Zasady premiowania w BUF

Report
Zasady premiowania w
Biurze Usług Finansowych
Dokumenty regulujące zasady premiowania
Regulamin premiowania pracowników ppup Poczta Polska z dnia 24.11.2008 r.
Aneks nr 1/2009 z dnia 08.10.2009 r. do Regulaminu premiowania pracowników ppup
Poczta Polska
Aneks nr 2/2010 z dnia 29.06.2010 r. do Regulaminu premiowania pracowników
Poczta Polska S.A.
2
Premia Zadaniowa
Premią obowiązującą pracowników BUF jest premia zadaniowa – jest to premia kwartalna
całkowicie uzależniona od realizacji zadań. Ustanawia to zapis Aneksu Nr 2/2012 do
Regulaminu premiowania §2 pkt. 6 :
Premia zadaniowa obowiązuje pracowników Spółki zatrudnionych: w Centrali Spółki i centralach jednostek
organizacyjnych pełniących funkcje centrali w jednostkach organizacyjnych o ogólnopolskim zasięgu działania, które w
swej strukturze nie mają wyodrębnionej centrali;
Zadania premiowe w premii zadaniowej ustalane są przez bezpośredniego przełożonego
na poszczególne kwartały. Od ich realizacji w całości zależy wysokość premii zadaniowej
3
Etapy wyznaczania celów kwartalnych
Cele i wagi obowiązujące w kolejnym
kwartale są przesyłane przez centralę
BUF przed jego rozpoczęciem
Przesłane cele i wagi są kaskadowo
przekazywane w dół począwszy od
stanowiska Dyrektora Regionu
Dyrektor Regionu jest zobowiązany
do dopilnowania przedstawienia i
podpisania IKC przez wszystkich
pracowników regionu BUF
4
Cele i odpowiadające im wagi są
wyznaczane w formie Indywidualnej
Karty Celów
IKC z regionu jest podpisywana i
archiwizowana przez Z-cę / IKC
Dyrektorów są przesyłane do Centrali
BUF
Skany podpisanych IKC z każdego
regionu przed rozpoczęciem kwartału
są przesyłane do DZS BUF przez Z-cę
(MUF/KS), Dyrektora (Z-ca)
IKC – Cele na kwartał
Zgodnie z regulaminem zadania wyznaczone w IKC muszą służyć realizacji:
Zadań określonych w regulaminie organizacyjnym jednostki lub komórki
Zadań określonych w programie działania jednostki lub komórki organizacyjnej
Zadań wynikających z realizacji planów i projektów rozwojowych
Zadania muszą ponadto:
Mieć charakter wartościowy, ilościowy lub jakościowy
Być sformułowane w formie pisemnej
Być określone przed rozpoczęciem kwartału, w którym obowiązują
W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest ustalenie dodatkowych indywidualnych
zadań premiowych w trakcie kwartału.
5
cele na kwartał
wagi każdego celu
IKC – Cele na kwartał
Indywidualna Karta Celów (IKC) na III kwartał 2012 roku (miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień)
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Data zatrudnienia (nowy pracownik) lub data
przeniesienia do innej komórki:
Jednostka:
Lp.
Cele
Miernik
100%
Okres
Waga
Realizacja
w tys.zł/szt.
Realizacja w %
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
realizacja sprzedaży produktów
ubezpieczeniowych
procentowa realizacja
planu
2.
realizacja sprzedaży rachunków
procentowa realizacja
oszczędnościowo planu
rozliczeniowych
3.
realizacja sprzedaży kredytów
gotówkowych
Ważony
stopień
realizacji
Uwagi
9
Zadania premiowe
50%
1,00
przy nadawaniu zadań
przy rozliczaniu zadań
zapoznał się (data i
podpis pracownika)
1,00
120,0%
100%
kwartał
100%
120,0%
20,4%
1,00
102,0%
30%
kwota premii
sporządził (data i podpis bezp.
Przłożonego)
kwartał
procentowa realizacja
planu
1,00
Wysokość premii naliczonej:
Proponowana wyskość premii przyznanej
po rozliczeniu zadań:
100%
20%
1,00
Oczekiwany wskaźnik premiowy: 100%
kwartał
60,0%
102,0%
28,5%
1,00
95,0%
Stopień realizacji:
95,0%
108,9%
miejsce na podpisy realizacja celu
ważona realizac
Średnia ważona – [(% realizacji zadania 1 (8) * waga zadania (6)) + (% realizacji zadania 2 (8) * wagę zadania (6))+ (%
realizacji zadania 3 (8) * wagę zadania (6))]/ sumę wag, czyli 100
6
Etapy rozliczania IKC
IKC Dyrektora Regionu rozliczana jest
przez Centralę BUF, Dyrektor
Regionu rozlicza IKC dla
podwładnego Z-cy
IKC MUF i KS jest rozliczana przez
Zastępcę Dyrektora Regionu
7
Rozliczenie na podstawie raportów
sprzedaży przesłanych przez DZS BUF
Dyrektorzy Regionu i Zastępcy
uzupełniają pliki premiowe
wygenerowane przez CZZL (przesłane
przez centralę BUF) i przesyłają je
celem sprawdzenia do DZS BUF
DZS BUF przesyła pliki do CZZL
celem wypłaty premii kwartalnej
Realizacja celu zaliczana jest do
średniej ważonej jeśli przekroczyła
poziom 90%
Plik premiowy CZZL
w tym:
ilość dni
absencji
Wynagrodz
uprawniaj
Ilość
enie
ącej do
absencji
należne za
wynagrod
ogółem
kwartał
zenia
chorobow
ego w
kwartale
7
8
9
w tym :
ilość dni
absencji
uprawniaj
ącej do
zasiłku
ZUS w
kwartale
10
Zmniejsze
nie premii
w związku
z art. 52
KP w
kwartale
%
Zmniejsze
nia
podstawy
premii z
tytułu
absencji
w tym: %
zmniejsze
nia
podstawy
premii od
absencji
uprawniaj
ącej do
zasiłku
ZUS
Kwota
zmniejsze
nia
podstawy
premii z
tytułu
absencji
uprawniaj
ącej do
zasiłku
ZUS
11
12
13
14
Fundusz
pozostając
y ze
zmniejsze
nia
podstawy
%
Podstawa
premii z Podstawy
premii
tytułu
premii
absencji
uprawniaj
ącej do
zasiłku
ZUS
15
16
17
Procent
premii
18
Ogółem Potrącenia
Do
Wypłacon
kwota
z premii
wypłaty
Zwiększen e zaliczki
premii naliczonej
premia
ie premii
premii
naliczonej zadaniowe
zadaniowa
kwartalnej
za kwartał
j
za kwartał
19
21
22
23
24
8900
5
5
0
5,55%
0,00%
0,00
0,00
94,45%
8504,44
12,00%
1020,53
1020,53
0,00
0,00
0,00
8000
30
22
8
33,33%
8,89%
711,11
85,33
66,67%
5333,33
12,00%
640,00
0,00
56,96
0,00
696,96
8
Plik premiowy CZZL
Zasady naliczania podstawy premii: podstawą do obliczenia jest wynagrodzenie zasadnicze
pracownika wynikające z umowy o pracę w danym okresie premiowania, pomniejszone o 1/90 w
przypadku premii zadaniowej za każdy dzień:
Niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, w
których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
Niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, a
także inne okresy niewykonywania pracy, w których pracownik otrzymuje świadczenia pieniężne
z ubezpieczenia społecznego (zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński)
Innej nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej i nieusprawiedliwionej
9
Dlaczego 12%?
§ 2 ust 4 Aneksu Nr 2/2012 do Regulaminu premiowania reguluje wysokość funduszu premii
zadaniowej który nie może być niższy niż 12% i nie wyższy niż 30% wynagrodzeń zasadniczych
wynikających z umowy o pracę pracowników uprawnionych do premiowania.
10
Odwołania
Premia wypłacana jest 10 dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, za który jest
przyznawana.
Odwołania można składać , w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wypłaty premii. Czas
rozpatrywania odwołania to 14 dni kalendarzowych.
11

similar documents