Zhodnotenie vývoja regulácie tabakových výrobkov

Report
5 rokov od ratifikácie Rámcového
dohovoru o kontrole tabaku na
Slovensku
RÓBERT OCHABA
XVII. AT KONFERENCE
HOTEL JEZERKA, SEČ
Definícia kontroly tabaku
2
 Regulácia = kontrola
 Kontrola tabaku podľa článku 1 ods. d)
Rámcového dohovoru SZO o kontrole tabaku:
 Znamená súhrn stratégií na zníženie ponuky,
dopytu a škodlivosti, ktorých cieľom je zlepšiť
zdravie obyvateľstva prostredníctvom vylúčenia
alebo zníženia spotreby tabakových výrobkov a
vystavenia pasívnemu fajčeniu.
Rámcový dohovor o kontrole tabaku
 Slovenská republika odovzdala ratifikačný protokol
o uzavretí Rámcového dohovoru OSN o kontrole tabaku
(ďalej len „dohovor“) v sídle Organizácie Spojených
národov v máji 2004.
 Dohovor nadobudol medzinárodnú účinnosť 27. 2. 2005
v zmysle článku 36 dohovoru.
 Doteraz ho ratifikovalo 172 štátov.
 Príprava od rezolúcie WHO 49.17 z roku 1996 trvala 7
rokov. Prečo ?!
Metódy kontroly tabaku
4
Legislatíva
2. Ceny a dane
3. Výchova a vzdelávanie
4. Poradenstvo a liečba závislostí od
nikotínu
1.
WHO a história kontroly tabaku
 Rezolúcia č. 23.32 z 1970 o zdravotných následkoch fajčenia (fajčenie má
vážny zdravotný dopad, je príčinou vzniku kardiovaskulárnych a
ochorení dýchacieho systému)
 Rezolúcia č. 24.49 z 1971 o zdravotných následkoch fajčenia.
 Rezolúcia č. 29.55 z 1976 o fajčení a zdraví
 Rezolúcia č. 31.56 z 1978 o rizikách fajčenia na zdravie
 Rezolúcia č. 33.35 z 1980 program WHO o fajčení a zdraví.
 Rezolúcia č. 39.14 z 1986 tabak a zdravie.
 Rezolúcia č. 40.38 z 1988: 7 apríl 1988 – Svetový deň nefajčenia
 Rezolúcia č. 41.25 z 1988 tabak a zdravie.
 Rezolúcia č. 42.19 z 1989 tabak a zdravie (Svetový deň bez tabaku 31. máj.
 Rezolúcia č. 44.26 z 1991 fajčenie a cestovanie (ochrana nefajčiarov v
doprave, ochrana detí a mládeže)
 Rezolúcia č. 49.17 z 1996 o príprave Rámcového
dohovoru o kontrole tabaku
Kontrola tabaku v EÚ
 Zelená kniha: K Európe bez tabakového dymu z roku 2007
 Environmentálny tabakový dym bol zatriedený ako známy ľudský
karcinogén v roku 1993 Agentúrou pre ochranu životného
prostredia USA, v roku 2000 Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych
vecí USA a v roku 2002 Medzinárodnou agentúrou WHO pre výskum
rakoviny.
 Environmentálny tabakový dym bol okrem toho vládou Fínska (v roku
2000) a vládou Nemecka (v roku 2001) označený za karcinogén na
pracovisku.
 Kalifornská agentúra pre ochranu životného prostredia nedávno
zatriedila tabakový dym ako „toxickú látku kontaminujúcu
ovzdušie“
 Odporúčanie Rady EÚ o prostredí bez dymu z roku 2009
 Zníženie pasívneho fajčenia v domácnostiach
 Zmeny vo výskyte fajčenia a v správaní fajčiarov
 Zníženie úmrtnosti a chorobnosti v dôsledku pasívneho fajčenia.
Nástroj kontroly tabaku - legislatíva


Legislatíva je považovaná za jeden z kľúčových nástrojov kontroly tabaku.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je komplexná legislatíva s cieľom kontroly tabaku
rozhodujúcim a účinným nástrojom, ktorý vedie k znižovaniu výskytu fajčenia a
nedobrovoľného fajčenia.

Legislatívne opatrenia, ktoré majú najväčší dopad na ľudské správanie :
1) Zvyšovanie daní na tabakové výrobky
2) Zákaz reklamy na tabak a zákaz sponzoringu
3) Zdravotné varovania a údaje o obsahu škodlivých
látok
4) Nefajčiarske verejné miesta, pracoviská a doprava
5) Informovanie verejnosti
© Resolution WHA 39.14. Tobacco or Health.
© Building blocks for tobacco control. WHO, 2004.
Vývoj daňového zaťaženia
zákon
213/1992 Z.z.
595/1992 Z.z.
159/1993 Z.z.
367/1997 Z.z.
339/1999 Z.z.
253/2000 Z.z.
582/2001 Z.z.
641/2002 Z.z.
243/2003 Z.z.
účinnosť
1.1.1993
1.1.1993
1.8.1993
1.1.1998
1.1.2000
1.8.2000
1.1.2002
1.1.2003
1.8.2003
Špecifická nad 70 Špecifická do 70
mm
mm
0,46 Kčs
0,27 Kčs
0,46 Kčs
0,27 Kčs
0,64 Sk
0,39 Sk
0,80 Sk
0,50 Sk
0,90 Sk
0,50 Sk
0,90 Sk
0,50 Sk
0,95 Sk
0,70 Sk
0,95 Sk
0,95 Sk
1,40 Sk
1,40 Sk
106/2004 Z.z.
556/2004 Z.z.
631/2004 Z.z.
631/2004 Z.z.
533/2005 Z.z.
547/2007 Z.z.
378/2008 Z.z.
1.5.2004
1.11.2004
1.12.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2008
1.2.2009
0,91 Sk
0,91 Sk
0,91 Sk
0,91 Sk
1,10 Sk
1,41 Sk
1,58 Sk
percentuálna
20%
20%
20%
20%
23%
24%
24%
Legislatíva v oblasti reklamy
 Zákon č. 147/2001 o reklame (novelou z rokov 2005
sa zakazuje sa reklama tabakových výrobkov na všetkých
druhoch informačných nosičov, rozdávaním vzoriek
verejnosti, na reklamných veciach, na reklamných
veciach, ktoré nesúvisia s fajčením a ktoré sa rozdávajú
verejnosti, zákaz sponzoringu, uvádzanie emblémov)
 Zákon č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii
(novelou z roku Vysielanie všetkých foriem reklamy a
telenákupu na tabakové výrobky sa zakazuje. Zakazuje sa
používanie diel, ktoré by mohli navodiť dojem skrytej
propagácie fajčenia. Programy nesmú otvorene alebo
skryto propagovať fajčenie.
Zdravotné varovania
Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane
nefajčiarov v znení neskorších predpisov
Obsah zákona







§ 2 Základné pojmy
§ 3 Poskytovanie
informácií o tabakových
výrobkoch
§ 4 Varovné označenia
§ 5 Škodlivé látky
§ 6 Predaj tabakových
výrobkov
§ 7 Zákaz fajčenia






§ 8 Povinnosti fyzických
osôb-podnikateľov a
právnických osôb
§ 9 Kontrola
§ 10 Správne delikty
§ 11 Priestupky
§ 12 Prechodné ustanovenia
§ 13 Záverečné ustanovenia
§ 14 Zrušovacie ustanovenia
Legislatíva na kontrolu tabaku
Legislatíva a právo na ochranu nefajčiarov,
národné programy
 Zákon o ochrane nefajčiarov (2004, 2005, 2009, 2012?)
 Národný program kontroly tabaku (2007)
 Národný akčný plán na kontrolu tabaku na roky 2009-
2010 (predložený do vlády SR - 2008)
 Zaplatenie členského príspevku na Konferenciu strán k
WHO dohovoru o kontrole tabaku
 Národný akčný plán na kontrolu tabaku na roky 2012 –
2014 sa pripravuje, aký bude jeho obsah?
Výchova a vzdelávanie
Edukácia a medializácia
 Vzdelávanie a školenie pracovníkov poradní na odvykanie od




fajčenia RÚVZ (31 poradní)
Vzdelávanie koordinátorov prevencie drogových závislostí na
školách (Metodický príručka Prečo prestať fajčiť/Ako prestať
fajčiť)
Projekt Školy podporujúce zdravie, Zdravie v školách
Projekty medzinárodného charakteru (Európske
monitorovacie centrum pre drogy, Európska únia, Európsky
sociálny fond)
Mediálne kampane Kampaň Health – Za život bez tabaku,
súťaž pre fajčiarov Prestaň a vyhraj
Publikačná činnosť ÚVZ SR
 Rovný, I. a kol.: Prevencia závislostí a fajčenia




tabaku (2007)
Ochaba, R. Základy kontroly tabaku a alkoholu
(2008)
Ochaba, R.: Ochrana detí a mládeže – Tabak,
alkohol a drogy (2009)
Ochaba, R. a kol.: Manuál pre pracovníkov poradne
na odvykanie od fajčenia (2007)
Ochaba, R. a kol.: Manuál pre poradenstvo
prevencie drogových závislostí (2007)
Poradenstvo a liečba tabakovej závislosti
 Poradne na odvykanie od fajčenia na RÚVZ




vykonávajú poradenstvo a nie liečbu (31
regionálnych poradní)
Poradne na odvykanie od fajčenia na vysokých
školách (FSEV UK, JLF UK)
Liečbu začali vykonávať lekári (CPLDZ, OLÚP, ...!)
Manuál pre poradenstvo na odvykanie od fajčenia
pre odborných pracovníkov na RÚVZ z roku 2007
Publikácia Prevencia závislostí a fajčenia tabaku
Fajčenie u dospelých
Prevencia fajčenia
70
60
Podiely denných a príležitostných fajčiarov u
dospelých nad 18 rokov
56
58
57
%
30
20
59
27
28
62
54
50
40
60
27
17
32
28
29
14
14
14
13
13
13
1996
1998
2000
2002
2004
2006
25
10
0
1994
denne
príležitostne
vôbec
© Názory občanov na problémy spojené s rozšírenosťou drog. Bratislava, ŠÚ SR, 2006, 110 s.
Fajčenie u detí a mládeže
Prevencia fajčenia
Podiely fajčiarov (denných a príležitostných) a
nefajčiarov, súbor mládeže SR vo veku 15 – 29 rokov
56 (údaje v %)
55
54
54
52
48
%
23
23
1994
26
23
19
21
1996
29
23
1998
2000
denne
príležitostne
26
22
2002
vôbec
© Názory občanov na problémy spojené s rozšírenosťou drog. Bratislava, ŠÚ SR, 2006, 110 s.
24
22
2004
54
25
22
2006
Fajčenie u 16-ročných v SR v priebehu minulých
30 dní (Slovensko)
Prevencia fajčenia
1995
1999
2003
2007
Chlapci
34 %
40 %
39 %
51 %
Dievčatá
20 %
34 %
36 %
43 %
© ESPAD Report 2007
Výskyt fajčenia u žiakov ZŠ a SŠ
Prevencia fajčenia
Fajčí
2001
2003
2009
2,9
3,5
7,9
denne
Fajčí
2003
2009
21,6
24,6
23,2
14,4
13,8
10,2
64,0
61,6
66,6
denne
12
13
9,2
občas
nefajčí
Fajčí
2001
Fajčí
občas
85,1
83,5
82,9
nefajčí
© Pétiová, M.: Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných a stredných škôl, 2010.
Odhad prevalencie fajčenia v Európe
Prevencia fajčenia
80
63,6
70
40
48,8
35,8
53,2
44,6
32
17,4
44,6
32,8
30
20
63,3
62,4
60
50 45,5
%
70,2
21,8
41,4 41,4 53,3
40,4
30,5
19,1
23,2
18,5 20,519,3
muži
ženy
10
0
ina
raj
Uk o
k
rec
Tu sko
n
ve
S lo
sko
S rb
sko
Ru
va
Lit rsk o
ďa
Ma
ko
éc
ina
Gr sko gov
r
rce
lha
B u a He
a
sn
B o usko
lor
B ie ko
s
kú
Ra
© WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2008
Odhad prevalencie fajčenia v Európe
60
52,9
Prevencia fajčenia
50
43,9
39,6
40
28,8
% 30
25,7
21,5
25,2
29,6
25
29,4
muži
23,8
19,9
20,3
ženy
20
9,8
10
3,9
4
0
Šv
vin
sko
o
n
sta
sk
iar
ajč
Slo
o
h
zac
Ka
k
Írs
nd
Isla
cko
lgi
Be
ko
ns
mé
Ar
sko
án
Alb
© WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2008
Záver
 Chýbajú prieskumy, ktoré by zhodnotili trend
fajčenia u dospelých. (2006)
 Vyčlenenie financií zo spotrebnej dane z tabaku na
realizáciu Národného akčného plánu na kontrolu
tabaku. (0,- Eur)
 Zrušenie Protidrogového fondu. (2011)
 Nepriaznivý trend fajčenie u detí a mládeže.

similar documents