دانلود با فرمت پاور پوینت

Report
‫به نام خدا‬
‫نگهداری ژرم پالسم و انتقال و کشت بدون‬
‫ویروس وامن موز‬
‫تهیه کننده ‪ :‬محمدجواد بهروزی‬
‫استاد راهنما‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫مقدمه‬
‫‪‬رقم کاواندیش موز به تنهایی ‪ 13‬درصد تجارت جهانی موز را دربر دارد‪.‬‬
‫‪‬موز‪،‬به دلیل تکثیرکلنی و تک کشتی‪،‬مستعدبه انواع بیماریها میباشد‬
‫‪‬نگهداری ژرمپالسم‪،‬میتواند منبع درجه یک مواد ژنتیکی گیاه باشد‪.‬‬
‫‪‬نگهداری بذر‪،‬راحت ترین راه نگهداری ژرم پالسم‪،‬در میوه ها‪،‬در موز بیدانه جوابگو نیست‬
‫‪‬نگهداری و انتخاب ژرمپالسم ازبافت درخت در این ویترو هم به خاطر هزینه بر بودن کاربرد ندارد‬
‫‪‬نگهداری در شرایط انجماد روشی است که درآن تمام فعل وانفعاالت شیمیایی متوقف میگردد‬
‫‪‬دراین روش مواد گیاهی به مدت محدود میتوان نگهداری کرد‬
‫‪‬دراین مقاله ‪3‬روش نگهداری ژرمپالسم برای موز را تشریح میکنیم‬
‫‪2‬‬
‫موادو روش ها‬
‫نگهداری ژرمپالسم توده مریستمی با شیشه ای شدن‪:‬‬
‫‪ ‬برای این منظور‪،‬نوک شاخه‪،‬به محیط کشت نیمه منجمد ‪ MS‬منتقل شد‬
‫‪ ‬محیط ‪ MS‬حاوی‪ 100،‬میکرومول ‪ 1 ،BA‬میکرومول ‪IAA‬‬
‫‪ ‬محلول ‪ PVS2‬حاوی‪ 30،‬درصدگلیسرول‪ 15،‬درصد اتیلن گلیکول‪ 15،‬درصد دی متیل سولفوکسیدو ‪ 0/4‬ساکارز‪ ،‬به‬
‫محیط کشت اضافه و ‪ PH‬روی ‪ 5/8‬تنظیم شد‪.‬‬
‫‪ ‬مریستم هاتحت دمای ‪ 0‬درجه ‪ 60،120،150،180،‬دقیقه‬
‫‪ ‬قرار گرفتند‪.‬‬
‫‪ ‬بعدازین تیمارمریستم به میکرو وسپس به ازت مایع‬
‫‪ ‬منتقل شد‪.‬‬
‫‪ ‬بعداز ‪ 2‬روز مریستم ها به محیط باززایی در محیطی‬
‫‪ ‬تاریک منتقل شدند‬
‫‪3‬‬
‫مریستم ها و بستر کشت‬
‫‪4‬‬
‫نمودار‬
‫زیوایی و‬
‫نسبت‬
‫کالوس به‬
‫شاخه بعد از‬
‫تیمار و‬
‫انجماد‬
‫‪5‬‬
‫‪‬نگهداری ژرمپالسم سوسپانسیون سلولهای جنین زا‪:‬‬
‫‪‬سوسپانسیون سلول های جنین زا ازپرآوری کشت مریستم ازارقام مختلف موز بدست آمد‬
‫‪‬این سوسپانسیون در محیط ‪ ZZ‬حاوی نصف مقادیر استاندارد میکرو و ماکرو المنت ها و‬
‫ویتامین های محیط ‪ MS‬میباشد‬
‫‪‬سوسپانسیون بامحلول انجماد حاوی‪7/5 ،‬درصد ‪ DMSO‬و ‪ 180‬گرم برلیترساکارز تیمار شد‬
‫‪‬سپس محلول مذکور به ازت مایع منتقل و تا ‪ 40-‬درجه سردشد‬
‫‪‬سپس سوسپانسیون بالفاصله‪،‬با آب مقطر‪ 40‬درجه به‬
‫‪‬مدت ‪ 2‬دقیقه گرم شد‪.‬‬
‫‪‬سوسپانسیون های جنین زا درنهایت به محیط باززایی‬
‫‪‬منتقل وبعد از ‪ 3‬ماه گیاهچه ها شمارش شد‬
‫‪‬مشاهده شد که برخی سوسپانسیون ها‪،‬گاهی‬
‫‪ ‬اوقات میتوان نتیجه متفاوتی در جوانه زنی و باززایی‬
‫‪ ‬نمونه ها نشان دهد‬
‫‪6‬‬
‫سوسپانسیون سلول های‬
‫جنین زا‬
‫‪7‬‬
‫نابودسازی ویروس ها‬
‫‪‬جهت آزمایشات‪،‬ویروس ‪ CMV‬و ‪ BSV‬از گیاه‬
‫توباکو استخراج‪،‬و به ارقام موز منتقل شد‪.‬‬
‫‪ 10‬دقیقه بعداز آلودگی‪،،‬برگ موز با آب‬
‫شستشو داده شد‪.‬‬
‫‪‬ازتوده های مریستمی گیاهان ویروسی مذکور‬
‫جهت انجماد استفاده شد‬
‫‪‬با روش ایمونواسی (‪)ELISA‬جهت شناسایی‬
‫ویروس ‪ CMV‬و با روش ‪ TAS-ELISA‬جهت‬
‫شناسایی ویروس ‪ BSV‬استفاده شد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫نتایج‬
‫‪‬آزمایشات اخیرنشان دادکه در رشو اول تیماربا ‪ PVS2‬بعد از ازت مایع توده مریستم‪،‬به نوع گونه‬
‫بستگی داردو در همه ارقام یکسان نیست‬
‫‪‬برای مریستم های بیشترارقام موز‪،‬یک تیمار ‪ 20‬تا ‪ 40‬دقیقه ای با ‪ PSV2‬بهینه میباشد‬
‫‪‬درکل یک تیمار ‪ 2/5‬ساعته در مقایسه با تیمار ‪ 1‬ساعته با ‪ PSV2‬عملکرد خوبی با افزایش ‪15‬‬
‫درصدی باززایی مریستم ها پس از انجماد داشته است‬
‫‪‬مهمترین عاملی که باززایی سلول های جنین زا تحریک میکند کیفیت آنها است‬
‫‪‬سوسپانسیون های حاوی نسبت بیشترسلول جنین زا‪،‬در انجماد زنده ماندند‬
‫‪‬نتایج نشان دادکه درصد گیاهچه های باززایی شده بعداز انجماد عاری از ویروس ‪ CMV‬و ‪ BSV‬به‬
‫ترتیب ‪ 34‬و ‪ 90‬درصد بود‬
‫‪‬نتایج همینطورثابت کرد هر چه اندازه مریستم کوچک تر باشد‪،‬احتمال آلودگی هم کمتر خواهد بود‬
‫‪9‬‬
‫بیشترین میزان جوانه زنی مربوط به سوسپانسیون ‪ THP‬با ‪ 57‬درصد جوانه زنی‬
‫میباشد‬
‫‪10‬‬
‫درصد گیاهان‬
‫ویروسی جوانه زده‬
‫سالم پس ازکشت‬
‫مریستم وسپس‬
‫انجماد‬
‫طبق نمودار ستون‬
‫سمت راستی آبی‬
‫رنگ‪،‬گیاهچه های‬
‫جوانه زده بعد از‬
‫کشت مریستم و‬
‫انجماد را نشان‬
‫میدهد که بیشترین‬
‫جوانه زنی را‬
‫دارد‪.‬کمترین مقدار‬
‫هم مربوط به ستون‬
‫سمت چپی و ستون‬
‫شاهد ماست که به‬
‫طور مستقیم از جنین‬
‫زایی به وجود آمد‬
‫‪11‬‬
‫نتیجه گیری‬
‫‪‬نگهداری ژرم پالسم در حالت انجماد‪،‬تکنیک بسیار امیدوار کننده‪،‬برای پاکسازی‬
‫بیماریهای ویروسی از موز میباشد‬
‫‪‬عمل وقت گیر برش مریستم در این ویترو به کنار رفته و به عالوه سیاه شدن‬
‫ناشی از مواد فنولیک هم به پایان میرسد‪.‬‬
‫‪‬بعد از ‪ 1‬ماه از نگهداری ‪،‬سلول ها جوانه زده و زایایی و قوه نامیه آنها در طول‬
‫انجماد دست نخورده مانده بود‬
‫‪12‬‬
‫چکیده‬
‫‪‬نگهداری ژرم پالسم برای نگهداری طوالنی مدت درختان بیدانه و کلنی ها مثل موز کاربرد‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪‬سه روش برای انجماد ژرم پالسم انجام شد‪.‬‬
‫‪‬روش اول انجمادسریع مریستم ها ی پیش تیمارشده با ساکارزبه مدت ‪ 2‬هفته‬
‫‪‬روش دوم شیشه ای کردن نوک مریستم ریشه ها در شرایط این ویترو‬
‫‪‬روش سوم و بهترین روش ترکیب دو روش قبلی‬
‫‪‬عالوه بر نگهداری ژرمپالسم‪،‬روش انجمادباعث نابودسازی ویروس ها در گیاهان آلوده‬
‫میشود‬
‫‪13‬‬
‫پیشنهادات‬
‫‪‬استفاده از کشت مریستم جهت تولید گیاهان عاری از ویروس‬
‫‪‬استفاده از انجماد ژرمپالسم جهت نگهداری ژنوتیپ های مرقوب گیاهان‬
‫‪‬استفاده از روش سوم این مقاله جهت انجماد‬
‫‪‬پیش تیماری با ‪ PSV2‬باعث بهبود جوانه زنی بعد از خروج از ازت مایع است‬
‫‪‬استفاده از ژرمپالسم جهت تولید گیاهان عاری از ویروس‬
‫‪14‬‬
‫منابع‬
‫‪15‬‬

similar documents