(BOZP).

Report
ZMENY V ZÁKONE
Č.124/2006 Z.Z. O BOZP
V ZNENÍ NESKORŠÍCH
PREDPISOV
Ing. Robert Staško
06/2014
PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE
Zákon o BOZP č.124/2006 Z.z. (v z.n.p. )
 § 29 Kontrolná činnosť orgánov zastupujúcich
zamestnancov
 Odborové orgány a iné orgány zastupujúce
zamestnancov kontrolujú plnenie úloh
zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci (BOZP). Na plnenie týchto úloh si
môžu vytvoriť vlastný systém kontroly.
PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE
Zákonník práce
§ 146 až § 150 o ochrane práce
§ 149 kontrola odborovým orgánom
 U zamestnávateľa, u ktorého pôsobí
odb.organizácia, má odborový orgán právo
vykonávať kontrolu nad stavom BOZP.
Pritom má právo najmä:
PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE
 Kontrolovať, ako zamestnávateľ plní svoje
povinnosti na úseku BOZP a či sústavne
utvára podmienky bezpečnej práce
 Kontrolovať, či zamestnávateľ riadne
vyšetruje príčiny PÚ, zúčastňovať sa na
vyšetrovaní PÚ
 Požadovať od zamestnávateľa odstránenie
zistených nedostatkov
 Upozorniť zamestnávateľa na prácu nadčas a
nočnú prácu, ak ohrozuje BOZP
 Zúčastňovať sa na rokovaniach o BOZP
PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE
Zákon o BOZP č.124/2006 Z.z. (v z.n.p. )
§ 19 Zástupca zamestnancov pre
bezpečnosť
§ 20 Komisia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
ZÁKON O BOZP Č. 124/2006 Z.Z.
Aktuálne znenie od 01.07.2013 a 01.01.2014
7x zmenený – 2007, 2008, 2010, 2010,
2011,2013, 2014
Nikdy nebol vydaný v úplnom znení
Pripravuje sa ďalšia zmena
ZMENY PLATNÉ OD 01.07.2013 A 01.01.2014
ZÁSADY PREVENCIE - § 5
 Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie na
zaistenie BOZP
 Patria sem:
 Vylúčenie nebezpečenstva a rizika
 Posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť
 Uprednostniť kolektívne zabezpečenia pred individuálnym
 Nahrádzanie prác, pri ktorých je vysoké riziko bezpečnejšími
 Prispôsobenie práce schopnostiam a technickému pokroku
 Zohľadňovanie ľudských schopností a vlastností pri návrhu pracoviska a práce
 Plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných prac.
postupov
 Vydávanie pokynov na zaistenie BOZP
Zamestnávateľ je povinný vykonávať opatrenia riadne a včas tak, aby splnil
ich účel a tieto opatrenia musia byť použiteľné a zamestnancovi prístupné
POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - § 6
 Vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti práce
 Zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom
 Zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia – písomný dokument
 Zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, prac. prostriedky, materiály,
prac. postupy, usporiadanie a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť
 Zabezpečovať, aby chemické, fyzikálne, biologické, psychické a sociálne
faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov
 Odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, alebo vykonať opatrenia
 Nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce v riziku
 Určovať bezpečné pracovné postupy
POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - § 6
 Určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať
 Písomne vypracovať koncepciu politiky BOZP a program realizácie
 Nie – ak má menej ako 11 zamestnancov
 Nie – ak nie je uvedený v prílohe č.1
 Vydávať vnútorné predpisy a pravidlá BOZP
 Vypracovať zoznam zakázaných prác (tehotné a mladiství)
 Viesť a uchovávať dokumentáciu BOZP 5 rokov
 Zaraďovať zamestnancov na prácu so zreteľom na ich zdravotný stav
 Zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu + PLP
 Vypracovať zoznam OOPP a bezplatne ich poskytovať
 Zabezpečiť pitný režim a poskytovať čistiace prostriedky
Zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť
vnútorným predpisom
OBOZNAMOVANIE A INFORMOVANIE
ZAMESTNANCOV - § 7
 Zamestnávateľ musí pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne školiť
 Predpisy BOZP, zásady bezp.práce, bezpečné pracovné postupy
 Existujúce a predvídateľné nebezpečenstvá a ohrozenia
 Vykonáva sa pred nástupom do práce, pri preložení na iné pracovisko,
zavedení novej technológie, nový pracovný postup
 Periodicitu určí vnútorný predpis – min. 1 x za 2 roky
 Školenia sa uskutočňujú v pracovnom čase
 Zamestnávateľ musí poskytovať potrebné informácie zástupcom
zamestnancov pre bezpečnosť
 Informácie musia byť poskytnuté aj PZS, BTS alebo ABT (BT)
Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom
vlastných zamestnancov alebo dodávateľsky (výchova a vzdelávanie).
Oboznamovaním nie je dotknutá povinnosť absolvovať AOP.
REKONDIČNÝ POBYT - § 11
 V záujme predchádzania chorôb z povolania pre vybrané povolania
 Práce zaradené do 3. a 4. kategórie rizika a je splnená účelnosť
 kožná alergia, elektromagnetické, ultrafialové a infračervené žiarenie, laser a HLUK
 RP navrhuje zamestnávateľ po dohode s PZS a zástupcami zamestnancov
 PZS vypracuje obsah RP
 RP môže byť aj v 2. kategórii ak spĺňa účelnosť
od 01.01.2014
 Účasť – 3. – po 5 rokoch, 4. – po 4 rokoch
 Opakovaná účasť je po 3. rokoch
 Dĺžka RP je 7 dní
PRÁVA A POVINNOSTI
ZAMESTNANCA §12
 Vykonávať práce a obsluhovať iba tie zariadenia na ktoré má oprávnenie
a len ak je zamestnávateľom poverený na túto obsluhu alebo na vykonávanie
činnosti
OSVEDČENIE A PREUKAZ NA
VYKONÁVANIE ČINNOSTI - § 16
 Obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné
činnosti je možné len na základe platného osvedčenia resp. preukazu
 Držiteľ osvedčenia alebo preukazu je povinný každých 5 rokov
absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu
Požiadavka na zdravotnú spôsobilosť na niektoré profesie.
Ak je osvedčenie odobraté, znova môže oň požiadať až o 1 rok (6. mes.)
PRACOVNÝ ÚRAZ - § 17
 § 196 ZP – je poškodenie zdravia, ktoré bolo spôsobené pri plnení
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle
krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov
 Závažný PÚ (ťažká ujma na zdraví alebo smrť) – určuje lekár – prizvať
ABT
Lekár musí vydať stanovisko o ZPÚ do 10 dní (bezodkladne)
§ 21 - § 26 – BTS, PZS, BT, ABT
 Na výkon preventívnych a ochranných služieb zamestnávateľ
 určí dostatočný počet odborných zamestnancov, ktorí sú s
ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom
vzťahu
Odobraté osvedčenie BT a ABT – až po 1 roku (6. mes.)
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE - § 27
 Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu
vzdelávania bola aj problematika BOZP
 Výchova a vzdelávanie sa môžu vykonávať len na základe oprávnenia
vydaného NIP SR
 Na výchovu a vzdelávanie vlastných zamestnancov nie je potrebné
oprávnenie
Ak bolo odobraté osvedčenie – znova môže požiadať až o 1 rok (6.mes.)
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Vaše otázky
[email protected]
0917 951 508
www.ozdlv.sk
www.kozsr.sk
www.nip.sk
záložka BOZP
záložka BOZP

similar documents