Comenius Partners

Report
Lenka Staníková
Peter Lovász
Erik Magál
Peter Martinkovič
LawGames 2013
Košice

Je to osobitná „európska“ právna forma regulovaná v
prvom rade priamo nariadením a každá ďalšia právna
regulácia je len doplňujúca

najmladšia nadnárodná právna forma podnikania

Konštrukcia právnej úpravy kopíruje v celom rade
otázok európsku spoločnosť

Priblíženie sa ku klasickej obchodnej spoločnosti

Tomu zodpovedá i názov európskeho družstva,
zahrňujúci v angličtine slovko „spoločnosť“ („society“)


právnická osoba, ktorej základné imanie,
vyjadrené v národnej mene, je tvorené
obchodnými podielmi jej členov.
Hlavným účelom európskeho družstva je
starať
sa
o
potreby
svojich
členov
a podporovať ich hospodárske a sociálne
aktivity.



Nariadenie č. 1435/2003 o stanovách
európskych družstiev (prijaté v roku 2003
Radou EU
Účinnosť - Európske družstvá ako nová
právna forma podnikania v členských
krajinách Európskej únie sa môžu zakladať
podľa tohto nariadenia až od 18. augusta
2006
smernica 2003/72/ES - ktorou sa dopĺňajú
stanovy Európskeho družstva s ohľadom na
účasť zamestnancov na riadení


1. Ustanovenia nariadenia SCE
2. Stanovy SCE v otázkach, v ktorých nariadenie
výslovne ustanovuje, že úpravu v tejto otázke
majú poskytnúť stanovy SCE

3.Zákon č. 91/2007 Z.z. o európskom družstve

4. z. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

5.Ustanovenia národného práva upravujúce
právnu formu akciovej spoločnosti,(v otázkach
pre právnu formu družstva národným právom
neupravených)

Možnosť reštrukturalizácie cezhraničnými zlúčeniami a
splynutiami

Možnosť cezhraničnej činnosti a preklenutia rozdielnych
družstevných právnych úprav v jednotlivých krajinách

Zachovanie právnej kontinuity družstiev pri ich
premiestnení

Cieľom nariadenia, ktoré nezasahuje do existencie
rôznych vnútroštátnych právnych úprav nie je aproximovať
právne predpisy členských štátov týkajúce sa družstiev
(ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA z 2. mája 2006)

1. jeho činnosť by sa mala vykonávať pre vzájomný úžitok
členov tak, aby každý člen mal úžitok z činnosti európskeho
družstva podľa miery svojej účasti
2. členovia európskeho družstva by mali byť súčasne
zákazníkmi, zamestnancami alebo dodávateľmi, alebo osobami,
ktoré sa inak podieľajú na činnosti európskeho družstva,
3. kontrola by mala byť zverená v rovnakej miere všetkým
členom, hoci sa môže pripustiť vážené hlasovanie s cieľom
náležite zohľadniť vklad každého člena do európskeho
družstva
4. úročenie cudzieho kapitálu a členských vkladov by malo byť
obmedzené
5. zisk by sa mal deliť podľa miery vykonanej činnosti v
európskej spoločnosti alebo by mal zostať nerozdelený, aby sa
uspokojili potreby členov,
6. členstvo by sa nemalo umelo obmedzovať,
7. čistý obchodný majetok a rezervy by sa mali previesť pri
likvidácii družstva podľa zásady nestranného prevodu

členovia SCE by mali byť súčasne zákazníkmi,
zamestnancami alebo dodávateľmi alebo
osobami, ktoré sa inak podieľajú na činnosti
SCE

Bod 17 preambuly o stanovách

Čl. 11 ods. 2 a 3 – podmienka vzniku


Čl. 11 ods. 4 – stanovy ESC nemôžu byť v
rozpore s dojednanou dohodou o účasti
zamestnancov
Čl. 35 ods. 3 – pri premene právnej formy
družstva na ESC zhodnotiť vplyv na
spoluúčas zamestnancov



Zamestnanci poznajú konkrétny problém na
danom, kde v družstve pracujú
Motivácia k zlepšovaniu výsledkov družstva
Lepší vzťah s podnikom, keď družstvu záleží
na jeho postoji

Družstvo




1 člen 1 hlas, pokiaľ
stanovy neurčujú inak
Možná modifikácia no
rozdielne obmedzenia



Európske družstvo
Základné pravidlo: Každý
člen európskeho družstva
má jeden hlas bez ohľadu
na počet členských
podielov, ktorých je
majiteľom.
Stanovy pripúšťajú
odchýlky
hlasovacie práva pre člena
investora
Člen investor v SR?


Európske družstvo ->Úročenie cudzieho
kapitálu a členských vkladov by malo byť
obmedzené.
Družstvá v SR -> § 233 ods. 8 OBZ: Družstvo
nesmie vyplácať svojim členom úroky z
členských vkladov, ak zákon neustanovuje
inak.


Európske družstvo -> Čistý obchodný majetok by sa
mal previesť pri likvidácii družstva podľa zásady
nestranného prevodu, to znamená previesť na iný
subjekt organizovaný v právnej forme družstva, ktorý
sleduje podobné ciele alebo slúži všeobecnému
záujmu.
Družstvá v SR -> § 259 ods. 3 - Likvidačný zostatok
sa rozdelí medzi členov spôsobom určeným v
stanovách. Ak stanovy neurčia inak, vyplatí sa členom
splatená časť ich členského vkladu.

,,Zisk by sa mal deliť podľa miery vykonanej činnosti v družstve
alebo by mal zostať nerozdelený, aby sa uspokojili potreby členov“

Č.4 ods.1 NoSCE-rozličné druhy čl. podielov= rozličné práva na
rozdelenie zisku

Čl.4 ods.7 NoSCE-Stanovy= požiadavka minimálneho počtu
členských podielov na vznik členstva

223 ods.2 ObZ:,, ...pomer čl. vkladu k základnému imaniu ak
stanovy neurčujú inak. Každý člen môže mať v družstve len jeden
členský podiel.“



Určia stanovy
Povinný odvod do rezervného fondu vo výške
15% z čistého zisku až do výšky min.
základného imania (30 000€).
§235 ObZ:povinný odvod 10% z čistého zisku
do výšky 10% zapisovaného ZI.

Členská schôdza môže čistý zisk rozdeliť spôsobom
určeným v stanovách a najmä:

Ho môže preniesť

Ho môže určiť na pridelenie do fondov vytváraných
na základe zákona alebo na základe stanov

Ho môže použiť na splatenie základného imania a
jemu na roveň postaveného majetku.

Stanovy rozdelenie vylúčia = nerozdelený zisk



§222 ods.1 ObZ:,,...členovia neručia za
záväzky družstva.“
Čl.1 ods.2 NoSCE:,,Pokiaľ v STANOVÁCH NIE
JE URČENÉ INAK, člen ručí iba do výšky
členského vkladu, na ktorého splatenie sa
zaviazal.“
Môžnosť určiť neobmedzené ručenie alebo
žiadne ručenie


Slovenské družstvo


Záväzná až pri prevzatí
do vlastných stanov

Európske družstvo
EK sa zaviazala k iniciovaniu
individuálne prispôsobených
vzdelávacích programov a
začlenenia odkazov na
družstvá do finančných
nástrojov Európskeho
investičného fondu
zamestnanci europ. družstva
majú právo na informovanie
a prerokovanie






Zdaňovanie
relatívna prísnosť
vnútroštátnych právnych
predpisov o družstvách
európsky imidž
Supranárodný charakter(pri
reorganizácii a
zjednodušovaní svojej
skupinovej štruktúry)
Vydávanie cenných papierov
so zvláštnymi výhodami
Voľba z dvoch foriem
riadenia
Pozitívne faktory




chýbajúca informovanosť
podnikateľských kruhov
o SCE
náklady na zriadenie,
komplexné postupy,
ktoré treba dodržať
pre početné odkazy na
vnútroštátne právo
právna neistota pri
otázke, ktoré právo sa
uplatňuje v jednotlivom
prípade
Negatívne faktory

similar documents