Skyddsombuds

Report
1
Skyddsombudsutbildning
2
Syftet
• grundläggande kunskaper om arbetsmiljö
•förutsättningar att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor
• skapa nätverk med andra skyddsombud
3
Mål
• känna till ditt uppdrag
• göra Vision synligt när det gäller arbetsmiljö
• vara aktiv i arbetsmiljöarbetet
• samverka med arbetsgivaren
4
Regelverket
• Arbetsmiljölagen
• Arbetsmiljöförordningen
• Arbetsmiljöverkets författningssamling, föreskrifterna
• Kollektivavtal
5
Arbetsmiljöns tre hörnstenar
1. Fysisk arbetsmiljö
2. Organisatorisk
arbetsmiljö
3. Social arbetsmiljö
Samverkan
Arbetsgivaren är ansvarig för
arbetsmiljön och ska:
Arbetstagaren ska:
informera
medverka
utreda
följa föreskrifter
undersöka
delta i genomförandet
vidta åtgärder
använda skydd
organisera rehabilitering
underrätta om fara
7
Övning
Visions uppdrag och
befogenheter
1. Gör en inventering av
skyddsombudets uppgifter
2. Stäm av ”listan” med
- AMLs skrivningar
- Uppdragshandlingen för
Skyddsombud
- Visions mål
8
Skyddsombudets befogenheter
• 6 Kap AML
• Arbetsmiljöförordningen
9
Arbetsmiljöansvaret innebär att
• Förebygga
• Planera
• Utreda och kartlägga arbetsmiljörisker
• Arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet
10
Delegering av
arbetsmiljöuppgifter
• Självständig ställning
• Befogenheter
• Kompetens
• Behov
• Skriftlig
• Återföring
11
Fullmäktige
Styrelse
Nämnd
VD
Förvaltningschef
Avdelningschef
Verksamhetschef
12
Reflektion
Arbetsmiljöansvar på min
arbetsplats
Gör en egen reflektion:
•
Finns det brister i de arbetsmiljöuppgifter som delegerats?
•
Ska Vision/jag ställa krav utifrån
lagstiftningen?
•
Om jag inte vet – vad ska jag göra
när jag kommer hem?
•
Skriv ner dina beslut i handlingsplanen
13
Systematiskt
arbetsmiljöarbete
Åtgärdsplan
Nulägesanalys
Genomförande
Utvärdering &
uppföljning
14
Samverkan i den löpande
verksamheten
Samverkansgrupper
Arbetsplatsträffar
Utvecklings- och medarbetarsamtal
15
Arbetsmiljö i samverkan
Olika förutsättningar beroende på lokala avtal och
lagstiftning
Ge exempel på hur samverkan enligt AML kan ske:
•
•
med samverkansavtal
utan samverkansavtal
16
Faktorer i arbetsmiljön
?
17
Riskhantering
• Vad är en risk?
• Varför undersöka risker?
18
Riskhanteringens sju steg
1.
Vad är risken?
2.
Hur farlig är den?
3.
Vad får det för konsekvenser om vi gör
eller inte gör något?
4.
Hur hanteras de olika riskerna?
5.
Gör en plan?
6.
Genomför
7.
Följ upp
19
Övning
Det sker en olycka på
arbetsplatsen
…vad gäller nu?
Ta med hjälp av lagstiftning mm
reda på:
• vad gäller för arbetsgivaren
• vad gäller för den skadade
• vad gäller för dig som
skyddsombud
20
Anmäl arbetsskador, färdolyckor
dödsfall, sjukdom och allvarliga tillbud
•
Anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan via samma
webbplats
•
Arbetsgivare anmäler, www.anmalarbetsskada.se
•
Samråda med skyddsombud – kopia
- Kopior skrivs ut vid anmälan, men kan också begäras i efterhand från
Arbetsmiljöverket
•
Den skadade/anhöriga vid dödsfall begär själv ersättning från
försäkringen
•
Försäkringskassan utreder och lämnar besked om ev. ersättning och i
vilken form. Beslutet kan överklagas
21
22
Framställan till AV enligt
Kap 6:6a § AML
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tydlig rubricering
Kort bakgrundsbeskrivning
Tydlig bristbeskrivning
Beskriv riskerna (konsekvenser för at)
Åtgärdskrav för arbetsgivaren
Hänvisning till lagstöd, AML/AFS
Kopia till AV/arbetsgivaren
23
Övning
Att lösa en arbetsmiljöfråga
Arbeta i grupper med olika arbetsmiljöfrågor
Uppgiften är att
• Göra en problemanalys
• Göra ett förslag till agerande
• Vilka åtgärder kräver du?
• Vilket lagstöd och ev annat stöd har du?
• Vilket stöd och agerande har/ger/kräver Vision?
• På vilket sätt synliggör du Visions arbete?
Dokumentera noga då era förslag ska delges alla deltagare
24
Inspektion
•Inspektion
•Inspektionsmeddelande
•Om man inte åtgärdar bristerna
 Föreläggande – förbud
 Vite
 Straff
 Överklagande
 Sanktionsavgifter
(Nya regler fr.o.m 1/7 2014)
25
Skyddsansvar
Straffansvar
Förebyggande arbetsmiljöåtgärder
I efterhand fastställa vem som
ska hållas ansvarig för olycka
/tillbud
Sanktionsavgift (Nya regler fr.o.m 1/7 2014)
26
Övning
Att driva ett arbetsmiljöärende
• Gör tillsammans i gruppen upp
en kort checklista för hur Vision
ska driva en arbetsmiljöfråga.
• Dokumentera för din egen del i
handlingsplanen – vad behöver
du göra när du kommer hem?
27
Ett enda förslag till
en enda förbättring av arbetsmiljön från
ett enda skyddsombud eller arbetsledare som leder till att
en enda arbetstagare undgår
en enda arbetsskada,
är ovärderlig för individen,
gynnar arbetsgivaren och är
en samhällsinsats
Maria Steinberg, ”Skyddsombudsrätt Samverkan, ansvar och tillsyn” (1995).

similar documents