Dokumentation Goda arbetsförhållanden Folkhälsofrukost 12 okt

Report
GODA ARBETSFÖRHÅLLANDEN
Inledning
Birger Forsberg - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Fokus på friskfaktorer i arbetsmiljön
– med hjälp av företagshälsovården
Maria Ihse, AB Previa
Hälsofrämjande insatser i samverkan med företagshälsovården
Sofia Lindblad och Lena Lehman, Feelgood AB
Från handlingsplan till insatser – avslutning
Ingela Målqvist och Jannike Wenke
”Landstinget är både en stor arbetsgivare och en
stark kund… och har ett demokratiskt ansvar för
jämlik service till länets medborgare avseende hälsooch sjukvård och trafik.
Landstinget arbetar på många sätt med folkhälsan…
Det betyder att landstingets olika verksamheter har
en daglig effekt på medborgarnas hälsa och
levnadsvanor.”
Sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg
En god och jämlik hälsa för alla i länet
1. Goda livsvillkor
2. God miljö
3. Goda arbetsförhållanden
4. Hälsosamma levnadsvanor
5. God psykisk hälsa
Tre strategier i handlingsplanen
Hälsofrämjande hälso- och
sjukvård
Samverkan med andra
aktörer
Kommunikation
och 27 prioriterade insatser
Mål 3 Goda arbetsförhållanden
Stärka incitament för verksamhetscheferna att använda
medarbetaruppföljning och företagshälsovård som grund för
hälsofrämjande åtgärder
Stimulera ökat utnyttjande av friskvårdsförmåner
Ställa de krav som upphandlingsreglerna medger på goda
arbetsförhållandena hos SLL:s entreprenörer
Stärka arbetshälsoarbetet i skolan
Feelgood Företagshälsa
Sofia Lindblad
Key Account Manager, Feelgood Företagshälsa
Tel: 08-586 155 21
E-post: [email protected]
Lena Lehmann
Projektledare Produkt Feelgood Företagshälsa
Tel: 070-8108716
E-post: [email protected]
Kort om Feelgood
Fakta
Helhetsleverantör
Ett integrerat och brett utbud för bästa effekt
Företagshälsovård och
friskvård på 60-talet
egna enheter/orter.
FAKTA
Grundades: 1995
Börsnoterade på OMX Small Cap (1999)
Anställda: ca 650 medarbetare
Omsättning: Ca 650 mkr
ISO certifieringar: 9 001:2008 , AFS 2001:1 och
ISO 14001
Oberoende certifieringsföretag (LRQA Sverige AB)
Med våra samarbetspartners erbjuder vi
hälsotjänster på
på totalt 175 orter
Feelgoods enheter i Stockholm
 Feelgood Kista Kista Science Tower Hus E Plan 5 Färögatan 33, 164 51 Kista. Tel 08-586 156 30
 Feelgood Stockholm City –
Grev Turegatan 34, 114 38 Stockholm. Tel 08-676 82 00
 Feelgood Stockholm Södra på Lilla Nygatan –
Lilla Nygatan 13, 111 28 Stockholm. Tel 08-402 05 80
 Feelgood Stockholm Södra i Marievik –
Årstaängsvägen 17 6 tr, 117 43 Stockholm. Tel 08-556 156 60
 Feelgood Solna –
Smidesvägen 10-12, 171 41 Solna. Tel 08-564 844 00
Feelgood levererar idag företagshälsovård till
följande bolag och förvaltningar inom SLL:
BOLAG
FÖRVALTNINGAR
 Ambulanssjukvården (AISAB)
 Danderyds Sjukhus (DS)
Folktandvården
 Locum
 MediCarrier
 S:t Eriks ögonsjukhus
 Stockholm Care
 Stockholms Lokaltrafik (SL)
 Södertälje Sjukhus
 Tio100
 Waxholms Ångfartygs AB
 Hälso- och sjukvårdens förvaltning
(HSF)
 Kulturförvaltningen
 Landstingsrevisorerna
 Landstingsstyrelsens förvaltning
(LSF)
 Patientnämnden
 Stockholms läns sjukvårdsområde
(SLSO)
Kommunikationsplattform SLL - Feelgood
 Kontaktpersoner centralt hos SLL
Maria Englund, personaldirektör
Jannike Wenke, personalstrateg
 Kontaktperson centralt hos Feelgood
Sofia Lindblad Key Account Manager (KAM)
 Varje enskilt bolag och förvaltning inom SLL har utsett
kontaktpersoner gentemot Feelgood
 Varje enskilt bolag och förvaltning har från Feelgood
tilldelats en egen kundansvarig och en egen kontaktsköterska som etablerar en lokal kontakt
Samverkan mellan SLL Bolag/Förvaltningar
och Feelgood
Arbets
grupp
AVTAL
Strategisk planering/uppföljning
Feelgood
SLL bolag och
förvaltning
Lokal planering/uppföljning
Stockholm City
DS, Locum , Waxholmsb.
Kista
Tiohundra, MediCarrier
Sthlm Södra –
Marievik
SLSO, SÖS, AISAB m fl
Sthlm Södra –
Lilla Nygatan
SL, LSF, HSF m fl
Syfte med arbetsgruppen
 Att skapa strategiska mål
 Att följa upp avtalet
 Att följa upp & utveckla affären (ändringar/tillägg i
avtalet)
 Att följa upp arbetssätt
 Att följa upp kundnöjdhet
 Att redovisa och följa upp statistik
Övrig samverkan
 Regelbundna avstämnings/planeringsmöten
 Centrala hygienkommittén CHK
 Lokala arbetsmiljökommittéer på kunds begäran
 Forum där personalhandläggare, personalspecialister,
personalstrateger träffas
 Övriga träffar/möten utefter behov
 Feelgood inbjuder löpande till öppna utbildningar samt
frukostseminerier runt om på enheterna i Stockholm
Tre fokusområden för att öka dina
medarbetares närvaro & prestationsförmåga
•Hälsofrämjande - trivs och presterar
Feelgood är en strategisk resurs genom att bidra till god hälsa
bland anställda, vilket främjar produktionsresultatet.
•Förebyggande – kvar i arbete
Feelgood är en expertresurs som du kan använda när du behöver
Undersöka och bedöma de fysiska och psykiska riskerna i arbetet.
•Efterhjälpande – snabbare åter i arbete
Feelgood hjälper till vid rehabilitering och är ett stöd kring de
anpassningsåtgärder som behöver genomföras på arbetsplatsen.
Mål för SLL
Vision
 Landstinget skall ha attraktiva och hälsofrämjande
arbetsplatser med engagerat ledarskap,
medarbetarinflytande och attraktivt arbetsmiljöarbetet.
Mål
 Skapa hälsofrämjande arbetsplatser
 Minska den genomsnittliga sjukfrånvaron med minst 1
sjukdag per år
Energi att orka arbeta
och energi för att njuta av livet
”Äta lite, dricka vatten, roligt sällskap, sömn
om natten, käckt arbeta, lägligt bo stillhet
någon stund på dagen, det är lagen för min
hälsa och min ro“
Olof von Dahlin 1700 tal
75 % av ohälsan är
Livsstilsrelaterad
Kostnad 50mdr/år
Förändringsprocesser
 Bibehålla ”goda förhållande” på organisation, grupp
och individnivå.
 Stödja vid förändring av ”mindre goda förhållande” på
organisation, grupp och individnivå.
 Jobba främjande och bevarande av det som är ”starkt
och fungerar bra”
Flöde i hälsoarbetet
 Kartlägga/ analysera (t.ex HALU,HPB,Funktionsanalys,
frisklinjen)
 Kunskap, Utbildning, Hälsoekonomi,
 Målsättning
 Plan (Hälsostrategi, Hälsoinspiratörer,Chefsstöd,Medarbetar
samtal m.m.)
 Motivation
 Genomförande
 Utvärdering
Organisation
Grupp
Individ
 Bättre minne
 Jämnare humör
 Starkare hjärtmuskel
 Minskad bukfetma
 Hungerregulator
 Lusthöjare
 Ökat välbefinnande
 Bättre inlärningsförmåga
 Ökad koncentration
 Sänkta blodfetter
 Blodtrycksreglerare
 Blodsockerreglerare
 Viktregulator
 Propplösare
 Smärtlindring
 Bättre sömn
 Avslappning
 Laxerande
Livsbelastning
Livsbelastning
Prestationstak &
toleransnivå
Konditionsnivåer
5
4
3
2
1
> 49 Mycket hög nivå
41-49 Önskvärd nivå ur ett längre hälsoperspektiv
35-41 Godkänd nivå ur ett kortare hälsoperspektiv
28-35 Risk för ohälsa
< 28 Stor risk för ohälsa
Feelgood
Ett integrerat och brett utbud - för bästa effekt
Hela verktygslådan
inom hälsa. All kunskap
och alla tjänster under
ett och samma tak.
Gränsöverskridande
kundteam som effektivt
kan avgöra vilka insatser
som behövs för bästa
effekt.
Ett samarbete, ett
kontrakt, ett synsätt, en
metod, en kontakt, en
faktura gör allt mycket
enklare för dig.
FEELGOOD TJÄNSTER - NIOFÄLTAREN
EFTERHJÄLPANDE
ORG.
GRUPP
INDIVID
FÖREBYGGANDE
FRÄMJANDE
Akut krishantering
Rehabiliteringssamordning
HälsoAccess
Arbetsmiljökartläggning
Arbetsmiljömätning
Chefshandledning, coachning
Utbildning - OBM
Krishantering – beredskap
Riskanalys
Slumpmässiga drogtester
Utbildning SAM - Diplomering
Chefscoachning
Hälsoanalys . HPI Hälsoenkät
Utbildning – Hälsofrämjande
ledarskap
Utbildning Hälsoinspiratörer
Frisklinjen
OBM – prestation och trivsel
Arbetsplatsbesök
Friska Chefer – Hälsoprogram 1 år
Fältmottagning
Konsultation, grupp
Krisstöd
Konflikthantering
Stöd vid kränkande särbehandling
Arbetsplatsbesök
Ergonomisk riskbedömning
HALU – Hälsoundersökning
Rökslutarstöd
Utbildning HLR, Första Hjälpen
Utbildningar – stresshantering, sömn
Vaccinationer
Hälsoprofilbedömning, HPB
Personligt Hälsoprogram
Utbildningar inom Hälsa, Livsstil
Gruppträning
Hälsoaktiviteter, stegtävling
Föreläsning, kurser inom
hälsa/livsstil
Livsstilsverkstad
Praktiskt Mindfulness - avslappning
Arbetsförmågebedömning
Arbetsplatsutredning
Chefsstöd
Funktionsbedömning
Förstadagsintyg
Krisstöd
Rehabiliteringsmöte
Stickskador
Stödsamtal
Samtalsbehandling vid
rehabilitering
Feelgoodsamtal
Medicinska kontroller, AFS
MRO- konsultation
AUDIT - alkoholscreening
Nyanställningsundersökning
Stödsamtal
Hälsoundersökning, utlandstjänst
Handledning, individ
Behandling sjukgymnastik
Kostrådgivning
Motiverande samtal
Personlig träning
Massage
FaR
Exempel på ett projekt inom SLL just nu!
Frisklinjen på ett av sjukhusen 2012 11 01 – 2013 11 01
 Röntgenkliniken och Personalavdelningen
 Behov av ett verktyg för att stödja arbetet inom kortoch långtidssjukskrivning
 Månadsrapporterna ger båda FHV och kundföretaget
ett unikt redskap för strategiskt hälsoarbete.
 Med Frisklinjen får medarbetaren en professionell hjälp
direkt vid sjukanmälan.
 Alla rehabärenden uppmärksammas tidigt och
arbetsgivaren får en unik insyn i hälsosituationen.
 Cheferna använder sig av de meddelanden och
rapporter som Frisklinjen genererar
Sammanfattning Frisklinjen
 Samma telefonnummer = eget välkomstmeddelande
 Hög tillgänglighet, öppet dygnet runt – alla dagar på
året!
 Hög servicenivå, svar inom 30 sekunder
 Alltid personligt kontakt vid sjuk-, VAB- och
friskanmälan
 Företagshänvisningar, policys, förstadagsintyg direkt
vid anmälan
 Sjukvårdsrådgivning erhålles vid varje samtal
 Mejl/sms som följer medarbetarens sjukärende
 Anmälan till Försäkringskassan dag 15 samt vid VAB
 Möjlighet att friskanmäla sig dagen innan
 Utförliga statistikrapporter och tillgång till kundunikt
extranät
Tack!
•Uppföljning
•3 | 6 | 12
•månader
•FRISKARE
•REHABILITERING
•Ledarskap
•Utbildning
•Policy
•Systematisk
•rond
•FRISKLINJEN
•Arbetslivsinriktad
•rehabilitering
•Statistik
•Feelgood
•samtalet
•E
Företagssköterska
•Utredning av
•arbetsförmåga
•Diagnos
•Sjuk- &
•friskanmälan
•Individuella
•rehabiliteringsåtgärder
•Hälsoaccess
•Handlings•plan
•Arbetsplats•utredning
•Individuella
•hälsoinsatser
Fem frukostmöten kommer att presentera Folkhälsopolicyns
fem mål och handlingsplanen Handling för hälsa 2012-2014
15 jun Mål 1 Goda livsvillkor
14 sep Mål 2 God miljö
12 okt Mål 3 Goda arbetsförhållanden
16 nov Mål 4 Hälsosamma levnadsvanor
14 dec Mål 5 God psykisk hälsa
Välkommen!

similar documents