EKONOMICKÉ INFORMACE

Report
EKONOMICKÉ
INFORMACE
pro jednání
Sněmu RVŠ
21.11. 2013
Lenka Valová
OBSAH
Reprekomise MŠMT 23.10. 2013
I. Rozpočet 2014
II. Úprava Pravidel pro poskytování
příspěvku a dotací VVŠ
III. Návrh KEN nově akreditovaných oborů
IV. Kontrolní výpočet ukazatele A
I. ROZPOČET 2014
Návrh státního rozpočtu předložený vládou v
demisi v říjnu 2013:
Výdaje rezortu MŠMT
137 268 973 tis. Kč
Věda
a vysoké školy
38 297 863 tis. Kč Vysoké školy bez výdajů na programy EU 21 770 802 tis. Kč
- 0,15% (33 mil.Kč)
Výzkum, vývoj, inovace 16 527 061tis. Kč
Vysoké školy

21 770 802 tis. Kč – celkem z toho
19 357 272 tis. Kč – provozní výdaje
1 863 530 tis. Kč – programové financování
= změna poměru z 90,85:9,15 v roce 2013 na
91,44:8,56 v roce 2014
= navýšení výdajů na činnost o 98 500 tis. Kč a
snížení výdajů na programové financování o
131 500 tis. Kč
Vývoj rozpočtovaných prostředků VŠ a VaV (v tis. Kč)
5
Vývoj počtu studentů
Výsledek dohodovacího řízení 2014 (bez ZSP )
– 4,8% oproti roku 2013 pokles o 14 636
Projekce vysokého školství - materiál PedF UK
Středisko vzdělávací politiky z 15.9. 2013 autorů Jana Kouckého a
Aleše Bartuška
SVP navrhuje následující relativní meziroční změny
počtu nově zapsaných studií na VVŠ mezi roky 2013
a 2014:
B: - 7,6 %
M: - 7,6 %
N: - 6,8 %
P: 0 %
 v roce 2012 bylo (ve všech typech studijních
programů) zapsáno více než 355 tisíc studií
 v roce 2011 přes 363 tisíc
 v roce 2016 poklesne jejich počet pod úroveň 300
tisíc
 do roku 2020 pak dokonce téměř k hodnotě 246 tisíc
 Nepochybně to bude mít závažné strukturální
dopady na většinu veřejných vysokých škol v České
republice
 Na druhé straně je třeba si uvědomit, že se celkový
počet zapsaných studií na veřejných vysokých
školách dostane vlastně na docela nedávnou
úroveň z roku 2003, tedy zhruba před deseti lety.

Navržené reformní kroky pro 2014




Pokračovat v podpoře kvalitativních
ukazatelů – poměr A:K zůstává zachován
(77,5:22,5) přidává se další parametr v rámci
ukazatele K
Důraz na rozvojové nástroje – institucionální
plány a centralizované rozvojové projekty
Postupné snížení počtu dotačních titulů
(návrh úpravy ukazatele J a útlum ukazatele
G)
Finanční posílení ukazatele F (o převážnou
část z 98 500 tis. Kč, zbytek do ukazatele I)
II. Návrh úpravy Pravidel -1
Ukazatel A



Financování SP2+ snaha zamezit využívání této
kategorie k nárůstu počtu studentů
Zrušení loňské úpravy Pravidel (využití limitu 1. ročníku i pro další
léta studia), která by mohla školy motivovat k účelovému
chování a k přijímání nadlimitního počtu studentů do
1. ročníků; průvodním jevem tohoto chování by byl
výrazný nárůst financovaných studentů a tím snížení
ukazatele výdajů na jednoho financovaného studenta
Zástupci RVŠ vyslovili jednoznačný souhlas, zástupci
rektorů požadovali hlubší analýzu, jednání pokračují,
proběhne další jednání s oběma reprezentacemi
II. Návrh úpravy Pravidel -2
Ukazatel K
 Zavedení nového parametru Mezinárodní granty
a tím vyvolaná úprava vah


Rozšíření souboru indikátorů hodnotících výsledky škol v
oblasti výzkumu a vývoje
Předsednictvo Rady VŠ konstatuje, že návrh
úpravy Pravidel pro poskytování příspěvků a
dotací VVŠ opět neobsahuje v rámci ukazatele K
parametry umožňující diferenciaci VŠ, stejně tak
neobsahuje analýzu dopadu poměrně rozsáhlého
zásahu do ukazatele K zařazením nového
parametru mezinárodních grantů s váhou 5 %.
Váhy parametrů K
Ukazatel K
2012
2013
Návrh
2014
Celkem
100 %
100 %
100%
Započítané body RIV (absolutně)
29,3 %
29,0 %
26%
Započítané body RUV
1,7 %
2,0 %
2%
Účelové neinvestiční prostředky na výzkum
5,0 %
5,0 %
3%
Mezinárodní granty
5%
Vlastní příjmy
3,0 %
3,0 %
3%
Vážený počet profesorů a docentů
2,0 %
2,0 %
2%
32,0 %
32,0 %
32%
Cizinci v příslušném typu studijního programu
2,0 %
2,0 %
2%
„Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu
3,0 %
3,0 %
3%
Vyslaní v rámci mobilitních programů
11,0 %
11,0 %
11%
Přijatí v rámci mobilitních programů
11,0 %
11,0 %
11%
Zaměstnanost absolventů
Veřejná vysoká škola
11000
12000
UK
JU
13000
UJEP
14000
MU
15000
16000
UP
VFU Brno
17000
OU
18000
UHK
19000
21000
SU
ČVUT
22000
VŠCHT Praha
23000
ZČU
24000
TUL
25000
Rozpočet roku 2013
A
K
1 825 491
794 835
426 216
110 674
A+K
2 620 326
536 890
Varianta - dopočtené MG
A
K
A+K
1 825 491
791 740
2 617 231
426 216
108 001
534 217
A
Rozdíl oproti rozpočtu 2013
K
A+K
Změna A+K v %
0
-3 096
-3 096
-0,12%
0
-2 673
-2 673
-0,50%
351 387
65 624
417 011
351 387
64 466
415 853
0
-1 158
-1 158
-0,28%
1 358 181
767 182
432 215
225 810
1 790 396
992 992
1 358 181
767 182
449 531
216 795
1 807 712
983 977
0
0
17 316
-9 015
17 316
-9 015
0,97%
-0,91%
203 745
48 117
251 862
203 745
46 376
250 121
0
-1 742
-1 742
-0,69%
338 962
81 663
420 625
338 962
80 224
419 186
0
-1 438
-1 438
-0,34%
244 906
227 101
49 948
44 723
294 854
271 824
244 906
227 101
49 598
43 692
294 504
270 793
0
0
-351
-1 031
-351
-1 031
-0,12%
-0,38%
971 086
328 065
1 299 151
971 086
338 021
1 309 107
0
9 956
9 956
0,77%
231 218
89 690
320 908
231 218
97 384
328 602
0
7 693
7 693
2,40%
498 266
140 411
638 677
498 266
134 680
632 946
0
-5 731
-5 731
-0,90%
UPa
290 919
377 965
72 727
87 932
363 646
465 897
290 919
377 965
70 083
86 201
361 002
464 166
0
0
-2 644
-1 731
-2 644
-1 731
-0,73%
-0,37%
26000
VUT v Brně
841 043
254 706
1 095 749
841 043
262 432
1 103 475
0
7 726
7 726
0,71%
27000
VŠB-TUO
706 004
144 464
850 468
706 004
142 487
848 491
0
-1 976
-1 976
-0,23%
28000
UTB ve Zlíně
464 518
87 367
551 885
464 518
85 601
550 119
0
-1 766
-1 766
-0,32%
31000
VŠE
455 940
122 636
578 576
455 940
121 423
577 363
0
-1 213
-1 213
-0,21%
41000
ČZU v Praze
43000
MENDELU
712 334
417 871
151 522
105 267
863 856
523 138
712 334
417 871
149 150
101 553
861 484
519 424
0
0
-2 372
-3 714
-2 372
-3 714
-0,27%
-0,71%
51000
AMU v Praze
52000
AVU v Praze
197 790
51 551
54 210
15 311
252 000
66 862
197 790
51 551
53 503
15 218
251 293
66 769
0
0
-707
-92
-707
-92
-0,28%
-0,14%
53000
VŠUP v Praze
54000
JAMU
55000
56000
73 335
24 813
98 148
73 335
24 717
98 052
0
-96
-96
-0,10%
108 709
29 872
138 581
108 709
29 731
138 440
0
-141
-141
-0,10%
VŠP Jihlava
86 062
11 752
97 814
86 062
11 746
97 808
0
-6
-6
-0,01%
VŠTE
97 496
3 954
101 450
97 496
3 954
101 450
0
0
0
0,00%
12 325 278
3 578 306
15 903 584
12 325 278
3 578 306
15 903 584
0
0
0
0,00%
Celkem
Návrh úpravy Pravidel – 2

Mezinárodní granty
– původní návrh MŠMT -Databáze E-Corda
(External COmmon Research Data Warehouse)


databáze projektů 7. Rámcového programu
vytvořená EK
Při jednání Reprekomise zpochybněn zástupci RVŠ
Závěrečný návrh MŠMT na jednání 7.11. – do
parametru Mezinárodní granty budou zahrnuty
všechny zahraniční výzkumné granty
II. Návrh úpravy Pravidel -3
Ukazatel J
Dotace na ubytování a stravování – původně
2 varianty:
- zrušit
- zjednodušit získání souhlasu smluvního
zajišťování stravy
 Na jednání Reprekomise doplněny o
3.variantu – zrušit a sloučit s ukazatelem U
(ubytovací stipendia)
 Nesouhlas RVŠ (viz usnesení PRVŠ ze 17.10.), další jednání
proběhlo 7.11. – závěr – ukazatel J nebude
měněn, MŠMT nebude udělovat souhlas VŠ k
dodavatelskému způsobu zajišťování stravy

II. Návrh úpravy Pravidel -4
Ukazatel F
 Fond
vzdělávací politiky – dílčí změna
termínů podávání žádostí
 Závěrečné zprávy z projektů



doplnění ustanovení o nakládání se
závěrečnými zprávami (ZZ)
povinnost VVŠ zaslat ZZ do 1 měsíce
ověření ZZ a projednání grémiem
 Zrušení
povinnosti dokládat kontrolní
formulář
II. Rozšíření úpravy Pravidel-5
Na základě usnesení P RVŠ z 17.10. požadováno
dále v Pravidlech:
 Zajištění financování závěrečných oponentních
řízení FRVŠ roku 2013 v roce 2014 – nezbytné
doplnění čl. 19 Ukazatel G
 Udržitelnost funkčnosti ISAAR-F – pro možnost řešit
cestou projektu Fondu vzdělávací politiky nutno
doplnit čl. 22 odst. 6 – řešení mimořádných
událostí
 Odsouhlaseno – Pravidla budou takto doplněna
III. Návrh KEN u nových SP
U
32 SP použita metoda stanovení KEN na
základě podobnosti
 U 2 SP pak na základě metody podrobného
rozboru skladby předmětů a jejich
ekonomické náročnosti vztažené k jiným SP
nikoliv k absolutním hodnotám
IV. Různé - Kontrolní výpočet ukazatele A
rozpočtu VVŠ na r. 2013
Důvod:
Zákon o rozpočtových pravidlech vyžaduje
poskytovat prostředky ze státního rozpočtu na
základě úplných a pravdivých údajů.
Postup:
Provedení nového výpočtu z dat databáze SIMS
k datu 31. 10. 2012 generovaných po opravách
dne 10. 9. 2013 a porovnání s původním.
Úprava rozpočtu bude provedena u těch VVŠ, u
nichž nový výpočet prokázal oproti původnímu
výpočtu snížení výše příspěvku v „A“.
Název VŠ
UK Praha
JU České Budějovice
UJEP Ústí nad Labem
MU Brno
UP Olomouc
VFU Brno
OU Ostrava
Univerzita Hradec Králové
SU Opava
ČVUT Praha *)
VŠCHT Praha
ZČU Plzeň
TU Liberec
UPa Pardubice
VUT Brno
VŠB-TU Ostrava
UTB Zlín
VŠE Praha
ČZU Praha
MZLU Brno
AMU Praha
AVU Praha
VŠUP v Praze
JAMU Brno
VŠ polytech. Jihlava
VŠTE Č. Budějovice
Celkem
Částka podle původního Částka podle kontrolního Rozdíl: původní výpočet
výpočtu
výpočtu
minus kontrolní
1 825 491
1 825 491
0
426 216
426 216
0
351 387
351 341
-46
1 358 181
1 358 179
-2
767 182
767 182
0
203 745
203 639
-106
338 962
338 848
-114
244 906
244 906
0
227 101
227 101
0
971 086
971 086
0
231 218
231 072
-146
498 266
498 266
0
290 919
290 836
-83
377 965
377 908
-57
841 043
841 043
0
706 004
705 994
-10
464 518
464 449
-69
455 940
455 915
-25
712 334
712 334
0
417 871
417 871
0
197 790
197 790
0
51 551
50 895
-656
73 335
73 169
-166
108 709
108 709
0
86 062
85 999
-63
97 496
97 496
0
12 325 278
12 323 735
-1 543
20
 Materiál
nebyl součástí podkladových
materiálů
 Nebyly předloženy konkrétní analýzy ani
realizační kroky
 Závěr: požadavek předložit analýzu a
konkretizovat realizační kroky a to v celém
kontextu Pravidel…..
Návrh usnesení
 Sněm
RVŠ bere na vědomí informace o
jednání Reprekomise MŠMT k návrhu rozpočtu
VŠ na rok 2014 a úpravy Pravidel pro
poskytování příspěvků a dotací VVŠ.

similar documents