Sertif biogoriva i kompost

Report
Троян, 16-18.10.2013 г.
Енергийна Агенция - Пловдив
1
 КОИ СМЕ НИЕ И КАКВА Е НАШАТА МИСИЯ
 УСЛУГИ
 АНАЛИЗ НА ТВЪРДИ БИОГОРИВА
 АНАЛИЗ НА КОМПОСТ, ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОДУКТ,
ОРГАНИЧЕН ПОЧВЕН ПОДОБРИТЕЛ И СТАБИЛИЗИРАНА ФРАКЦИЯ
ОТ ПРОЦЕСА НА МБТ
 ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
 КАКВО ПРЕДСТОИ
2
 Технологичен офис за трансфер на знания за качеството на твърдите
биогорива и компоста.
 Подкрепа за разширяване на пазара на твърдите биогорива
инсталиране на високоефективни съоръжения за изгарянето им.
и
 Подпомагане внедряването на иновативни технологии и практики за
оползотворяване на горски и селскостопански отпадъци.
 Насърчаване оползотворяването и управление на биоразградимите
отпадъци и създаване на система за осигуряване качеството на компоста.
 Изследователска и изпитвателна дейност в областа на твърдите
биогорива и компоста.
 Разпространяване на резултатите от изследователската дейност на
лабораторията с цел
повишаване на информираността на
заинтересованите страни.
3
 Вземане на проби
 Изпитване и сертификация на твърди биогорива и компост съгласно
приетите международни стандарти
 Обучение
 Осигуряване на техническа и консултантска помощ за:
- фирми, произвеждащи твърди биогорива от дървесна или
селскостопанска отпадна биомаса;
- за производители на котли;
- за собственици на гори и земи;
- за търговци на биогорива и компост;
- за заинтересовани национални институции - МОСВ, общините, ИАГ,
МИЕ.
 Оценка на ресурсите на биомаса
 Проучване за доставка на биогорива и консултиране за инсталации на
биомаса
 Консултации за техническо оборудване за площадки за биомаса и услуги
по търгове
4
Осигуряване на систематизирани действия, необходими за постигането на пълно
доверие, че продуктът ще задоволява определените изисквания за качество. В
резултат от приложените методи за осигуряване на качество и качествен контрол
се произвеждат и предлагат продукти и услуги, съответстващи на пазарните
стандарти.
В рамките на управлението на качеството се използват конкретни дейности като:
 модел на качество – сертификат;
 стандартизация на процесите - стандарти;
 осигуряване на качеството – акредитация;
 система – указания, устави и др.
5
Акредитацията за осигуряване на качеството може да докаже дали един продукт
отговаря на изискванията за качество към крайния продукт или е извън
спецификацията в точката на доставяне
Осигуравонето на качеството е доказателство за това, че
производителят/доставчикът използва добри практики и следователно е
малко вероятно да произведе продукт, който не съответства на
спецификациите.
6
Title
СТАНДАРТИ
Standard reference
Title
EN 14588:2010
-
EN 14961-1:2010
-
-
EN 14961-2:2011
-
-
EN 14961-3:2011
-
-
EN 14961-4:2011
-
-
EN 14961-5:2011
-
-
EN 14961-6:2012
-
-
EN 14778:2011
-
EN 14774-2:2009
-
EN 16127:2012
-
-
-
-
-
-
–
7
Title
СТАНДАРТИ
Standard reference
Title
EN 15149-1:2010
-
CEN/TR 15569:2009
-
EN 15234-1:2011
-
-
EN 15234-2:2012
-
-
EN 15234-3:2012
-
-
EN 15234-4:2012
-
-
EN 15234-5:2012
-
-
EN 15234-6:2012
-
-
EN 14780:2011
-
EN 15296:2011
-
-
-
-
-
8
Title
СТАНДАРТИ
Standard reference
Title
EN 14774-3:2009
-
-
-
EN 14774-1:2009
-
-
-
EN 15149-1:2010
-
CEN/TR 15149-3:2006
-
CEN/TR 15370-1:2006
-
EN 14775:2009
-
-
-
-
EN 14918:2009
-
EN 15103:2009
-
EN 15104:2011
-
EN 15105:2011
-
EN 15148:2009
-
EN 15150:2011
-
EN 15210-1:2009
-
-
EN 15210-2:2010
-
-
EN 15289:2011
-
EN 15290:2011
-
-
EN 15297:2011
-
-
EN 16126:2012
-
-
9
Задължителни параметри за пелети (EN 14961-1)
Параметър
Стандарт
Търговска форма, произход,
размери, примеси (тегловен% пресована проба)
EN 14961-2
Съдържание на влага, M
(тегловен-%)
EN 14774-1
EN 14774-2
Лабораторна сушилня - сравнителен
метод
Лабораторна сушилня опростен метод
EN 14775
Муфелна пещ
EN 15210-1
Уред за тестване на механична
стабилност
EN 15149
Ситова машина
Калоричност, Q
EN 14918
Калориметър
Насипна плътност, BU
EN 15103
Устройства за определяне на
насипна плътност
Пепелно съдържание, A
(тегловен-% на база сухо
вещество)
Механична устойчивост, DU
(тегловен-%)
Съдържание на прах, F
(тегловен-%, < 3,15 mm)
Апаратура
10
Задължителни /Информативни
параметри за пелети (EN 14961-1)
Параметър
Стандарт
Апаратура
Сяра*, S (w-% of dry basis)
EN 15289
Анализатор за S, C
Азот*, N (w-% of dry basis)
EN 15104
CHN-Анализатор
Хлор*, Cl (w-% of dry basis)
EN 15289
Йонен хроматограф
*Задължителни само за химически третирана дървесина (1.2.2, 1.3.2,
2.2.2, 3.2.2) и информативни не третираната химически дървесина.
Информативни параметри за пелети (EN 14961-1)
Параметър
Стандарт
Апаратура
Поведение при стапяне
CEN/TS 15370
CAF Digital & illumination for biofuels &
solid recovered fuel testing
11
Пример за продуктова декларация за пелети
Producer
EAA Biofuels
P.O. Box 1603, FI-40101 Jyväskylä
Tel. +358 20722 2550
Origin:
1.2.1.2 Coniferous wood without bark
Traded Form:
Pellets - Class A1
Country of origin
Jyväskylä, Finland
Normative (EN 14961-2)
Dimensions
Diameter (D), lenght (L)
D08 (D= 8+1 мм, and 3,15 < L < 40 (99%)
Maximum 45 мм
Moisture
M10 ( < 10 %)
(w-% as received)
Ash
(w-% of dry basis)
A0.7 < 0,7%
Mechanical durability
(w-% of pellets after testing)
DU97.5 < 97,5%
Amount of fines
(w-%, < 3.15 мм)
F1.0 < 1%
Q > 4,7 kWh/kg
Net calorific value, Q
Additives
(w-% of pressing mass)
Starch < 1 w-%
Bulk density as received (kg/m3)
DB600 > 600 kg/m3
Chemical composition (w-% dry basis) N0,3, S0,05, Cl0,02
Minor elements (mg/kg dry basis)
As 1, Cd 0,5, Cr 10, Cu10, Pb 10,
Hg 0.05, Ni 10, Zn 100
12
АНАЛИЗ НА КОМПОСТ, ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОДУКТ,
ОРГАНИЧЕН ПОЧВЕН ПОДОБРИТЕЛ
И СТАБИЛИЗИРАНА ФРАКЦИЯ ОТ ПРОЦЕСА НА МБТ
13
АНАЛИЗ НА КОМПОСТ
Проект за Наредба на Министъра на околната среда и водите за критериите за
качество на компоста, произведен от биоотпадъци (Наредба за компоста)
Проект № TA-2011-KPOS-PP-78 „Техническа помощ в областта на управление на отпадъците”
“Разработване на нормативната уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на
качеството на компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста”
Систематизирани основни принципи и задължения при третирането на
биоотпадъци. Наредбата не трябва да създава административна тежест,
свързана с производството, контрола, маркетинга и използването на компоста,
а трябва да представлява важен елемент от цялостната стратегия за
рециклиране на биоотпадъците в страната и да бъде добре разбрана от
всички заинтересовани страни:
- собственици на отпадъци, лица, занимаващи се със събиране на отпадъци,
производители на компост,
- експерти/институти/сертифицирани лаборатории за извършване на външен
анализ на компоста,
- организацията за осигуряване на качеството на компоста,
- компетентните органи (МОСВ, РИОСВ).
14
Cd, Cu, Cr, Pb
Обща концепция на Наредбата за третиране на биоотпадъците
(наредба за компоста)
15
ИЗПИТВАНЕ НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ,
ОРГАНИЧНИЯ ПОЧВЕН ПОДОБРИТЕЛ И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА
ФРАКЦИЯ ОТ МБТ И ВЪНШЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
1. Външният контрол на качеството се извършва от:
• акредитирана лаборатория и/или
• акредитиран орган за оценка на съответствие.
2. Външните проверки за качество включват най-малко:
• вземане на проби от партида (и) компост, ферментационен
продукт, органичен почвен подобрител и стабилизирана
органична фракция от МБТ;
• проверка на всички съответни документи и записи - входящ
контрол, мониторинг на процеса, съществуващи оценки на
компоста;
• проверка на място на съоръжението за компостиране;
• аналитично изпитване на взетите проби.
16
АНАЛИЗ НА КОМПОСТ
Вземането на проби и последващото им изпитване се
извършва съгласно съответните:
1. европейски стандарти, въведени като български стандарти;
2. международни стандарти, въведени
стандарти, когато липсват стандарти по т.1;
като
български
3. български стандарти, когато липсват стандарти по т.1 и т.2;
4. международни и национални стандарти на други страни,
когато липсват стандарти по т.1, т.2 и 3;
5. вътрешно-ведомствени методи (валидирани методи),
одобрени от оторизирани институции за акредитация на лаборатории
- когато липсват стандарти по т. 1, 2, 3 и 4.
17
Минимален брой на анализите на компоста, органичния почвен
подобрител и стабилизираната фракция от изхода на МБТ, които трябва да
се извършат по време на годината на признаване, в зависимост от
годишното количество на третираните биоотпадъци:
КОЛИЧЕСТВО НА
ЧЕСТОТАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ
ТРЕТИРАНИТЕ БИООТПАДЪЦИ НА ПРОБИТЕ И АНАЛИЗИТЕ
< 1000 t
1
1001-2000 t.
2
2001-4000 t.
3
> 4001 t.
4
Минималните изисквания за вземане на проби и честота на анализите за
следващите години се изчислява по формулата:
брой на анализите за година = количеството на вложения материал (в тонове) +1
8000
18
МЕТОД ЗА ПРОБОВЗЕМАНЕ
1. Метод вземане на проби на компоста и обезводнената органична фракция
от анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ.
• извършва в съответствие със стандарт EN 12579 "подобрители на
почвата и растежни среди - вземане на проби"
Минимално количество на материала от изследваната партида, от където се
взема пробата:
Количество на
третираните входящи
биоотпадъци
Минимално количество на
материала от
изследваната партида
< 2,000 t
50 m³
2,001-10,000 t
100 m³
> 10,000 t
150 m³
2) Метод вземане на проби на органичната фракция от процеса на анаеробно
разграждане:
• трябва да се извърши в съответствие със стандарт EN ISO 5667-13.
19
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОБИТЕ
Протоколът за вземане на проби трябва да обхваща най-малко следните елементи:
• име (фирма) и адрес на производителя на компоста.
• адрес на съоръжението за компостиране.
• име на лицето, което взима пробите.
• име и адрес на лабораторията, която извършва анализ на компоста.
• датата на вземане на пробите.
• код (ове) на партидата (ите), от който е взета пробата.
• код на пробата.
• място, количество (t или m³) и напречен разрез ( в случаите на купчини от твърди
материали ) на представителната извадка за партидата.
• вид на материала (компост, ферментационен продукт, органичен почвен
подобрител или стабилизираната органична фракция от МБТ).
• размер на ситото за пресяване.
• описание на визуалните свойства (хомогенност, форма, мирис).
• общото време за обработка на извадковата партида компост.
• описание на вземането на пробите (брой и разпределение на точките за вземане
на проби, обема на индивидуалните проби, използвано оборудване, вземане на
проби по време на пресяването и т.н.).
• ако е необходимо, допълнителни коментари.
• подпис за вземане на пробите от оператора или от неговия упълномощен
представител.
20
ПАРАМЕТРИ ЗА
ИЗПИТВАНЕ
МЕТОД - СТАНДАРТ
Вземане на проби на компост БДС EN 12579:2000 от 18 януари 2001 г.
и МБТ
Вземане на проби на
органичната фракция от
анаеробно разграждане
Подобрители на почвата и растежни почвени среди – вземане
на проби
EN ISO 5667-13:2011 „Ръководство за вземане на проба от
утайки“
Предварително третиране на БДС EN 16179:2012 10 15
пробата
Утайки, третирани биоотпадъци и почви – ръководство за
предварително третиране на пробите; prEN 16179:2010
Определяне на количеството БДС EN 12580:2000 от 03 ноември 2001 г.
pH стойност
(CaCl2)
Подобрители на почвата и растежни почвени среди –
определяне на количеството
БДС EN 15933:2012 10 01 – Утайки, третирани биоотпадъци и
почви – определяне на pH
21
ПАРАМЕТРИ ЗА
ИЗПИТВАНЕ
Електрическа проводимост
Съдържание на вода
Съдържание на сухо
вещество
Съдържание на органично
вещество
(загуба при запалване)
МЕТОД - СТАНДАРТ
БДС EN 13038:2011 12 01;
Подобрители на почвата и растежни почвени среди – определяне на
електрическата проводимост.CEN/TS 15937:2012 03:
Утайки, третирани биоотпадъци и почви – - определяне на специфична
електрическа проводимост (FprCEN/TS 15937:2012)
БДС EN 15934:2012 10 01
Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци- изчисляване на
количеството на сухата фракция след определяне на сухите остатъци
или съдържанието на вода
БДС EN 15934:2012 10 01
Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци- изчисляване на
количеството на сухата фракция след определяне на сухите остатъци
или съдържанието на вода
БДС EN 15935:2012 10 01
Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци – определяне на
загубата при запалване
22
ПАРАМЕТРИ ЗА
ИЗПИТВАНЕ
Съдържание на вар
(съдържание на CaO)
Размер на частиците
МЕТОД - СТАНДАРТ
BGK 2006
N (общ азот)
БДС EN 15428:2007 от 21 август 2009 г.:
Подобрители на почвата и растежни среди – определяне на размера на
частиците
БДС EN 16169:2012 10 01
(Kjeldahl N)
Подобрители на почвата и растежни среди – определяне на общия азот
БДС EN 16168:2012 10 01
P (общ фосфор)
K (общ калий)
Mg (общ магнезий)
NO3-N (разтворен)
NH4-N (разтворен)
Утайки, третирани биоотпадъци и почви – Определяне на общият азот
използвайки метод на изгаряне
ONR CEN/TS 16171:2012 04 15
Утайки, третирани биоотпадъци и почви – Определяне на елементите,
използвайки индуктивна спектрометрия (ICP-MS) (FprCEN/TS 16171:2012)
EN 13652
Почви и растежни среди – екстракция на водно разтворими елементи и
хранителни вещества;
ONR CEN/TS 16177:2012 04 01
Утайки, третирани биоотпадъци и почви – екстракция и определяне на –
амоний, нитрати и нитрити (CEN/TS 16177:2012)
23
ПАРАМЕТРИ ЗА
ИЗПИТВАНЕ
Стабилност
МЕТОД - СТАНДАРТ
БДС EN 16087-2:2011 от 16 декември 2011 г.
Почви и растежни среди – определяне на аеробната биологична
активност - част 1 и 2
БДС EN 16087-1:2011 от 16 декември 2011
Почви и растежни среди - определяне на аеробната биологична
активност - част 1: количество на отстранения кислород (OUR)
БДС EN 16087-2:2011 от 16 декември 2011 г.
Плевелни семена
Реакция на растенията
Примеси
Почви и растежни среди - определяне на аеробната биологична
активност - част 2: теста за самонагряване на компоста
CEN TS 16201
БДС EN 16086-1:2011 от 16 декември 2011 г.: Почви и растежни среди определяне на реакцията на растенията- част 1: Тест за растеж на
китайско зеле в саксия
БДС EN 16086-2:2011 от 16 декември 2011 г.: Почви и растежни среди определяне на реакцията на растенията част2: Тест с петриева паничка с
кресон
ONR CEN/TS 16202:2010 12 15
Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на примеси и
камъни (CEN/TS 16202:2010)
24
ПАРАМЕТРИ ЗА
ИЗПИТВАНЕ
МЕТОД - СТАНДАРТ
Тежки метали
Pb
БДС EN 16173:2012 10 01
Cd
Утайки, третирани биоотпадъци и почви – разграждане на елементите с
азотна киселина
ONR CEN/TS 16171:2012 04 15
Cr
Cu
Ni
Zn
Hg
Утайки, третирани биоотпадъци и почви определяне на елементите с
индуктивна плазмена спектрометрия (ICP-MS) (FprCEN/TS 16171:2012)
ONR CEN/TS 16175-1:2012 04 15
Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на живака в царска
вода или разграждане с азотна киселина - част 1: Студена атомна
абсорбция - спектрометрия (CVAAS) (FprCEN/TS 16175-1:2012)
ONR CEN/TS 16175-2:2012 05 01
Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на живака - част 2:
Студена атомна абсорбция - спектрометрия (CV-AFS) (FprCEN/TS 161752:2012)
25
ПАРАМЕТРИ ЗА
ИЗПИТВАНЕ
МЕТОД - СТАНДАРТ
Салмонела
CEN/TC 308 WI (prEN 15215-1, prEN 15215-2, prEN 15215-3)
Ешерихия коли
ONR 2915214-1:2006 09 01
Характеристика на утайките - откриване и определяне на Ешерихия
коли в утайки, почви, подобрители на почвата, растежни среди и
биоотпадъци - Част 1: Метод
на мембранна филтрация за
количествено определяне
ONR 2915214-2:2006 09 01
Характеристика на утайките - откриване и определяне на Ешерихия
коли в утайки, почви, подобрители на почвата, растежни среди и
биоотпадъци - Част 2: Метод
на мембранна филтрация за
количествено определяне
ONR 2915214-3:2006 09 01
Характеристика на утайките - откриване и определяне на Ешерихия
коли в утайки, почви, подобрители на почвата, растежни среди и
биоотпадъци - Част 3: Макрометод (най-вероятно число) в течна
среда
26
ДОКЛАДВАНЕ НА ТЕСТА ОТ СТРАНА НА АКРЕДИТИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯТА
(Доклад за оценка)
Протоколът от изпитването, издаден от акредитираната лаборатория или акредитирания орган
за съответствието трябва да включва следните елементи:
• данни за оператора на съоръжението (име, адрес, ЕИК,лице за контакт;)
• протокол за вземане на проби в съответствие с глава 3 от раздел II;
• данни за лицето, което извършва пробата;
• информация за приемане на пробата;
• обобщаване на аналитичните резултати от теста, съдържащи: наименование (код) на
пробата, наименование на лабораторията, (код) на пробата и, в случай че е
приложимо, паралелните проби, които са взети, индивидуалните резултати от теста,
стойност на оценката, отклонението и евентуалното елиминиране на големите
различия в стойностите за всички изследвани параметри;
• оценка за съответствие с всички приложими критерии за качество, които се изискват за
областите на употреба, както е предвидено от производителя;
• информация за значително отклонение от аналитичните методи;
• потвърждение, че е взета под внимание цялата налична информация, няма признаци,
че са използвани неразрешени биоотпадъци за производство на компост като цяло или
за предложената декларация (чл. 16, ал. 1, т.2);
• оценка на управлението на процеса въз основа на записите съгласно приложение № 3;
• заключение по чл. 15, ал. 1 – допустимост или изключване на изследвания компост или
стабилизираната органична фракция от МБТ за една или повече области за употреба
• дата на изготвяне на доклада;
• подпис на акредитираната лаборатория.
27
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ
Гранични стойности за тежки метали за компост и ферментационния продукт,
изразени спрямо сухо вещество:
ПАРАМЕТРИ
МЕРНА ЕДИНИЦА
ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ
(СЛЕД ПРЕХОДНИЯ
ПЕРИОД ОТ 7 ГОДИНИ)
ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ
(ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД
ОТ 7 ГОДИНИ)
Cd
mg / kg.
1.3
2
Cr
mg / kg.
60
100
Cu
mg / kg.
200
етикетиране: >100
2501
етикетиране: >100
Hg
mg / kg.
0.45
1.0
Ni
mg / kg.
40
80
Pb
mg / kg.
130
180
Zn
mg / kg.
600
етикетиране: >400
8001
етикетиране: >400
Ако е превишена стойността за елементите мед (Cu) или цинк (Zn), съдържанието трябва да бъде отбелязано
върху етикета на крайния продукт, в съответствие с изискванията.
28
1)
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ
Гранични стойности за тежки метали за органичния подобрител на почвата
и стабилизирана органична фракция от МБТ,
изразени спрямо сухо вещество:
ПАРАМЕТРИ
МЕРНА ЕДИНИЦА ПРАГ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ1) ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ
Cd
mg / kg.
---
3.0
Cr
mg / kg.
---
200
Cu
mg / kg.
200 mg / kg
4001
Hg
mg / kg.
---
2.0
Ni
mg / kg.
---
100
Pb
mg / kg.
---
250
Zn
mg / kg.
400 mg / kg
12001
Ако е превишена стойността за елементите мед (Cu) или цинк (Zn), съдържанието трябва да бъде отбелязано
върху етикета на крайния продукт, в съответствие с изискванията.
1)
29
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ
Допълнителни изисквания към стабилизираната органична фракция от МБТ,
изразени спрямо сухо вещество:
ПАРАМЕТРИ
МЕРНА ЕДИНИЦА
ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ
PAH (16)
mg / kg.
6
PCB (7)
mg / kg.
0.7
PCDD/F
ng TU*/kg.
30
* ng TU – нанограма токсични единици
30
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ
Изисквания за компоста, ферментационния продукт, органичния подобрител на
почвата и стабилизирана органична фракция от МБТ
в зависимост от възможната употреба:
ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ
ПАРАМЕТРИ
ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА
ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ
ПРИ КОМПОСТИРАНЕ
ПРИ АНАЕРОБНО
РАЗГРАЖДАНЕ
(ЕДИНИЦА)
(ЕДИНИЦА)
Органично вещество
всички области на употреба с
изключение на производството
на биофилтри
 15% сухо вещество
няма изисквания
Електропроводимост
частно градинарство, растежни
почвени среди
 3 mS/cm.
 3 mS/cm.
Максимален размер
на частиците
всички области на употреба, с
изключение на производството
на биофилтри
 40 mm.
 40 mm.
 общо примеси
(пластмаси, метали,
стъкло)> 2 мм
земеделие, нарушени терени
(игрални площадки и спортни
площадки)
 0.5% сухо вещество,
 0.5% сухо вещество1,
(7 години транзитен
период, <1.0)
(7 години транзитен
период, <1.0)
 общо примеси
(пластмаси, метали,
стъкло) > 2 мм
нарушени терени, с изключение
на игрални площадки и спортни
площадки
 1.0% сухо вещество
 1.0% сухо вещество1
31
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ
Изисквания за компоста, ферментационния продукт, органичния подобрител на
почвата и стабилизирана органична фракция от МБТ
в зависимост от възможната употреба:
ПАРАМЕТРИ
ОБЛАСТ НА
УПОТРЕБА
ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ПРИ
КОМПОСТИРАНЕ
ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ПРИ
АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ
(ЕДИНИЦА)
(ЕДИНИЦА)
25% компост:
Реакция на
частно
Свежа растителна материя:  90% в
растенията/тест
градинарство,
 общо примеси съставка
рекултивация
на депа
и мини със стандартна
 2.5% сухо вещество
сравнение
почва без
за растеж
на
(пластмаси, метали,
компост,
растежни почвени
стъкло) > 2 мм
ниво на покълване в сравнение със
среди
стандартна почва без компост:  90 %,
забавяне на покълването: 0 дни;
50% компост:
свежа материя:  80 в сравнение със
стандартна почва без компост,
ниво на покълване в сравнение със
стандартна почва без компост:  80%,
забавяне на покълването: 0 дни
25% ферментационен продукт:
Свежа растителна материя:  90% в
1
 2.5% сухо
вещество
сравнение
със
стандартна
почва без
компост,
ниво на покълване в сравнение със
стандартна почва без компост:  90
%,
забавяне на покълването: 0 дни;
50% компост:
свежа материя:  80 в сравнение със
стандартна почва без компост,
ниво на покълване в сравнение със
стандартна почва без компост:  80%,
забавяне на покълването: 0 дни
32
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ
Изисквания за компоста, ферментационния продукт, органичния подобрител на
почвата и стабилизирана органична фракция от МБТ
в зависимост от възможната употреба:
ПАРАМЕТРИ
ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА
ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ
ПРИ КОМПОСТИРАНЕ
(ЕДИНИЦА)
ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ
ПРИ АНАЕРОБНО
РАЗГРАЖДАНЕ
(ЕДИНИЦА)
Плевелни семена,
части от растения,
способни да
поникнат
Градинарство, като съставка
на растежни почвени среди
 2 покълнали семена/литър
 2 покълнали семена/литър
Индикатор за
патогени
всички
видове
продукти
компост и области на
употреба (произведени от
всички видове биоотпадъци)
Салмонела.: отсъствие 25 гр.
проба2
Салмонела.: отсъствие 25 гр.
проба2
и
E. Coli:
< 1000 CFU/g fresh matter
Ешерихия коли:
< 1000 CFU/g свежа материя
33
Какво предстои?
•
•
•
Акредитация на лабораторията
Популяризиране на лабораторията като изследователски
център
Кандитатстване за финансиране за следното
лабораторно оборудване:
1. CAF Digital Biomass furnace for determination of ash melting behavior
2. Ultrapure water system
3. Ultrasonic atomizer for ICP-OES device
4. Hydride system for ICP-OES device
5. Automatic sampler for ICP-OES device and for IC device
6. Microwave oven for sample preparation
34
35
36
Енергийна Агенция - Пловдив
бул. "Руски" 139
4000 Пловдив
тел. +359 32 62 57 56
факс: +359 32 62 57 54
[email protected]
37

similar documents