Delegation och firmatecknare - Kemiska institutionen

Report
Delegering av uppgifter
KEMISKA INSTITUTIONEN – LUNDS UNIVERSITET
KILU - Fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och
beslutsbefogenheter inom områdena arbetsmiljö, miljö,
säkerhet och ekonomi
Denna delegering avser arbetsmiljöfrågor enligt
Arbetsmiljölagen, 1977: 1160, 3 kap § 2a och AFS 2001:1
Systematiskt arbetsmiljöarbete
miljöfrågor enligt Miljöbalken 1998:808 26 kap § 19 och
Förordningen SFS 1998:901 om verksamhetsutövarens
egenkontroll
ekonomiskt ansvar för kostnadsställets/enhetens
ekonomi, attestansvar
Delegering av ekonomiansvar
Vad innebär det?
• Attest av fakturor o beställningar, kunskap om attestregler och
representationsregler
• Ansvara för att inköp och upphandling sker lagenligt och effektivt
• mm
Enligt delegering från prefekt:
• Hålla sig underrättad om den ekonomiska utvecklingen för
kostnadsstället/enheten
• Tillsammans med ekonom budgetera kostnadsstället/enheten
• Vidta åtgärder som krävs för en ekonomi i balans
• Underrätta prefekten om ekonomiska utfall avsevärt avviker från det
planerade/budgeterade
KILU - Undantag från delegering
• Delegeringen omfattar dock inte rätt att underteckna
avtal och kontrakt. Föreståndare ska informeras om och
godkänna alla avtal och kontrakt, men prefekten är
firmatecknare enligt
“Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter
vid Lunds universitet LS 2009/85”
och är den som slutligen godkänner dem.
Observera att ansökan däremot kan undertecknas av
föreståndare.
KILU - Carl Tryggers Stiftelse, KVA m fl
• Ovanstående finansiärer kan i vissa fall utbetala medel
direkt till forskaren
• För Carl Tryggers Stiftelse gäller detta för postdocstipendier
• Även dessa kontrakt/avtal måste skrivas under av
prefekten. Ansökan kan skrivas under av prefekt eller
den som har fått delegation (föreståndare), men avtalet
ska skrivas under av prefekt
KILU – Förslag på ny rutin?
• Föreståndare bör alltid signera, t ex med initialer,
kontrakt/avtal för att visa att de sett kontraktet och
godkänt samfinansieringsbehovet?
• Därefter ska kontrakt/avtal alltid gå till prefekt för
underskrift. Först därefter är det ett giltigt kontrakt för
Lunds universitet.
• Några kanske redan gör så idag?
• Sedan vidtar rutiner för registrering i eKontrakt, scanning,
rekvisitioner, upplägg av ny aktivitet etc
Firmatecknare för LU
Rektor skriver under exempelvis
• Avtal med flera institutioner och mer än ett område
• Bidragsavtal över 200 prisbasbelopp (=8 900 000 SEK)
• Uppdragsforskningsavtal/samarbetsavtal över 100
prisbasbelopp (4 450 000 SEK)
Förvaltningschef
• Samtliga uppdragsutbildningsavtal
Firmatecknare
Dekan
• Samtliga avtal som omfattar fler än en institution, som inte ska undertecknas av
rektor eller förvaltn chef
• Bidrag inom EUs ramprogram (specifika handläggningsrutiner) Ser ni dem
först? Både föreståndare och prefekt signera?
Prefekt
• Bidragsavtal på mindre än 200 prisbasbelopp, 8 900 000 SEK
• Uppdragsforskn/samarbetsavtal under 20 prisbasbelopp, 890 000 SEK
• Memorandum of Understanding/Letter of Intent i vissa fall
• Licensavtal, avtal om examensarbeten, sekretessavtal, Material
Transfer-avtal, avtal med anställda och ansökningar som inte ska
skrivas under av rektor.

similar documents