SveMin

Report
Arbetsmiljö, Hälsa och säkerhet
i gruvbranschen
Garpenberg 14 februari 2014
Cecilia Andersson, SveMin
[email protected]
1
Branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige
Cirka 60 medlemsföretag med totalt till cirka 8 700 anställda
Branschfrågorna som SveMin arbetar med är inom områdena:
- Arbetsmiljö
- Energi och klimat
- Kompetensförsörjning
- Kommunikation och profilering
- Prospektering och markfrågor
- Yttre miljö
- Infrastruktur
www.svemin.se
Är det farligt att jobba i
gruvindustrin?
4
Exempel på föreskrifter
Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
2001:1
• Berg- och gruvarbete 2010:1
• Sprängarbete 2007:1
• Bygg- och anläggningsarbete 1999:3
• Maskiner 2008:3
• Användning av arbetsutrustning
2006:4
• Första hjälpen och krisstöd 1999:7
• Arbetsplatsens utformning 2000:42
• Minderåriga 2012:3
• Belastningsergonomi 2012:2
• Användning av truckar 2006:5
• Användning av lyftanordningar och
lyftredskap 2006:6
• Hygieniska gränsvärden 2011:18
• Kemiska arbetsmiljörisker 2011:19
• Kvarts 1992:16
• Bly 1992:17
• Vibrationer 2005:15
• Buller 2005:16
• Medicinska kontroller 2005:6
• Arbetsanpassning och
rehabilitering 1994:1
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1
Reglerna innehåller
grundläggande
krav på arbetsmiljöarbetet
Reglerna utvecklar och
preciserar hur
arbetsgivaren ska gå tillväga för
att
uppfylla sitt arbetsmiljöansvar
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Beskriver en metod
Kvalitetssäkring av arbetsmiljön
Arbetsmiljöpolicy
Kartläggning/
riskbedömning
Uppföljning
Handlingsplan
Direkta
åtgärder
Att anlita entreprenör
- Vem ansvarar för vad?
Gemensamt arbetsställe - samordningsansvar
Typ av arbetsplats
Regler
1. Fast driftställe
Den som råder över det fasta driftsstället har obligatoriskt
samordningsansvar.
Samordningsansvaret kan överlåtas till någon annan som
bedriver verksamhet på arbetsstället.
2. Icke fast driftsställe
Något automatiskt samordningsansvar finns inte men kan
avtalas.
3. Byggnads- och
anläggningsarbete
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) ska utses av
byggherren.
Samordningsansvaret kan inte överlåtas (undantag
total/generalentreprenad).
4. Byggnads- och
anläggningsarbete på fast
driftsställe
En byggarbetsmiljösamordnare (BAS) med ansvar för
samordningen av byggarbetet och en samordningsansvarig
för den ordinarie verksamheten.
Samordningsansvarig för den ordinarie verksamheten ska
se till att samråd kommer till stånd med BAS.
Samordningsansvar
Arbetsmiljölagen, 3 kap, 7d§:
Om ett fast driftsställe är gemensamt arbetsställe för flera
verksamheter, är den som råder över arbetsstället ansvarig för
samordningen av arbetsmiljöfrågor
Arbetsmiljölagen, 3 kap, 6§:
Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska
under varje skede av planeringen och projekteringen se till att
arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet
som det framtida brukandet
-
utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och
projektering av arbetet med de uppgifter som anges i 7 a §, och
-
utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av
arbetet med de uppgifter som anges i 7 b och 7 f §§.
Samordningsansvar
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
6 § Byggarbetsmiljösamordnare ska vara antingen
juridisk person som förfogar över personer som har den utbildning,
kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de
uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare enligt
arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter
eller
fysisk person som själv har, eller förfogar över personer som har, den
utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra
de uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare enligt
arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter.
Exempel på byggnads- och anläggningsarbete
1. schaktning
2. markarbeten
3. byggnadsarbete
4. montering och nedmontering av prefabricerade element
5. inredning eller installation av utrustning
6. ändringar
7. renovering
8. reparationer
9. nedmontering
10. rivning
11. löpande underhåll
12. periodiskt underhåll - måleri- och rengöringsarbeten
13. dränering
14. sanering
Beställarens ansvar
Vad ingår i samordningsansvaret?
Samordning av det förebyggande arbetet
med ohälsa och olycksfall
Information om:
-risker
även diskutera risker som uppstår av
entreprenörens arbete
-interna regler och bestämmelser
även följa upp att entreprenören tagit del
av och förstått.
Genomgång och planering av arbetet
Sammankallande av berörda parter
Begära rapportering av olycksfall och
tillbud från entreprenören
Beställarens ansvar
Vad ingår i samordningsansvaret?
-Kontroll av att besiktning och provning genomförs. T ex
lyftanordningar och maskiner.
-Ansvaret för speciella / tillfälliga skyddsanordningar som kan
behövas klargörs. T ex inhägnad av arbetsplats, ställningar,
skyddsräcken
-Vid utlåning av företagets traverser, truckar etc. Kontrollera att
entreprenörens personal har utbildning
-Personalutrymmen och sanitära anordningar ska finnas för både
egen personal och entreprenörens
Entreprenörens
ansvar
-Informera om vilka risker arbetet medför
-Har kvar arbetsgivaransvaret för sin egen personal
-Ska bedriva ett eget systematiskt arbetsmiljöarbete
-Ska ställa krav på beställaren om att samordningsansvarig ska finnas
Entreprenörens
skyldigheter
-Utföra de skyddsåtgärder som faller inom arbetsgivaransvaret
-Kontrollera att den utrustning som entreprenörens personal använder
är godkänd/besiktigad (uppfyller säkerhetskraven)
-Följa de ordningsregler och föreskrifter som gäller på arbetsplatsen
-Se till att egna personalen har rätt kompetens (kunna styrka detta)
Entreprenörens skyldigheter
-Medverka i skyddsgrupper,
skyddsronder
-Se till att info når ut till den
egna personalen och
underentreprenörers anställda
-Rapportera alla olyckor och
tillbud skriftligt till
samordnaren eller annan
utsedd person
Effektivt samordningsarbete!
Samverkan inköpsavdelning / linjeorganisation vid inköp av
entreprenadtjänster
Tydliga, kommunicerade, enkla krav och samsyn
En definierad nyckelroll som agerar länk mellan beställare och
entreprenör, skilj mellan arbetsmiljöansvar och samordningsansvar
Väl genomförd planering av arbetsmiljöarbetet – ju bättre planering,
desto mindre brister under utförandet
Samarbete och kommunikation genom hela arbetets utförande
Ständiga förbättringar utifrån bristområden
Att tänka på vid inköp av entreprenadtjänster
Säkerhet i fokus
Samverkan beställare i linjeorganisationen /
inköpsavdelning
Kompetenskrav
Specialutbildning
Truckförarutbildning mm
Utrustning
Skyddsutrustning
Handverktyg/-maskiner
Besiktningskrav
Medicinska krav
Utländsk arbetskraft
Språk
Tillstånd
Gruv- och
mineralföretagen
Samverkan för ökad hälsa och
säkerhet i gruvbranschen
•LKAB
•Boliden
•Dannemora
•Zinkgruvan
•Dragon Mining
•Nordkalk
GRAMKO
Gruv- och
Mineralindustrins
Arbetsmiljökommitté
IF Metall och
tjänstemannafacken
•Cementa
•Bergteamet
•Drillcon
•Northland Resources
•Björkdalsgruvan
SveMin
Arbetsmiljöverket
Samverkan för ökad hälsa och säkerhet i
gruvbranschen
 Bevakning av ny lagstiftning i Sverige och i EU
 Initiering av nya forsknings- och utvecklingsprojekt
 Framtagning av rekommendationer och material, t ex ”HMShandledning för fordon inom gruv- och mineralindustrin”,
”Brandskydd i gruv- och berganläggningar”, ”BRAGS”
(branschanvisningar för gruvhissar), BAM och SAM-gruv
 Sammanställning av branschens arbetsskador och sjukfrånvaro
 Erfarenhetsutbyte mellan GRAMKO:s medlemmar och andra
branscher
Material och rekommendationer
www.svemin.se
www.prevent.se
Information om arbetsmiljö
•
Arbetsmiljöverket – föreskrifter, böcker, broschyrer, rapporter,
informationsmaterial, temasidor
www.av.se
•
Prevent – utbildningar, böcker, broschyrer, informationsmaterial,
checklistor
www.prevent.se
•
SveMin – riktlinjer för gruvbranschen, informationsmaterial
www.svemin.se
•
Industriarbetsgivarna – nyheter inom arbetsmiljöområdet,
informationsmaterial
www.industriarbetsgivarna.se
•
SSG ENTRE – entreprenörsutbildning
http://www.ssg.se/entre/
•
EU – Div informationsmaterial har tagits fram varav mycket är översatt till svenska
http://osha.europa.eu/en
http://www.napofilm.net/sv/

similar documents