بررسی شباهت مدل فرآیندها

Report
‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬
‫بررسی شباهت مدل فرآیندها‬
‫گزارش سمینار کارشناسی ارشد‬
‫ساره صادقیان‬
‫استاد راهنما‪ :‬دکتر محسن کاهانی‬
‫پاییز ‪1393‬‬
‫مقدمه‬
‫• رشد روزافزون قابلیتهای سیستمهای اطالعاتی و دادههای آنها‬
‫• ایجاد انبارههایی بزرگ از مدل فرآیند در سازمانها‬
‫• عدم وجود سازماندهی مشخص برای دادهها و مدل فرآیندها‬
‫• نیاز به روشهایی کارا برای مدیریت و جستجو در مدل فرآیندها‬
‫• نیاز به بررسی شباهت مدل فرآیندها برای مدیریت بهتر انبارهها‬
‫‪2‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫• مفاهیم پایه‬
‫• کاربردهای بررسی شباهت‬
‫• روشهای محاسبه شباهت‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪3‬‬
‫تناظر بین گرهها و یالها در مدل فرآیندها‬
‫فاصله ویرایشی بین گرافها‬
‫وابستگیهای سببی بین فعالیتها‬
‫روشهای مبتنی بر دنباله اجرا‬
‫مقایسه روشها‬
‫دادهها و ابزارها‬
‫موضوعات تحقیق‬
‫جمعبندی‬
‫منابع‬
‫مفاهیم پایه‬
‫• فرآیند‬
‫– زنجیرهای از رویدادها‪ ،‬فعالیتها و تصمیمات‬
‫• مدل فرآیند‬
‫– قالبی گرافیکی برای نمایش و سادهسازی فرآیند‬
‫– معموالَ در قالب گرافی با گرههای‬
‫• فعالیت‪ :‬انجام یک کار‬
‫• رویداد‪ :‬شرایط سیستم قبل و بعد یک فعالیت‬
‫• اتصال (‪)AND, OR, XOR‬‬
‫– زبانهای مدلسازی فرآیند‬
‫• ‪EPC‬‬
‫• ‪BPMN‬‬
‫• شبکه پتری‬
‫• کاوش فرآیند‬
‫– تکنیکهای استخراج اطالعات ارزشمند فرآیندها از فایل وقایع با هدف‬
‫• کشف مدل فرآیند‬
‫• بررسی تطابق مدل کشف شده با مدلهای موجود‬
‫• بهبود و توسعه مدلهای موجود‬
‫‪4‬‬
‫شباهت مدل فرآیندها‬
‫• اندازهگیری کمی شباهت دو مدل فرآیند برای بررسی میزان تطابق آنها‬
‫• جایگاه بررسی شباهت در کاوش فرآیند‬
‫کاوش‬
‫فرآیند‬
‫بهبود‬
‫آزمون‬
‫تطابق‬
‫بررسی‬
‫شباهت‬
‫‪5‬‬
‫اکتشاف‬
‫کاربردهای بررسی شباهت‬
‫• ادغام فرآیندها‬
‫– ادغام دو شرکت یا همکاری با شرکت دیگر‬
‫– شناسایی مشابهتهای بین دو فرآیند‬
‫• تسهیل تغییرات در نسخههای مختلف فرآیند‬
‫– تغییر نیاز مشتری‬
‫– نیاز به تغییر فرآیندها‬
‫– جستجوی فرآیندهای مشابه که برای پاسخ به نیازهای مشابه در گذشته طراحی شدهاند‪.‬‬
‫• مدیریت مخازن مدل فرآیندها‬
‫– دارای امکانات حذف‪ ،‬اضافه‪ ،‬جستجو و‪...‬‬
‫‪6‬‬
‫روشهای محاسبه شباهت‬
‫•‬
‫تناظر بین گرهها و یالها در مدل فرآیندها‬
‫•‬
‫فاصله ویرایشی بین گرافها‬
‫•‬
‫وابستگیهای سببی بین فعالیتها‬
‫•‬
‫روشهای مبتنی بر دنباله اجرا‬
‫‪7‬‬
‫روشهای محاسبه شباهت‬
‫•‬
‫تناظر بین گرهها و یالها در مدل فرآیندها‬
‫•‬
‫فاصله ویرایشی بین گرافها‬
‫•‬
‫وابستگیهای سببی بین فعالیتها‬
‫•‬
‫روشهای مبتنی بر دنباله اجرا‬
‫‪8‬‬
‫تناظر بین گرهها و یالها در مدل فرآیندها (‪)1‬‬
‫‪ ‬شباهت مبتنی بر نام مشترک فعالیتها ]‪[AKK10‬‬
‫• محاسبه شباهت بر مبنای تعداد گرههای فعالیت با نام مشترک در دو مدل‬
‫• مزایا‬
‫) ‪2.# ( A0  A1‬‬
‫‪# A0 # A1‬‬
‫‪ ‬سادگی‬
‫‪ ‬سرعت‬
‫‪sim can( M 0 , M1 ) ‬‬
‫• معایب‬
‫در نظر نگرفتن ساختار مدل فرآیند‬
‫فقط قابل استفاده برای مدلهای با دامنه لغات مشترک‬
‫‪ ‬شباهت تطابق برچسب ]‪[DIJ11‬‬
‫• ایجاد نگاشتی بهینه بین گرههای فعالیت دو مدل فرآیند‬
‫• نگاشت بهینه‪ :‬نگاشتی که در آن مجموع شباهت گرههای متناظر بیشینه شود‪.‬‬
‫• در نظر گرفتن گرههای مشابه عالوه بر مشترک‬
‫• مزیت‬
‫‪ ‬نزدیکتر به واقعیت‬
‫• عیب‬
‫‪9‬‬
‫در نظر نگرفتن ساختار مدل فرآیند‬
‫))‪2.xA sim( x, map ( x‬‬
‫‪0‬‬
‫‪# A0  # A1‬‬
‫‪simlm ( M 0 , M 1 ) ‬‬
‫تناظر بین گرهها و یالها در مدل فرآیندها (‪)2‬‬
‫‪ ‬شباهت نحوی‪ ،‬زبانی و ساختاری برچسب فعالیتها ]‪[EHR07‬‬
‫• ایجاد نگاشتی بهینه و محاسبه سه شباهت نحوی‪ ،‬زبانی و ساختاری برای زوج گرههای متناظر‬
‫و میانگین وزندار آنها‬
‫• محاسبه شباهت کلی دو مدل فرآیند به صورت نسبت مجموع شباهتها به تعداد کل گرهها‬
‫• مزیت‬
‫‪ ‬در نظر گرفتن شباهت ساختاری برای گرههای با برچسب متفاوت و نامترادف‬
‫• معایب‬
‫در نظر نگرفتن شباهت ساختاری برای گرههای با برچسب یکسان و یا مترادف‬
‫نامتقارن‬
‫‪8‬‬
‫تناظر بین گرهها و یالها در مدل فرآیندها (‪)3‬‬
‫‪ ‬درصد گرهها و یالهای مشترک در گرافها ]‪[MIN07‬‬
‫• تبدیل مدل فرآیند به گراف تقریبی‬
‫• گراف تقریبی‪ :‬گرافی که با حذف گرههای اتصال از مدل فرآیند به دست میآید‪.‬‬
‫• محاسبه نسبت تعداد گرهها ویالهای مشترک به کل گرهها و یالها در گراف تقریبی‬
‫• مزیت‬
‫‪ ‬سادگی‬
‫• عیب‬
‫از دست رفتن ساختار جریان کنترلی مدل فرآیند در حین تبدیل آن به گراف تقریبی‬
‫) ‪# ( N 0  N1 )# ( N1  N 0 )# ( E0  E1 )# ( E1  E0‬‬
‫‪# N 0 # N1 # E0 # E1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪sim cne( M 0 , M1 )  1 ‬‬
‫روشهای محاسبه شباهت‬
‫•‬
‫تناظر بین گرهها و یالها در مدل فرآیندها‬
‫•‬
‫فاصله ویرایشی بین گرافها‬
‫•‬
‫وابستگیهای سببی بین فعالیتها‬
‫•‬
‫روشهای مبتنی بر دنباله اجرا‬
‫‪12‬‬
‫فاصله ویرایشی بین گرافها (‪)1‬‬
‫‪ ‬شباهت فاصله ویرایشی گراف ]‪[DIJ11‬‬
‫• ایجاد نگاشتی بهینه و یک‪-‬به‪-‬یک بین گرههای فعالیت‬
‫• محاسبه فاصله ویرایشی دو گراف‪ :‬حداقل تعداد اعمال ویرایشی الزم جهت رسیدن از یک‬
‫گراف به دیگری‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫گره نگاشت نشده‪ :‬اضافه یا حذف‬
‫گره نگاشت شده‪ :‬تبدیل‬
‫یال بین گرههای نگاشتنشده و یا وجود یال بین دو گره نگاشتشده و عدم وجود آن بین گرههای متناظر آنها‪:‬‬
‫اضافه یا حذف‬
‫• تقسیم فاصله ویرایشی به تعداد کل گرهها و یالها‬
‫• مزیت‬
‫‪ ‬در نظر گرفتن نسبی ساختار‬
‫• عیب‬
‫در نظر نگرفتن یالهای غیر مستقیم بین گرههای نگاشتشده‬
‫در نظر نگرفتن گرههای اتصال‬
‫‪13‬‬
‫فاصله ویرایشی بین گرافها (‪)2‬‬
‫‪ ‬ترکیب فاصله ویرایشی گراف و نگاشت فعالیتها ]‪[ROS10‬‬
‫• هدف‪ :‬ادغام دو مدل فرآیند‬
‫• مرحله اول الگوریتم‪ :‬پیدا کردن مشبابهتهای دو مدل فرآیند‬
‫• ایجاد نگاشت بین گرههای فعالیت‬
‫• ایجاد نگاشت بین گرههای اتصال‬
‫• محاسبه شباهت مشابه روش قبل‬
‫• مزیت‬
‫‪ ‬در نظر گرفتن گرههای اتصال‬
‫• عیب‬
‫در نظر نگرفتن نوع گرههای اتصال‬
‫‪14‬‬
‫فاصله ویرایشی بین گرافها (‪)3‬‬
‫‪ ‬فاصله ویرایشی بین مدلهای کاهشیافته ]‪[LU07‬‬
‫‪A1‬‬
‫فعالیت‬
‫• مقایسه دو مدل فرآیند ‪ M 1‬و‪ M 2‬با مجموعه گرههای‬
‫‪A‬‬
‫باشد‪.‬‬
‫فعالیتهای ‪ A1‬مطابق ترتیب آنها ‪2‬در‬
‫• کاهش ‪ M 2‬بر مبنای‪M 1‬‬
‫‪A2‬و‬
‫که‪A1 ‬‬
‫‪A2‬‬
‫و ترتیب‬
‫• حذف فعالیتهایی از‪A2‬‬
‫در‪ A‬نیستند‪.‬‬
‫که ‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫از ‪ M‬که بر ترتیب فعالیتها تأثیر نگذارد‪.‬‬
‫• حذف یالهایی‬
‫• محاسبه شباهت بر مبنای تعداد یالها‬
‫• مزیت‬
‫‪ ‬سادگی‬
‫• معایب‬
‫فرض محدود کننده‬
‫در نظر نگرفتن گرههای اتصال در فرض‬
‫در نظر نگرفتن تعداد گرهها در محاسبات‬
‫‪15‬‬
‫‪# E2red  E1‬‬
‫‪simr( M1 , M 2 ) ‬‬
‫‪# E2red‬‬
‫روشهای محاسبه شباهت‬
‫•‬
‫تناظر بین گرهها و یالها در مدل فرآیندها‬
‫•‬
‫فاصله ویرایشی بین گرافها‬
‫•‬
‫وابستگیهای سببی بین فعالیتها‬
‫•‬
‫روشهای مبتنی بر دنباله اجرا‬
‫‪16‬‬
‫وابستگیهای سببی بین فعالیتها (‪)1‬‬
‫‪ ‬مقایسه گراف وابستگی ]‪[BAE06] ،[BAE07‬‬
‫• گراف وابستگی‪ :‬گرافی همبند‬
‫گرهها‪ :‬گرههای فعالیت‬
‫یالها‪ :‬بین دو گره یال است اگر هیچ گرهای بین آن دو در مدل فرآیند وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫• اختالف دو گراف برابر است با تعداد یالهایی که منحصراَ در یک مدل وجود دارند‪.‬‬
‫• مزیت‬
‫‪ ‬سادگی‬
‫• معایب‬
‫در نظر نگرفتن گرههای اتصال‬
‫تقسیم نشدن بر تعداد کل یالها در محاسبات‬
‫‪17‬‬
‫وابستگیهای سببی بین فعالیتها (‪)2‬‬
‫‪ ‬نمای رفتاری سببی ]‪[WEI10‬‬
‫• نمای رفتاری سببی‪ :‬مجموعهای از روابط بین گرههای فعالیت‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ترتیب اکید‬
‫انحصار‬
‫همزمانی‬
‫رویداد مشترک‬
‫ایجاد تناظر چند‪-‬به‪-‬چند بین گرههای فعالیت‬
‫محاسبه شباهت بر اساس تعداد جفت گرههای فعالیت سازگار‬
‫جفت گرههایی از یک مدل که هر کدام دارای گره متناظر در مدل دیگر باشند و رابطه بین آنها همان رابطه‬
‫بین گرههای متناظر آنها باشند‪.‬‬
‫•‬
‫• مزایا‬
‫‪# C1 # C2‬‬
‫) ~‪# ( A1~  A1~ )# ( A2~  A2‬‬
‫‪ ‬مناسب برای جستجوی جفت مدلهای قابل ادغام‬
‫‪ ‬ایجاد تناظر چند‪-‬به‪-‬چند‬
‫‪ ‬مناسب برای مقایسه مدلهای با سطح انتزاع مختلف‬
‫• معایب‬
‫‪18‬‬
‫ایجاد تناظر چند‪-‬به‪-‬چند‬
‫مناسب نبودن برای سایر کاربردها‬
‫‪sim cbp( M1 , M 2 ) ‬‬
‫روشهای محاسبه شباهت‬
‫•‬
‫تناظر بین گرهها و یالها در مدل فرآیندها‬
‫•‬
‫فاصله ویرایشی بین گرافها‬
‫•‬
‫وابستگیهای سببی بین فعالیتها‬
‫•‬
‫روشهای مبتنی بر دنباله اجرا‬
‫‪19‬‬
‫روشهای مبتنی بر دنباله اجرا (‪)1‬‬
‫‪ ‬شباهت مبتنی بر دنبالههای انتقال اولیه ]‪[WAN10‬‬
‫• دنباله اجرا‪ :‬یک توالی متناهی و یا نامتناهی از فعالیتهای انتخاب شده که بیانگر ترتیب آغاز‬
‫اجرای آن فعالیتها است‪.‬‬
‫• محدود کردن اندازه دنباله اجراهای نامتناهی‬
‫‪  prefix , x, repeat , x,... ‬‬
‫•‬
‫جایگزین کردن زیر دنبالههای پیشوند و تکراری‬
‫• محاسبه شباهت دو (زیر)دنباله بر مبنای طول بلندترین زیر توالی مشترک‬
‫• محاسبه شباهت کلی دو مدل فرآیند با میانگینگیری از این شباهتها‬
‫• مزیت‬
‫‪ ‬قابل کاربرد برای مدلهای با دنباله اجراهای نامتناهی‬
‫• عیب‬
‫ممکن است تعداد دنبالههای اجرا نامتناهی باشد و بنابراین زمان محدود کردن آنها نامتناهی است‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫روشهای مبتنی بر دنباله اجرا (‪)2‬‬
‫‪ ‬شباهت مدل فرآیندها بر مبنای رفتار مشاهده شده ]‪[ALV08‬‬
‫• استفاده از فایل وقایع حاوی دنبالههای اجرا و تعداد دفعات تکرار هر کدام‬
‫• محاسبه شباهت دو مدل بر مبنای یک دنباله اجرا‬
‫•‬
‫•‬
‫تعداد فعالیتهای مشترک در دو مدل که ممکن است بعد از این دنباله اجرا شوند‪.‬‬
‫محاسبه شباهت کلی دو مدل بر مبنای همه دنباله اجراهای موجود در فایل وقایع‬
‫میانگین وزندار شباهت قبلی که وزنها تعداد دفعات تکرار هستند‪.‬‬
‫•‬
‫• مزایا‬
‫‪ ‬در نظر گرفتن رفتار واقعی‬
‫‪ ‬حل ضمنی مشکل دنبالههای نامتناهی‬
‫• معایب‬
‫عدم کاربرد برای مواردی که فایل وقایع در دسترس نباشد‬
‫عدم کارایی برای مواردی که فایل وقایع نشاندهنده رفتار واقعی فرآیند نباشد‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫مقایسه روشها (‪)1‬‬
‫عنوان روش‬
‫شباهت مبتنی بر‬
‫مشترک فعالیتها‬
‫موارد بررسی شده‬
‫تعداد گرههای فعالیت با نام‬
‫در دو فرآیند‬
‫مزایا‬
‫سادگی‬
‫سرعت‬
‫کارایی فقط برای مدل‬
‫با دامنه لغات مشترک‬
‫]‪[AKK10‬‬
‫شباهت تطابق‬
‫برچسب‬
‫گرههای فعالیت با نام مشترک‬
‫گرههای فعالیت با نام‬
‫شده)‬
‫شباهت نحوی‪،‬‬
‫و ساختاری‬
‫فعالیتها‬
‫سه شباهت نحوی‪ ،‬زبانی و‬
‫برای زوج گرههای فعالیت‬
‫شده و میانگین وزندار آنها‬
‫]‪[DIJ11‬‬
‫کاربرد‬
‫چالشها‬
‫در نظر نگرفتن ساختار مدل تسهیل تغییرات‬
‫فرآیند‬
‫ادغام فرآیندها‬
‫]‪[EHR07‬‬
‫تبدیل مدل فرآیندها به گراف‬
‫شباهت مبتنی بر‬
‫درصد گرهها و‬
‫محاسبه درصد گرهها و یالهای‬
‫یالهای‬
‫مشترک بین آنها‬
‫مشترک‪22‬‬
‫]‪[MIN07‬‬
‫نسبتا َ واقعی بودن‬
‫بهبود قابلیت استفده مجدد‬
‫در نظر نگرفتن ساختار مدل بهبود قابلیت استفده مجدد‬
‫فرآیند‬
‫مدیریت مخازن مدل فرآیند‬
‫اجرای خودکار فرآیندها‬
‫در نظر گرفتن شباهت در نظر نگرفتن شباهت‬
‫برای گرههای با برچسب‬
‫ساختاری برای‬
‫برچسب متفاوت و‬
‫و یا مترادف‬
‫نامترادف‬
‫عدم تقارن‬
‫سادگی‬
‫از دست رفتن ساختار‬
‫کنترلی مدل فرآیند در حین‬
‫آن به گراف تقریبی‬
‫ادغام فرآیندها‬
‫مدیریت مخازن مدل فرآیند‬
‫مقایسه روشها (‪)2‬‬
‫عنوان روش‬
‫شباهت فاصله‬
‫ویرایشی گراف‬
‫موارد بررسی شده‬
‫ایجاد نگاشتی یک‪-‬به‪-‬یک بین‬
‫فعالیتها‬
‫]‪[DIJ11‬‬
‫محاسبه فاصله ویرایش گراف بر‬
‫مبنای آن‬
‫مزایا‬
‫در نظر گرفتن نسبی‬
‫ساختار‬
‫کاربرد‬
‫چالشها‬
‫در نظر نگرفتن یالهای غیر بهبود قابلیت استفده مجدد‬
‫مستقیم بین گرههای اضافه و مدیریت مخازن مدل فرآیند‬
‫حذف شده‬
‫اجرای خودکار فرآیندها‬
‫تقسیم آن بر تعداد کل گرهها و‬
‫در نظر گرفتن‬
‫ایجاد نگاشت بین فعالیتها‬
‫ترکیب فاصله‬
‫ویرایشی گراف و ایجاد نگاشت بین گرههای اتصال اتصال‬
‫نگاشت فعالیتها‬
‫محاسبه فاصله ویرایشی گراف‬
‫]‪[ROS10‬‬
‫مبنای آن دو‬
‫فاصلللللله ویرایشلللللی کاهش یک مدل طبق مدل دیگر سادگی‬
‫مدلهای کاهشیافته محاسللبه شللباهت مللدل کللاهش یافتله‬
‫در نظلللللر نگلللللرفتن گرههلللللای ادغام فرآیندها‬
‫مدل دوم بر مبنای تعداد یالها‬
‫در نظر نگرفتن تعداد گرهها تضمین تطابق‬
‫]‪[LU07‬‬
‫مقایسلللللللله گللللللللراف تبلللللدیل ملللللدل فرآینلللللد بللللله گلللللراف سادگی‬
‫وابستگی‬
‫محاسللللبه اخللللتالف دو گللللراف بللللر‬
‫]‪[BAE07‬‬
‫]‪[BAE06‬‬
‫‪23‬‬
‫تعلللداد یالهلللایی کللله منحصلللراَ در‬
‫مدل وجود دارند‪.‬‬
‫در نظر نگرفتن نوع‬
‫اتصال‬
‫ادغام فرآیندها‬
‫فرض محدود کننده‬
‫تسهیل تغییرات‬
‫در نظلللللر نگلللللرفتن گرههلللللای تسهیل تغییرات‬
‫در نظلللر نگلللرفتن تعلللداد کلللل‬
‫مقایسه روشها (‪)3‬‬
‫کابردها‬
‫چالشها‬
‫مزایا‬
‫موارد بررسی شده‬
‫عنوان روش‬
‫نمای رفتاری سببی ایجلللاد تنلللاظر چنلللد‪-‬بللله‪-‬چنلللد بلللین ایجاد تناظر چند‪-‬به‪-‬چند ایجللللاد تنللللاظر چنللللد‪-‬بلللله‪-‬چنللللد ادغام فرآیندها‬
‫(مناسلللب بلللرای مقایسللله (مناسلللب نبلللودن بلللرای سلللایر‬
‫فعالیت‬
‫]‪[WEI10‬‬
‫محاسللبه شللباهت بللر اسللاس تعللداد مدلهای با سطح انتزاع کاربردها)‬
‫جفت گرههلای فعالیلت سلازگار در مختلف)‬
‫مدل‬
‫شلللباهت مبتنلللی بلللر محللللللدود کللللللردن انللللللدازه دنباللللللله قابلللللل کلللللاربرد بلللللرای زملللان نامحلللدود بلللرای تعلللداد مدیریت مخازن مدل فرآیندها‬
‫دنباللللللههای انتقلللللال نامتناهی‬
‫بلللا دنبالللله اجراهلللای بلللا دنبالههای اجرا نامتناهی‬
‫تضمین تطابق‬
‫اولیه‬
‫محاسبه شباهت دو (زیر)دنباله بلر نامتناهی‬
‫]‪[WAN10‬‬
‫مبنللای طللول بلنللدترین زیللر تللوالی‬
‫محاسللللبه شللللباهت کلللللی دو مللللدل‬
‫میانگینگیری از این شباهتها‬
‫شللللللللللباهت مللللللللللدل دریافللللت دو فایللللل وقللللایع حللللاوی در نظلللر گلللرفتن رفتلللار عللدم کلللاربرد بللرای ملللواردی تضمین تطابق‬
‫بللللر مبنللللای رفتللللار دنبالههای اجرا به عنوان ورودی حلللللل ضلللللمنی مشلللللکل وقللایع در دسللترس نباشللد و یللا‬
‫وقایع نشاندهنده رفتار واقعی‬
‫مشللللللللللاهده شللللللللللده محاسبه شباهت دو ملدل بلر مبنلای دنبالههای نامتناهی‬
‫]‪[ALV08‬‬
‫فرآیند نباشد‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫دادهها و ابزارها‬
‫‪ ‬دادهها‬
‫•‬
‫مدلهای مرجع‬
‫‪ ‬پایگاه دادههایی شامل مدل فرآیند برای کاربردهای مختلف که معموالَ به عنوان مرجع برای طراحی مدل‬
‫فرآیندهای جدید استفاده میشوند‪.‬‬
‫‪[EHR07] ،[AKK10] ،[ROS10] ،[WEI10] ،[DIJ11] SAP ‬‬
‫‪ : SKO ‬فرآیندهای بانکی‬
‫‪ ‬ابزارها‬
‫•‬
‫‪[EHR07] ،[ALV08] ProM‬‬
‫‪ ‬فرآیند کاوی‪ :‬پردازش فایل وقایع و تولید مدل فرآیند‬
‫‪ ‬بررسی تشابه دو مدل‬
‫‪ ‬انعطافپذیری در مورد قالب ورودی و خروجی و زبانهای مدلسازی مختلف‬
‫•‬
‫‪[ROS10] Synergia toolset‬‬
‫‪ ‬ایجاد نگاشت بین دو مدل فرآیند و سپس ادغام آنها‬
‫•‬
‫‪[HUA04] Process Builder‬‬
‫‪ ‬تولید مدل فرآیند تصادفی‬
‫•‬
‫‪25‬‬
‫‪[EHR07] ARIS‬‬
‫‪ ‬مستندسازی مدل فرآیند کسب و کار‬
‫موضوعات تحقیق‬
‫‪ ‬بررسی شباهت (ایجاد نگاشت بین) مدل فرآیندهای با دامنه لغات یا سطح انتزاع‬
‫متفاوت‬
‫‪ ‬ایجاد روشهایی برای ارزیابی بهتر معیارهای شباهت‬
‫‪ ‬ارائه روشهایی کاراتر برای بررسی شباهت از روی فایل وقایع بزرگ‬
‫‪ ‬ارائه روشهایی کاراتر برای جستجو در انبارههای مدل فرآیند بزرگ‬
‫‪ ‬استفاده از خوشهبندی گرههای فعالیت و سپس بررسی شباهت مدل فرآیندها با توجه‬
‫‪26‬‬
‫به شباهت خوشهها‬
‫جمعبندی‬
‫مفاهیم پایه‬
‫• فرآیند‬
‫• مدل‬
‫فرآیند‬
‫‪27‬‬
‫دادهها و‬
‫ابزارها‬
‫روشهای بررسی شباهت‬
‫•‬
‫کاربرده‬
‫ا‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تناظر بین گرهها و یالها در مدل‬
‫فرآیندها‬
‫فاصله ویرایشی بین گرافها‬
‫وابستگیهای سببی بین فعالیتها‬
‫روشهای مبتنی بر دنباله اجرا‬
‫مقایسه‬
‫روشها‬
‫• ‪SAP‬‬
‫• ‪ProM‬‬
‫موضوعا‬
‫ت تحقیق‬
)1( ‫منابع‬
•
•
•
•
•
•
[DMU13] M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, and H.A. Reijers: "Fundamentals of
Business Process
Management", Heidelberg, Germany, New York, Dordrecht,
Netherlands, London, UK: Springer (2013)
[ALA011] W. Van der Aalst: "Process Mining: Discovery, Conformance and
Enhancement of Business Processes", Springer, Berlin (2011)
[VAN05] B.F. van Dongen, A.K. Alves de Medeiros, H.M.W. Verbeek, A.J.M.M. Weijters,
W.M.P. van der Aalst, "The ProM framework: a new era in process mining tool support",
in: G. Ciardo, P. Darondeau (Eds.), Application and Theory of Petri Nets 2005, Lecture Notes
in Computer Science, vol.3536, Springer, Berlin, (2005), pp. 444–454.
[DIJ11] Dijkman, R. Dumas, M. van Dongen, B. Ka¨a¨ rik, R. Mendling,J.: "Similarity of
business process models: metrics and evaluation", Information Systems 36 (2011) 498–516.
[BEC12] Becker, M., Laue, R.: "A comparative survey of business process similarity
measures", Computers in Industry 63(2) (2012) 148–167
[DIJ13] Dijkman, R.M., Dongen, B.F., Dumas, M., Garcia-Banuelos, L., Kunze, M., Leopold,
H., Mendling, J., Uba, R., Weidlich, M., Weske, M., Yan, Z.: "A short survey on process
model similarity". In: Bubenko, J., Krogstie, J., Pastor, O., Pernici, B., Rolland, C., Solvberg,
A. (eds.) Seminal Contributions to Information Systems Engineering, pp. 421–427. Springer,
Heidelberg (2013)
28
)2( ‫منابع‬
•
•
•
•
•
•
[BAE07] Bae, J. Liu, L. Caverlee, J. Zhang, L.J. Bae,H.: "Development of distance
measures for process mining, discovery and integration", International Journal of Web
ServicesResearch 4 (2007) 1–17.
[ALV08] Alves de Medeiros, A.K. van der Aalst, W.M.P. Weijters,A.J.M.M. "Quantifying
process equivalence based on observed behavior", Data and Knowledge Engineering 64
(2008) 55–74.
[WEI10] Weidlich, M. Mendling, J. Weske,M.: "Efficient consistency measurement based
on behavioural profiles of process models", IEEE Transactions on Software Engineering 99
(2010).
[WAN10] Wang, J. He, T. Wen, L. Wu, N. ter Hofstede, A.H.M. Su,J. "A behavioral
similarity measure between labeled petri nets based on principal transition sequences" (short paper), in: Proceedings of the Confederated International Conferences On the Move to
Meaningful Internet Systems –(2010). Part I. Vol. 6426 of LNCS, Springer, 2010, pp. 394–
401.
[GRI10] Grigori, D. Corrales, J.C. Bouzeghoub, M. Gater,A. "Ranking BPEL processes for
service discovery", IEEE Transactions on Services Computing 3 (2010) 178–192.
[ROS10] Rosa, M.L. Dumas, M. Uba, R. Dijkman,R.M. "Merging business process
models", in: Proceedings of the Confederated International Conferences On the Move to
Meaningful Internet Systems, (2010), Part I. Vol. 6426 of LNCS, Springer, (2010), pp. 96–
113.
29
)3( ‫منابع‬
•
•
•
•
•
•
[AKK10] Akkiraju, R. Ivan,A. "Discovering business process similarities: an empirical
study with SAP best practice business processes", in: Proceedings of the 8th International
Conference on Service-Oriented Computing. Vol. 6470 of LNCS, (2010), pp. 515–526.
[EHR07] Ehrig, M. Koschmider, A. Oberweis,A. "Measuring similarity between semantic
business process models", in: Proceedings of the Fourth Asia-Pacific Conference on
Conceptual modelling, vol. 67, (2007), pp. 71–80.
[MIN07] Minor, M. Tartakovski, A. Bergmann,R. "Representation and structure-based
similarity assessment for agile workflows", in: Proceedings of the 7th nternational
Conference on Case-Based Reasoning, Springer, (2007), pp. 224–238.
[LU07] R. Lu, S.W. Sadiq, "On the discovery of preferred work practice through business
process variants", ER, (2007), pp. 165–180.
[BAE06] Bae, J. Liu, L. Caverlee, J. Rouse,W.B.: "Process mining, discovery, and
integration using distance measures", in: Proceedings of the IEEE International Conference
on Web Services, (2006), pp. 479–488.
[LU06] R. Lu, S. Sadiq, "On managing process variants as an information resource",
Technical report, The University of Queensland, School of Information Technology and
Electrical Engineering, (2006).
30
)4( ‫منابع‬
•
•
[JAN05] B. F. van Dongen and M. H. Jansen-Vullers. Verification of SAP reference models.
InW.M.P. van der Aalst, B. Benatallah, F. Casati, and F. Curbera, "Business Process
Management", 3rd International Conference, BPM (2005), Nancy, France, September 5-8,
(2005), Proceedings, volume 3649 of Lecture Notes in Computer Science, pages 464–469,
(2005).
[HUA04] K. Huang, Z. Zhou, Y. Han, G. Li, J. Wang, "An algorithm for calculating
process similarity to cluster open-source process designs", In: Grid and Cooperative
Computing 2004 Workshops, Springer, (2004), pp. 107–114.
31
‫با تشکر از توجه شما !‬
‫‪32‬‬

similar documents