Motorsågen - Utkiken.net

Report
Uppmärksamhet
Lojalitet
Uthållighet
Mod
Takt
Kunskap
Skicklighet
Omtanke
Kompetensutveckling
Motorsågning
Innehåll:







Kompetensutveckling




AFS
Grunder
Personlig skyddsutrustning
Motorsågen
Startteknik
Arbetsteknik - grundregler
Skötsel av sågen
Motorsågskörkort
A behörighet
B behörighet
F behörighet
Inledning
Kompetensutveckling
Motorsågen är ett redskap som kan användas inom många olika
områden.
Motorsågning måste utföras på ett säkert sätt för att undvika
personskador. Rätt använd är motorsågen ett användbart och
effektivt redskap.
För att undvika skador är det viktigt att sågföraren har tillräcklig
kompetens för arbetet.
Genom att känna till riskerna och hur de kan minskas kan du
arbeta mer säkert med motorsågen.
Kompetensutveckling
Arbetsmiljöverkets
föreskrifter
Användning av
motorkedjesågar och röjsågar
AFS 2000:2
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om användning av motorkedjesågar
och röjsågar (AFS 2000:2)
Kompetensutveckling
Allmänna krav
5 § Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg skall
– dels känna till sågens konstruktion, säkerhetsanordningar
och egenskaper i den omfattning som behövs för säker
användning i olika arbetssituationer,
– dels använda för typen av arbete lämplig arbetsteknik för att
undvika ohälsa och olycksfall.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om användning av motorkedjesågar
och röjsågar (AFS 2000:2)
Kompetensutveckling
6 § Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg skall
skyddas mot skada från fallande eller flygande föremål, olja,
avgaser, buller och vibrationer samt mot skärskador från
sågkedja eller klinga.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Kompetensutveckling
om användning av motorkedjesågar
och röjsågar (AFS 2000:2)
7 § Motorkedjesågar och röjsågar skall kontrolleras regelbundet.
Kontrollen skall utföras av en person med god kännedom om
sågens konstruktion, användning och skötsel.
En sågförare skall utföra daglig tillsyn av den såg som sågföraren
använder.
Sågkedjor och klingor skall under arbetet kontrolleras fortlöpande
och underhållas. En sliten eller skadad kedja skall kasseras.
Enstaka skadade skärtänder får dock bytas ut. Klingor med
synliga sprickor eller andra skador och skadade klingskydd skall
kasseras.
Om det vid kontroll, tillsyn eller under arbete med en såg upptäcks
skada eller felaktighet som kan äventyra säkerheten, får sågen
inte användas vidare förrän den reparerats.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Kompetensutveckling
om användning av motorkedjesågar
och röjsågar (AFS 2000:2)
8 § Vid arbete med en motorkedjesåg skall följande personliga
skyddsutrustning användas
– hörselskydd,
– skyddshjälm,
– ögonskydd/ansiktsskydd mot skada genom mekanisk påverkan,
– skyddsskor eller skyddsstövlar och benskydd mot skador från
motorsågskedja samt
– skyddshandskar.
Till skyddshjälm skall under den kalla årstiden innerhuva finnas
tillgänglig.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om användning av motorkedjesågar
och röjsågar (AFS 2000:2)
Kompetensutveckling

10 § Vid arbete med en motorkedjesåg eller en röjsåg skall
sågföraren medföra första förband.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om användning av motorkedjesågar
och röjsågar (AFS 2000:2)
Kompetensutveckling
Utbildning

12 § Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg
skall ha genomgått utbildning för den typ av arbete som skall
utföras och ha kompetens för arbetet.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om användning av motorkedjesågar
och röjsågar (AFS 2000:2)
Bilaga 2
Kompetensutveckling
Organisatoriska krav
7 Användning av motorkedjesåg inom
räddningsverksamhet/brandförsvar
7.1 Vid användning av en motorkedjesåg för åtkomst av
brandhärdar, eller för håltagning i brandventilerande syfte,
skall beaktas att risken för kast kan vara särskilt stor. Om det
är nödvändigt skall specialkedja användas.
7.2 En motorkedjesåg får inte användas om användningen kan
orsaka explosion.
Kompetensutveckling
Grunder
Grunder
Vem får såga?
Kompetensutveckling
Den som arbetar med motorsåg ska:

Känna till sågens konstruktion i den omfattning som behövs för
säker användning.

Använda säker arbetsteknik för att undvika olycksfall och
ohälsa.

Ha tillgång till behövliga skyddsföreskrifter för arbetet samt följa
dessa.

Ha fyllt 18 år för att arbeta självständigt med motorsåg.
Grunder
Vilka material kan vi såga i?
Kompetensutveckling
Vi kan såga i:

Plåt 0,8mm

Pansarglas 22mm

Aluminium 1,3mm

Lättbetong

Armeringsjärn 5mm

Fibermaterial
Kompetensutveckling
Personlig
skyddsutrustning
vid sågning med
motorsåg
Personlig skyddsutrustning
Kompetensutveckling
Följande skyddsutrustning ska användas:

Hjälm med hörselskydd och visir

Byxholkar med sågskydd

Skyddskängor med sågskydd

Skyddshandskar

Kommunikation

Förstaförband
Personlig skyddsutrustning
Kompetensutveckling
Hjälm med hörselskydd och visir
Skogshjälm G3000 - vändbar med UV-indikator och
rattjustering
Komplett med hjälm, hörselskydd med bra
dämpning, rostfritt nätvisir
och ett praktiskt regnskydd
i nacken. Utrustad med en
UV-indikator.
Kom ihåg att ett visir inte kan
ersätta ett ögonskydd
(skyddsglasögon).
Personlig skyddsutrustning
Hjälm med hörselskydd och visir
Kompetensutveckling
UV-indikator:
När hjälmen är helt ny är den helt röd. I takt med att
den utsätts för UV-strålning bleknar indikatorn
efterhand och när den är helt vit
är det hög tid att byta hjälm.
Personlig skyddsutrustning
Byxholkar med sågskydd
Kompetensutveckling
Byxholk med sågskydd Classic 20
Sågskydd Klass 1, 20m/s
Justerbar längd med hällor
Förbreddningsband för byxholk
Personlig skyddsutrustning
Skyddskängor med sågskydd
Kompetensutveckling
Brandstövel Haix Gamma m sågskydd
Försedd med sågskydd.
Snörsystem, klimatkomfort,
köldisolering, värmeisolering,
vatten/vätskeresistens
allt av högsta kvalité.
Skafthöjd 28 cm.
Storlek 36-47.
Personlig skyddsutrustning
Skyddshandskar
En arbetshandske ska sitta bra för att inte förorsaka skada.
Den håller händerna varma och är ett skydd mot handskador.
GoldGrip
Kompetensutveckling
Skal: PBI, Kevlar, Shearguard.
Foder: ProtexM, Termoloft 367.
Membran: Porelle, Vattenfast/andas.
Brandbekämpningshandske EN659
Personlig skyddsutrustning
Skyddshandskar
En arbetshandske ska sitta bra för att inte förorsaka
skada. Den håller händerna varma och är ett skydd mot
handskador.
Kompetensutveckling
Dexterity Grip
Skal: High Tec Tann nötnappa/Nomex.
Foder: ProtexM.
Membran: Porelle
Rökdykarhandske EN659
Personlig skyddsutrustning
Kommunikation
Kompetensutveckling
Maskenhet
Personlig skyddsutrustning
Kommunikation
Kompetensutveckling
Radioenheten på rökdykarradion
Personlig skyddsutrustning
Förstaförband
Kompetensutveckling
Förstaförband
Kompetensutveckling
Motorsågen
Motorsågen
Stihl MS 460-Räddningssåg
Kompetensutveckling
(Bensindriven motorsåg för Räddningsinsatser)
Tekniska data:

Cylindervolym 76,5 cm³

Effekt 4,4/6,0 kW/hk

Ljudeffektnivå 113,0 dB

Oilomatic sågkedja delning/typ 3/8" RDR

Standard skärlängd 50 cm (20”)

Vikt utan svärd och kedja 7,0 kg

Kedjehastighet 29 m/s
Motorsågen
Terminologi
Kompetensutveckling
Svärd
Kastskydd
Påfyllning kedjeolja
Cylinderkåpa
Fläktkåpa
Luftfilterkåpa
Bränslepåfyllning (2- takt)
Motorsågen
Terminologi
Kompetensutveckling
Tomgångs skruvar
Stänkskydd
Nyckelhållare
Kopplingskåpa
Kedjans rotationsriktning
Barkstöd
Motorsågen
Terminologi
Kompetensutveckling
Ljuddämpare
Skyddsplåt
Motorsågen
Kompetensutveckling
Terminologi
Kedjefångare
Stänkskydd
Bakre handskydd
Motorsågen
Terminologi
Kompetensutveckling
Dekompressionventilsknapp
Motorsågen
Terminologi
Skjutande kedja
Kedjans rotationsriktning
Kompetensutveckling
Kedjans rotationsriktning
Dragande kedja
Motorsågen
Terminologi
Sågtand
Sågdjup
Kompetensutveckling
Ryttare
Kedjans rotationsriktning
Motorsågen
Terminologi
Skyddslänk
Kompetensutveckling
Kedjans rotationsriktning
Såglänk
Motorsågen
Terminologi
Kompetensutveckling
Hål för:
•Kedjespännartapp
•Kedjesmörjning
Motorsågen
Kompetensutveckling
Terminologi
Kedjeoljeskruven
under motorsågen
skall alltid stå på
max.
Motorsågen
Terminologi
Kompetensutveckling
Kedjeoljeutsläpp
Motorsågen
Kompetensutveckling
Typiska skador på kedjan:
Motorsågen
Kompetensutveckling
Typiska skador på svärdet:
Motorsågen
Kompetensutveckling
Typiska skador på drivhjulet:
Motorsågen
Kedjespänning
En slak kedja är grundorsaken till de flesta problemen med
kedjan.
Kompetensutveckling
En för löst spänd kedja:
• Klättrar på drivhjulet
• Hamrar på svärdet
• Ger grader på sidolänkarna. Kedjan blir styv och måste
kasseras.
Motorsågen
Så här spänner du sågkedjan på rätt sätt
Kompetensutveckling
1. Stäng av motorsågen och lossa skruvarna på
kedjedrevskåpan med en kombinyckel. För att spänna
sågkedjan räcker det med att bara lossar skruvarna. Spänn
kedjan på kedjesträckaren med mejseldelen på
kombinyckeln (se bild).
Motorsågen
Så här spänner du sågkedjan på rätt sätt
Kompetensutveckling
2. Kontrollera att kedjan är rätt spänd. Använd alltid
arbetshandskar när du tar på kedjan. Hänger kedjan ner på
undersidan (se bild) är den för lös och du måste spänna
den ytterligare på kedjesträckaren.
Motorsågen
Så här spänner du sågkedjan på rätt sätt
Kompetensutveckling
3. När kedjan är rätt spänd ligger den intill svärdet, men kan
ändå dras runt svärdet för hand och kan dras något uppåt
(se bild). För att undvika att du skadar dig på den vassa
kedjan, använd alltid arbetshandskar.
Filmtajm
Kompetensutveckling
Kedjespänning
Motorsågen
Kedjespänning, efter arbete med sågen!
Kompetensutveckling
Varning: Om kedjan spänts under arbetets gång glöm inte att
släppa på kedjespänningen innan du ställer undan sågen. När
kedjan svalnar dras den ihop och kan då, om man inte släppt
spänningen, skada vevaxel och lager. Detta gäller framförallt vid
kall väderlek.
Motorsågen
Byte av kedja
Kompetensutveckling
Vid byte av kedjan skall kedjespåret i svärdet rengöras noggrant
Vid kraftiga smutsavlagringar i kedjespåret kan kedjan annars
lätt hoppa ur. Dessutom kan smutsen suga upp kedjeoljan
innan den når svärdets underkant som är en mycket utsatt del.
Svärd och kedja blir mycket varma och utsätts för kraftigt
slitage. Använd ett smalt och spetsigt föremål för rengöringen
och provkör kedjan några sekunder för att se att den löper
ordentligt i spåret innan du t. ex. sätter an sågen mot ett träd.
Motorsågen
Byte av kedja
Kompetensutveckling
1. Lossa muttrarna till kopplings kåpan.
Motorsågen
Byte av kedja
Kompetensutveckling
2. Lyft av kopplings kåpan.
Motorsågen
Byte av kedja
Kompetensutveckling
3. Lyft av kedja och svärd.
Motorsågen
Byte av kedja
Kompetensutveckling
4. Skruva tillbaka kedjespännartappen.
Motorsågen
Byte av kedja
Kompetensutveckling
5. Håll svärdet i spetsen,
lägg på kedjan och
vänd tillbaka.
Motorsågen
Byte av kedja
Kompetensutveckling
6. Lägg kedjan över drivhjulet och lägg svärdet på plats.
Motorsågen
Byte av kedja
Kompetensutveckling
7. Se till så att kedjespännartappen kommer rätt i hålet.
Motorsågen
Byte av kedja
Kompetensutveckling
8. Sätt på kopplingskåpan och skruva på muttrarna med
handkraft.
Motorsågen
Byte av kedja
Kompetensutveckling
9. Lägg gashandtaget mot höften och svärdsspetsen mot t ex
ett bord. Spänn kedjan! Spänn Kopplingskåpans muttrar!
Motorsågen
Byte av kedja
Kompetensutveckling
10. Dra kedjan fram och tillbaka, det ska gå lagom lätt.
Motorsågen
Viktiga delar för säkerheten!
Kompetensutveckling
Kastskydd
Vibrationsdämpning
Gasspärr
Motorsågen
Kompetensutveckling
Viktiga delar för säkerheten!
Kedjefångare
Bakre handskydd
Motorsågen
Viktiga delar för säkerheten!
Kompetensutveckling
Stoppknapp
Motorsågen
Kompetensutveckling
Säkerheten först!!!
Fel!
Rätt!
Kompetensutveckling
Startteknik
Startteknik
Rekommenderad metod
Kompetensutveckling
1. Bakre handtaget mellan knäna
• Fatta bågen med vänster hand.
• Sätt bakre handtaget mellan knäna
och kläm ihop dem.
• Fatta med höger hand i
starthandtaget.
• Känn efter att startapparaten är i
grepp.
• Gör ett kort snärtigt ryck.
• Låt handen följa handtaget tillbaka.
•
Om du hellre vill hålla sågen med
höger hand går det bra att dra i snöret
med vänster hand.
Startteknik
Kompetensutveckling
Lämplig metod när motorn är kall
2. Såg på marken
• Ställ sågen stadigt på marken
och se till att inget föremål kan
haka i kedjan.
• Sätt höger fot i bakre
handtaget.
• Känn efter att startapparaten
är i grepp.
• Gör ett kort snärtigt ryck.
• Låt handen följa handtaget
tillbaka.
Startteknik
Ej rekommenderad metod
Kompetensutveckling
3. Med sågen i handen
• Fatta bågen med höger hand.
• Håll sågen med svärdet riktat åt
höger.
• Fatta med vänster hand i
starthandtaget.
• Känn efter att startapparaten är i
grepp.
• Gör ett kort snärtigt ryck.
• Låt handen följa handtaget tillbaka.
OBS! Metoden är farlig om du håller
i bågen med vänster hand.
Startteknik
Kallstart!
Kompetensutveckling
Gasspak
Kombireglage
Gasspaksspärr
Startteknik
Kallstart!
Kompetensutveckling
Dekompressionventilsknapp
Startteknik
Kallstart!
Kompetensutveckling
Kastskyddet slår till kedjebromsen.
Startteknik
Kallstart efter första tändningen!
Kompetensutveckling
Gasspak
Kombireglage
Gasspaksspärr
Startteknik
Varmstart!
Kompetensutveckling
Gasspak
Kombireglage
Gasspaksspärr
Startteknik
Kompetensutveckling
Driftsläge!
Kombireglage
Startteknik
Kompetensutveckling
Motorn avstängd!
Kombireglage
Filmtajm
Kompetensutveckling
Kallstart
Varmstart
Kompetensutveckling
Startteknik
1. Om motorn inte startar:
• Efter första starten (tändningen) har kombireglaget inte
ställts i varmstartsläget
, tändstiftet har då blivigt fuktigt
(motorn har blivit sur).
• Lossa ratten över bakre handtaget i pilens riktning och ta
bort luftfilterkåpan.
• Dra av luftledkåpan uppåt.
• Dra av tändkabelskon.
• Skruva ut tändstiftet och torka av det.
• Ställ kombireglaget i stoppläget .
• Dra flera gånger i starthandtaget – för att lufta
förbränningskammaren.
• Montera ihop sågen igen.
• Ställ kombireglaget i varmstartsläget
, även vid kall
motor.
• Starta motorn på nytt!
Startteknik
Kompetensutveckling
2. Om tanken har körts helt tom (motorn stannade):
• Fyll på bränsle och kedjeolja.
• Tryck på dekompressionsventilsknappen.
• Starta motorn som vid kallstart
.
Kompetensutveckling
Arbetsteknik grundregler
Arbetsteknik - grundregler
Risker!
Kompetensutveckling
Handhavande vid:
1. Start av motorsåg
2. Förflyttning
3. Risk för kast
4. Arbeten över axelhöjd
Arbetsteknik - grundregler
Kompetensutveckling
Förflyttning
Vid all förflyttning, när
motorn är igång, ska
kedjebromsen vara
tillslagen. Bär sågen i bågen
eller häng den på
verktygskroken i selen.
Arbetsteknik - grundregler
Kompetensutveckling
Stå stadigt
Fötterna ska vara brett isär, vilket ger en stor
stödyta.
Stadig fotställning och ett gott fäste i marken är
absolut nödvändigt för att du ska kunna tillämpa
en säker arbetsteknik.
Arbetsteknik - grundregler
Kompetensutveckling
Arbeta nära sågen
Sågen ska vara nära kroppen så att avståndet
mellan sågens och kroppens tyngdpunkt blir
kort.
Stöd sågen mot stammen och kroppen eller sätt
armarna mot kroppen. Då belastas rygg och
armar minst.
Händer och armar ska styra sågen och bära så
litet som möjligt av sågens tyngd.
Arbetsteknik - grundregler
Kastrisk!
Kompetensutveckling
Den förbjudna
sågvinkeln
Kedjans rotationsriktning
Arbetsteknik - grundregler
Kompetensutveckling
Kastrisk!
Några viktiga råd för att minska skaderisken vid kast:

Såga inte med svärdsspetsen

Kort svärd ger kastet mindre kraft

Använd väl skärpt kedja

Håll sågen med tummen under bågen

Se till att sågens kastskydd och kedjebroms fungerar

Slå till kedjebromsen när du inte använder sågen

Släpp inte något av handtagen förrän kedjan har stannat

Använd personlig skyddsutrustning

Se till att kedjan inte går runt på tomgång
Filmtajm
Kompetensutveckling
Sågning med den förbjudna sågvinkeln
Arbetsteknik - grundregler
Några grunder i sågteknik
Kompetensutveckling
Dragande kedja
Sågen drar sig själv från dig mot stammen. Sågningen sker
med svärdets undersida där kedjan dras in mot sågkroppen.
Vid kapning i vedbock ska sågens egenvikt räcka som
matningstryck om kedjan är bra.
Arbetsteknik - grundregler
Några grunder i sågteknik
Kompetensutveckling
Skjutande kedja
Sågen skjuter sig själv från stammen emot dig. Sågningen sker
med svärdets översida där kedjan skjuts utåt från
sågkroppen.
Arbetsteknik - grundregler
Några grunder i sågteknik
Kompetensutveckling
Såhär gör du instick
1. Såga med dragande kedja med fullt gaspådrag till ungefär
samma djup som svärds bredden. Nu har du en avsats som
effektivt förhindrar kast.
Arbetsteknik - grundregler
Några grunder i sågteknik
Kompetensutveckling
Såhär gör du instick
2. Rikta upp sågen till den riktning du vill göra insticket i.
Arbetsteknik - grundregler
Några grunder i sågteknik
Kompetensutveckling
Såhär gör du instick
3. Stick nu in svärdet i stammen med fullt gaspådrag. Stöd
armarna mot benen.
Kompetensutveckling
Skötsel av sågen
Skötsel av sågen
Kompetensutveckling
1. Skruva av luftfilterkåpan.
2. Skruva av luftfiltret.
Skötsel av sågen
Kompetensutveckling
3. Tag av plastkåpan, obs lilla spärren.
4. Lossa HD-filtret.
Skötsel av sågen
Kompetensutveckling
5. Tag av luftledkåpan.
Skötsel av sågen
Kompetensutveckling
6. Lossa kabelskon till tändstiftet.
Skötsel av sågen
Kompetensutveckling
7. Skruva bort de tre skruvarna som håller cylinderkåpan.
Skötsel av sågen
Kompetensutveckling
8. Lyft av cylinderkåpan.
9. Blås rent försiktigt.
Skötsel av sågen
Kompetensutveckling
10. Skruva bort de fyra skruvarna som håller fläktkåpan.
Skötsel av sågen
Kompetensutveckling
11. Lyft av fläktkåpan.
12. Blås rent försiktigt.
Skötsel av sågen
Kompetensutveckling
13. Skruva av de två skruvarna till kopplingskåpan.
14. Lyft av kopplingskåpan, svärdet och kedjan.
Skötsel av sågen
Kompetensutveckling
15. Skruva av skyddsblecket till kedjesmörjningen.
Skötsel av sågen
Rengör allt enbart med tryckluft, vatten och tvål.
Kontrollera alla slitdelar, byt vid behov.
Sätt ihop motorsågen i omvänd ordning.
Kontrollera kedjespänningen.
Fyll på bränsle och kedjeolja. Kontrollera så att locken håller
tätt.
21. Provkör motorsågen.
Kompetensutveckling
16.
17.
18.
19.
20.
Kompetensutveckling
Motorsågskörkort
Motorsågskörkort
Kompetensutveckling
De olika nivåerna
Kompetensutveckling
A behörighet
Kompetensutveckling
B behörighet
Kompetensutveckling
B behörighet
Kompetensutveckling
F behörighet
Kompetensutveckling
F behörighet
Kompetensutveckling

similar documents