Personlighet

Report
Format
Skrivestil
Eksempler
Cato Grønnerød
Anna von der Lippe
PSYC4400
Omfang
Maksimalt 3 sider tekst
 + appendiks med





MCMI-profil (hovedprofil)
IIP-C circumplexprofil
SCL-90-profil
Rorschach-protokoll
○ Svartekst
○ Lokalisasjonsark
○ Skåring
○ Utregning
Format
Enkel linjeavstand
 Standard tekststørrelse

 Times Roman 12 pt
 Verdana/Arial 10/11 pt

Standard marg
 Minimum 2 cm, 2,5 cm i bunn

Sidenummerering
Rapportmal
Rapport fra personlighetsutredning
X/Y-200Z
Klientens navn Settes kun inn i endelig versjon etter godkjenning
Saksnummer Settes kun inn i endelig versjon etter godkjenning
Innledning
Gjennomføring av utredning
Testene er gjennomført av gruppe X ved Klinikk for dynamisk terapi, Psykologisk institutt,
Universitetet i Oslo, som en del av kurset PSYC4400 - Intern forpraksis voksne, våren 2009.
Klienten er undersøkt med følgende metoder: Rorschach-metoden, M.i.n.i., SCID-II, MCMI-III,
IIP-64-C og SCL-90-R.
Studentgruppen besto av: NN (tester), MM, ...
Arbeidet ble veiledet av …
Henvisning/aktuell situasjon
Klienten ble henvist til Klinikk for dynamisk terapi for …
Inntrykk fra testsituasjon
Klienten samarbeidet …
Rapportmal
Resultater
Rorschach-metoden
Rorschach-metoden gir en bred vurdering av typiske måter å tenke, føle og reagere på, også sider
ved oss selv vi ikke har så god innsikt i, og hvordan vi fungerer i uvante situasjoner.
MCMI-III
MCMI-III (Millon Clinical Multiaxial Inventory, 3. utgave) er en bred personlighetsvurderingsmetode
som gid indikasjoner på symptomer og plager og mer innarbeidede måter å foholde seg til selv og
andre på.
IIP-64-C
IIP-64-C (Inventory of Interpersonal Problems, 64 ledd, Circumplex-versjon) er gir en vurdering av
grad og type av opplevde mellommenneskelige problemer.
SCL-90-R
SCL-90-R (Symptom Checklist, 90 ledd, revidert utgave) er et mål på nivå og type
symptombelastning.
M.i.n.i./SCID-II
MINI og SCID-II er en strukturert metode for å vurdere om en person oppfyller gitte kriterier for
diagnosekoder for psykiske lidelser etter systemet ICD-10.
Oppsummering
Innhold



I størst mulig grad fokusere på overordnede
problemstillinger og funn
Presentere et mest mulig helhetlig bilde på
tvers av tester
Formuleringene skal skrives "med pasienten
på skulderen”
 Pasienten skal kunne forstå hva som står skrevet
 Pasientene har rett til, og benytter seg i stadig
større grad av retten til, å få innsyn i journalen
 De kan dermed få med seg full kopi av hele
journalen.
Innhold
Formuleringene skal ta utgangspunkt i
pasientens egen opplevelse av
problemene
 I minst mulig grad inneholde
psykologfaglige uttrykk
 Oppfylte diagnoser og kriterier på MINI
og SCID
 Annet råmateriale fra testing skal
legges ved journal

SCL-90: forslag til oppsummering

GSI (Global Severity Index) viser en
råskåre på ?,?? Dette er det
tallmessige uttrykk for den generelle
grad av opplevde symptomer og er å
betrakte som et ?? symptomnivå. De
ulike underskalaene viser at pasientens
høyeste skårer omhandler ?? (f.eks.
navnet på skala) og gjenspeiler
vansker med ?? (eksemplifisert med
innhold fra enkeltledd).
IIP: forslag til oppsummering

IIP-64 indeks viser en råskåre på ?,??.
Dette er det tallmessige uttrykk for
den generelle grad av opplevde
mellommenneskelige problemer og er
å betrakte som et ?? nivå. De ulike
underskalaene viser at pasientens
høyeste skårer omhandler ?? (f.eks.
navnet på skala) og gjenspeiler
vansker med ?? (eksemplifisert med
innhold fra enkeltledd).
MMPI – forslag til oppsummering
MMPI-2 viser en ?? forhøyet med ??
skårer som er mer enn 2
standardavvik over gjennomsnittet. De
høyeste skalaskårene er på skala ??
(T-skåre xx) og skala ?? (T-skåre yy),
dernest ?? (T-skåre zz) og ?? (T-skåre
vv).
 Profilen viser……

Rorschach – forslag til oppsummering
Rorschach-metoden viser en person
som er preget av … Det fins flere tegn
på … og … er framtredende.
 Angst, forsvar
 Følelser, impulsivitet
 Integrert/organisert tenking vs mer
løs/privat preget tenking
 Selvfølelse, relasjoner til andre

Konklusjon
Oppsummerer resultatene
 Implikasjoner for behandling

 Fokus i behandling
Overensstemmelse med klinisk
inntrykk
 Tilbakemelding
 Kommenter på eventuelle endringer
siden siste vurdering

Tilbakemelding
Si noe om det generelle nivå av plager
 Bekreft det klienten har rapportert

 Eks. ”Din høyeste skåre er på skalaen
raseri. Personer som skårer høyt på denne
skalaen (raseri) rapporterer at de lett blir
irritert eller sint eller at de ofte har
raseriutbrudd eller destruktive impulser”
 ”Kjenner du deg igjen i dette?”
Tilbakemelding
Tilbakemeldingen skal ikke være
definerende/stigmatiserende, men
undersøkende og åpen
 Unngå

 ”Du er …, du har …”

Heller
 ”Det ser ut til at du kan …”
 ”Du kan være preget av …”
 ”Det kan hende du …”
Skrivestil
Infantil?
 Regressiv?
 Liten evne til empati?
 Realitetsbrist?
 Paranoid?
 Hysteriform?

Skrivestil
Ta høyde for usikkerhet i resultatene
 Beskriv kun rimelig sikre funn
 Grader funn etter sikkerhet

 ”Det er tegn på at du …, men dette er
usikkert”
 ”Det fins flere tegn på at … og dette ser ut
til å prege deg”
Frida – Rorschach-profil

Utgangspunkt
 Rorschach viser en inkonsistent struktur,
og da særlig i forbindelse med
organiseringskapasitet.

Omskrevet
 Resultatene viser en en person som har
vansker med å integrere forskjellige bilder
av seg selv og å se meningsfulle
sammenhenger mellom ulike
opplevelseskvaliteter.
Frida – Rorschach-profil

Utgangspunkt
 Klienten skårer høyt på angst og lavt på
forsvar, noe som kan vise seg lite
funksjonelt og som kan vise seg i sårbarhet
for påkjenninger og i forhold til andre.

Omskrevet
 Personen viser mange og tydelige tegn på
angst men også et forsvar som fungerer
dårlig. Dette kan vise seg som en
sårbarhet overfor påkjenninger og i
forholdet til andre personer.
Frida – Rorschach-profil

Originalutkast
 Resultatene gjenspeiler en dårlig
integrering av affekter. Testene viser at
hun har et påtrengende nærhetsbehov som
hun opplever ikke blir møtt.

Omskrevet
 Personen kan oppleve følelser som
vanskelige å tolke og gi mening til.
Resultatene viser nærhetsbehov som
personen ikke opplever blir møtt.
Frida – Rorschach-profil

Utgangspunkt
 Det selvhenførende er fremtrendende i de
mange selvreferansene, noe som henger
sammen med det mistenksomme og
narcissistiske som også kommer fram på
de øvrige testene.

Omskrevet
 Resultatene viser, som på andre tester, en
følelse av skepsis overfor andre. Personen
kan ofte føle seg krenket av andre, og en
følelse av at andre ikke verdsetter henne.
Frida – Rorschach-profil

Utgangspunkt
 Testen viser en person som har vanskelig
for å organisere og kontrollere egne
opplevelser; hun gjør nøytrale opplevelser
til egne opplevelser.

Omskrevet
 Personen ser ut til å bruke egne
opplevelser som ramme for fortolkninger
av opplevelser mer enn andre, kanskje i en
grad hemmer kommunikasjon.
Frida – Rorschach-profil

Utgangspunkt
 Personens personlighetsstruktur er lite
konsistent, og hun har derfor ikke en
samlende, strategisk internalisert posisjon
å fungere ut i fra.

Omskrevet
 Personen ser ut til å mangle en følelse av
et samlet selv, en samlet og
identitesskapende måte å se verden på
som gir trygghet og mening i tilværelsen.
Frida – Rorschach-profil

Utgangspunkt
 Hun klarer seg på en rollebasert sosial
atferd (lærer/pedagog) som fungerer som
forsvar mot fantasier som til dels er
uorganiserte.

Omskrevet
 Personens identitet er i stor grad sentrert
rundt hennes rolle som lærer, noe som gir
henne trygghet, men som også kan virke
som et forsvar mot påtrengende tanker.
Frida – Rorschach-profil

Utgangspunkt
 Konfliktområdene som kommer klart frem
er de narcissistiske trekkene og det
dysforiske.

Omskrevet
 Konfliktene som kommer fram er sentrert
rundt en ustabil selvfølelse og
nedstemthet.
Praktisk

Innlevering
 Forhåndsgodkjenning!
○ Individuelle avtaler
 Frist: fredag 4. desember kl. 16.00
 Innleveringsmappe på Fronter
○ Åpen fra mandag 30. november kl. 8.00
 Word-fil eller Fronter-dokument
 Gruppeinnlevering!
○ Merk alle navn, velg ”Levere for”

Plan

similar documents