Opravy - Vysoká škola báňská

Report
Martin Procházka
14.4.2014
Vítkovice Power Engineering, a.s.
Ekonomika, organizace a plánování strojírenské
výroby
„Hospodaření se základními prostředky“
Téma přednášky
Technologické postupy oprav
a dokumentace strojních zařízení.
1
Nutnost hlubšího poznání práce
• Lidská práce a přístup člověka k práci je nezbytným předpokladem rozvoje
jednotlivce – každého z nás. Přístupem k práci a jejími výsledky se člověk
dostává do styku se společností (populací) a vytváří sám sebe,potenciál,
svůj obraz, své hodnoty pro zaměstnavatele, pracovní prostředí a trh.
- Psychologie práce – obecně hovoříme o duševních činnostech (psychiky)
normálního člověka na pracovní vlivy a prostředí,
- Výchova a pedagogika – teoretická a praktická oblast
- Ekonomika práce – organizace a produktivita, odměňování,
- Sociologie práce – zákonitosti společenských vztahů na pracovišti,
- Etika práce – správné chování a vystupování,
- Kultura práce – myšlení, cítění, jednání a pracovní dovednosti,
zodpovědnost.
Obsah přednášky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 Ekonomická podstata a funkce základních prostředků
2 Třídění a struktura výrobních prostředků
3 Odpisy a využití strojního parku
4 Technické pasporty strojů
5 Běžné opravy a mazání strojů
6 Opravy strojů
7 Opravárenské dílny
8 Plánování oprav
9 Nároky na kvalifikaci údržbářů
Obsah přednášky
•
•
•
•
•
•
•
10 Odměňování práce údržbářů
11 Ekonomický vliv údržby na HV
12 Organizace údržby
13 Formy péče o stroje a zařízení
14 Tribotechnika – základní povinnosti
15 Legislativa v oblasti údržby a servisu
16 Přejímky strojních zařízení
1. Ekonomická podstata a funkce základních
prostředků
Ekonomická podstata a funkce zákl. prostředků
• V každém výrobním procesu dochází k funkčnímu spojení pracovní síly s
pracovními předměty prostřednictvím pracovních strojů a zařízení. Stroje a
zařízení působí tedy ve výrobním procesu jako převod působení pracovní
síly, jejímž nositelem je pracovník, na pracovní předmět.
• Funkce a význam:
- Bez pracovních prostředků by působení pracovní síly bylo velmi málo
účinné, ba mnohdy vůbec neúčinné,
- Naproti tomu bez působení pracovní síly by pracovní prostředky nemohly
sloužit k plnění pracovních úkolů, jejichž cílem je přetváření pracovních
předmětů v užitné hodnoty.
Ekonomická podstata a funkce zákl. prostředků
• Výrobní základní prostředky v průmyslových podnicích
představují pracovní prostředky, které:
-
Přímo působí na přeměnu pracovních ve výrobek,
(stroje a výrobní zařízení, nástroje).
-
Vytvářejí určité hmotné podmínky, bez nichž by výrobní proces nemohl
vůbec probíhat nebo by probíhal velmi nedokonale a se ztrátami,
(budovy, stavby, zařízení pro rozvod energie a přenos informací).
Ekonomická podstata a funkce zákl. prostředků
• Definice:
Stroj je systém mechanismů, které ulehčují a nahrazují fyzickou práci
člověka.
• Systémová definice:
Výrobní stroj je uměle vytvořená dynamická soustava, sloužící k realizaci
úkonu technologického procesu - vedoucího k trvalému přetvoření
výchozího materiálu.
Ekonomická podstata a funkce zákl. prostředků
• Technologický proces – Výrobní stroje:
- Základní zpracovatelské technologie pro výrobu polotovarů,
(slévárenské stroje, tlakové licí stroje, lisy pro práškovou metalurgii).
- Tváření (stroje pro plošné a objemové tváření, ostatní).
- Obrábění (stroje pro konvenční a nekonvenční způsoby obrábění).
- Stříhání/Dělení materiálů,
( strojní nůžky, děrovací lisy, vystřihovací a vysekávací lisy, pálicí stroje).
- Spojování (svařovací stroje, nýtovací stroje).
- Různé speciální technologie (jednoúčelové stroje a výrobní centra).
Ekonomická podstata a funkce zákl. prostředků
Výrobní stroj – užitý mechanismus pro přenos energie
Elektrický
Mechanický
Hydraulický
Pneumatický
Charakter působení výstupního členu (nástroje) na objekt:
1.
2.
3.
4.
Bodové – soustružení, frézování, řezání kotoučem, obrážení, hoblování.
Přímkové, křivkové – broušení tvarové, válcování, ohýbání.
Povrchové – kování, tažení.
Objemové – chemické obrábění, výbuchem.
2. Třídění a struktura výrobních prostředků
Třídění a struktura výrobních prostředků
• Pro účely hospodaření, evidence, plánování a kontroly je nutné výrobní
prostředky dále dělit (třídit) na homogenní skupiny podle jejich
technického charakteru a podle funkce ve výrobním procesu.
Základním hlediskem třídění základních prostředků u nás je jejich
technologická funkce ve výrobním procesu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Budovy a stavby (včetně příslušenství a rozvodných zařízení).
Energetické stroje a zařízení.
Pracovní stroje a zařízení.
Přístroje a zvláštní technická zařízení.
Dopravní prostředky.
Pozemky.
Třídění a struktura výrobních prostředků
• Jednotné třídění základních prostředků podle technologické funkce
umožňuje sledovat a hodnotit skladbu a vliv jednotlivých skupin na
technickou a ekonomickou úroveň výroby a na základě rozborů pak
správně usměrňovat jejich rozšířenou reprodukci.
- Stroje úzkoprofilové: mají mimořádný význam pro hlavní výrobní proces.
- Unikátní stroj v podniku (jeden či dva kusy).
- Technologická nepostradatelnost při poruše.
- Těžko překonatelnými potížemi při obnově.
- Obtížná dostupnost ND (stroje zahraničního původu), pořizovací cena,
* Obtížně nahraditelné výrobní zařízení, u kterého náhlé/neplánované
ukončení schopnosti plnit požadované funkce vážný způsobem ohrožuje
plnění ekonomických cílů. Navrácení schopnosti provozuschopnosti
vyžadují mimořádná technická a organizační opatření.
Třídění a struktura výrobních prostředků
-
-
-
-
Stroje hromadného výskytu: jejich vysoký počet umožňuje uplatnit řadu
progresivních prvků již v údržbě. Sledování a rozbor údajů o spolehlivosti a
udržovatelnosti je při větším počtu údajů reprezentativnější a umožňuje
obvykle i zobecnit výsledky a zkušenosti.
Stroje s vysokou poruchovostí: rovněž zvláštní skupina. Zvýšená četnost
poruch způsobuje nejen odčerpávání kapacit, ale též nežádoucí výpadky
výroby. Proto je zde třeba soustředit pozornost hlavně na odhalení
kritických míst a příčin poruch.
Stroje s vysokou nákladovostí oprav: tvoří samostatnou skupinu z
podobných důvodů, ale se zřetelem k nákladové stránce údržby.
U některých zařízení může totiž vznikat menší počet poruch, ale finančně
velmi nákladných.
Stroje jinak významné: stroje se zvláštním režimem provozu, prototypy.
Třídění a struktura výrobních prostředků
Druh zařízení
Výrobní podniky v ČR r. 2012
Obráběcí stroje a zařízení
33 %
Tvářecí stroje
16 %
Pece, slévárenská zařízení a zařízení pro
svařování
14 %
Ostatní pracovní stroje
8%
Celkem
71 %
Energetická zařízení
10 %
Dopravní prostředky
10 %
Přístroje, nářadí a jiný inventář
9%
Součtem
100 %
3. Odpisy a využití strojního parku
Odpisy a využití strojního parku
•
Odpisy ze strojů a zařízení představují ve strojírenství přibližně 80 % celkového
objemu odpisů ze základních prostředků. Celkové odpisy činí ve strojírenství 2,5 až
10 % celkových vlastních nákladů. Poměrně vysoké podíly odpisů ve vlastních
nákladech výroby jsou způsobeny nejen náročností technického vybavení
výrobních procesů a strukturou nákladů, ale do značné míry i využitím strojů.
Využití strojů a zařízení je nutno dbát zvýšené sledovanosti, a to po stránce
extenzivní (rozsáhlé) a stránce intenzivní (výkonné). Jinak řečeno, odkrýt rezervy –
které ve značné míře ovlivňují hospodářský výsledek.
(HV = rozdíl, mezi celkovými příjmy a celkovými náklady podniku).
•
Doby životnosti majetku pro jednotlivé skupiny
- odpisové skupiny dle § 31 Zákonu o daních z příjmu, různé druhy a příklady
způsobů odpisování,majetku …
Odpisy a využití strojních zařízení
• Efektivní časový fond stroje (zařízení) F SaZ:
F SaZ = (Fn-C) . h . s - Z = (Fn-C) . h . s . Kz = (Fn-C) .h . s .(1-z/100) (h/rok)
C–
Počet dnů celopodnikové dovolené (dny/rok).
Z–
Plánované prostoje (údržba a opravy, prevence, diagnostika, čištění strojů, povinné
školení zaměstnanců).
Počet hodin za směnu (h).
Počet směn.
Koeficient plánovaných prostojů.
Plánované prostoje
Počet pracov. dnů v roce, resp. od kalendářního časového fondu odečíst
počet So , Ne + svátků (nebo provést propočet dle kapacitního plánu výroby).
(1 – z/100)
(Z . 100)
(Fn – C) . h . S … vyjádření v %
h–
s–
Kz –
z–
Fn –
Kz =
z=
Odpisy a využití strojních zařízení
[%] [2]
„Rok 2014 má 252 pracovních dnů (placený svátek - 9 dnů).
Délka pracovní doby 37,5 Oh/týden … 7,5 Oh/den“.
Hodnocené období
leden, …
I/Q … kvartál
hodnoty
C
Z
h
s
Kz
z
Fn
Fk
4. Technické pasporty strojů
Technické pasporty strojů - legislativa
• Provozovaná strojní zařízení:
-
-
-
Posouzení strojní bezpečnosti strojních zařízení s ohledem na splnění
minimálních požadavků na bezpečný provoz a používání podle NV
č. 378/2001 Sb. (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES o
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání
pracovního zařízení zaměstnanci při práci).
Posouzení bezpečnosti elektrického zařízení stroje podle ČSN EN 60204-1.
Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik podle ČSN EN ISO 12100 včetně
návrhu opatření pro odstranění rizik nebo snížení rizik.
Zpracování provozní dokumentace, zpracování místního bezpečnostního
předpisu.
Technické pasporty strojů - legislativa
•
•
-
-
Posuzování BOZP strojních zařízení je rozděleno do dvou základních skupin:
Posuzování bezpečnosti nových strojních zařízení.
Posuzování bezpečnosti provozovaných strojních zařízení.
Nová strojní zařízení:
Posouzení bezpečnosti nově vyrobených strojních zařízení s ohledem na
splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost dle NV
č.176/2008 Sb., které stanoví technické požadavky na strojní zařízení,
(směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních
zařízeních).
Identifikace nebezpečí a rizik dle ČSN EN ISO 12100.
Posouzení úrovně vlastností bezpečnostní funkce vykonávané
bezpečnostní částí ovládacího systému strojního zařízení podle ČSN EN ISO
13849-1. Posouzení průvodní tech. dokumentace.
Technické pasporty strojů
Nařízení vlády ze dne 12.září 2001 č. 378/2001, kterým se stanovují bližší požadavky
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí:
• Popisují podrobný (úplný) pohled na provozované zařízení.
- Umožňují co nejlépe stroje využít a udržet jej ve stavu schopném provozu s co
nejmenšími náklady na opravy.
•
•
Průvodní dokumentace - soubor dokumentů obsahující návod výrobce pro montáž,
manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize
zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu části zařízení
Provozní dokumentace - soubor dokumentů obsahující průvodní dokumentaci,
záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví – li tak zvláštní
právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví – li tak
průvodní dokumentace nebo provozovatel. Dle § 4 NV č.378/2001, bodů (2) a (3)
musí být každé provozované zařízení vybaveno Provozní dokumentací po celou
jeho dobu provozu, a nejméně 1 x za 12 měsíců musí být dokumentace
zkontrolována.
Technické pasporty strojů
• Co je tedy provozovatel povinen 1 x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Instalovat stroj podle technické dok. dodané výrobcem (resp. kontrola).
Provést kontrolu bezpečnosti provozu stroje před jeho uvedením do provozu a
dále v termínech stanovených v průvodní dokumentaci výrobce, u starších strojů
stanovit termíny v místním provozním bezpečnostním předpisu.
Provést revizi napojení stroje na příslušný rozvod ve smyslu ČSN 33 2000-6:2007.
Pravidelné kontroly stroje provádět nejméně 1 x za 12 měsíců v rozsahu
stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, zvláštním předpisem
nebo podmínkami výrobce.
Zajistit bezpečný přístup obsluhy ke stroji a dostatečný manipulační prostor.
Identifikovat a vyhodnotit rizika spojená s prací na stroj v daných podmínkách.
Vybavit stroj ochranným zařízením tam, kde existuje riziko kontaktu s pohyblivou
částí stroje.
Označit ovládače, udržovat je v čistotě a chránit před zneužitím, uzamčení
hlavního vypínače ve vypnuté poloze.
Technické pasporty strojů
• K tech. Pasportu stroje patří:
- Jedna nebo několik fotografií.
-
-
Sezam textů a výkresů, charakteristika stroje.
Podnikové záznamy stroje (Inventární číslo stroje, výrobní číslo stroje,
datum instalace, záruční doba, případně záznamy o přemístění).
Seznam normálního a zvláštního příslušenství.
Zkušební protokol stroje (protokoly z přejímek stroje).
Úplný popis stroje a příslušenství (technický popis, princip stroje a zařízení,
schémata hydrauliky a kinematiky, výčet všech možností pro použití).
Návody na transporty dílců (váhy, rozměry, transport dílců).
Rozměry stroje a pracovní místa s kótovaným výkresem celého stroje pro
obsluhu a demontáže.
Technické pasporty strojů
-
Základový plán s instrukcemi pro založení základu, pokyny pro správné
umístění a upevnění stroje na základ.
- Pokyny pro obsluhu a ošetřování stroje (obsahují výkres sestavy stroje s
označením všech jeho skupin, hlavní vypínač, ovládací a bezpečnostní
prvky, upozornění na nebezpečí při obsluze, ochranné prostředky).
• Předpisy pro údržbu stroje:
- Uspořádané informace a upozornění na místa, na které je zvlášť dbát při
provozu zvláštní pozornost.
- Návody na správné seřízení stroje, demontáž a montáž dílců, skupin,
seznam potřebného nářadí.
- Specifikace všech speciálních součástí (ložiska, řemeny, řetězy, těsnící
kroužky, seznamy opotřebovávajících součástí s udáním doby životnosti a
jejími počty dílců ve skupinách.
Technické pasporty strojů
-
Technologické postupy oprav strojních, elektro a elektronických částí stroje
(přehled elektromotorů, pojistek, spínačů s jejich technickým popisem).
-
Podrobné schéma mazání (popisy čerpadel, agregátů, rozvodů oleje, tabulku
doporučených olejů a maziv s jejich spotřební normou, dobou výměny).
- Schéma chladícího agregátu (tabulku doporučených chlad. Kapalin pro různé druhy
opracovávaného materiálu).
______________________________________________________________________
- Certifikát výrobce „CE“
-
Dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského
hospodářského prostoru.
Umožňuje volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evropského hospodářského
prostoru.
Grafická podoba označení CE je dána normou a musí být umístěna na výrobku,
obalu, uživatelském manuálu, či na záručním listu. štítek CE.pdf, ISAM - CE Declaration A6-MHW
(ESAB Czeck).pdf
5. Běžné opravy a mazání strojů
Běžné opravy a mazání strojů
Péče o základní prostředky se dělí na několik druhů a činností:
Běžné udržování dle provozní dokumentace (autonomní údržba).
Preventivní, inspekční prohlídky, revize zařízení KHF 550 NC PREV.PROHL..doc,
KHF
PREVENCE.doc,
Speciální technická měření – technická diagnostika.
Mazání strojů (tribotechnika provozu).
Běžným udržováním strojů:
Jejich správná obsluha, pravidelné mazání a čištění – pro zamezení
škodlivých vlivů výrobního prostředí, přílišnému opotřebení vodících
(kluzných) částí stroje.
Škodlivé vlivy: Agresivní plyn, vlhkost, třísky, brusný prach, rozkládající se
maziva a chemické lázně.
Běžné opravy a mazání strojů
• Pečovat o stroje v režimu běžných oprav znamená vytvářet příznivé
technologické a pracovní podmínky.
- Velmi důležitý je okamžik, kdy nový zaměstnance začíná pracovat a novém
stroji. Je třeba mu vysvětlit a předvést technické principy, obsluhu stroje
(spouštění, zastavení, nastavení rychlostí, seřizování, upínání obrobku).
Upozornit na zvláštnosti stroje, jeho přednosti i nedostatky, na nebezpečí
vzniku úrazu, na technické příslušenství a elektrickou výzbroj, seznámit ho
s provozními podmínkami, aby věděl, jak stroj chránit před opotřebením a
poškozením, jak jej čistit, mazat a seřizovat. Hlášení poruch – konkrétně.
„Tato skrytá investice do rozvoje zaměstnance významně napomáhá
osobnímu rozvoji jedince a samotného podniku. Nejen po stránce
personální, ale také ekonomické“.
Běžné opravy a mazání strojů
• Nezbytnou podmínkou řádné péče o strojní zařízení je i správné mazání,
protože zabraňuje jejich předčasnému opotřebení a poruchám, prodlužuje
jejich životnost a snižuje náklady na jejich údržbu a opravy.
- Proto je nutné mazání organizovat, především ustanovit techniky se
speciálními znalostmi z oboru maziv a technologie mazání.
- Denní (ruční mazání, kontrola a doplnění maziva, jiné).
- Dle stanoveného periodického plánu (výměna nebo čištění, tyto výkony se
plánují v plánech preventivních či inspekčních prohlídek).
Tribotechnika provozu – základní povinnosti, viz. kapitola 15.
6. Opravy strojů
Opravy strojů
• Údržba:
Souhrn činností zabezpečující technickou způsobilost, pohotovost a
hospodárnost provozu stroje.
• Oprava:
Souhrn činností, kterými se odstraňují zejména vady (částí stroje),
následky jejího poškození, nebo účinky jejího opotřebení. Obnovujeme
správné funkce a provozuschopnost zařízení.
Oprava
Běžná
Střední
Generální
Renovace
Modernizace
Opravy strojů
• Běžné opravy – nejsou příliš pracovně rozsáhlé, avšak jsou dosti časté.
Opravují se opotřebované, nebo poškozené součásti, jejichž životnost je
podstatně nižší než životnost celého stroje ( 3 až 10 % životnosti stroje).
Mají rozhodující vliv na udržení pracovní schopnosti a technických
vlastností stroje či zařízení.
• Střední opravy - opravují se součásti s životností až 3 násobnou než u
běžných oprav. Střední oprava bývá z pohledu přípravy náročnější, než
oprava generální. Obnovují se původní technické vlastnosti.
Opravy strojů
• Generální opravy - přistupuje se tehdy, když opotřebení u většiny
součástí stroje dosáhlo již maximálně přípustných mezí a když běžnými
opravami nelze zabezpečit jejich provozuschopnost a žádoucí technický
stav.
Jedná se o komplexní opravu k obnovení především původních
technických parametrů a technologických vlastností celého stroje.
• Renovace (obnovování) – je to oprava, při níž se poškozené, nebo
opotřebované části stroje vrátí její geometrický tvar a rozměr v mezích
jejich původních tolerancí, funkčních vlastností.
Opravy strojů
• Modernizace – zvyšuje se technickoekonomická úroveň stroje. (např.
zvyšuje se stupeň jejich mechanizace a automatizace).
Existují dva základní typy modernizace:
• Typová – vychází se ze současné technické úrovně nových strojů téhož
typu. Na modernizované stroje se přenáší technické pokrokové řešení.
• Speciální – úprava stroje dle speciálních požadavků technologie.
Opravy strojů
• Základní směry modernizace:
- Zkracování hlavních časů strojních operací (zvyšování řezných rychlostí a
posuvů).
- Zkracování vedlejších časů (rychloposuvy, zkrácení doby seřízení).
- Zvýšení přesnosti strojů, zlepšení pracovních podmínek.
- Zpravidla ekonomická návratnost kratší než tři roky.
7. Opravárenské dílny
Opravárenské dílny
• Ve většině případech se opravárenské dílny organizují jako samostatný
provoz (samostatná dílna v závodě).
- Dle specializace a zaměření (elektrikářská, elektronická, hydraulika,
pneumatika, technologie přípravy oprav).
- Vybavenost ZZ (t), prostory pro montáže a demontáže dílců strojů,
čištění.
- Operativní údržba (poruchová) dle systemizace závodu, resp. strojů a
zařízení mají údržbáři např. přístavky. Zde mají základní nářadí a základní
náhradní díly pro řešení těchto poruch.
Opravárenské dílny
• Dílny pro opracování dílců strojů, resp. výrobu nových (neopravitelných)
dílců. Zařízení mech. dílny bývá rozděleno na úseky, které jsou
specializovány na zhotovování určitých skupin součástí:
– Malá strojní střediska (dílce do 1 tuny).
– Těžké obráběcí stroje a speciální obráběcí stroje (dílce nad 1 tunu).
- Jako součást opravárenské dílny by neměl chybět prostor kde jsou
uloženy speciální měřidla, speciální nářadí, čisté místo pro rozložení
výkresové či sestavní dokumentace.
• V dnešní době se objevují v rámci GO strojů systémy dodavatelské. Uživatel
dostane za svůj stroj potřebující GO ihned stroj téhož typu a dle předem
jeho stanovených parametrů – formou výměny. Prostoj stroje se tím zkrátí
jen na dobu demontáže, dopravy a nové instalace.
Opravárenské dílny
Opravárenské dílny
8. Plánování oprav
Plánování oprav
• Systémy oprav.
- Opravy po poruše, po prohlídce.
- Preventivní periodické opravy.
• Technická příprava oprav.
• Technologické postupy a pokyny pro opraváře.
• Normování v systému oprav.
SKD 50 CNC návod_oprav_přednáška.pdf
SKD 50 CNC návod tabulky_přednáška.pdf
9. Nároky na kvalifikaci údržbářů
Nároky na kvalifikaci údržbářů
• Se zvyšujícím se počtem a složitostí strojů, se stupňujícími nároky na
bezporuchovost, rostou též nároky na kvalifikaci údržbářů a opravářů, na
jejich svědomitost a pečlivost při opravách.
( strojní části – CNC řízení, geometrická přesnost stroje, hydraulické nebo
pneumatické soustavy, elektronika, předpisy a legislativa, …)
Pracovníci údržby musí/by měli procházet školeními, a to nejen po stránce
technické, technologické, konstrukční, legislativní, ale i po stránce nových
forem práce. (základem informací = průvodní/provozní dokumentace)
„ Systémové vzdělávání a školení zaměstnanců údržby přináší skrytou investici
do technického rozvoje výrobního parku“.
10. Odměňování práce údržbářů
Odměňování práce údržbářů
• Pro zlepšení kvality opravářských prací a pro zkrácení doby oprav mají
velký význam vhodné formy odměňování práce:
– Běžné údržbářské práce (poruchová údržba) – mzda s prémií:
• Zkrácení prostojů stroje pro opravu.
• Snížení nákladů na opravy.
• Pnění plánů výroby (tj. bezporuchový stav zařízení).
– Hlavním ukazatelem prémiování je zkrácení doby, po kterou je stroj pro opravu
vyřazen z provozu. Ekonomickým základem pro stanovení stupnice prémie
může být výpočet ztrát na jednu OH nečinnosti stroje a výše úspory získané
zkrácením prostoje stroje pro opravu; část této úspory by připadla na
prémiování údržbářů.
– Organizace a plánování preventivní a inspekční údržby je založen na normách
spotřeby času na jednotlivé opravářské a údržbářské práce je možné i zde
rozdělovat prémie podle kvality výkonu.
Odměňování práce údržbářů
• Používání úkolové mzdy s prémií se má řídit těmito zásadami:
a) Úkolový výdělek údržbáře nemá být nižší než úkolový výdělek
pracovníka stejné mzdové skupiny, pracujícího ve výrobě.
b) Základnou pro výpočet prémií je zkrácení doby, po kterou je stroj pro
opravu v nečinnosti ve srovnání s údaji normy a dále prodloužení pracovní
periody stroje mezi opravami ve srovnání s plánovanou periodou.
Zkrácení normované doby se vypočte podle vzorce:
Z % = N – S/N . 100
kde S … Skutečný čas nečinnosti stroje v hodinách.
N … Norma času pro opravářský výkon v hodinách nebo minutách, který se rovná též
normované době nečinnosti stroje, jestliže údržbu provádí jeden údržbář.
Při počtu n údržbářů je normovaná doba nečinnosti stroje
Ns = N/n.
Odměňování práce údržbářů
• Prémie je k předchozím ukazatelům buď úměrná zkrácení, nebo je
progresivní – což je účelnější, neboť podněcuje pracovníky ke zkrácení
doby prostoje.
- často přichází v úvahu skupinová prémie, která se rozděluje úměrně k
mzdovým třídám jednotlivých pracovníků s přihlédnutím na odpracované
hodiny. Procento prémiového příplatku se počítá ze součtu ze součtu
tarifních hodin všech zúčastněných pracovníků odměňovaných hod.
sazbou.
Př. Plnění harmonogramu opravy, či výstavby nového zařízení. Další z příplatků
se nabízí ohodnocení pracovní skupin tím, že lepší organizací práce a
vlastním zlepšení pomůcek a metod sníží technologické normy.
11. Ekonomický vliv údržby na HV
Ekonomický vliv údržby na HV
• Pracnost a nákladnost oprav podstatně ovlivňuje již konstrukce stroje.
Proto je třeba dbát např. na to, aby životnost součástí byla sladěna s
životností hlavních částí a celého stroje a aby součásti, které mají životnost
kratší, byly snadno přístupné pro opravy. K řešení tohoto problému je
třeba přistupovat diferencovaně podle montážních skupin (např. jinak při
konstrukci stojanu, jinak při převodovém či mazacím ústrojí, a opět jinak při
elektrické instalaci).
– Příčinou nehospodárnosti a nízké produktivity práce v údržbě je také nízká
směnnost (s = 1 až 1,2), neuspokojivá organizace práce, příliš velká
decentralizace, zastaralá technologie, nízká mechanizace opravářských prací,
nedostatečná kvalifikace údržbářů a nesprávný způsob odměňování
(prémiování).
Centralizace - soustředění úkolů a funkcí do jediného, zpravidla nadřazeného
orgánu nebo do rukou jedné osoby či úzké skupiny osob.
Ekonomický vliv držby na HV
• Tento neuspokojivý stav lze řešit zvýšením centralizace údržby, a to jak v
podniku, tak mimo podnik, modernizací opravárenského zařízení, zvýšením
kvalifikace, správným odměňováním, investicí do vzdělání.
• K tomu je nutný průzkum využití údržbářů, délky prostojů u opravovaných
strojů a velikost ztrát s tím spojených. Jde totiž o to, aby se zlepšení týkalo
vždy takových oblastí, v nichž má největší účinky na zvýšení produktivity
práce a na snížení nákladů. Jakost, rychlost i hospodárnost oprav též na
technické dokumentaci pro opravárenské služby. Pokud ji nedodávají
strojírenské podniky jako výrobci strojů, měla by se u uživatelů
vypracovávat centralizovanými pracovišti.
(HV = rozdíl, mezi celkovými příjmy a celkovými náklady podniku)
Ekonomický vliv údržby na HV
• Údržba – ekonomický vliv na HV.
– Snížením nákladů na opravy a péčí o strojní zařízení.
– Zkrácením průběžné doby všech druhů oprav, jejich nákladů.
• Existuje řada způsobů jak toho dosáhnout, je možno:
-
Zlepšit denní péči o stroje (vycházet z provozní dokumentace).
Zvýšit počet preventivních prohlídek PP.
Prodloužit cyklus oprav podle skutečného opotřebení.
Sestavovat operativní měsíční plány oprav podle skutečné potřeby oprav.
Využívat více PP ke stanovení rozsahu opravy a k opatření podkladů pro její
technologickou a organizační přípravu.
Diferencovat péči o stroje podle kategorií a hodnoty strojů.
Zajišťovat uvolnění strojů do opravy tak, aby se předešlo haváriím.
Sledovat poruchovost strojů, délku a význam prostojů a ekonomicky prostoje
hodnotit.
Ekonomický vliv údržby na HV
• Zlepšit formy prémiování údržbářů a zainteresovat je na plnění plánu
výroby v dílnách, kterým stroje opravují.
• Zvýšit kapacitu a technickou vybavenost opraven.
Zvyšovat kvalifikace a specializace opravářů, zejména pro opravy nové a
modernizované techniky.
• Zavádět novou opravárenskou technologii (postupy).
Zdokonalit technickou a technologickou přípravu oprav(vypracovávat
technickou dokumentaci).
• Udržovat přiměřenou zásobu náhradních dílů.
12. Organizace údržby
Organizace údržby
• Při organizaci údržbářské činnosti je nutno pamatovat na to, že k péči o
strojní zařízení se musí přistupovat diferencovaně (odlišně), podle jeho
významu a podle provozních podmínek, resp. druhu, typu provozu.
Kategorizace jednotlivých skupin strojů by mohla být např. tato:
- Úzkoprofilové (úžinové) a unikátní stroje .
- Strojní agregáty a linky s velkým výkonem a s velkou pořizovací hodnotou.
-Stroje s vyšší poruchovostí, zejména stroje nové, ještě nevyzkoušené a
nezaběhnuté.
- Stroje s požadovanou vysokou přesností.
- Stroje plně využité na dvě, popř. více směn.
- Stroje pracující za snížených podmínek (slévárenské, kovací, lisy, tvářecí, …).
- Ostatní stroje a zařízení.
Organizace údržby
• Správná organizace závisí na pojetí mnoha specifik.
- Vlastní údržba (spadající pod výrobní podnik).
- Nakupovaná činnost (outcorsing).
• Obecně lze technické útvary pro organizaci údržby rozčlenit takto:
- Evidence základních prostředků (operativně technická evidence, pasportizace
strojů,… ).
- Hospodaření se základními prostředky (udržování strojů, opravy a údržba,
sledování ekonomické efektivnosti provozované techniky, …).
- Plánování a technickoekonomické rozbory ( plány oprav, strategické plány
oprav, modernizací, nové technologie – obnova a likvidace zařízení).
- Konstrukční a technologická činnost (náhradní součásti, technická příprava
oprav, technickohospodářské normování opravářských činností).
Organizace údržby
- Výrobní činnost v oblasti údržby, oprav, modernizací, výroby náhradních
dílců a součástí.
- Technická inspekce hospodaření se základními prostředky (zjišťování a
klasifikace technického stavu zařízení, péče o stroje, technologické využití
strojů, kontrola provádění a kvality oprav).
- Oblast BOZP a PB.
- Energetik provozu (hospodaření s energiemi).
- Speciální útvary (technická diagnostika, projekce, technický rozvoj).
Organizaci, rozsah a členitost údržby, určuje počet výrobních zařízení, jeho složitost a
rozmanitost, prostorové členění závodu apod. .
13. Formy péče o stroje a zařízení
Formy péče o stroje a zařízení
• K podmínkám patří zejména:
- Návody a poučení o správné obsluze.
- Vybavení pracoviště údržbářskými pomůckami, nářadím, materiálem,
mazivy a čistícími prostředky
- Profylaktická (prevenční) opatření proti poškození stroje, které může
vzniknout přetížením, nesprávnou obsluhou nebo nesprávným
mazáním, nesprávnou montáží nebo nesprávným seřízením stroje.
- Vytvoření Provozního řádu stroje, zavést Rámcový technologický předpis.
- Mazací plány strojů.
- Školení, vzdělání, přístup, chtění, ochota se učit novému.
- Plány PP, IP, TD, Rev. .
14. Tribotechnika – základní povinnosti
Tribotechnika – základní povinnosti
Tribotechnika-základní povinnosti_up.ppt
15. Legislativa v oblasti údržby a servisu
Legislativa v oblasti údržby a servisu
•
•
•
•
•
Obecně požadovaná dokumentace.
Terminologie údržby.
Návod na přípravu smluv o údržbě.
Údržba – Dokumentace pro údržbu.
Údržba – Klíčové indikátory výkonnosti údržby.
• Interní –
vhm op.xls
ČSN EN 13306
ČSN EN 13269
ČSN EN 13460
ČSN EN 15341
Předpisy managementu jakosti dle ISO 9001:2000,
Environmentální management dle ISO 14001, BOZP a PB.
Provádění inspekčních prohlídek, provádění revizí.
16. Přejímky strojních zařízení
Přejímky strojních zařízení
• Technologický proces.
Ukázky výroby dílců v návaznosti na přesnost :
SHW ENGINE.mpg ukázka ISO 230 – 1,2,4.
SHW Wind Power.mpg ukázka ISO 230 – 1,2,4 … zejména kruhová interpolace.
Přejímky strojních zařízení
• Zkoušení vlastností se podrobuje každý stroj či zařízení:
- Dle periody,
- po opravě,
- dodaný výrobcem.
• Měření geometrie obráběcích strojů rozdělujeme:
- Statická měření (dle speciálních měřidel a přípravků).
- Dynamická měření dle standardu mezinárodní normy ISO 230.
ČSN ISO 230 – 1 Geometrická přesnost obráběcích strojů pracujících bez
zatížení.
Měřidla: Digitální sklonoměry (1µm/m) wyler.jpg
Číselníkový úchylkoměr setinový (0,01 mm) 0,01 mm.jpg
Protokol z měření Protokol přesnosti - ŠKODA.pdf , Whn 13.pdf
Přejímky strojních zařízení
Přejímky strojních zařízení
• ČSN ISO 230 – 2 Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v
číslicově řízených osách.
hcw-2-180-germany.jpg
hcw-2-180+tdv-5-germany.jpg
2x-hcw-4-china.jpg
SHW_Rail.mpg
ISO 230 - 2 rovinnost.jpg
kolmost, přímost ISO 230 - 2.jpg
Laserový systém XL-80[1].pdf
ISO 230 - 2 protokol.pdf
Přejímky strojních zařízení
• ČSN ISO 230 – 4 - zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených
obráběcích strojů.
Rychlé a přesné vyhodnocení:
- Analýza trendu.
- Maximální opakovatelnost.
- Statistická opakovatelnost.
ballbar QC 20.jpg
ballbar qc 20 test.jpg
ISO 230 - 4 ballbar.pdf
Použitá literatura
1) HELEBRANT, F., ZIEGLER, J. Technická diagnostika a spolehlivost II.
Vibrodiagnostika. Dotisk 1. Vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská v Ostravě,
2005. 178 s. ISBN 80-248-0650-9
2) ŠAJDEROVÁ, I. Organizace a řízení Cvičení II., Vysoká škola báňská
v Ostravě, 2006. 85 s. ISBN 80 – 248- 0962 – 1
3) Terminologie údržby – ČSN EN 13306 (01 066).
4) Údržba – Dokumentace pro údržbu ČSN EN 13460 (01 0662
5) Údržba – Klíčové indikátory výkonnosti údržby ČSN EN 15341 (01 0664)
Použitá literatura
6) www.renishaw.com, www.renishaw.cz
7) www.lammb.cz
8) www.mmspectrum.cz
Děkuji Vám za pozornost

similar documents