Стално унапређење квалитета зз и безбедности пацијената

Report
Стално унапређење квалитета
здравствене заштите и
безбедности пацијената
Др Драгана Атанасијевић
Координатор за квалитет
Пројекти Министарства здравља ДИЛС и РЗС-ДФ
[email protected]
ЗЦ “Студеница” Краљево, новембар 2010.
О квалитету
• “Квалитет није чин, он је
навика” Aристотел , 384-322 пне
• “Квалитет никада не представља
случај, он је увек резултат
напора интелекта” Џон Раскин,
1819-1900
•“Квалитет никада не представља случај, он је увек
резултат високо постављених циљева, искрених напора,
интелигентних усмеравања и увежбаних извршења.
Квалитет предстваља паметан избор најбоље од многи
алтернатива” Вилијем А. Фостер, 1917-1945
Квалитет као својство ентитета
“Скуп свих својстава и
карактеристика
производа или услуга
које се односе на њихову
могућност да задовоље
утврђене или изражене
потребе корисника” ИСО
“Квалитет је радити праве
ствари (ефективност), на
прави начин
(ефикасност)” ИСО 9000
Квалитет здравствене заштите
„Квалитетна здравствена
заштита је она која
омогућава организацију
ресурса на најделотворнији
начин, како би се
задовољиле здравствене
потребе корисника за
превенцијом и лечењем, на
безбедан начин, без
непотребних губитака и на
високом нивоу њихових
захтева“
Безбедност пацијената
• Слобода од нежељених исхода током
периода лечења и подразумева активности
које служе да се нежељени исходи избегну,
превенирају или коригују, уколико се појаве
током пружања здравствене заштите (Kohn, 2000;
AHA&HRET&ISMP, 2002)
• Представља идентификацију, анализу и
корекцију ризичних догађаја са циљем да се
здравствена заштита учини безбеднијом и да
се ризик по пацијента сведе на најмањи
могући ниво(Aspden, NPSA, 2004)
„Људски је грешити”
Од времена када је у извештају
Института за медицину (IOM
2000:14) „Људски је
грешити” саопштено да 44
000 до 98 000 људи годишње
умре у болницама широм
Америке од узрока који су
могли да се спрече,
закључено је да „status quo”
није више прихватљив, и
заживео је читав покрет који
указује на потребу да
здравствене организације
морају д араде на развијању
културе безбедности
пацијената
Узроци нежељених догађаја
Људски фактор
Варијације у знању и искуству здравствених радника
Неприхватање чињеница да се нежељени догађаји
дешавају у обиму у коме се дешавају
Сложеност процеса
Компликоване технологије, моћни лекови
Интензивна нега, продужено лежање у болници
Недостаци система
Недостатак адекватне комукникације, систем субординације
Недовољан број медицинског особља
Неадекватан систем извештавања унутар здравстевен установе
Ослањање на аутоматски систем
Покушаји смањења трошкова у оквиру реформи финансирања
Лоша инфрастуктура, СЗО – 50% медицинске опреме у земљама у
развоју само је делимично искоришћено
Жељена
унапређења у
области
унапређења
безбедности
пацијената
захтевају промене
унутар самог
система пружања
здравствене
заштите (CPSI 2004,
IOM 2000, NPSA 2004)
Кључни актери у сталном унапређењу
квалитета и безбедности пацијената
Препознато да и
клиничари и
руководиоци у
здравстевним
установама морају да
имају разумевање за
културу безбедности и
унапређење квалитета
како би били у
могућности да доносе
своје стратегије
Кључни актери у сталном унапређењу
квалитета и безбедности пацијената у
Републици Србији
• Министарство здравља
• Институт за јавно здравље
Србије са мрежом института
и завода за јавно здравље
• Агенција за акредитацију
здраствених установа Србије
• Републички завод за
здравствено осигурање
• Здравствене установе
• Пројекти Министарства
здравља
Закон и друга документа
• Објашњење за праћење квалитета рада у здравственим установама, 2004
• У децембру 2005. године донет Закон о здравственој заштити, који има
посебно поглавље
“КВАЛИТЕТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА И
АКРЕДИТАЦИЈА”
Закон дефинише стручне органе у здравственој установи:
 стручни савет,
 стручни колегијум,
 етички одбор,
 комисија за унапређење квалитета рада
• Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и
безбедности пацијената (Службени гласник РС 15/2009)
• Акциони план за спровођење стратегије за стално унапређење квалитета
здравствене заштите и безбедности пацијената за период 2010 - 2015.
године (Службени гласник РС, бр.40/2010)
• Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите (Службени
гласник РС, бр. 49/2010)
Стално унапређење квалитета
здравствене заштите и безбедности
пацијената у пројектима Министарства
здравља подржаним средствима
Свестке банке
ДИЛС
РЗС - ДФ
Cтално унапређење квалитета у
пројектима ДИЛС и РЗС-ДФ
Акредитација
Истраживања
културе
безбедности и БИ
Интегрисани планови за
унапређење квалитета
Клинички
путеви
Водичи добре
клиничке
праксе
Одерђивање
приоритета за
набавку
опреме
Кодирање, попис и
стандарди опреме
Рационална
терапија лековима
Истраживања о култури безбедности
пацијената и студије преваленције
болничких инфекција
Стварање услова који
промовишу културу сталног
унапређења квалитета
здравствене заштите и
безебедност пацијената у
здравственим установама
спровођењем:
•студије преваленције болничких инфекција и
•истраживања о безбедности пацијената
Трећа национална студија
преваленције болничких инфекција
• У периоду од претходне студије дошло
је до промена, не само у медицинској
пракси и доступности нових
дијагностичких и терапијскиј процедура,
већ је много учињено и на едукацији и
мотивацији здравствених радника у
области превенције и сузбијања
болничких инфекција.
• Кампања хигијене руку у здравственим
установама
• Национални програм Министарства
здравља и РСК “Чисте руке-безбедне
руке”
• Србија чланица Светске алијансе за
безбедност пацијената Светске
здрасвтвене организације
Предвиђене активности
• Дводневна радионица РСК за
надзор над болничким
инфекцијама за израду Метода
студије и Упутства за анкетаре
• Дводневна континуирана
медицинска едукација за 160
запослених у 22 и/зјз и 60
стационарних здравствених
установа
• Трећа национална студија
преваленције болничких инфекција
• Национална конференција
• “Feedback” радионице у свим
болницама
• “БИ Акциони план” радионице у
свим болницама
• Публикација
Јул 2010 –Мај 2011. године

similar documents