VUC SR - BSK1

Report
Bratislavský samosprávny kraj
Základné údaje:
Názov VÚC:
Sídlo úradu:
Dátum zriadenia:
Spôsob zriadenia:
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
1.1.2002
Nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o
samospráve vyšších územných celkov vznikol dňa 1.
januára 2002 Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v
Bratislave.
Symboly BSK sú erb, vlajka a pečať.
Bratislavský samosprávny kraj
•
•
•
•
•
•
BSK je rozlohou najmenší, no ekonomicky najvýkonnejším regiónom v
SR.
Má veľký potenciál i smelé ambície, má čo ponúknuť v oblasti kultúry, i
cestovného ruchu.
Sústreďuje sa aj na úlohy v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva či
školstva.
BSK sa člení na 8 okresov, z toho 5 okresov je súčasťou hlavného mesta
SR Bratislavy.
BSK je právnická osoba hospodáriaca s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami v súlade so zákonom.
Úrad BSK je výkonným orgánom Zastupiteľstva BSK a predsedu BSK
zložený zo zamestnancov BSK.
- priemerný počet zamestnancov: 229
- počet riadiacich zamestnancov: 42
Bratislavský samosprávny kraj
Ing. Pavol Frešo
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja
Tel.: 02/ 4826 4151
E-mail: [email protected]
Motto: Bratislavský kraj, najlepšie
miesto na život.
•
•
BSK má 5 podpredsedov: Ing. Martin Berta, Ing. Igor Bendík, PhDr. Gabriela
Németh, PhDr. Alžbeta Ožvaldová, RNDr. Martin Zaťovič
Kontrolórom je Štefan Marušák
Bratislavský samosprávny kraj
• BSK sa v rámci svojej samosprávnej funkcie stará o všestranný
rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.
• Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má 54 rozpočtových
organizácii a 28 príspevkových organizácii.
• BSK mal k 31.12.2013 skutočné plnenie príjmov a príjmových
finančných operácii vo výške 126 060 796 EUR a skutočné
čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií vo výške
123 914 832 EUR.
• Rozdiel v plnení príjmovej časti rozpočtu a čerpaní výdavkových
časti rozpočtu k 31.12.2013 je prebytok vo výške 2 145 964
EUR.
Bratislavský samosprávny kraj
Skutočnosť 2013 a plán rozpočtu na 2014-2016
Bratislavský samosprávny kraj
BSK a jeho sociálne zabezpečenie
• BSK sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich
obyvateľov.
• V rámci svojho programu zabezpečuje v kraji sociálne služby a
sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu. Na zabezpečenie
týchto činností používa vlastné zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti a spolupracuje s obcami a neštátnymi subjektmi.
• Na zabezpečenie všetkých aktivít a činností v rámci programu
Sociálneho zabezpečenie BSK financuje nasledovné podprogramy:
Zariadenia sociálnych služieb, Zariadenia pestúnskej starostlivosti,
Poradenstvo a manažment sociálnej infraštruktúry a Príspevky
neštátnym subjektom.
• Cieľom BSK je poskytovať profesionálne, kvalitné a hlavne
dostupné služby v regióne BSK.
Bratislavský samosprávny kraj
• V súčasnosti má BSK v zriaďovateľskej pôsobnosti 15 zariadení
sociálnych služieb s právnou subjektivitou.
• Sú to rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a
výdavkami napojené na rozpočet BSK.
• V týchto 15 zariadeniach sa kumuluje celkovo 5 druhov
sociálnych služieb ambulantnou, týždennou pobytovou a
celoročnou formou s celkovou kapacitou 1584 miest.
• Zariadenie pestúnskej starostlivosti sú zariadenia bez právnej
subjektivity, v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
• V roku 2014 sa bude poskytovať pestúnska starostlivosť 2
deťom.
Bratislavský samosprávny kraj
Druh sociálnych služieb
zariadenie pre seniorov
domov sociálnych služieb
zariadenie podporovaného bývania
Počet
3
15
6
Kapacita
224
1105
49
Bratislavský samosprávny kraj
• V rámci zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v súčasnosti výchovu a vzdelávanie
detí na úrovni stredoškolského vzdelávania zabezpečuje 59 škôl a
školských zariadení. Z tohto počtu je 14 gymnázii, 36 stredných
odborných škôl, 2 konzervatória, 2 jazykové školy a 3 spojené školy. Patrí
sem aj 1 školský internát.
• BSK v svojom programe podporuje aj centrá voľného času a zriaďovateľov
neštátnych škôl a školských zariadení.
• BSK sa nachádza 157 základných škôl.
Bratislavský samosprávny kraj
• V rámci služieb odbor sociálnych vecí plánuje v roku 2014
organizovať porady, semináre, prednášky zamerané na koordináciu v
oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálne j kurately v spolupráci s obcami a neštátnymi subjektmi.
• BSK poskytuje sociálne služby občanom regiónu odkázaným na
pomoc iných a to formou poskytnutia finančného príspevku na
odkázanosť fyzickej osoby, na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku.
• BSK plánuje v roku 2014 poskytnúť finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
26 mimovládnym organizáciám, z toho 19 akreditovaným subjektom a 7 neakreditovaným subjektom.
Bratislavský samosprávny kraj
• V roku 2014 plánuje odbor sociálnych vecí Úradu BSK realizovať dva
sociálne program s názvom: Centrum pre rodiny v kríze a Pomoc
ženám, na ktorých je páchané násilie. Do týchto programov bude
zapojených 6 neštátnych subjektov.
• V rámci programu Zdravotníctvo plánované výdavky BSK
zabezpečujú najmä činnosti smerujúce ku skvalitňovaniu
poskytovania zdravotnej starostlivosti.
• V rokoch 2014 – 2016 sú najväčšie položky plánované na postreky
proti komárom a na realizáciu výstupov skončeného projektu
„Rešpekt pre zdravie“ a na začatie nových projektov.
• V každom roku je naplánovaných 5 školiacich akcií na aktuálne
témy zdravotníctva, ošetrovateľstva a farmaceutickej starostlivosti.
Bratislavský samosprávny kraj
• BSK má program nazvaný Centrum pre rodiny v kríze. Je to sociálny
program, ktorý funguje od 1.1.2009.
• Základným cieľom tohto centra je poskytnúť komplexnú, administratívne
nenáročnú a bezplatnú pomoc členom rodiny, ktorá sa ocitla v ťažkej
životnej situácii.
• Centrum sprevádza rodinu od náhleho vzniku akútnej krízovej pomoci až
do vyriešenia a zaradenia sa späť do bežného života.
• Poskytuje komplexné sociálne a psychologické poradenstvo celej rodine.
• Partnermi tohto projektu BSK sú občianske združenia: Asociácia
supervízorov a sociálnych poradcov, Pomoc ohrozeným deťom, Detský
fond Slovenskej republiky.
• BSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti 7 kultúrnych zariadení - medzi
najznámejšie patrí divadlo ASTORKA Korzo 90 a divadlo ARÉNA.
• Taktiež podporujú aktivity v oblasti kultúry v rámci regiónu a podieľajú sa
na prezentácii kultúry BSK doma i v zahraničí.
Bratislavský samosprávny kraj
Zaujímavosti o BSK:
• BSK má do budúcnosti smelé plány – chce zlepšovať kvality
poskytovaných sociálnych služieb, rozvíjať vzdelávanie, opravovať
cesty a pod.
• BSK má dokonca jedného pracovníka pôsobiaceho v kancelárii v
Bruseli – v rámci organizačnej zložky Odbor stratégie územného
rozvoja a riadenia projektov.
• V Bratislavskom kraji k 31.12.2013 bola miera nezamestnanosti
6,17 %, čo je v porovnaní s ostatnými územno-právnymi celkami
najpriaznivejšia situácia na trhu práce, keďže táto miera
nezamestnanosti je tu najnižšia.
• Hospodárenie BSK sa vyvíjalo lepšie, než hospodárenie štátu a to
vďaka zodpovednej rozpočtovej politike a podarilo sa im znížiť
zadĺženie.
Košický samosprávny kraj
Základné údaje:
Názov VÚC:
Sídlo úradu:
Dátum zriadenia:
Spôsob zriadenia:
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
1.1.2002
Podľa ústavy Slovenskej republiky a zákona o samosprávnych krajoch (302/2001)
Identifikačné číslo organizácie: 35 541 016
Symboly KSK sú erb, vlajka a pečať.
Košický samosprávny kraj
JUDr. Zdenko Trebuľa
Funkcia
Tel. číslo
Miestnosť
E-mail
predseda Košického samosprávneho kraja
055 7268 113
214
[email protected]
KSK má 2 podpredsedov:
Ing. Emil Ďurovčík a Ing. Istrán Zachariaš
Zastupiteľstvo tvorí 57 poslancov.
Košický samosprávny kraj
•
•
•
•
•
Rozlohou 6754 km2 je štvrtým najväčším krajom Slovenska.
S počtom obyvateľov 780 000 je druhým najväčším krajom na Slovensku.
KSK sa člení na 11 okresov, z toho 4 sú súčasťou mesta Košice (Košice 1-4).
Počet obcí 440, z toho 17 miest
Patrí medzi administratívne, priemyselné, obchodné, ekonomické,
vzdelávacie a kultúrno-historické centrum regiónu východného Slovenska.
• KSK patrí medzi ekonomicky najvýznamnejšie regióny v SR, čo ovplyvnili
najmä zdroje nerastných surovín (napr. železná ruda, magnezit, vápenec),
pretrvávanie výrobných tradícii (hutnícka výroba, spracovanie kovov,
chemický a energetický priemysel).
• Pre ekonomiku Slovenska má veľký význam najmä hutnícky priemysel –
U.S.STEEL Košice.
Košický samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
• KSK zaberá viacero historických území a má čo ponúknuť hlavne z
prírodného a kultúrneho dedičstva.
• Vzácnosťou Košického kraja je tokajská oblasť.
• Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 111 rozpočtových a
príspevkových organizácií (stav k 31.12.2013), z toho:
• - 71 škôl a školských zariadení
• - 24 kultúrnych zariadení
• - 14 zariadení sociálnych služieb
• - Správy majetku KSK – rozpočtová organizácia
• - Správy ciest KSK – príspevková organizácia
Košický samosprávny kraj
• KSK prináša priamu pomoc svojím obyvateľom predovšetkým
poskytovaním sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb,
špecializovaných zariadeniach, núdzového bývania, útulkov.
• Úlohou KSK z odboru je koordinovanie, zabezpečenie a financovanie
sociálnych služieb.
• V oblasti správy škôl a školských zariadení KSK spravuje 64 stredných
škôl – z toho 19 gymnázií, 2 konzervatória, 2 spojené školy a 41
stredných odborných škôl.
• Ďalej spravuje 7 škôl s členením na 2 jazykové školy, 3 školské
internáty, 1 škola v prírode, 1 centrum voľného času.ň
• V KSK pôsobilo k 31.12.2013 28 agentúr domácej ošetrovateľskej
starostlivosti (ďalej len „ADOS“).
Košický samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj plní prostredníctvom referátu pre
zariadenia a referátu poskytovania služieb občanovi Odboru
sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja
(KSK).
Na základe tohto legislatívneho rámca KSK plní tieto úlohy:
- posudzovanie odkázanosti na sociálne služby,
- zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb,
- financovanie sociálnych služieb,
- registrácia poskytovateľov sociálnych služieb na území kraja,
- kontrola kvality poskytovaných sociálnych služieb,
- výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
K zariadeniam na výkon opatrení patria: krízové stredisko,
resocializačné stredisko, detský domov pre maloletých bez
sprievodu, pestúnske zariadenie.
Nitriansky samosprávny kraj
Základné údaje:
Názov VÚC:
Sídlo úradu:
Dátum zriadenia:
Spôsob zriadenia:
Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
1.1.2002
Nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o
samospráve vyšších územných celkov vznikol dňa 1.
januára 2002 Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v
Nitre.
Symboly NSK sú erb, vlajka a pečať
Nitriansky samosprávny kraj
•
•
•
•
•
•
•
NSK je priatym najväčším krajom a patrí k najteplejším oblastiam a
najproduktívnejším poľnohospodárskym centrám v SR.
Najväčšiu časť zaberá kvalitná poľnohospodárska pôda a bohaté zásoby
podzemných vôd.
Z hľadiska národnostného zloženia žije v kraji najviac občanov
maďarskej národnosti 30%, 69 % slovenskej národnosti, ostatné
národnosti predstavujú len nízky percentuálny podiel
Sústreďuje sa aj na úlohy v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva či
školstva.
NSK je právnická osoba hospodáriaca s vlastným majetkom a s
vlastnými príjmami v súlade so zákonom.
Úrad NSK je výkonným orgánom Zastupiteľstva NSK a predsedu NSK
zložený zo zamestnancov NSK.
NSK sa člení na 7 okresov, nachádza sa tu 354 obcí a 15 má štatút
mesta.
Nitriansky samosprávny kraj
Okresy patriace do NSK
Nitriansky samosprávny kraj
Predstavitelia NSK
Doc. Ing. Milan Belica, PhD.
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Ing. Juraj Horváth, CSc.
podpredseda NSK
Ing. Ladislav Marenčák
podpredseda NSK
Ing. Ladislav Kollár, podpredseda NSK
Nitriansky samosprávny kraj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
• je výkonným orgánom Zastupiteľstva NSK a predsedu NSK,
• Je zložený zo zamestnancov NSK
• zabezpečuje administratívne a organizačné veci Zastupiteľstva NSK
Nitriansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 115 rozpočtových a príspevkových organizácií
(stav k 31.12. 2013), z toho:
•
67 škôl a školských zariadení
•
21 kultúrnych zariadení
•
26 zariadení sociálnych služieb
•
Poliklinika Štúrovo
Nitriansky samosprávny kraj je zakladateľom 2 akciových spoločností, 2 spoločností s ručením
obmedzeným a jednej neziskovej organizácie (stav k 31.12. 2013):
•
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s.
•
Energo – SK, a. s.
•
Nemocnice s poliklinikami n.o. (Uznesenie ZNSK č. 13/2010)
•
Lekáreň Salix, s.r.o. (Uznesenie ZNSK č. 335/2011)
•
Služby NSK, s.r.o. (Uznesenie ZNSK č. 23/2012)
Nitriansky samosprávny kraj
sociálna oblasť
•
•
•
•
NSK zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb občanom v zmysle zákona č.448/200 Z. z. o
sociálnych službách v platnom znení (ďalej len zákon o sociálnych službách).
NSK zabezpečoval v roku 2013 sociálne služby pre občanov so zdravotným postihnutím, pre
občanov, ktorí dosiahli dôchodkový vek a pre občanov, ktorí potrebujú sociálne služby z iných
vážnych dôvodov v 25 zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a v 56
zariadeniach sociálnych služieb, ktorí sú neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb
zabezpečuje výkon sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona
č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení v 6
zariadeniach
Medzi koncepčné ciele patrí aj podpora sociálnych programov na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Projekt „sociálne programy“ je zameraný na
predchádzanie patologických javov v rodinách, na predchádzanie vzniku krízových situácií v
rodinách a na prevenciu a odstraňovanie sociálno-patologických javov, ktorými sú
alkoholizmus, hazardné hry, drogy a domáce násilie.
Nitriansky samosprávny kraj
Sociálna oblasť súvisí s dokumentmi vyššej úrovne a to:
•
Národný strategický referenčný rámec – základný strategický dokument SR, na základe
ktorého Slovenská republika môže využívať zdroje z fondov EÚ v programovom období 2007 –
2013 a Partnerská zmluva 2014 – 2020
•
Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky
2011 – 2015
Komunitny plán sociálnych služieb
•
Zmyslom komunitného plánovania najmä v obciach je aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie
poskytovania sociálnych služieb spoločným, koordinovaným postupom.
•
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja
Nitriansky samosprávny kraj
• Dosiahnuté výsledky NSK v roku 2013
•
prezentácia NSK v Bruseli a to vo Výbore regiónov EÚ, v jeho komisii ECOS (Komisia pre
hospodársku a sociálnu politiku) a v komisii EDUC (Komisia pre kultúru a vzdelávanie)
•
prezentácia NSK vo výbore regiónov EÚ s názvom “Regionálni administrátori štrukturálnych
fondov“. Jednalo sa o pracovné stretnutie k otázkam prípravy programového obdobia 2014 –
2020 pre zástupcov zo všetkých samosprávnych krajov.
•
august 2013 predseda NSK Milan Belica podpísal dohodu o spolupráci v oblasti kultúry,
školstva, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu medzi NSK a ukrajinskou Kirovohradskou
oblastnou štátnou administráciou. Záujem je o spoluprácu v oblasti univerzitného školstva,
vedecko-výskumných centier a manažovania cestných komunikácii.
Trnavský samosprávny kraj
Základné údaje:
Názov VÚC:
Sídlo úradu:
Dátum zriadenia: :
Spôsob zriadenia:
Trnavský samosprávny kraj
P. O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava
1.1.2002
Nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve
vyšších územných celkov vznikol dňa 1. januára 2002 Nitriansky
samosprávny kraj so sídlom v Trnave.
Symboly TTSK sú erb, vlajka a pečať
Trnavský samosprávny kraj
•
Trnavský kraj patrí medzi najproduktívnejšie poľnohospodárske kraje Slovenska.
•
Štruktúra priemyslu je zastúpená takmer všetkými odvetviami priemyslu.
•
V kraji existuje hustá sieť služieb zameraných na vnútorný obchod, pohostinstvo a
ubytovanie, v ktorých podniká viac ako tretina z celkového počtu organizácií zameraných na
tvorbu zisku a takmer tretina z počtu živnostníkov v kraji.
•
Priemyselný potenciál Trnavského samosprávneho kraja je tvorený troma hlavnými
odvetviami– automobilovým priemyslom, elektrotechnickým priemyslom a energetikou.
•
K priemyselným lídrom patria podniky ako PSA Peugeot Citroën (Trnava), Samsung
Electronics Slovakia (Galanta), Samsung LCD (Voderady) a Atómová elektráreň (Jaslovské
Bohunice).
•
Trnavský samosprávny kraj tvorí 251 obcí, pričom podstatnú časť tvoria obce s počtom
obyvateľov od 500 do 1 999. V rámci kraja je len 5 obcí s menej ako 200 obyvateľmi.
Trnavský samosprávny kraj
Okresy, ktoré patria do TTSK
Trnavský samosprávny kraj
PREDSEDA TTSK
PODPREDSEDA TTSK
Ing. Augustín Hambálek
PhDr. Zdenko Čambal
Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.
Mgr. Berényi József
Trnavský samosprávny kraj
Vízia Trnavského samosprávneho kraja
Trnavský samosprávny kraj bude:
•
najkonkurencieschopnejším a najrozvinutejším regiónom Slovenska,
•
regiónom, ktorého rast je založený na znalostiach a inováciách,
•
regiónom, ktorý efektívne, účinne a hospodárne spravuje všetky existujúce zdroje,
•
regiónom, ktorý vytvára excelentné možnosti pre tvorbu nových hodnôt pri zachovaní
existujúceho prírodného, kultúrneho a historického dedičstva,
•
samosprávou slobodných, spokojných a sebavedomých ľudí
.
Trnavský samosprávny kraj
sociálna politika
Sociálna politika patrí medzi priority Trnavského samosprávneho kraja
• Na území kraja sa nachádza 20 zariadení sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti
TTSK (domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb pre dospelých, domovy sociálnych
služieb pre deti a dospelých, domovy – penzióny pre dôchodcov).
• Na území kraja je evidovaných a registrovaných spolu 47 neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb.
• TTSK podporuje sociálnu politiku a prostredníctvom grantového programu „Podpora aktivít
zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“, prostredníctvom ktorého sú
podporované desiatky projektov zameraných na skvalitnenie podmienok života, rozvoj
kultúrnej, záujmovej a spoločenskej činnosti, zvýšenie bezpečnosti klientov v zariadeniach,
zvýšenie vzdelanostnej úrovne klientov v zariadeniach, materiálne zabezpečenie dielní,
klubov a pod.
• V kontexte strategického prístupu riadenia a rozvoja sociálnej politiky na území TTSK boli v
roku 2008 a 2009 spracované dva kľúčové materiály - Stratégia rozvoja sociálnych služieb vo
väzbe na územie TTSK a Akčný plán rozvoja sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately na území TTSK.
Trnavský samosprávny kraj
sociálna politika
•
•
•
•
Základným predpokladom sociálnej politiky na území TTSK je funkčná a moderná
infraštruktúra. Vo všetkých zariadeniach, ktoré patria do gescie Trnavského samosprávneho
kraja boli v uplynulých rokoch zrealizované rekonštrukcie.
Trnavský samosprávny kraj schválil 6 projektových zámerov zariadení sociálnej starostlivosti
vo svojej pôsobnosti, ktoré sa budú v nasledujúcich rokoch uchádzať o zdroje EÚ. Cieľom
projektov je modernizácia zariadení a zvýšenie komfortu ich klientov.
V rámci cezhraničnej spolupráce v oblasti sociálnej pomoci sa pripravujú projekty v spolupráci
s Českou republikou, Poľskom, Maďarskom, Rakúskom, Nemeckom a Anglickom. Tieto zámery
sú pripravované prostredníctvom DSS Zavar, DSS Rohov, DSS Šoporňa-Štrkovec, DSS Jahodná,
DSS Košúty v oblasti výmeny skúseností, starostlivosti v sociálnych službách, kultúry a umenia
a využívania nových metód komunikácie mentálne postihnutých
Na území kraja je identifikovaných 73 projektových zámerov rôznych subjektov pôsobiacich v
oblasti sociálnych služieb. Projekty sú zamerané vo väčšine prípadov na rekonštrukciu a
modernizáciu zariadení, na výstavbu Domovov sociálnych služieb v obciach, vybavenie
zariadení zdravotnými pomôckami
Trnavský samosprávny kraj
•
•
Priaznivý demografický potenciál, strategická geografická poloha, dlhoročné tradície
kúpeľníctva a priaznivé klimatické podmienky sú predpokladom ďalšieho ekonomického
rozvoja.
Kraj je súčasťou rozvojového regiónu Viedeň – Bratislava – Györ – Mošon – Šopron.
PAMIATKY:
 TRNAVA - najstaršie mesto 1238, univerzitné tradície, historické centrum s hradbami =
mestská pamiatková rezervácia
 Kostolík v Kopčanoch - obdobie VM
 Šaštín - pútnické miesto, Holíč - barokový zámok, Skalica - hist. pamiatky, vinohradníctvo
 Malokarpatská vínna cesta
 kúpele - Piešťany, Smrdáky,
 term. kúpaliská - Veľký Meder, DS, Galanta, Sládkovičovo, Gabčíkovo
 rekreačné strediská v Malých Karpatoch
Prešovský samosprávny kraj
Základné údaje:
Názov VÚC:
Sídlo úradu:
Dátum zriadenia:
Spôsob zriadenia:
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
1.1.2002
Nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o
samospráve vyšších územných celkov vznikol dňa 1.
januára 2002 Prešovský samosprávny kraj so sídlom v
Prešove.
Symboly PSK sú erb, vlajka a pečať.
Prešovský samosprávny kraj
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Prešovský samosprávny kraj
• PSK je rozlohou druhým najväčším krajom v SR.
• Má veľký potenciál i smelé ambície, má čo ponúknuť v oblasti
kultúry i cestovného ruchu.
• Sústreďuje sa aj na úlohy v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva
či školstva.
• PSK sa člení na 13 okresov, s počet obcí 666, z toho má 23
štatút mesta
• PSK je právnická osoba hospodáriaca s vlastným majetkom a s
vlastnými príjmami v súlade so zákonom.
• Úrad PSK je výkonným orgánom Zastupiteľstva PSK a predsedu
PSK je zložený zo zamestnancov :
- priemerný počet zamestnancov: 148
- počet riadiacich zamestnancov: 28
Prešovský samosprávny kraj
MUDr. Peter Chudík
predseda
Prešovského samosprávneho kraja
Tel.: 051/7081 101 - 102
E-mail: [email protected]
Symboly predsedu PSK predstavujú reťaz a
štandarda
•
•
•
PSK má 62 poslancov
3 podpredsedov od 1.3.2014 :JUDr. Štefan Bieľak , MUDr. Radoslav Čuha , MUDr.
Peter Obrimčák
Kontrolórom je Ing. Jozef Hudák
Prešovský samosprávny kraj
• PSK sa v rámci svojej samosprávnej funkcie stará o všestranný
rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.
• Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má 92 rozpočtových
organizácii a 47 príspevkových organizácii.
• PSK mal k 31.12.2013 skutočné plnenie príjmov a príjmových
finančných operácii vo výške 162 640 900,29 EUR a skutočné
čerpanie výdavkov a výdavkových finančných operácií vo výške
153 783 631,53 EUR.
• Rozdiel v plnení príjmovej časti rozpočtu a čerpaní výdavkových
časti rozpočtu k 31.12.2013 je prebytok vo výške 8 857 268,76
EUR.
Prešovský samosprávny kraj
Skutočnosť 2013 a plán rozpočtu na 2014-2015
Príjmy celkom v celých eurách
Skutočnosť
k 31.12.2013
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitalové príjmy
Príjmové FO
Plán na rok 2014
Plán na rok 2015
162 640 900,29 €
156 287 000,00 €
162 241 000,00 €
154 660 610,48 €
7 980 289,81 €
8 862 855,76 €
151 937 000,00 €
2 350 000,00 €
2 000 000 €
157 891 000,00 €
2 350 000,00 €
2 000 000 €
Výdavky celkom v celých eurách
Skutočnosť
k 31.12.2013
Výdavky celkom
z toho :
Bežné Výdavky
Kapitalové Výdavky
Výdyvkové FO
Plán na rok 2014
Plán na rok 2015
153 783 631,53 €
156 287 000,00 €
1 508 541 000,00 €
139 719 278,58 €
14 064 352,95 €
4 194 100,93 €
144 061 000,00 €
8 300 000,00 €
3 926 000,00 €
1 495 821 000,00 €
9 000 000,00 €
3 720 000 €
Prešovský samosprávny kraj
Oblasti , ktoré zabezpečuje PSK
• PSK sa stará o rozvoj svojho územia a potreby svojich
obyvateľov.
• PSK v rámci svojho programu zabezpečuje v kraji dopravu ,
školstvo, zdravotníctvo ,a sociálne služby.
Sociálne služby
• PSK má v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 zariadení
sociálnych služieb s právnou subjektivitou a 23 zariadení bez
právnej subjektivity (zariadenia núdzového bývania, útulky,
domov na pol ceste, rehabilitačné strediská, zariadenia
podporovaného bývania a krízové strediská).
Prešovský samosprávny kraj
Školstvo:
PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 85 stredných škôl a
72 školských zariadení.
Stredné školy v pôsobnosti PSK:
• 20 gymnázií
•
65 stredných odborných škôl
Školské zariadenia v pôsobnosti PSK:
• 45 stravovacích zariadení
• 22 školských internátov
• 2 štátne jazykové školy
• 2 školské hospodárstva
• 1 škola v prírode
Prešovský samosprávny kraj
Kultúra:
•
PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 28 kultúrnych zariadení.
Kultúrne inštitúcie v pôsobnosti PSK:
•
•
•
•
•
•
2 divadlá
6 osvetových stredísk
7 knižníc
10 múzeí a galérií
2 hvezdárne a planetáriá
1 umelecký súbor
Doprava
• PSK zabezpečuje autobusovým dopravcom v kraji vyrovnávanie strát z
poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej
doprave.
Sú to : SAD Prešov , SAD Humenné ,SAD Poprad ,BUS Karpaty Stará Ľubovňa
Prešovský samosprávny kraj
Financovanie PSK
PSK zabezpečoval financovanie
• PO a FO poskytujúcich sociálnu službu v počte 61
• Školských zariadení súkromných a cirkevných zriaďovateľov v počte 36
• Vyrovnával stratu z poskytovania služieb vo vnútroštátnej doprave pre 4 zmluvných
partnerov
PSK v roku 2013 pôsobil ako spoluzakladateľ v združení PO – Biele kamene , v
Agentúre regionálneho rozvoja PSK , v SK 8, Inovačné partnerské centrum ,Klaster
AT+R.
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier, Severovýchod Slovenska –
Krajská organizácia cestovného ruchu , PRO COMITATU, n .o a v záujmových
združeniach v Koalícii 2013+, v regionálnom združení partnerstiev sociálnej inklúzie
CESTA, n. o – v likvidácii, Energetickom klastri PSK
Prešovský samosprávny kraj
• v neziskových organizáciách – Krajské autistické centrum , nemocnica v
Starej Ľubovni , Vranovskej nemocnici vo Vranove nad Topľou
• v akciových organizáciách
- Vranovskej nemocnici a v Spoločnom
zdravotníctve so sídlom v Bratislave. V roku 2012 došlo k splynutiu týchto
dvoch a.s. do Prešovského zdravotníctva a.s. so zachovaním podielu PSK 34%.
• PSK je zakladateľom neinvestičného fondu NEFO, n . f v Prešove, ktorý bol
zrušený s likvidáciou ku dňu 30.6.2012
Zaujímavosti o PSK:
Chránené územia PSK
• Najstarší národný park na Slovensku (TANAP) , ktorý je od roku 1993
biosférickou rezerváciou
• Najstarší medzinárodný prírodný park v Európe ( PIENAP)
• Národný park Poloniny , ktorého pralesy sú zapísané do svetového
dedičstva UNESCO
Trenčiansky samosprávny kraj
Základné údaje:
Názov VÚC:
Sídlo úradu:
Dátum zriadenia:
Spôsob zriadenia:
Symboly TSK:
Pečať
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01Trenčín
1.1.2002
Z pôvodného Trenčianskeho kraja vznikol
k 1. 1. 2002 Trenčiansky samosprávny kraj.
Nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č.
302/2001 Z.z. o samospráve vyšších
územných celkov.
Erb
Vlajka
Trenčiansky samosprávny kraj

•
•
•
•



Susedné samosprávne kraje:
na západe : Zlínsky kraj (Česká republika)
na severovýchode: Žilinský samosprávny kraj
na východe: Banskobystrický samosprávny krajom
na juhu: Trnavským a Nitrianskym samosprávnym krajom
Rozloha: 4502 km2
Počet obyvateľov: 599 847 obyvateľov, z toho 306 670 žien
Hustota obyvateľstva: 133,2 obyvateľa na km2
Trenčiansky samosprávny kraj
 Počet miest: 18
 Počet obcí: 276
 Počet okresov s ich sídla: 9 (Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové
Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov,
Trenčín)
Trenčiansky samosprávny kraj
Predseda TSK
Ing. Jaroslav Baška
Narodený: 5. apríl 1975 v Považskej Bystrici
Národnosť: slovenská
Kontakt:
tel.: 032 /6555 911032 /6555 911
e-mail: [email protected]
 TSK má 2 podpredsedov:
Ing. Richard Takáč,
Ing. Jozef Trstenský
 Hlavný kontrolór TSK:
Ing. Richard Horvath
Trenčiansky samosprávny kraj
 Orgánmi TSK sú predseda TSK a Zastupiteľstvo TSK. Výkonným
orgánom predsedu TSK a Zastupiteľstva TSK je Úrad TSK.
 TSK samosprávne orgány – predsedu a poslancov volia občania v
priamych voľbách na štvorročné obdobie.
 Zastupiteľstvo TSK - je zbor zložený z 45 poslancov TSK.
Funkčné obdobie Zastupiteľstva TSK sa skončí zložením sľubu
poslancov novozvoleného zastupiteľstva.
Zastupiteľstvu TSK je vyhradené rozhodovať o základných otázkach
samosprávneho kraja.
 Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva za rok
Rok
Plán Skutočnosť
Plnenie
2013
6
8
Splnené
2014
7
7
Trenčiansky samosprávny kraj
 TSK mal k 31.12.2013 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celkový počet
88, z toho bolo 47 rozpočtových organizácií a 41 príspevkových
organizácií:
- úsek dopravy:
1 príspevková organizácia
- úsek zdravotníctva:
3 príspevkové organizácie
- úsek kultúry:
12 príspevkových organizácií
- úsek vzdelávania:
23 rozpočtových organizácií
26 príspevkových organizácií
- úsek sociálnych služieb:
26 rozpočtových organizácií
 TSK mal k 31.12.2013 skutočné plnenie príjmov a príjmových finančných
operácii vo výške 119 886 526,42 EUR a skutočné čerpanie výdavkov a
výdavkových finančných operácií vo výške 119 913 943,60 EUR.
Rozdiel v plnení príjmovej časti rozpočtu a čerpaní výdavkových časti
rozpočtu k 31.12.2013 bol schodok v objeme – 27 417,18 EUR.
Trenčiansky samosprávny kraj
 Schodok rozpočtu TSK bol v priebehu roka v plnom rozsahu
vykrytý výlučne zostatkom finančných operácií.
 Po vyrovnaní schodku rozpočtu zostatkom finančných operácií
a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov
poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo
štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie v zmysle § 16
ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bol zostatkom
finančných prostriedkov TSK k 31.12.2013 prebytok v
objeme 503 846,91 EUR zdrojom peňažného fondu TSK v
plnej výške.
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
 TSK v priebehu celého roka 2013 hospodáril v súlade s § 11 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý rámcovo
upravuje spôsob a pravidlá hospodárenia obce a vyššieho územného celku
počas rozpočtového provizória .
 Limitoval rozsah úhrad výdavkov v jednotlivých mesiacoch počas
rozpočtového provizória.
 Ich výška neprekročila 1/12 celkových výdavkov, t.j. bežných a
kapitálových výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, s
výnimkou uskutočnenia tých výdavkov, ktorých povinná úhrada vyplýva z
osobitných predpisov alebo z dohodnutých termínov splácania v
predchádzajúcom rozpočtovom roku.
 Aj napriek tomu, postupoval v súlade s Memorandom o spolupráci pri
uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej
stability verejného sektora na rok 2013, podpísaného medzi vládou SR a
združením samosprávnych krajov v SR „SK8“.
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
 TSK zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a
príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných
predpisov. Ide o tzv. organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP).
OvZP TSK (podľa oblasti pôsobenia):
 Kultúrne služby: Osvetové strediska (4),Galérie(1), Hvezdárne(1),
Knižnice(3), Múzeá (3)
 TSK vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie
Organizácie sú financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov.
• V roku 2014 z celkového počtu 44 organizácií je 21 rozpočtových
organizácií a 23 príspevkovýchorganizácií.
• Na zabezpečenie programu Vzdelávanie TSK financuje nasledovné
podprogramy: Gymnáziá, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské
zariadenia,Cirkevné a súkromné školské zariadenia a Školský úrad a
Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania.
Trenčiansky samosprávny kraj
• Stredná odborná škola (SOŠ) podnikania nebude od
septembra roka 2015 v sieti stredných škôl Trenčianskeho
samosprávneho kraja (TSK)
• Školu so 70-ročnou tradíciou momentálne navštevuje 466
študentov a pracuje v nej 64 pedagogických a
nepedagogických zamestnancov. Pretransformovala sa na
moderný typ strednej školy, do ktorej štát investoval 1,5
milióna eur, zaviedla päť nových študijných odborov, ktoré
schválilo ministerstvo školstva SR a ktoré si dnešný trh práce
vyžaduje," priblížil Mojto.
Trenčiansky samosprávny kraj
 Sociálna infraštruktúra
Zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré zabezpečujú obsluhu obyvateľov
vo sfére sociálnej vybavenosti. V rámci podprogramu sociálna
infraštruktúra sú zahrnuté Zariadenia pre seniorov – domovy sociálnych
služieb 24 ( počet klientov 1531), Špecializované zariadenia 14 ( počet
klientov 611), Útulky ( počet klientov 50), Zariadenia podporovaného
bývania 4 (počet klientov 40), Krízové stredisko 1 ( počet klientov 20) a
Rehabilitačné stredisko 1 ( počet klientov 6).
 Zdravotníctvo
TSK od 1.1.2003 zriaďovateľom 3 všeobecných nemocníc: Nemocnica s
poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnica s poliklinikou
Považská Bystrica
Nemocnica s poliklinikou Myjava.
Jedná sa o príspevkové organizácie, ktoré sú na rozpočet Trenčianskeho
samosprávneho kraja napojené príspevkom.
Trenčiansky samosprávny kraj
 Doprava je jedným z najdôležitejších faktorov rozvoja modernej
spoločnosti a je jedným z podmieňujúcich prostriedkov
hospodárskeho rozvoja, nástrojom na uspokojovanie
spoločenských a individuálnych potrieb.
Na zabezpečenie programu TSK financuje podprogram
Pravidelná
prímestská autobusová doprava s prvkami SAD Trenčín, a.s. a
SAD Prievidza a.s.
 TSK zabezpečuje správu, údržbu a opravy ciest II. a III. triedy a mostov vo
vlastníctve TSK prostredníctvom organizácie Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja ( ďalej len "SC TSK" ).
Celkovo sú vo vlastníctve TSK cesty II. Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja má v hlavnom predmete činnosti správu a údržbu
ciest v dĺžke 1 482,856 bežných km a 631 mostov vo vlastníctve TSK (údaje
z cestnej databanky k 1.1.2014).
Trenčiansky samosprávny kraj
 Propagácia kraja
• Veľtrhy a výstavy sú kľúčové príležitosti, na ktorých možno zviditeľniť
región, prezentovať ho u širokej verejnosti a nadväzovať kontakty s
predstaviteľmi odbornej verejnosti a médií.
• V rámci úsporných opatrení je plánovaná v rokoch 2015 – 2017 aktívna
účasť TSK na 1výstave ročne a to na výstave cestovného ruchu regiónov
„Región Tour Expo 2015“, ktorý sa uskutočňuje v areáli výstaviska EXPO
CENTER a.s., Trenčín.
• TSK vydáva rôzne propagačné materiály a ich distribúcia na tieto podujatia
je zabezpečovaná prostredníctvom zástupcov. Medzi hlavné cieľové trhy
patrí Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Ukrajina a Rusko.
• Počet účastí na veľtrhoch a výstavách za rok
• Rok
Plán
Skutočnosť
Plnenie
• 2013
4
3
Splnené čiastočne
• 2014
6
3
Ovplyvnené ekonomickousituáciou TSK
Trenčiansky samosprávny kraj
 Konferencie, semináre a workshopy
• TSK organizuje a podieľa sa na zabezpečovaní konferencií a seminárov, na ktorých
je prezentovaný kraj a aktuálne vedecké informácie a trendy pre odbornú
verejnosť.
• Vo štvrtok 20.novembra 2014 sa v kongresovej sále Ú TSK konal odborný seminár
pod názvom „Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja
proti korupcii a ochrana finančných záujmov EÚ v SR“. Spolu s Trenčianskym
samosprávnym krajom sa organizácie ujal Úrad vlády SR.
 Média
• Informovanosť o aktuálnych udalostiach v Trenčianskom samosprávnom kraji je
zabezpečovaná prostredníctvom regionálnych printových médií (napr.
vydavateľstvá TEMPO, KOEX-PRESS, Petit Press, Trenčiansky Blesk), regionálnych
rádií (napr. HIT FM), ako aj regionálnych televízií (Trenčianska televízia Slovakia
okolo sveta, Regionálna televízia Prievidza, MEDIA centrum, NTVS). Spolupráca je
zabezpečená na zmluvnej báze.
Trenčiansky samosprávny kraj
 TSK v roku 2014 s cieľom podporovať zdravý životný štýl a rozvoj
cestovného ruchu v kraji podpísal s Klubom slovenských turistov a
Slovenským cykloklubom Dohody o spolupráci za predpokladu, že
spolupráca bude v budúcnosti rozšírená aj o spoločné možnosti
čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ, čo v konečnom
dôsledku dopomôže k rozvoju cestovného ruchu v kraji.
 Európska únia a zastúpenie TSK v Bruseli
Z dôvodu úsporných opatrení prijatých v dôsledku pretrvávajúceho
stavu zhoršeného ekonomického prostredia poslanci rozhodli o
zrušení riameho zastúpenia v kraji. Predpokladaná úspora po
ukončení pracovného pomeru zamestnanca a nájomnej zmluvy
bude cca 96 200 € ročne. Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí
dňa 26.05.2014 prerokovalo a s ch v á l i l o zrušenie zastúpenia TSK
v Bruseli dňom 31.05.2014, k čomu bolo prijaté uznesenie č.
121/2014.
• Ďakujeme za pozornosť.
Martina Hundáková
Mária Kytková
Jozefa Šipková
Martin Šipek
Alena Latošová
Monika Pršková
BSK
KSK
NSK
TTSK
PSK
TSK

similar documents