Frågorna i medarbetarundersökningen

Report
Medarbetarundersökning 2012
Frågor och frågeförklaringar
Nyheter i MBU 2012
• Förtroendefrågan för myndighetens ledning
(redovisas i resultatet på myndighetsspindeln).
• Frågan om förtroende för AMO-chef har
ersatts med AF-chef.
• Frågor om hot/våld ingår i enkäten.
• Förtydligande av vissa ”frågeförklaringar”
Myndighet
1
Arbetsförmedlingen är en attraktiv arbetsplats
Arbetsförmedlingen är en arbetsplats som många vill
arbeta inom och som tar hand om sin personal
2
Arbetsförmedlingen är en attraktiv arbetsplats i framtiden
Arbetsförmedlingen är en arbetsplats som många
kommer att vilja arbeta inom framöver
3
Arbetsförmedlingen är bra på att anpassa sig och genomföra Arbetsförmedlingen är bra på att ta in information från
förändringar utifrån de krav som ställs av omvärlden
externa källor och anpassa organisationen efter den
4
Arbetsförmedlingen har väl fungerande informationskanaler
Arbetsförmedlingen har tydliga metoder för att föra ut
relevant information i organisationen
5
Inom Arbetsförmedlingen har vi ett öppet klimat – ”högt i tak”
Det är OK att tycka olika och man vågar uttrycka olika
åsikter utan att det kan få negativa konsekvenser
6
Arbetsförmedlingen har ett gott samarbete inom
organisationen
Samarbetet mellan enheter/avdelningar fungerar bra, vi
delar med oss och hjälper varandra
7
Det finns metoder och vilja att ta till sig innovativa idéer
Arbetsförmedlingen har bra metoder för att ta tillvara våra
och förslag som genomförs på olika avdelningar. Vi är
samlade kunskaper och föra dem vidare inom organisationen också bra på att smidigt föra ut lyckade idéer till andra
8
Inom Arbetsförmedlingen behandlas alla anställda lika oavsett
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
Det finns en gemensam känsla av att alla människor
funktionshinder, sexuell läggning, ålder samt
inom Arbetsförmedlingen, trots olikheter, har sin plats och
könsöverskridande identitet eller uttryck
är lika värda
Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med hälsa och
arbetsmiljö som en helhet och därigenom skapar vi en
arbetssituation som främjar arbetsglädje och utveckling.
9
Arbetsförmedlingen är en hälsofrämjande arbetsplats
Ledning
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jag har förtroende för ledning och styrning på central
myndighetsnivå
Avser ledningen inom marknadsorganisationen samt
koncernledningen
Jag känner att min
marknadsområdeschef/avdelningschef sköter sina
Jag har förtroende för min
arbetsuppgifter på ett bra sätt och är rätt person på
marknadsområdeschef/avdelningschef
rätt plats
Jag känner att min arbetsförmedlingschef/enhetschef
Jag har förtroende för min
sköter sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och är rätt
arbetsförmedlingschef/enhetschef
person på rätt plats
Jag känner att min närmaste chef sköter sina
arbetsuppgifter på ett bra sätt och är rätt person på
Jag har förtroende för min närmaste chef
rätt plats
Jag känner att min närmaste chef vet vilka
arbetsuppgifter som behöver göras på kort och lång
Min närmaste chef är bra på att prioritera
sikt
Min närmaste chef ger tillräckliga befogenheter för att lösa Min närmaste chef ger tillräckliga möjligheter att lösa
delegerade uppgifter
uppgifterna
Min närmsta chef sätter mål på ett konkret och
Min närmaste chef sätter upp tydliga mål
relevant sätt
Min närmaste chef följer upp uppsatta mål genom
Min närmaste chef följer regelbundet upp både
resultatdialog
gemensamma och personliga mål
Min närmaste chef ser till att uppnådda mål
Min närmaste chef uppmärksammar när vi når våra mål
uppmärksammas och kommuniceras
Min närmaste chef kan, utifrån den information som
Min närmaste chef är bra på att fatta beslut
finns, besluta om åtgärder och kommunicera dessa
Min närmaste chef delar med sig tillräckligt med
information för att jag ska känna mig trygg och veta
Min närmaste chef lämnar tillräcklig information
vad som gäller.
Ledning fortsättning
21
22
23
24
25
26
Min närmaste chef ger feedback och talar om hur jag
utfört mitt arbete
Min närmaste chef är bra på att ge stöd och hjälp i arbetet
när det behövs
Min närmaste chef skapar en bra teamkänsla
Min närmaste chef tar tillvara min kapacitet och
kompetens
Min närmaste chef stimulerar kompetensutveckling
Min närmaste chef är bra på att delegera kvalificerade
uppgifter
Min närmsta chef talar om för mig om jag gjort ett bra
eller dåligt arbete
Min närmaste chef ger råd och stöttar mig i mina
arbetsuppgifter på ett bra sätt
Min närmaste chef medverkar på ett bra sätt till att vi
på min arbetsplats känner att vi har en bra
gemenskap, löser problem tillsammans och är stolta
över resultatet av vårt gemensamma arbete
Min närmaste chef bryr sig om att använda sig av
mina kunskaper och min kapacitet på bästa sätt
Min närmaste chef uppmuntrar och möjliggör
vidareutveckling av min kompetens
Min närmaste chef delar ut utmanande
arbetsuppgifter med lämpligt ansvar
Min närmaste chef tar sig tid att leda och stödja oss
på arbetsplatsen, även om det ibland betyder att
han/hon måste prioritera ner andra åtaganden
Min närmaste chef lyssnar på nya idéer och omsätter
dem i handling om han/hon finner dem bra och
genomförbara
27
Min närmaste chef tar sig tid för oss medarbetare
28
30
Min närmaste chef är mottaglig för nya idéer
Min närmaste chef behandlar alla anställda lika oavsett
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning, ålder samt
Min närmaste chef förmedlar att alla människor inom
könsöverskridande identitet eller uttryck
Arbetsförmedlingen, trots olikheter, är lika värda
Har du haft dialog med din närmsta chef
(lönesättande chef) ang din prestation som ligger till
grund för din löneutveckling de senaste 12
Har du haft lönesamtal under de senaste 12 månaderna? månaderna?
31
Har du en individuell utvecklingsplan?
29
Har du tillsammans med din närmaste chef kommit
överens om hur din framtid och utveckling ser ut?
Grupp
32
33
34
35
36
37
38
På min arbetsplats (närmsta
organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet
ELLER sektion) strävar vi gemensamt mot våra
På mitt kontor/enhet/sektion arbetar vi mot tydliga mål uppsatta mål
På min arbetsplats (närmsta
organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet
På mitt kontor/enhet/sektion känner vi stolthet över
ELLER sektion) är vi gemensamt glada och stolta
vårt resultat
över resultatet av vårt arbete
På min arbetsplats (närmsta
organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet
ELLER sektion) är det viktigt för oss att följa upp
På mitt kontor/enhet/sektion är vi intresserade av att vad våra kunder tycker om oss samt att anpassa
ta tillvara kunders synpunkter
oss efter det
På min arbetsplats (närmsta
organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet
På mitt kontor/enhet/sektion anstränger vi oss för att ELLER sektion) har vi en positiv attityd gentemot
alltid bemöta varandra väl
våra kollegor
På min arbetsplats (närmsta
organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet
ELLER sektion) har vi en positiv attityd gentemot
På mitt kontor/enhet/sektion anstränger vi oss för att våra kunder och vi strävar efter att ge den bästa
alltid bemöta våra kunder väl
servicen
På min arbetsplats (närmsta
organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet
ELLER sektion) har vi en öppen attityd till
På mitt kontor/enhet/sektion är vi öppna för
förändringar och är medvetna om att omvärld och
förändringar
myndighet kontinuerligt förändras
På min arbetsplats (närmsta
organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet
ELLER sektion) får man hjälp och stöd när man
På mitt kontor/enhet/sektion ger vi varandra hjälp och behöver det och hjälper andra om någon behöver
stöd
det
Grupp fortsättning
Vi på min arbetsplats (närmsta
organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet
ELLER sektion) delar gärna med oss av våra
kunskaper och erfarenheter internt och har ett
aktivt arbetsplatslärande .
39
På mitt kontor/enhet/sektion är vi bra på lära av
varandra
40
På min arbetsplats (närmsta
organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet
ELLER sektion) är vi kunniga inom vårt
arbetsområde/yrkesområde och har hög
På mitt kontor/enhet/sektion är vi kunniga inom våra kompetens inom våra respektive områden och
arbetsuppgifter
roller
41
På mitt kontor/enhet/sektion behandlar vi alla lika
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning,
ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck
På min arbetsplats (närmsta
organisationstillhörighet - dvs kontor, enhet
ELLER sektion) har vi respekt för varandra som
enskilda individer oavsett olikheter
Situation
42
Jag är nöjd med min arbetssituation som helhet
Jag är nöjd med min arbetssituation om jag räknar in
helheten med arbetsuppgifter, chef, arbetskamrater,
lön, arbetstider, kundkontakter och andra aspekter
som är viktiga för mig
43
Det är roligt att gå till jobbet
Jag känner mig motiverad inför mitt arbete och ser
fram emot att komma till min arbetsplats
44
Jag är bra på att prioritera
Jag har en effektiv arbetsmetod som gör att jag lägger
tid på det som är mest akut först
45
46
Jag anstränger mig och lägger extra energi för att vi
Jag satsar extra kraft för att göra min kontor/enhet/sektion på min arbetsplats ska nå våra mål och utvecklas på
framgångsrik
ett bra sätt
Jag anstränger mig för att alltid bemöta mina
arbetskamrater väl
Jag har en positiv attityd gentemot mina kollegor
47
Jag anstränger mig för att alltid bemöta mina kunder väl
49
Jag har en positiv attityd gentemot mina kunder och
jag strävar efter att ge den bästa servicen
Jag kommunicerar till min chef vilka kunskaper jag
Jag är tydlig med vilken kompetensutveckling jag behöver saknar för att kunna göra ett så bra arbete som
i mitt arbete
möjligt
Mitt arbete är utvecklande och lärorikt på flera olika
Jag lär mig nya saker i mitt arbete
plan
50
Jag frågar efter feedback på hur jag genomfört mina
insatser
48
Jag följer upp och frågar om hur mina insatser
upplevs av chefer och kollegor
Situation fortsättning
51
Jag ser till att få den befogenhet jag behöver för att
lösa mina arbetsuppgifter
Jag ser till att jag har rätt att genomföra de
åtgärder som behövs för att lösa mina
arbetsuppgifter
52
Jag vill ta ökat ansvar i mitt arbete
Jag är villig att ta ett större ansvar och anta mer
kvalificerade arbetsuppgifter inom mitt arbete
Det finns möjligheter för mig och min arbetsplats
låter mig få ett större ansvar inom olika områden i
mitt arbete
Jag känner stolthet när jag tänker på att jag
arbetar på Arbetsförmedlingen
53
Jag får ta ökat ansvar i mitt arbete
54
Jag är stolt över att arbeta inom Arbetsförmedlingen
55
Jag känner att mina arbetsuppgifter är viktiga
56
Jag känner att mina arbetsuppgifter är stimulerande
Jag känner att mina arbetsuppgifter fyller en viktigt
funktion på min arbetsplats och i samhället i stort
Jag upplever att mina arbetsuppgifter stimulerar
och utvecklar mig
57
Jag vill vara nöjd med det jag presterar i mitt arbete
Det är viktigt för mig att genomföra mina
arbetsuppgifter på ett sådant sätt att jag känner
mig tillfreds och är nöjd med resultatet
58
Jag vågar alltid uttrycka mina åsikter på min
arbetsplats
Jag kan uttala mina ståndpunkter på min
arbetsplats utan att vara orolig för följderna
59
Jag arbetar i en stimulerande arbetsmiljö
Jag upplever att min arbetsplats stimulerar mig till
att göra ett bra jobb
Situation fortsättning
62
Jag upplever inte att den fysiska arbetsmiljön hindrar
mig att utföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt
Jag behöver inte arbeta övertid för att hinna med att
Jag hinner med mina ordinarie uppgifter på min ordinarie utföra mina arbetsuppgifter inom ramen för min
arbetstid
avtalade arbetstid
Tiden räcker till för att jag ska känna att resultatet av
Jag har tillräcklig tid att utföra mina uppgifter på ett sätt mitt arbete är något jag kan stå för och känna mig
som jag är nöjd med
tillfreds med
63
Jag har inte besvärats av stress eller oro orsakad av mitt Jag har under det senaste året inte känt mig
arbete under de senaste 12 månaderna
stressad eller orolig på grund av mitt arbete
60
61
Jag har den fysiska arbetsmiljö som krävs för att utföra
mina arbetsuppgifter
65
I mitt arbete har jag de senaste 12 månaderna klarat mig
utan fysiska besvär
Jag känner att jag kan koppla av från mitt arbete när jag
är ledig
66
Jag får erkännande för det jag presterat
67
Min lön motsvarar min arbetsprestation
68
Jag vill vara delaktig i de beslut som fattas
69
Jag kan vara delaktig i beslut som fattas på min
arbetsplats
70
Jag kan planera och lägga upp mitt arbete självständigt
64
Arbetet har inte under det senaste året vållat mig
några kroppsliga besvär
Jag känner att jag kan koppla av från mitt arbete när
jag är ledig
Jag får uppskattning från chefer, medarbetare och
kunder för att jag sköter mitt arbete på ett bra sätt
Jag får lön som motsvarar det arbete och
engagemang som jag lägger ner för att sköta mitt
arbete
Jag känner mig motiverad att delta i olika beslut som
ska tas
Jag har, genom att göra min röst hörd i tid, möjlighet
att påverka olika beslut som fattas på min
arbetsplats.
Mitt arbete ger möjlighet till självständig planering
och strukturering av uppgifterna
Situation fortsättning
71
Har du av chef/medarbetare/kollega blivit utsatt för hot på din
arbetsplats under de senaste 12 månaderna?
Uttalande/handling som avser att framkalla fruktan för egen eller
annan persons säkerhet alt. egendom.
72
Har du av chef/medarbetare/kollega blivit utsatt för våld på din
arbetsplats under de senaste 12 månaderna?
73
Har du av chef/medarbetare/kollega blivit utsatt för kränkande
särbehandling eller mobbning (vid upprepade tillfällen)på din
arbetsplats under de senaste 12 månaderna?
Angrepp på person som innebär fysisk beröring av något slag alt.
att något kastas eller sprutas på personen.
Har någon chef/medarbetare/kollega på ditt arbete (vid
upprepade tillfällen) behandlat dig annorlunda på ett oriktigt sätt
under det senaste året?
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:17 definieras
begreppet på följande sätt:
"Med kränkande särbehandling avses återkommande
klandervärda eller negativt präglande handlingar som riktas mot
enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att
dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap."
74
Jag har av chef/kollega/medarbetare blivit utsatt för trakasserier under
de senaste 12 månaderna på grund av:
Om Ja: Pga etnisk tillhörighet
På grund av min etniska tillhörighet
Om Ja: Pga Funktionsnedsättning
På grund av att jag har någon typ av Funktionsnedsättning
Om Ja: Pga Kön
På grund av att jag är man eller kvinna
Om Ja: Pga Könsöverskridande identitet eller uttryck
På grund av min könsöverskridande identitet/uttryck
Om Ja: Pga Religion eller annan trosuppfattning
På grund av min religion och/eller trosuppfattning
Om Ja: Pga Sexuell läggning
På grund av min sexuella läggning
Om Ja: Pga Ålder
På grund av hur gammal jag är
75
Om du har svarat ja på någon av frågorna71-74 har du lämnat in en
incidentrapport till arbetsgivaren? Har du svarat nej på frågorna 71-74
gå vidare till fråga 77
76
Har arbetsgivaren vidtagit åtgärder utifrån din incidentrapport?
Har Arbetsförmedlingen agerat på den incidentrapport du gjorde?
Situation fortsättning
77
Har du av kund blivit utsatt för hot på din arbetsplats
under de senast 12 månaderna?
Uttalande/handling som avser att framkalla fruktan
för egen eller annan persons säkerhet alt.
egendom.
78
Har du av kund blivit utsatt för våld på din arbetsplats
under de senast 12 månaderna?
Angrepp på person som innebär fysisk beröring av
något slag alt. att något kastas eller sprutas på
personen.
79
Jag har av kund blivit utsatt för trakasserier under de
senaste 12 månaderna på grund av:
Om Ja: Pga etnisk tillhörighet
På grund av min etniska tillhörighet
Om Ja: Pga funktionsnedsättning
På grund av att jag har någon typ av
funktionsnedsättning
Om Ja: Pga kön
På grund av att jag är man eller kvinna
Om Ja: Pga Könsöverskridande identitet eller uttryck
På grund av min könsöverskridande identitet/uttryck
Om Ja: Pga Religion eller annan trosuppfattning
På grund av min religion och/eller trosuppfattning
Om Ja: Pga Sexuell läggning
På grund av min sexuella läggning
Om Ja: Pga Ålder
På grund av hur gammal jag är
80
Om du har svarat ja på någon av frågorna 77-79 har du
lämnat in en incidentrapport till arbetsgivaren?
81
Har arbetsgivaren vidtagit åtgärder utifrån din
incidentrapport?
Har Arbetsförmedlingen agerat på den
incidentrapport du gjorde?

similar documents