Arbetsmiljöplanen ska innehålla

Report
Sara – Systematiskt
arbetsmiljöarbete
Miljödata AB
37138 Karlskrona
www.miljodata.se
0455-33 35 30
BG 5504-4325
PG 17141-3
Besöksadress Ronnebygatan 46
Org. Nr 556324-4036
En samverkande helhet
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
SAM - definition AFS 2001:1
Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa
föreskrifter arbetsgivarens arbete med att
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten
på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö
uppnås
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Naturlig del i verksamheten
Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som
en naturlig del i den dagliga verksamheten.
Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och
sociala förhållanden som har betydelse för
arbetsmiljön.
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöpolicy
Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver
hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet
skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljödelegation
Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera
chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i
uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs
och en tillfreds-ställande arbetsmiljö uppnås.
Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Riskbedömning
Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka
arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att
någon kan komma att drabbas av ohälsa eller
olycksfall i arbetet.
Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt.
I riskbedömningen skall anges vilka risker som
finns och om de är allvarliga eller inte.
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Åtgärder
Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det
är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som
behövs …
Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall
föras in i en skriftlig handlingsplan.
I planen skall anges när åtgärderna skall vara
genomförda och vem som skall se till att de
genomförs.
Genomförda åtgärder skall kontrolleras.
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Inloggning
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Delegera arbetsmiljöuppgifter
En uppgiftsfördelning av arbetsuppgifter och ansvarsområden i
arbetsmiljöarbetet har en avgörande betydelse för att man ska
uppnå säkra och goda arbetsförhållanden i verksamheten.
Med funktionen Delegering dokumenteras vem som ska göra vad i
arbetsmiljöarbetet, och de befogenheter, resurser och kompetens
som behövs för att lösa uppgifterna
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Delegering, översikt
Huvuduppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om:
- Undersökning av arbetsförhållanden
- Bedömning av risker för ohälsa och olycksfall
- Åtgärder
En uppgiftsfördelning av arbetsuppgifter och ansvarsområden i
arbetsmiljöarbetet har en avgörande betydelse för att man ska uppnå
säkra och goda arbetsförhållanden i verksamheten.
Med funktionen Delegering dokumenteras vem som ska göra vad i
arbetsmiljöarbetet, och de befogenheter, resurser och kompetens som
behövs för att lösa uppgifterna
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Planering, översikt
Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett sätt att få ordning i arbetsmiljöarbetet
och säkerställa att arbetsmiljöarbetet blir integrerat i verksamheten.
Arbetsmiljöfrågorna skall dokumenteras i all planering och verksamhet. I
samband med den årliga verksamhetsplaneringen ska arbetsmiljöplanen
följas upp och revideras.
Arbetsmiljöplanen ska innehålla
- en beskrivning av arbetsmiljön på arbetsplatsen
- mål för arbetsmiljöarbetet
- en handlingsplan när, hur och av vem åtgärderna ska utföras.
- Beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och bedrivas
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Planering, registrera
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Skapa ett arbetsmiljöärende
Du kan kontinuerligt dokumentera både planerade och
löpande arbetsmiljöhändelser. Arbetsmiljöärendet kan
skapas automatiskt från en arbetsmiljöplan, eller
läggas till från fliken Arbetsmiljöärenden
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöärenden, översikt
Skapade arbetsmiljöärende vis på översikten.
Varje händelse visas med status och ärendetyper som t ex årlig
revision, konsekvensanalys, skyddskommitté, skyddsrond, daglig
tillsyn.
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Ärendejournal
För varje ärende bygger du upp en ärendejournal genom att succesivt
dokumentera arbetsmiljö händelser.
Registrering sker med hjälp av guider – Anteckning, skyddsrond,
checklistor
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Anteckningar
Med anteckningsguiden kan du dokumentera alla
typer av arbetsmiljöhändelser
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Bedöm med checklistor
Det finns ett antal färdiga checklistor i Sara, och det
går att skapa egna – för att undersöka och bedöma
arbetsmiljöarbetet,
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Registrera med guide
När du väljer en checklista, skapas en guide med
checklistan där du kan svara på frågorna i guiden
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Riskbedömning
Riskbedömningar dokumenteras i en
ärendejournal – välj guiden
Riskbedömning
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Registrera risk(er) med guide
Varje arbetsmiljöproblem ska riskbedömas.
Bedömningen ska vara en avvägning mellan vad som
kan inträffa, vilka konsekvenser detta kan få och hur
troligt det är att det kan ske. Registreringen sker från
ärendejournalen – Guide riskbedömning.
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete
Uppföljning
Här visas alla registrerade riskbedömningar och
åtgärder från planering och arbetsmiljöärenden. Varje
rad representerar en risk elleråtgärd. Dubbelklicka för
att läsa mer om åtgärden och arbeta med den. Du kan
t ex då kryssa i när den är utförd
Sara - systematiskt arbetsmiljöarbete

similar documents