Stredné *koly * okres Nové Zámky

Report
Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným
vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2012/2013
V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008
sa určuje tento harmonogram:
Gestor Úloha
Termín
ZŠ
ZŠ naplní vstupné doklady žiakov zašle do
9.7.2011
ZŠ
Doručia zber nových informácií do ŠVS
4.11.2011
SŠ
talentové - Riaditeľ zverejní kritériá prijatia
do 1.2.2012
ZZ
Zák. zástupca podpíše prihlášku na talent.skušky
20.2.2012
ZŠ
Export informácií ŠVS – polročné známky, tal. Školy.do 28.2.2012
ZŠ
Odošle prihlášky na stredné školy k talent. Skúškam do 28.2.2012
ZŠ
TESTOVANIE 9 -2012
14.3.2012
náhr.t. 27.3.2012
ŠVS
Odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ
SŠ
Zverejní kritéria na netalentové odbory
do 31.3.2012
SŠ
Ta l e n t o v é s k ú š k y 25. marec – 15. apríl 2012
ZZ
Podpisuje prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné odbory do 10.4.2012
ZŠ,ZZ
Zabezpečia spôsobilosť od lekára na vybranú školu do 10.4.2012
ZZ
Odpošle prihlášky na oba termíny 1. kola
do 20.4.2012
SŠ
ZŠ
1. k o l o p r i j í m a c í c h s k ú š o k
Vydá rodičovi zápisný lístok SŠ v prípade prijatia
14.5.2012
priebežne
Stredné školy – okres Nové
Zámky
Výchovný poradca pre ZŠ s MŠ Kolta:
Ing. Katarína Ostrodická
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Zámky
• Otvárajú 4 triedy 4ročné,
1 triedu osemročnú /týka
sa žiakov 5. ročníka/
• DOD – 15.11.2011
• Prvý cudzí jazyk je ANJ a
NEJ
• Okrem prvého cudzieho
jazyka si žiak pri zápise
dáva aj druhý cudzí jazyk
– TAJ,RUJ,FRJ, ŠPJ
• Prijímacie skúšky budú
• gymnz.edupage.org
SOŠ , Jesenského , Nové Zámky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Učebné odbory – 3 ročné
Autoopravár, po prvom ročníku sa
rozdelia na ďalšie odbornosti, napr.
lakerník, karosár,...
Cukrár...10 žiakov
čašník – servírka...10 žiakov
Kuchár...10 žiakov
Kaderník...30 žiakov
Študijné odbory - 4 ročné
Grafik digitálnych médií...1 trieda
Čašník – servírka...15 žiakov
Kuchár – kuchárka...15 žiakov
Kozmetik...15 žiakov
DOD 8.11.2011 – utorok
Prijímacie skúšky nerobia
zssdasnz.edupage.org
Spojená stredná škola A. Jedlika Nové
Zámky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Má dve spojené školy
1. Elektrotechnická,
V rámci toho odbor počítačové systémy
TIS v elektrotechnike
Informačné a sieťové technológie –
robia prijímačky z ANJ a MAT
Prihlášky sa podávajú na
elektrotechnický smer
2. Obchodná akadémia
Počty tried sú závislé na počte
prihlásených
DOD 27.10. 2011 od 8,00 – 13,00 hod.
/deň pred jesennými prázdninami/
Kritéria prijatia budú zverejnené na
webovej stránke
www.spsenz.sk
SOŠ hotelových služieb a obchodu,
Zdravotnícka 3, Nové Zámky
•
•
•
•
•
•
•
•
študijné a učebné odbory
Odbory zamerané na obchod a podnikanie:
pracovník marketingu 4-ročný študijný odbor
obchodný pracovník 4-ročný študijný odbor
predavač 3-ročný učebný odbor
Odbory zamerané na hotelierstvo a cestovný
ruch:
hotelová akadémia 5-ročný študijný odbor
hostinský 3-ročný učebný odbor
kuchár 3-ročný učebný odbor
čašník, servírka 3-ročný učebný odbor
DOD 27.10. 2011 od 8,00 – 13,00 hod. /deň pred
jesennými prázdninami/
Škola od tohoto školského roku posilnila svoje
postavenie, zlúčila sa so SOŠ na Nitrianskej
ceste v Nových Zámkoch – bývala DOŠ
Prijímačky robia na HA len pri veľkom záujme a
u žiakov u ktorých škola posúdi nutnosť robenia
prijímacich skúšok SJL a z cudzieho jazyka
www.zsshsonz.edu.sk
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Pod Kalváriou, Nové Zámky
• Otvárajú 2 študijné odbory:
• a) štvorročné štúdium pre
absolventov ZŠ zdravotnícky
asistent:
1 trieda s vyuč. jazykom
slovenským
b) štvorročné štúdium pre
absolventov ZŠ - masér:
1 trieda s vyuč. jazykom
slovenským /robí sa talentová
skúška ,prihláška sa podáva v
termíne do 28.2.2012 /
• Prijímacie pohovory z MAT a SJL
sa nerobia
• DOD 29.11.2011 od 8,00 – 14,00
hod.
• www.szskalvarianz.edu.sk
Stredná odborná škola - Szakközépiskola,
Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
• Štvorročné maturitné študijné
odbory
•
•
•
•
OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY
OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ
VÝROBY - TAL
MECHANIK POŽIARNEJ TECHNIKY
GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN - TAL
• Trojročné učebné odbory
•
STOLÁR
UMELECKÝ STOLÁR - TAL
MALIAR
INŠTALATÉR
MURÁR
STRECHÁR
ELEKTROMECHANIK – silnoprúd
prijímame žiakov bez prijímacích skúšok,
s výnimkou talentových skúšok
DOD 7.12.2011
•
www.sosstavnz.edupage.org
•
•
•
•
•
•
Gymnázium Šurany
• Otvárajú 2 triedy 4
ročného štúdia, od
tretieho ročníka
diferencujú na technický,
prírodovedný a
ekonomický smer
• 8 ročné neotvárajú
• DOD 16.11.2011 od 9,00
hod. do 12,00 hod.
• Prijímacie skúšky nerobia
• www.gymsu.edu.sk
SOŠ technická, Nitrianska 61, Šurany
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Školu bol odprezentovať vrámci náboru osobne
riaditeľ školy
Výučba v strojárskych a elektrotechnických
odboroch s maturitou a výučným listom.
Mechanik nastavovač – mechanička
nastavovačka 4-ročný študijný odbor chlapci
a dievčatá
Mechanik elektrotechnik – mechanička 4ročný študijný odbor chlapci a dievčatá
Mechanik mechatronik – mechanička
mechatronička 5-ročný študijný odbor chlapci
a dievčatá
Žiaci, študujúci pre OSRAM Nové Zámky,
poberajú podľa výsledkov mesačné vreckové :
1.roč. – 40,-Є, 2.roč. – 50,-Є, 3.roč.75,-Є ,
4.roč. – 100,-Є , ďalej dostávajú pracovný odev,
obuv a stravné ako zamestnanci.
Odborný výcvik s firmami“ Műhlbauer
Technologies Nitra, Miba Vráble, Lindenmaier
Slovakia, s.r.o., Šurany, Sucharda Bánov.
DOD každý u t o r o k 8.00 hod. - 13.00 hod.
sostsurany.edupage.org
Stredná odborná škola, Nitrianska 81,
Šurany
•
•
•
•
•
Štvorročné študijné odbory /bývalá poľ. škola/
Štúdium končí maturitnou skúškou
obchod a podnikanie
agropodnikanie
farmárstvo
manažment
kynológia
podnikanie v poľnohospodárstve
obchodný pracovník
Trojročné učebné odbory
Pre absolventov základných škôl
čašník, servírka
kuchár, kuchárka
cukrár
predavač
pekár
Štvorročné učebné odbory
cukrár, kuchár
cukrár, pekár
absolvent získa výučné listy z odboru cukrár,
pekár, kuchár. Je to experimentálny učebný
odbor
DOD 8.- 10. 11. 2011
sostsurany.edupage.org
Obchodná akadémia Šurany
• Študijné odbory
• Obchodná akadémia
–
4-ročné štúdium
• pomaturitné kvalifikačné
štúdium
• sociálno-právna činnosť – 2ročné
• cestovný ruch - 2-ročné
• DOD 9.11.2011 /streda/ od
8,00 – 13,00 hod.
• Prijímajú bez prijímacích
skúšok na základe T-9
• www.oasurany.sk
SOŠ – SZAKKÖZÉPISKOLA, Hlavné
námestie 2, Dvory nad Žitavou
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
školu prezentoval aj zástupca školy vrámci
náboru
Študijné odbory – 4 ročné:
Polytechnika
Škola podnikania
Mechanik elektrotechnik
Po maturite je možné študovať 3 – ročné
nadstavbové štúdium Medzinárodné
podnikanie
Učebné odbory – 3 ročné
Autoopravár
Čašník – servírka
Kuchár – kuchárka
Cukrár – cukrárka
Strojný mechanik – zváranie
Prijímacie skúšky nerobia
DOD určený nemajú, ak sa im zavolá , sú v
dohodnutý čas k dispozícii
www.sosdvory.sk
Gymnázium Štúrovo
• Otvárajú 2 slovenské
triedy, 1 s VJM
• DOD 6.12.2011 – utorok
• Cudzie jazyky – ANJ, NEJ
• Iné cudzie jazyky RUJ, ŠPJ
učia prostredníctvom
krúžkovej činnosti
• Projekt COMENIUS –
Belgicko
• Prijímacie skúšky nerobia
• gymn-sturovo.edupage.org/
Súkromná obchodná akadémia - Kereskedelmi magánakadémia
Sv. Štefana 36, Štúrovo
•
•
•
•
•
•
•
Jedna z najmladších škôl v okrese – prvý šk. rok
bol 1992/93
obchodná akadémia
úplné stredné odborné vzdelanie
4 roky - denná
prevádzka a ekonomika dopravy
úplné stredné odborné vzdelanie
4 roky - denná
Školné je vo výške 65,- EUR/mesiac, to znamená
650,-EUR ročne. Školné sa platí pol roka vopred,
na základe žiadosti je možné platiť aj
dvojmesačne.
Od šk. roku 2011/ 2012
Majú 2 triedy - 1 trieda je v Štúrove, 2. trieda je
alokované pracovisko v Nitre /nad malým
Tescom v meste
obchodná akadémia - bilingválne štúdium ANJ
úplné stredné odborné vzdelanie
5 rokov - denná , pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ s
talentovou skúškou,/ 30 otázok na 60 min. /
prihláška sa podáva v termíne do 28.2.2012,
prijímacie skúšky zo SJL A MAT sa nerobia 1. roč.
je až 20 vyučovacími hod. posilnená jazyková
výučba
sk
• www.1soa-sturovo.sk
SOŠ V INÝCH OKRESOCH O KTORÉ V
MINULOSTI UŽ BOL ZÁUJEM A MÁME,
RESP. MALI SME TAM ŽIAKOV
Stredná priemyselná škola stavebná
Cabajská 4 , Nitra
• Odbory 4 ročné končiace
maturitou
• staviteľstvo
• technické a informatické
služby v stavebníctve
• geodézia, kartografia a
kataster
• DOD 2. 12. 2011
• od 8:00 do 11:30 hod.
• www.spssnr.sk
Stredná odborná škola veterinárna
Drážovská 14, Nitra
• Odbory – 4 ročné
ukončené maturitnou
skúškou:
agropodnikanie
veterinárstvo
• Prijímajú bez prijímacích
skúšok, zohľadňujú
Testovanie 9, o prijatí
rozhodne riaditeľ aj na
základe koncoročných
študijných výsledkov
• www.sposnr.sk
Stredná priemyselná škola,
Františka Hečku 25, Levice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Študijné odbory: / po 1 triede/
mechatronika
strojárstvo
elektrotechnika
technické a informatické služby so
zameraním na :
Profilové predmety na prijímacie
skušky /ak o nich riaditeľ rozhodne/:
strojárstvo - slovenský jazyk,
matematika, fyzika
elektrotechnika - slovenský jazyk,
matematika, fyzika
technické a informatické služby slovenský jazyk, matematika
www.spslevice.sk
Pedagogická a sociálna akadémia
Levice
• Odbory
• Učiteľstvo a vychovávateľstvo pre
MŠ 30 žiakov – robia sa talentové
skúšky
• telesná výchova , výtvarná
výchova , hudobná výchova,
jazyková výchova
• Pedagogické lýceum – 30 žiakov,
priímacie konanie, resp. rozhodne
riaditeľka PASA
• Sociálno – výchovný pracovník –
30 žiakov, bez prijímacích skúšok
• Animátor voľného času 30 žiakov
– bez prijímacích skúšok
• www.psalv.edu.sk

similar documents