7/2014 - Zlínský kraj

Report
INFORMACE K FINANCOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve Zlínském kraji
od roku 2015
Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji
dne 17. 7. 2014, Zlín
Financování je propojeno s plánováním
plánování je povinností kraje dle zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb., §95 a §101a, v platném znění
kraj na svém území:
a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám
osob
b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování
sociálních služeb
c) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci
s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb
a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
Financování sociálních služeb od 1.1.2015
- předpoklady
1. Datová
informační
základna
–
jednotný
systém
sběru
dat
od poskytovatelů prostřednictvím aplikace Zlínského kraje KISSOS, ze které kraj
analyzuje průměrné (obvyklé) náklady/výnosy služeb
2. Vytvořený systém vyhodnocování dat – benchmarking
3. Definována Sít sociálních služeb Zlínského kraje
1. Jednotná datová základna =
Informační systém Zlínského kraje
• zapojeni jsou poskytovatelé sociálních služeb působící na území ZK, kteří mají zájem
být zařazeni do Sítě sociálních služeb v kraji
• data vyplňuje poskytovatel za každou sociální službu, kterou poskytuje a to
prostřednictvím aplikace KISSOS = Krajský informační systém sociálních služeb ve ZK
• realizováno od roku 2009
Další využití dat z aplikace KISSOS
1. modelová struktura financování sociálních služeb
2. specifikace parametrů Sítě sociálních služeb
3. elektronický katalog sociálních služeb
4. nastavení
územního
modelu
Sítě
sociálních
služeb
(rozmístění
a kapacity sociálních služeb na daném území na základě objemu disponibilních
finančních prostředků)
2. Hodnocení sociálních služeb
• hodnocení a srovnávání jednotlivých sociálních služeb probíhá dle nastavených
parametrů
• systém parametrů je jednotný pro všechny sociální služby, hodnoty jsou stanoveny
individuálně pro jednotlivé druhy služeb
• při
stanovování
hodnot
v
rámci
parametrů
ze skutečných údajů od poskytovatelů SSL - benchmarking
se
vychází
• pouze služby, které byly na základě parametrů vyhodnoceny jako efektivní,
dostupné, potřebné, mohou být zařazeny do Sítě sociálních služeb a získat
finanční podporu
3. Definována Síť sociálních služeb ZK
• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve ZK pro období 2012 – 2015, jehož
prováděcím dokumentem je Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
rok 2015
• Akční plán obsahuje aktualizovaný finanční výhled a opatření vycházející z nastavených
priorit, aktualizace příloh plánu (kategorie B,C)
• nezbytnou
součástí
je
vymezení
která bude podporována finančními prostředky
Sítě
sociálních
služeb
kraje,
Novinky v rámci tvorby Akčního plánu 2015
Možnost podání rozvojových záměrů sociálních služeb na rok 2015:
• transformace služby (na jiný druh služby)
• rozšíření formy, územní působnosti a kapacity služby
• celková změna cílové skupiny služby
Podmínky pro podání rozvojových záměrů:
• pouze pro služby zařazené do stávající Sítě sociálních služeb
• soulad záměru s prioritami „Střednědobého plánu“
• možnost zařazení do Sítě sociálních služeb jen do výše volných finančních
prostředků
• vyjádření podpory obce
Novinky v rámci tvorby Akčního plánu 2015
A) v rámci hodnocení sociálních služeb:
• odstraněno označení u služeb, které obhajovaly specifika
• možnost doložit specifika měly i sociální služby, které získaly méně než 80 bodů
(dříve jen pod 55 bodů)
B) doplněny povinnosti poskytovatelů:
1. vyplnění reálných a úplných dat v aplikaci KISSOS (dodržení termínu a
rozsahu)
2. akceptace kontroly dat ze strany KÚZK
3. poskytnutí souhlasu s postoupením dat obcím (nezbytné
pro modelaci a vypořádání vyrovnávací platby)
Novinky v rámci tvorby Akčního plánu 2015
Součástí Akčního plánu 2015 je příloha č. 4, ve které je popsán „Mechanismus stanovení
finanční
podpory
sociálních
služeb
ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby“ pro rok 2015.
Do přílohy č. 1 (kategorie A) a přílohy č. 2 (katagorie B) plánu byla doplněna výchozí
jednotka sociální služby (využití pro výpočet finanční podpory formou vyrovnávací platby)
a)
b)
pobytové služby – lůžko
ambulantní a terénní služby – průměrný přepočtený úvazek pracovníků v přímé
péči
Stávající systém financování ze státního rozpočtu
1. MPSV vyhlašuje dotační řízení na
a stanovuje priority podpory sociálních služeb.
podporu
sociálních
služeb
2. Krajské úřady provádějí kontrolu žádostí poskytovatelů a navrhují výši podpory v
souladu s prioritami MPSV.
3. MPSV stanovuje dle obecných zásad zákona a vlastní metodiky výši objemu dotace
podpory pro jednotlivé kraje s ohledem na objem prostředků ve státním rozpočtu.
4. Krajské úřady redukují návrh podpory poskytovatelům na území kraje v závislosti na
přidělený objem prostředků ze státního rozpočtu – návrh má pro MPSV doporučující
charakter.
Stávající systém financování ze státního rozpočtu
5. Ministr práce a sociálních věci na základě doporučení dotační komise (orgán ministra)
schvaluje výši podpory jednotlivým poskytovatelům, MPSV vydává rozhodnutí o dotaci
poskytovatelům.
6. Dotace jsou poskytovatelům poskytovány prostřednictvím rozpočtu krajů.
7. Ke změnám u poskytovatelů v průběhu roku, se vztahem k podmínkám, za kterých byla
dotace
poskytovateli
poskytnuta,
se vyjadřuje krajský úřad.
Jak v roce 2015 ?
Systém financování ze státního rozpočtu od 1.1.2015
§ 101a)
1) K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) se krajům poskytuje
ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s
poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními
činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotaci poskytuje ministerstvo podle
zvláštního právního předpisu.
2) Kraj rozhoduje podle zvláštního právního předpisu a předpisů Evropské unie o veřejné
podpoře
o
poskytnutí
finančních
podpory
z dotace poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru podle § 85 odst. 1,
(popřípadě o zadání veřejné zakázky na poskytování sociálních služeb).
Systém financování ze státního rozpočtu od 1.1.2015
MPSV vyhlašuje dotační řízení pro kraje na podporu sociálních služeb.
Kraj vyhlašuje řízení o finanční podpoře pro poskytovatele.
Poskytovatelé podávají žádosti kraji.
Kraj podává žádost o dotaci ze státního rozpočtu MPSV.
MPSV vydává rozhodnutí o dotaci kraji na základě objemu schváleného státního rozpočtu.
Dotace jsou s ohledem na přidělené prostředky ze SR ČR poskytovatelům poskytovány
krajem na základě veřejnoprávních smluv.
7. Kraj provádí kontrolu poskytnutých finančních prostředků.
8. Kraj provádí vyúčtování dotace se státním rozpočtem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Financování sociálních služeb od 1.1.2015
- předpoklady
1. Datová
informační
základna
–
jednotný
systém
sběru
dat
od poskytovatelů prostřednictvím aplikace Zlínského kraje KISSOS, ze které kraj
analyzuje průměrné (obvyklé) náklady/výnosy služeb
2. Vytvořený systém vyhodnocování dat – benchmarking
3. Definována Sít sociálních služeb Zlínského kraje
4. Transparentní systém pro nastavení finanční podpory
Financování sociálních služeb od 1.1.2015
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 18. 6. 2014 Akční plán rozvoje sociálních služeb
pro rok 2015
Obsah Akčního plánu 2015
1. Přehled služeb, které jsou pro rok 2015 zařazeny do Sítě služeb ZK ve struktuře –
kategorie A:
•
•
•
•
druh a forma služby
cílová skupina (dle skupin vymezených ve Střednědobém plánu)
poskytovatel, identifikátor
místo poskytování (vymezeno územím ORP)
• kapacita služby (terénní/ambulantní - počet přepočtených úvazků pracovníků
v přímé péči; pobytová - lůžka)
Financování sociálních služeb od 1.1.2015
- předpoklady
2. Přehled rozvojových služeb, které jsou pro rok 2015 zařazeny k podpoře - kategorie B
(struktura v rozsahu viz výše).
3. Přehled rozvojových záměrů, které nejsou pro rok 2015 zařazeny k podpoře - kategorie C
(projekty
bez
nároku
na
neinvestiční
prostředky
ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje)
4. Mechanismus financování sociálních služeb v roce 2015 – jedná se
o metodiku/pravidla stanovování obvyklých nákladů jednotlivých druhů služeb, obvyklých
výnosů a podílů veřejných rozpočtů. Jsou obsaženy výpočtové vzorce pro stanovení částek,
kterými by se na financování měly podílet jednotlivé zdroje.
Financování sociálních služeb od 1.1.2015
- proč vyrovnávací platba ?
transparentní způsob přerozdělení veřejných prostředků
jednotná výše podpory pro poskytovatele = stejné podmínky pro
všechny poskytovatele dle právní formy
Financování sociálních služeb od 1.1.2015
JAK ZAJISTIT SOULAD S PRAVIDLY EU?
Finanční podporu lze poskytnout následujícími formami:
1) Dotace v režimu podpory de minimis (max. 200 tis. EUR/za tři roky).
2) Dotace dle Nařízení č. 360/2012, které stanoví speciální limit podpory de minimis do 500
tis. EUR/za tři roky pro podniky vykonávající služby obecného hospodářského zájmu (dále
SOHZ)
za podmínky existence písemného pověření organizací k výkonu SOHZ.
Financování sociálních služeb od 1.1.2015
JAK ZAJISTIT SOULAD S PRAVIDLY EU?
3) Udělení veřejných prostředků jako kompenzaci za výkon SOHZ dle
rozhodnutí
Komise 2012/21/EU, které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba
považována za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem. Pověřovací akt již zde
musí mít stanovené náležitosti, přičemž pro oblast sociálních služeb není
dle čl. 2 odst. 1 písm. c) stanoven žádný omezující limit celkové roční výše vyrovnávací
služby.
Financování sociálních služeb od 1.1.2015 - východiska
U každého druhu sociální služby na území Zlínského kraje, na základě analýz z dat všech poskytovatelů sociálních
služeb, zpracován mechanismus způsobu výpočtu vyrovnávací platby dle modelu:
1. stanovena
jednotka
služby
Lůžko/
úvazek v přímé péči
2.stanoveny
obvyklé
náklady/
na jednotku
služby
Náklady základní
činnosti
3.stanoveny
obvyklé
výnosy služby
Uživatelé, zdravotní
pojišťovny,
ostatní zdroje
4.stanovena
maximální
kapacita
služby
Lůžko/ úvazek
v přímé péči dle AP
5.definován
mechanismus
výpočtu
vyrovnávací
platby
Podíl veřejných
zdrojů
Východiska pro stanovení vyrovnávací platby ve ZK
– jednotka služby
I.
pobytové sociální služby péče + prevence = LŮŽKO
II. ambulantní a terénní sociální služby = PRŮMĚRNÝ
PŘEPOČTENÝ ÚVAZEK PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PÉČI
Východiska pro stanovení vyrovnávací platby ve ZK –
náklady služby
pro výpočet výše max. vyrovnávací platby jsou podkladem veškeré
náklady
poskytovatele,
které
jsou
vynaloženy
pouze
na ZÁKLADNÍ činnosti v rozsahu služby obecného hospodářského
zájmu,
nebo
náklady
vztahující
se
pouze
na poskytování služby obecného hospodářského zájmu (tzn. mimo
fakultativní činnosti služby).
Východiska pro stanovení vyrovnávací platby ve ZK
– náklady služby
u vybraných druhů pobytových služeb bylo provedeno jejich členění z hlediska
kapacity služby, která má podstatný vliv na náklady služby/na zvolenou jednotku
(dle počtu lůžek):
a) azylové domovy pro rodiny s dětmi:
• s kapacitou do 25 lůžek
• s kapacitou od 26 lůžek
b) domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy pro seniory:
• s kapacitou do 50 lůžek
• s kapacitou od 51 do 100 lůžek
• s kapacitou od 101 lůžek
Východiska pro stanovení vyrovnávací platby ve ZK
– náklady služby
c) domovy se zvláštním režimem – osoby s Alzheimerovou chorobou
a jinými typy demencí:
• s kapacitou do 50 lůžek
• s kapacitou od 51 lůžek
Východiska pro stanovení vyrovnávací platby ve ZK
– náklady služby
OBVYKLÉ NÁKLADY SLUŽBY jsou modelovány ze skutečných nákladů
poskytovatelů dané sociální služby (zdroj: databáze KISSOS)
za kalendářní rok dva roky předcházejících roku, na který
se max. vyrovnávací platba stanoví.
Příklad: skutečné náklady poskytovatelů v roce 2013 jsou východiskem pro
nastavení předpokládaných maximálních nákladů pro rok 2015 navýšené o %
inflace
roku
2014
a
odhadu
inflace
pro rok 2015 = valorizace nákladů
Východiska pro stanovení vyrovnávací platby ve ZK
– výnosy služby
UŽIVATELÉ
FZP
OSTATNÍ
služby sociální péče – s úhradou uživatel
vybrané služby sociální prevence – s úhradou uživatel
výnosy od uživatelů byly modelovány s ohledem na regulace stanovené
zákonem o sociálních službách + prováděcí vyhlášky
a specifické parametry stanovené pro hodnocení sociálních služeb pro
zařazení do Sítě.
pouze u služeb, kde se předpokládá zajištění zdravotní péče dle zákona
o sociálních službách
ostatní výnosy zahrnují dary, finanční dary, dotace z ostatních krajů,
Evropské zdroje, příjmy z Nadací a nadačních fondů, Úřadů práce,
Úřadu vlády, ostatních ministerstev, zisky z let minulých apod.
Východiska pro stanovení vyrovnávací platby ve ZK
– maximální kapacity služby
V Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2015 má každý druh sociální služby vydefinovánu
maximální podporovanou kapacitu (lůžko nebo průměrný
přepočtený
úvazek
v
přímé
péči),
č. 1 (kategorie A) a č. 2 (kategorie B).
uvedeno
v
příloze
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– veřejné zdroje
veřejné zdroje = stát, kraj, obce
nastavení
předpokladu
%
podílů
financování
ze státního rozpočtu, rozpočtu ZK, rozpočtu obcí:
• zohledněn charakter, druh sociální služby a cílové skupiny
• soulad s principy financování definovanými MPSV
sociálních
služeb
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
Obce se podílejí na podpoře služeb tím, že předpokládaný % podíl obcí vychází
ze skutečného objemu prostředků poskytovaných obcemi v předchozích letech.
Zlínský kraj podporuje druhy služeb korespondující s nastavenou strategií Zlínského kraje a vychází z
rozpočtového výhledu ZK:
1) Ambulantní a terénní forma poskytování
1 a ) služby sociální péče – nadregionální služby zaměřené na co nejdelší setrvání osob se ZP
a
seniorů
v
domácím
prostředí
(možná
návaznost
na transformovaná pobytová zařízení)
1 b) služby sociální prevence – celokrajský význam ve vazbě na cílovou skupinu uživatelů,
prevence
sociálního
vyloučení
s
důrazem
na sekundární a terciální prevenci
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
Zlínský kraj podporuje druhy služeb korespondující s nastavenou strategií Zlínského kraje a vychází z
rozpočtového výhledu ZK:
2) Pobytová forma poskytování
2 a) služby sociální péče – služby s nízkou kapacitou; služby které umožní odlehčení
pečujícím o osoby se ZP; služby s celokrajským významem (osoby závislé, osoby s duševním
onemocněním)
2 b) služby sociální prevence – služby s nadregionálním charakterem; služby
s vazbou na OSPOD (ochrana práv dítěte, prevence soc. vyloučení s velkou pravděpodobností
opětovného začlenění do společnosti)
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– služby péče
obvyklé výnosy od uživatelů východiska:
1. cílová skupina
2. reálné příjmy uživatelů
3. druh sociální služby
a zákonné regulace
4. vybrané parametry benchmarkingu
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– služby péče
obvyklé výnosy – pobytové služby péče
průměrný starobní důchod
zohledněn podíl muži 30%/
ženy 70%
senioři
struktura PNP dle
parametrů
regulace zůstatku příjmů
15%
% minimální
obložnosti dle
parametrů
obvyklé výnosy od
uživatelů
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– služby péče
příklad obvyklé výnosy – pobytové služby péče
druh služby
domovy pro
seniory
cílová
slupina
senioři
průměrný
důchod ve
ve ZK za r.
2012
10 117
regulace
prům.
úhrada
výnos/
rok
váha PNP/
parametr
15%
8 600
103 200
60
výnos péče/
péče/
obložnost
měsíc
7 680
93%
podíl úhrada
průměrná průměrný úhrada
úhrada/
náklad/ uživatele na
jednotka/ jednotka rok na nákladech
rok
nákladech
2013
181 685
239 000
76%
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– služby péče
obvyklé výnosy– pobytové služby péče
osoby se ZP
průměrný invalidní důchod
zohledněn podíl I.-III.
stupeň
regulace zůstatku příjmů
15%
(TS 25%)
struktura PNP dle
parametrů
% minimální
obložnosti
dle parametrů
obvyklé výnosy od
uživatelů
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– služby pobytové péče
CÍLOVÁ SKUPINA
DLE PLÁNU
DRUH SLUŽBY
DOMOVY PRO OSOBY SE ZP
(DO 50 LŮŽEK)
DOMOVY PRO OSOBY SE ZP
LŮŽEK DO 100 LŮŽEK)
DOMOVY PRO OSOBY SE ZP
(NAD 101 LŮŽEK)
DOMOVY PRO SENIORY
(DO 50 LŮŽEK)
DOMOVY PRO SENIORY
(OD 51 LŮŽEK DO 100 LŮŽEK)
DOMOVY PRO SENIORY
(NAD 101 LŮŽEK)
(OD 51
ZÁKLADNÍ
% PODÍL
JEDNOTKA % PODÍL MPSV % PODÍL ÚSC
% PODÍL FZP
UŽIVATELÉ
SLUŽBY
% PODÍL
OSTATNÍ
VÝNOSY
osoby se ZP
lůžko
40%
2%
51%
4%
3%
osoby se ZP
lůžko
39%
1%
52%
5%
3%
osoby se ZP
lůžko
29%
1%
62%
5%
3%
senioři
lůžko
23%
5%
63%
6%
3%
senioři
lůžko
21%
4%
66%
6%
3%
senioři
lůžko
12%
3%
76%
6%
3%
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– služby pobytové péče
CÍLOVÁ SKUPINA
DLE PLÁNU
ZÁKLADNÍ
JEDNOTKA
SLUŽBY
senioři
lůžko
34%
3%
55%
6%
2%
senioři
lůžko
33%
3%
56%
6%
2%
DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
osoby se ZP
lůžko
31%
4%
58%
4%
3%
DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
PRO OSOBY ZÁVISLÉ
osoby se ZP
lůžko
20%
3%
71%
5%
1%
DRUH SLUŽBY
DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
PRO OSOBY S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU
DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
PRO
OSOBY S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU A
JINÝMI TYPY DEMENCÍ
(NAD 51 LŮŽEK)
% PODÍL
% PODÍL
% PODÍL
% PODÍL ÚSC
% PODÍL FZP OSTATNÍ
MPSV
UŽIVATELÉ
VÝNOSY
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– služby pobytové péče
CÍLOVÁ SKUPINA
DLE PLÁNU
ZÁKLADNÍ
JEDNOTKA
SLUŽBY
% PODÍL
MPSV
osoby se ZP
lůžko
37%
6%
55%
0%
2%
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY POBYTOVÉ
senioři
lůžko
51%
3%
44%
0%
2%
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY POBYTOVÉ
osoby se ZP
lůžko
61%
4%
33%
0%
2%
SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ
VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
LŮŽKOVÉ PÉČE
osoby se ZP
lůžko
27%
1%
43%
26%
3%
TÝDENNÍ STACIONÁŘE
osoby se ZP
lůžko
46%
5%
46%
0%
3%
DRUH SLUŽBY
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
% PODÍL
% PODÍL ÚSC
% PODÍL FZP
UŽIVATELÉ
% PODÍL
OSTATNÍ
VÝNOSY
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– služby péče
obvyklé výnosy u ambulantní + terénní služby péče (výnos je kalkulován na pracovníka v přímé
péči)
osoby se ZP/senioři
sazba hodina péče
počet pracovní dnů
na úvazek
minimální počet hodin
péče/úvazek
obvyklé výnosy od
uživatelů
Model financování sociálních služeb ve ZK v roce 2015
obvyklé výnosy – ambulantní + terénní služby
typ služby
sazba péče/ počet hodin péče
péče úvazek/den výnos den
počet
pr m rná úhrada/
pracovních ů ě
dnů
úvazek/rok
Denní stacionáře
120
3,0
360
220
79 200
Centra denních služeb
120
3,0
360
220
79 200
Osobní asistence
120
4,5
540
220
118 800
Podpora samostatného bydlení
120
4,5
540
220
118 800
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– služby péče
obvyklé výnosy u ambulantní + terénní služby péče - výjimka
pečovatelská služba
sazba hodina péče
minimální počet
hodin péče
/úvazek
počet pracovní
dnů na úvazek
průměrný
počet obědů x
cena donášky
počet pracovní
dnů na úvazek
obvyklé výnosy od
uživatelů
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– služby ambulantní a terénní péče
DRUH SLUŽBY
CÍLOVÁ SKUPINA DLE
ZÁKLADNÍ
PLÁNU
JEDNOTKA SLUŽBY
% PODÍL
MPSV
% PODÍL
% PODÍL ÚSC
% PODÍL FZP
UŽIVATELÉ
% PODÍL
OSTATNÍ
VÝNOSY
CENTRA DENNÍCH SLUŽEB
senioři
přepočtený
úvazek v pp
49%
25%
21%
0%
5%
CENTRA DENNÍCH SLUŽEB
osoby se ZP
přepočtený
úvazek v pp
57%
20%
16%
0%
7%
DENNÍ STACIONÁŘE
senioři
přepočtený
úvazek v pp
61%
15%
17%
0%
7%
DENNÍ STACIONÁŘE
osoby se ZP
přepočtený
úvazek v pp
63%
15%
15%
0%
7%
senioři
přepočtený
úvazek v pp
33%
20%
42%
0%
5%
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– služby ambulantní a terénní péče
DRUH SLUŽBY
CÍLOVÁ SKUPINA DLE
ZÁKLADNÍ
PLÁNU
JEDNOTKA SLUŽBY
OSOBNÍ ASISTENCE
senioři
OSOBNÍ ASISTENCE
osoby se ZP
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TERÉNNÍ
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TERÉNNÍ
PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
přepočtený úvazek v pp
% PODÍL
MPSV
% PODÍL
% PODÍL ÚSC
% PODÍL FZP
UŽIVATELÉ
% PODÍL
OSTATNÍ
VÝNOSY
40%
20%
35%
0%
5%
přepočtený úvazek v pp
v pp
41%
15%
39%
0%
5%
senioři
přepočtený úvazek v pp
v pp
47%
20%
28%
0%
5%
osoby se ZP
přepočtený úvazek v pp
v pp
37%
15%
43%
0%
5%
osoby se ZP
přepočtený úvazek v pp
v pp
29%
15%
51%
0%
5%
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– služby prevence
obvyklé výnosy od uživatelů východiska:
1. cílová skupina
2. druh sociální služby
a zákonné platby
3. vybrané parametry benchmarkingu
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– služby prevence
obvyklé výnosy – pobytové služby prevence
osoby ohrožené
sociálním
vyloučením
sazba ubytování/den (bez
stravy)
počet kalendářních dnů
% minimální
obložnosti dle
parametrů
obvyklé výnosy od
uživatelů
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– služby prevence
obvyklé výnosy – pobytové služby prevence
rodiny s dětmi
sazba ubytování/den
1+(1+1)
počet kalendářních dnů
% minimální obložnosti dle
parametrů
obvyklé výnosy od
uživatelů
Model financování sociálních služeb ve ZK v roce 2015
obvyklé zdroje– pobytové služby prevence
průměrná
obložnost úhrada/
rok
sazba bydlení
den/ 2013
počet
dnů/rok
průměrná
úhrada
Azylové domy muži, ženy
100
365
36 500
85%
31 020
Azylové domy
(rodiny s dětmi)
70
365
25 550
85%
21 710
Domy na půl cesty
100
365
36 500
85%
31 020
Sociální rehabilitace - pobytová
200
365
73 000
85%
62 050
typ služby
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– pobytové služby prevence
CÍLOVÁ SKUPINA DLE
PLÁNU
ZÁKLADNÍ
JEDNOTKA
SLUŽBY
% PODÍL
MPSV
osoby ohrožené sociálním
vyloučením
lůžko
68%
5%
22%
0%
5%
AZYLOVÉ DOMY PRO RODINY
S DĚTMI
(DO 25 LŮŽEK)
rodiny s dětmi
lůžko
66%
9%
20%
0%
5%
AZYLOVÉ DOMY PRO RODINY
S DĚTMI
(OD 26 LŮŽEK)
rodiny s dětmi
lůžko
66%
9%
20%
0%
5%
osoby ohrožené sociálním
vyloučením
lůžko
57%
6%
32%
0%
5%
osoby se ZP
lůžko
59%
10%
26%
0%
5%
DRUH SLUŽBY
AZYLOVÉ DOMY PRO MUŽE
A ŽENY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
DOMY NA PŮL CESTY
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
POBYTOVÁ
% PODÍL
% PODÍL
% PODÍL ÚSC
% PODÍL FZP OSTATNÍ
UŽIVATELÉ
VÝNOSY
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– ambulantní a terénní služby prevence
ZÁKLADNÍ
JEDNOTKA SLUŽBY
% PODÍL
MPSV
% PODÍL
ÚSC
rodiny s dětmi
přepočtený
úvazek v pp
85%
13%
0%
0%
2%
KONTAKTNÍ CENTRA
osoby ohrožené
sociálním vyloučením
přepočtený
úvazek v pp
40%
35%
0%
0%
25%
NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ
CENTRA
osoby ohrožené
sociálním vyloučením
přepočtený
úvazek v pp
80%
15%
0%
0%
5%
rodiny s dětmi
přepočtený
úvazek v pp
73%
20%
0%
0%
7%
osoby ohrožené
sociálním vyloučením
lůžko
85%
10%
0%
0%
5%
rodiny s dětmi
přepočtený
úvazek v pp
65%
15%
0%
0%
20%
DRUH SLUŽBY
INTERVENČNÍ CENTRA
NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
NOCLEHÁRNY
RANÁ PÉČE
% PODÍL
% PODÍL FZP
UŽIVATELÉ
% PODÍL
OSTATNÍ
VÝNOSY
CÍLOVÁ SKUPINA DLE
PLÁNU
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– ambulantní a terénní služby prevence
% PODÍL
% PODÍL FZP
UŽIVATELÉ
% PODÍL
OSTATNÍ
VÝNOSY
DRUH SLUŽBY
CÍLOVÁ SKUPINA DLE
ZÁKLADNÍ
PLÁNU
JEDNOTKA SLUŽBY
% PODÍL
MPSV
% PODÍL
ÚSC
SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE
osoby ohrožené sociálním přepočtený úvazek v
sociálním vyloučením
v pp
80%
15%
0%
0%
5%
SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE
osoby se ZP
přepočtený úvazek v
v pp
80%
15%
0%
0%
5%
SAS PRO RODINY S DĚTMI
rodiny s dětmi
přepočtený úvazek v
v pp
80%
17%
0%
0%
3%
SAS PRO SENIORY A OSOBY
SE ZP
senioři
přepočtený úvazek v
v pp
70%
25%
0%
0%
5%
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– ambulantní a terénní služby prevence
DRUH SLUŽBY
% PODÍL
CÍLOVÁ SKUPINA DLE
ZÁKLADNÍ
% PODÍL
% PODÍL
% PODÍL ÚSC
% PODÍL FZP OSTATNÍ
PLÁNU
JEDNOTKA SLUŽBY MPSV
UŽIVATELÉ
VÝNOSY
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
TERÉNNÍ
osoby se ZP
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
AMBULANTNÍ
osoby ohrožené sociálním
sociálním vyloučením
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
AMBULANTNÍ
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
přepočtený úvazek v
v pp
80%
15%
0%
0%
5%
přepočtený úvazek v
v pp
75%
20%
0%
0%
5%
osoby se ZP
přepočtený úvazek v
v pp
80%
17%
0%
0%
3%
osoby se ZP
přepočtený úvazek v
v pp
75%
15%
0%
0%
10%
přepočtený úvazek v
v pp
80%
15%
0%
0%
5%
TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC osoby ohrožené sociálním
sociálním vyloučením
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– ambulantní a terénní služby prevence
DRUH SLUŽBY
CÍLOVÁ SKUPINA DLE
ZÁKLADNÍ
PLÁNU
JEDNOTKA SLUŽBY
% PODÍL
MPSV
% PODÍL
% PODÍL ÚSC
% PODÍL FZP
UŽIVATELÉ
% PODÍL
OSTATNÍ
VÝNOSY
přepočtený úvazek v
v pp
80%
15%
0%
0%
5%
TERÉNNÍ PROGRAMY
osoby ohrožené sociálním přepočtený úvazek v
PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM sociálním vyloučením
v pp
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
78%
15%
0%
0%
7%
osoby ohrožené sociálním přepočtený úvazek v
sociálním vyloučením
v pp
60%
15%
0%
0%
25%
přepočtený úvazek v
v pp
75%
20%
0%
0%
5%
TERÉNNÍ PROGRAMY PRO DĚTI
TERÉNNÍ PROGRAMY
PRO OSOBY ZÁVISLÉ
NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH
TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
rodiny s dětmi
osoby se ZP
Mechanismus výpočtu vyrovnávací platby
– služby odborného sociálního poradenství
DRUH SLUŽBY
CÍLOVÁ SKUPINA DLE ZÁKLADNÍ JEDNOTKA
% PODÍL
% PODÍL MPSV % PODÍL ÚSC
% PODÍL FZP
PLÁNU
SLUŽBY
UŽIVATELÉ
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
osoby ohrožené sociálním přepočtený úvazek v pp
sociálním vyloučením
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
% PODÍL
OSTATNÍ
VÝNOSY
65%
20%
0%
0%
15%
osoby se ZP
přepočtený úvazek v pp
pp
65%
20%
0%
0%
15%
rodiny s dětmi
přepočtený úvazek v pp
pp
73%
20%
0%
0%
7%
Analýza podílů ÚSC na území ZK
Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby
% PODÍL ÚSC
NA CELKOVÝCH
NÁKLADECH
(ROK 2015)
PRŮMĚR %
PODÍLU ÚSC
NA CELKOVÝCH NÁKLADECH
(ROK 2011,2012,2013)
AZYLOVÉ DOMY PRO MUŽE A ŽENY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
5%
5,7%
AZYLOVÉ DOMY PRO RODINY S DĚTMI (do 25 lůžek)
9%
AZYLOVÉ DOMY PRO RODINY S DĚTMI (nad 25 lůžek)
9%
CENTRA DENNÍCH SLUŽEB (senioři)
25%
CENTRA DENNÍCH SLUŽEB (osoby se ZP)
20%
DENNÍ STACIONÁŘE (senioři)
15%
DENNÍ STACIONÁŘE (osoby se ZP)
15%
DRUH SLUŽBY
9,81%
16,35%
13,95%
Analýza podílů ÚSC na území ZK
Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby
DRUH SLUŽBY
% PODÍL ÚSC
NA CELKOVÝCH
NÁKLADECH
(ROK 2015)
DOMOVY PRO OSOBY SE ZP (do 50 lůžek)
2%
DOMOVY PRO OSOBY SE zp (od 51 lůžek do 100 lůžek)
1%
DOMOVY PRO OSOBY SE ZP (nad 100 lůžek)
1%
DOMOVY PRO SENIORY (do 50 lůžek)
5%
DOMOVY PRO SENIORY (od 51 lůžek do 100 lůžek)
4%
DOMOVY PRO SENIORY (nad 100 lůžek)
3%
PRŮMĚR %
PODÍLU ÚSC
NA CELKOVÝCH
NÁKLADECH
(ROK 2011,2012,2013)
0,57%
2,64%
Analýza podílů ÚSC na území ZK
Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby
DRUH SLUŽBY
DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO OSOBY S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU
A JINÝMI TYPY DEMENCÍ (od 50 lůžek)
DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO OSOBY S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU
A JINÝMI TYPY DEMENCÍ (nad 50 lůžek)
% PODÍL ÚSC
NA CELKOVÝCH
NÁKLADECH
(ROK 2015)
3%
3%
PRŮMĚR %
PODÍLU ÚSC
NA CELKOVÝCH
NÁKLADECH
(ROK 2011,2012,2013)
3,82%
DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
4%
0,11%
DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO OSOBY ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH
3%
0%
DOMY NA PŮL CESTY
6%
5,98%
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
6%
5,68%
INTERVENČNÍ CENTRA
13%
0%
KONTAKTNÍ CENTRA
35%
14,83%
Analýza podílů ÚSC na území ZK
Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby
% PODÍL ÚSC
NA CELKOVÝCH
NÁKLADECH
(ROK 2015)
PRŮMĚR %
PODÍLU ÚSC
NA CELKOVÝCH
NÁKLADECH
(ROK 2011,2012,2013)
NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA
15%
9,06%
NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
20%
13,71%
NOCLEHÁRNY
10%
15,85%
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (osoby ohrožené sociálním vyloučením)
20%
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (osoby se ZP)
20%
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (rodiny s dětmi)
20%
DRUH SLUŽBY
17,34%
Analýza podílů ÚSC na území ZK
Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby
DRUH SLUŽBY
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY POBYTOVÉ (senioři)
% PODÍL ÚSC
NA CELKOVÝCH
NÁKLADECH
(ROK 2015)
PRŮMĚR %
PODÍLU ÚSC
NA CELKOVÝCH
NÁKLADECH
(ROK 2011,2012,2013)
3%
10,33%
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY POBYTOVÉ (osoby se ZP)
4%
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY terénní (senioři)
20%
20,99%
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TERÉNNÍ (osoby se ZP)
15%
OSOBNÍ ASISTENCE (senioři)
20%
OSOBNÍ ASISTENCE (osoby se ZP)
15%
7,81%
Analýza podílů ÚSC na území ZK
Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby
% PODÍL ÚSC
NA CELKOVÝCH
NÁKLADECH
(ROK 2015)
PRŮMĚR %
PODÍLU ÚSC
NA CELKOVÝCH
NÁKLADECH
(ROK 2011,2012,2013)
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
20%
16,58%
PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
15%
0,34%
RANÁ PÉČE
15%
11,95%
SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE (osoby ohrožené sociálním vyloučením)
15%
DRUH SLUŽBY
SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE (osoby se ZP)
15%
SAS PRO RODINY S DĚTMI
17%
8,59%
1,81%
Analýza podílů ÚSC na území ZK
Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby
DRUH SLUŽBY
% PODÍL ÚSC
NA CELKOVÝCH
NÁKLADECH
(ROK 2015)
SAS PRO SENIORY A OSOBY SE ZP (senioři)
25%
SAS PRO SENIORY A OSOBY SE ZP (osoby se ZP)
20%
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
15%
SOCIÁLNÍ REHABILITACE – AMBULANTNÍ (osoby ohrožené sociálním vyloučením)
20%
SOCIÁLNÍ REHABILITACE - AMBULANTNÍ (osoby se ZP)
17%
SOCIÁLNÍ REHABILITACE – POBYTOVÁ (osoby se ZP)
10%
SOCIÁLNÍ REHABILITACE – POBYTOVÁ (rodiny s dětmi)
0%
SOCIÁLNÍ REHABILITACE - TERÉNNÍ
15%
PRŮMĚR %
PODÍLU ÚSC
NA CELKOVÝCH
NÁKLADECH
(ROK 2011,2012,2013)
16,04%
11,63%
9,24%
1,40%
6,59%
Analýza podílů ÚSC na území ZK
Analýza podílu ÚSC z celkových nákladů dle druhu sociální služby
% PODÍL ÚSC
NA CELKOVÝCH
NÁKLADECH
(ROK 2015)
PRŮMĚR %
PODÍLU ÚSC
NA CELKOVÝCH
NÁKLADECH
(ROK 2011,2012,2013)
SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
1%
4,28%
TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
15%
36,58%
TERÉNNÍ PROGRAMY PRO DĚTI
15%
3,97%
TERÉNNÍ PROGRAMY PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
15%
11,65%
TERÉNNÍ PROGRAMY PRO OSOBY ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH
15%
22,07%
TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
20%
10,56%
TÝDENNÍ STACIONÁŘE
5%
3,10%
DRUH SLUŽBY
Redukční mechanismy
V případě, že Zlínský kraj obdrží ze státního rozpočtu částku nižší, než kterou požadoval na příslušný
kalendářní rok, pro zajištění plnění povinností zajišťovat dostupnost poskytování sociálních služeb na svém
území v souladu se střednědobým plánem, budou uplatněny redukční mechanismy, kterými se bude
maximální objem podpory pro vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb transparentním principem
snižovat
I. úroveň redukce
při použití této redukce se předpokládané obvyklé náklady služeb na danou jednotku sníží o
předpokládanou míru inflace daného roku, na který se kompenzace stanoví. Celkový předpokládaný podíl
ostatních výnosů z jiných než veřejných zdrojů, není touto změnou ovlivněn.
Redukční mechanismy
II. úroveň redukce
bez ohledu na právní formu poskytovatele se odvíjí od druhu služby v závislosti
na možných zdrojích, které mohou poskytovatelé na zajištění poskytované služby získat z jiných než
veřejných zdrojů.
Maximální redukce dle druhů služeb
• pobytové služby péče – maximální redukce 15%
• ambulantní a terénní služby péče – maximální redukce 10%
• pobytové služby prevence - maximální redukce 7%
• služby sociálního poradenství - maximální redukce 6%
• ambulantní a terénní služby prevence - maximální redukce 5%
III. úroveň redukce - tzv. „otevřený model“
nebude-li možno použít redukci I. a II., bude schválen mechanismus redukce rozhodnutím Rady
Zlínského kraje, respektující výši přidělených finančních prostředků kraji ze státního rozpočtu, za
dodržení
principu
transparentnosti
a jednotnosti přístupu k poskytovatelům sociálních služeb bez ohledu na jejich právní formu.
Pověřovací akt
Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu budou uzavírána s
jednotlivými poskytovateli sociálních služeb (předpoklad prosinec 2014) = ZÁVAZEK
•
•
•
•
•
identifikace poskytovatele, sociální služby
náplň a trvání závazků veřejné služby
rozsah poskytované sociální služby
způsob výpočtu výše max. vyrovnávací platby
práva a povinnosti (např. opatření k omezení a vrácení nadměrné vyrovnávací platby),
popis kompenzačního mechanismu
• kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby
• způsoby zrušení, změny nebo zániku pověření
Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní
smlouva
(předpoklad
uzavírání
v
březnu
2015),
řeší
maximální
výši
finanční
podpory
formou
vyrovnávací
platby
za provedení služby obecného hospodářského zájmu za stanovených podmínek (kapacita dle AP
2015, výkonový ukazatel)
•
•
•
•
identifikace poskytovatele, sociální služby
rozsah poskytované sociální služby
forma, maximální výše, splatnost, vyúčtování, evidence a archivace max. vyrovnávací platby
kontrolu čerpání poskytnuté vyrovnávací platby a sankce za její použití v rozporu
s pověřením a veřejnoprávní smlouvou
• opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby
• způsoby zrušení, změny nebo zániku veřejnoprávní smlouvy
Kontrolní mechanismy
se zaměřují na dodržování platné legislativy a na účelné, hospodárné a efektivní využití finančních prostředků
na základě stanovených kvantitativních a kvalitativních ukazatelů a plnění smluvních podmínek z uzavřených
smluv o závazku veřejné služby
Zásady:
1. příjemce podpory musí dodržet podmínky stanovené ve smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí
vyrovnávací platby
2. příjemce podpory vede oddělené účetnictví pro služby, k jejichž výkonu byl pověřen závazkem veřejné
služby
3. příjemce podpory není oprávněn použít vyrovnávací platbu než na financování závazku veřejné služby dle
smlouvy
4. příjemce podpory předkládá písemné vyúčtování skutečností a využití vyrovnávací platby na veřejné služby
a dokládá, zda mu nebyla poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba
5. kraj provádí kontroly v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
Harmonogram dotačního roku 2014
9/2013 vyhlášení dotačního řízení MPSV pro poskytovatele
10-11/2013 podávání žádostí poskytovatelů na MPSV
11-12/2013 hodnocení žádostí pracovníky KÚ, stanovení optimální výše dotace
12/2013 schválení státního rozpočtu a stanovení směrného čísla pro KÚ
1/2014 projednání souhrnné žádosti na MPSV
1/2014 odeslání souhrnné žádosti KÚ na MPSV
1/2014 zveřejnění výsledků MPSV
2/2014 zaslání Rozhodnutí MPSV poskytovatelům sociálních služeb
3/2014 uvolnění finančních prostředků MPSV poskytovatelům
Harmonogram dotačního roku 2015
7/2014 vyhlášení dota ního ízení MPSV pro kraje
č
ř
schválení výzvy a podmínek finančního programu pro poskytovatele ve ZK (v orgánech
8/2014
kraje)
9-10/2014 podávání žádostí poskytovatelů o finanční podporu ZK ze státního rozpočtu
11/2014 schválení žádosti ZK o dotaci v orgánech kraje
12/2014 předpoklad schválení státního rozpočtu
schválení Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v orgánech
12/2014
kraje
1/2015 Rozhodnutí MPSV o dotaci pro ZK
1-2/2015 schválení objemu finančních prostředků jednotlivým poskytovatelům
2-3/2015
uzavření smluv s poskytovateli sociálních služeb, uvolnění finančních prostředků
Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb
POZOR - nové termíny pro přípravu Akčního plánu 2016:
1) sběr
rozvojových
záměrů
a
žádostí
do Sítě sociálních služeb pro rok 2016 – 08/09 2014
2) vyplňování dat do aplikace KISSOS – do 31 .1. 2015
o
zařazení
Děkuji za pozornost
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan
členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a
menšin
Tel: 577 043 145
e-mail: [email protected]
Mgr. Jana Chovancová
vedoucí Odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Zlínského kraje
tel: 577 043 300
e-mail: [email protected]

similar documents