3 databank en webapplicatie desocialekaart.be

Report
Sociale Plattegrond 2013
www.desocialekaart.be
toelichting databank & webapplicatie
November | December 2013







Wat | Wat niet
Inhoud | Rubrieken
Door wie | Voor wie
Statistieken | Diensten
Terugblik 1997-2012
Discussie | Uitdagingen
Sociale Kaart 3.0

Algemeen ‘de Sociale Kaart’
◦ bevat actuele en kwalitatieve informatie
◦ aanbod aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen
◦ in de Vlaamse provincies + Nederlandstalige aanbod in het Brussels
hoofdstedelijk gewest

Specifieke kenmerken
◦ (beperkte) info over wonen, tewerkstelling, justitie, onderwijs/vorming
◦ Gratis toegankelijk via website voor iedereen, zonder paswoorden
www.desocialekaart.be
◦ Fiches op dienst- of organisatieniveau

Specifieke kenmerken
◦
◦
◦
◦
Alle (sub)sectoren op één website
Bevat ook niet-erkende, waardevolle initiatieven
Permanente actualisering per provincie
Ruime zoekmogelijkheden




vrij zoeken
op locatie en/of werkingsgebied
trefwoorden
Rubriekenlijst / inhoudstafel
◦ Zoekmogelijkheden = interprovinciaal
 handig in grensgebieden
 organisaties met werkingsgebied Vlaanderen

Wat is in principe niet opgenomen?
◦ Vrije beroepen: dokters, specialisten, apothekers, tandartsen,
kinesisten, logopedisten, privé therapeuten, advocaten, notarissen,
gerechtsdeurwaarders, groepspraktijken, …
◦ Sportverenigingen, tenzij duidelijke link met
personen met een handicap
◦ Socio-culturele verenigingen (eerder beperkt)
◦ ‘commerciële’ aanbod ~ grijze zone
◦ ...


Continu ‘scope’-discussie aan de gang
Criteria bij twijfelgevallen


Is slechts ‘een’ mogelijke indeling
Elke fiche is gekoppeld aan een rubriek
◦ 17 hoofdrubrieken
◦ tot 3 onderliggende niveaus

Opbouw van de rubrieken
◦
◦
◦
◦
◦
◦

telefonische/crisis/online hulpverlening
ambulante hulpverlening
residentiële hulpverlening
“speciale gevallen”
zelfhulp
overleg, koepels, federaties
Regelmatige revisie en update

SOKA = interprovinciale structuur:
◦ Samenwerking tussen de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie van Brussel (VGC)
◦ Collega-groep o.l.v. interprovinciale coördinator

Elke provincie/partner bepaalt autonoom:
◦ wijze van beheer, promotie, vorming, personeelsinzet,…
◦ samenwerking met welzijnsraden (bv. OVL, WVL, BXL)

Samenwerken impliceert:
◦ gezamenlijk inzetten van middelen in ICT-technologie
◦ inhoudelijke afspraken over trefwoorden, rubrieken, naamgeving, scope, …
◦ opbouw van gezamenlijke methodologie en know-how (trefwoorden,
werkingsgebieden, inhoudstafel, …)

Doorverwijzers
◦ sociale kaart verwijst door, lost geen hulpvragen op


Hulpverleners
Informatiezoekers en –verwerkers
◦
◦
◦
◦
◦
beleidsinstanties
administraties
onderwijs/onderzoek
vrijwilligers / mantelzorg
individuele burgers

Google Analytics (jaarcijfers 2012)
◦ Aantal bekeken pagina’s/fiches
 totaal 3,5 miljoen op www.desocialekaart.be
 1,8 miljoen unieke paginaweergaves
◦ Op welke manier opgezocht?
 52 % via diverse zoekmachines
 24 % rechtstreeks via www.desocialekaart.be
 24 % door andere sites doorverwezen

Voornaamste doorverwijzers in West-Vlaanderen:
◦ www.west-vlaanderen.be, www.katho.be, www.wrbrugge.be,
www.ocmwmenen.be, www.zorgzaambeernem.be
◦ gemeentelijke websites Ieper, Houthulst, Brugge, Oostende, Kortrijk en Veurne

Aantal bezoekers (2012)
◦
◦
◦
◦

264.516 geregistreerde bezoekers
120.914 regelmatige bezoekers
143.602 nieuwe bezoekers in 2012
per bezoek gemiddeld 13 pagina’s
Aantal voorzieningen/diensten (2013)
◦ 30.273 fiches op Vlaams niveau
◦ 5.452 fiches in WVL (18 %)

Mini-SOKA’s
◦ of een ‘sociale kaart op maat’
◦ inhoudelijke en/of geografische afbakening
◦ gratis ontwikkeling en actualisatie

Functionele koppelingen
◦ www.rechtenverkenner.be
◦ www.jeugdhulpwijzer.be
◦ www.kortverblijven.be

Webservices
◦ de dienst ‘download’
◦ afdrukken/mailen fiches

1997
◦ ontstaan sociale kaart met West-Vlaamse roots…
◦ initiatief Welzijnsconsortium Zuid West-Vlaanderen
◦ verspreid en verkocht op CD-ROM

1999
◦ uitbreiding naar de andere welzijnsraden in WVL
◦ databank nu gratis toegankelijk via het internet
◦ samenwerkingsovereenkomst met Oost-Vlaanderen

2001
◦ samenwerking met alle Vlaamse provincies en de
◦ Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

2001-2003
◦ sociale kaart wordt
uitgerold in alle Vlaamse
provincies en Brussels Hfd. Gew.

2003
◦ convenant met West-Vlaamse RWR
◦ 3.000 fiches voorzieningen/diensten WVL

2004-2005
◦ toekomstnota interprovinciale sociale kaart
◦ Stappenplan voor SOKA 2.0

2007-2008
◦ eerste vormingsreeks ‘sociale plattegrond’ in WVL
◦ samenwerking met www.rechtenverkenner.be

2009-2010
◦ lancering nieuwe applicatie www.desocialekaart.be
◦ ‘interprovinciale’ look > één databank en logo voor geheel Vlaanderen
en Brussel
◦ nadruk op het ‘zoeken’ als kerntaak/functie
◦ ruimere ‘diensten’ op resultatenlijst

2011-2012
◦ Witboek ‘interne staatshervorming’ Vl. Regering
 decreet houdende bepaling van de bevoegdheid van de provincies in
aangelegenheden vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet tot hervorming
der instellingen
 “het opstellen en onderhouden van de sociale kaart”
◦ Beleidscommissie Welzijn VVP:
 technische doorlichting huidige sociale kaart 2.0
 goedkeuring toekomstnota ‘sociale kaart 3.0’
 samenwerking Huis voor Gezondheid vzw

Omtrent zoektermen / rubrieken
◦
◦
◦
◦

wanneer nieuwe term(inologie) en/of organisatienaam?
wanneer maak je een nieuwe rubriek / zoekterm aan?
vanaf wanneer bundelen we in één hoofdstuk?
wanneer ontdubbelen we in sub-rubrieken?)
Omtrent de huidige inhoudstafel
◦ een statisch gegeven
◦ Je moet weten in welk hoofdstuk je iets moet gaan zoeken
◦ kopies van fiches die in meer dan één rubriek thuishoren
 extra belasting databank / onderhoud
 schept verwarring

Omtrent ‘scope’
◦ veel hangt af van wie desocialekaart.be bezoekt
◦ elke doelgroep heeft eigen eisen/verwachtingen

Scope nu bepaald door
◦ haalbaarheid zowel qua IT, kwaliteit van gegevens
◦ juridisch (toestemming hergebruik / privacy)
◦ middelen (financiën en personeel)

Quid?
◦
◦
◦
◦
snelle veranderingen in het werkveld
samenwerking | successief | modulering <> datamodel
verdere privatisering van de zorg
(tijdelijke) projecten





Kader waarin keuzes gemaakt worden m.b.t. afbakening van de
scope wordt zeer belangrijk
Aanbod verzamelen, structureren en ter beschikking stellen is
niet langer voldoende: duiding wordt steeds belangrijker
Hulpverleners willen inzicht krijgen in de structuur van de
welzijns- en gezondheidssector (cf. Sociale Plattegrond)
Ook het aanbod zelf structureren wordt steeds complexer
Informatie- en communicatie technologie
◦ voldoende flexibiliteit
◦ opgang nieuwe media (mobiel internet, digitale TV, …)
◦ ook analoge media blijven belangrijk

Bij uitbouw van webtools:
◦ niet iedereen is even informatievaardig
◦ beschikbaarheid van hardware en/of nieuwe media

Zoekfunctie:
◦ ‘resultaat’ versus ‘doelgerichtheid’

Optimale gegevensuitwisseling naar:
◦
◦
◦
◦
Steden, gemeenten en/of OCMW’s
Vlaanderen
Federale overheid
derden

Provinciebesturen: nieuwe investeringen
• Bewuste beleidskeuze vanuit geloof in meerwaarde
• 2014: decretale opdracht, cf. interne staatshervorming

Sociale kaart: constante in evolutie
• zowel op inhoudelijk als technologisch vlak
• na ruim 15 jaar: behoefte aan 3de generatie

Méér dan nieuwe website:
• Analyse vooraf: nood aan duiding van het aanbod, nood aan evolueren
naar brondatabank voor externe applicaties, enz.
• Groeiend vraag om private zorgverstrekkers op te nemen: <> inhoudelijktechnisch niet mogelijk in SOKA 2.0
• Complementair met SOKA-opdracht van de SEL's

Samenwerking met ‘Huis voor Gezondheid’ vzw
• www.zorgzoeker.be > zorgverstrekkers Brussel en de Vlaamse Rand
• Doel: samen investeren in de ontwikkeling van een collectief nieuw
dataplatform én functionaliteiten

Voordelen
• Gezamenlijke inzet van (schaarse) middelen
• Bundeling van expertise betrokken partners
• ZZ: ontsluiten zorgverstrekkers, privacywetgeving, beroepstypes
• SOKA: ervaring in ontsluiten én complex beheer van organisatiegegevens

Actieve samenwerking gezocht met SEL
• decretale opdracht inzake overzicht zorgaanbieders
• het opmaken en regelmatig actualiseren van een volledig overzicht van
de zorgaanbieders, verenigingen van mantelzorgers en gebruikers en de
vrijwilligersorganisaties binnen zijn eigen werkgebied

Samenwerking SOKA/ZZ/SEL
•
•
•
•
één centrale (referentie)databank
gegevens van organisaties én zorgverstrekkers
uit de welzijns- en gezondheidszorg + belendende sectoren
voor geheel Vlaanderen én Brussel

inhoudelijk/scope
• structureren én duiden van het welzijns- en gezondheidsaanbod
• aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in de sector

technische koppelingen
• gegevensuitwisseling externe databanken/toepassingen in eHealth
• uitputten van authentieke gegevensbronnen (CoBRHA, VKBO,…)

efficiënte beheersmodule
• identificatie, authenticatie (eID) en roltoekenning
• gebruiksvriendelijk beheer en verrijking van data

nieuwe dienstverlening
• rapporten opmaken en exporteren
• bijkomende webservices

Achtergrondinformatie/duiding
• bijkomende informatie over de welzijns- en gezondheidssector
• gekoppeld aan het opgenomen aanbod
• Voorbeeld: bezoeker krijgt bij het zoeken naar een huisarts of een OCMW
ook informatie – in eenvoudige taal – omtrent de taken van een huisarts of
een OCMW
• én vice versa
• in samenwerking met experten en organisaties uit de sector

Nieuws, activiteiten en jobs
• uit de welzijns- en gezondheidssector bekendmaken

Individueel (gebruikers)profiel
• op maat van gebruikersgroep
• burger / bezoeker
• zorgverlener / professional
• (data)beheerder
• op eigen behoeften afgestemde functies en diensten
•
•
•
•
•
bewaren favoriete zoekvragen
eigen mini sociale kaart
downloaden adressenlijsten
autonoom beheer van fiches
…
Provinciebestuur West-Vlaanderen
Dienst Welzijn | Sectie Sociale Planning
Sven De Meulenaere | coördinator
050 40 35 27
[email protected]
www.desocialekaart.be

similar documents