användas.
Denna skyddsnivå används normalt
inte vid kemdykning utan kan
användas för att göra en snabb
livräddande insats.
Vid inträngning i gas eller vid stänk
ska branddräkten tas av så fort det
går för att undvika kontaminering av
personalen. Gas och vätska fastnar
lätt i dräkten.
Branddräkt och filtermask
•
•
•
•
Filtermask får endast användas vid låg risk
för exponering av gaser eller låga
koncentrationer.
Gasen skall vara identifierad och
kontrollerad mot filtrets egenskaper innan
filtermask används.
Filtermask kan användas t.ex. av
saneringspersonal som stå mellan varm och
kall zon.
Skyddsnivån kan även kompletteras med
stänkskydd.

similar documents