HR procesy v audítorskej spoločnosti

Report
HR procesy v audítorskej
spoločnosti
Andrea Pleschová|Bratislava| 10.03.2011
02/20678911| [email protected]
Čo robí HR vo firme
page 2
Priebežná personálna práca
Čo robí dobré HR vo firme
Recruitment
Nástup
nového zamestnanca
Vzdelávanie
Hodnotenie zamestnancov/ KPI
Odchod zamestnanca
Comp & ben
Eventy
Motivácia
zamestnancov
Talent management
Firemná kultúra
Zhoda so zákonom
Reporting- pribežný, ročná správa
Rozpočtovanie
Procesy
Priebežná personálna práca
page 3
Recruitment
Úspešnosť prijatých študentov
Na EU BA v roku 2008
65,72 %
Úspešnosť prijatých
zamestnancov v roku 2009
2,6%
Úspešnosť prijatých
zamestnancov v roku 2010
3,9 %
page 4
Recruitment






Popis pracovnej náplne- Job description
Zverejnenie pracovnej pozície
Selekcia CV
Screening
Vstupné testy- jazykové, osobnostné, technické
Osobné pohovory (3 kolá)
page 5
Kompetenčná matica
Oblasť
1. Technické
znalosti
(audit,
účtovníctvo,
IT)
2. Organizácia
práce

Základná znalosť SK účtovníctva (zákon,
postupy)

Dobrá znalosť Sk účtovníctva

Výborná znalosť SK účtovníctva

Základná znalosť IFRS

Dobrá znalosť IFRS

Dobrá znalosť Zákonov o DzP
a DPH

Dobrá znalosť obchodného práva

Základná znalosť Zákonov o DzP a DPH

Znalosť testovacích procedúr

Dobrá znalosť Excelu


Robiť zrozumiteľné a kompletné pracovné
papiere pracovné papiere
Základná znalosť obchodného
práva


Znalosť etického kódexu
Detailná znalosť testovacích
procedúr a plánovania a reportingu

Analytické schopnosti a riešenie problémov

Dobrá znalosť Excelu

Dobrá znalosť Wordu a PPT

Včas poslať požiadavky a vopred
komunikovať s klientom či je
pripravený




Komunikovať so seniorom ohľadne pridelenej
práce
Monitorovanie pridelenej práce (TO DO LIST)
Práca v nadväznosti na rozpočet
a zaznamenávanie aktuálneho času po
sekciách
Problémy okamžite komunikovať seniorovi
Manažér
Senior
Asistent

Oboznámiť asistentov s cieľmi
testovania a s rozpočtom

Vysvetliť pridelenú prácu asistentom

Periodicky kontrolovať postup práce
a aktuálny čas voči rozpočtu
a plánovanému času

Monitorovanie požiadaviek,
dopĺňanie nových a denná
komunikácia klientovi

Problémy okamžite komunikovať
manažérovi

Pripraviť koncept Audítorskej správy
a Listu odporúčaní


Scheduling zákaziek

Priebežné sledovanie dostatočnej kapacity
pracovníkov – prediskutovať so seniorom
hlavne ako sa blíži koniec testingu

Sledovanie statusu zákaziek (štd. Formulár)

Včasné riešenie kľúčových oblastí a rizík
page 6
Kompetenčná matica
Oblasť
Asistent

Ochota riešiť problémy klienta

Rozumieť o čom je klientov biznis

Identifikovanie problematických a rizikových
oblastí

„Vlastníctvo klienta“

Schopnosť doťahovať pridelené úlohy do
konca
2. Tímová práca
a rozvoj
pracovníkov

Zdieľanie vedomostí s kolegami

Schopnosť práce v tíme
3. Osobnostný
profil

1. Starostlivosť
o klienta
4. Rozvoj
biznisu
Manažér
Senior

Schopnosť doťahovať zákazku do
konca

Navrhovať prístup k vykonávaniu služieb
klientovi

Primeraná komunikácia ohľadne problémov
hlavne v oblasti logistiky a zistení na zákazke

Dať konštruktívnu spätnú väzbu
asistentom na zákazkách

Schopnosť poradiť mladším kolegom v oblasti
kariéry
Rešpekt a úcta k spolupracovníkom, klientom
aj dodávateľom

Byť dobrým príkladom pre mladších
kolegov

Schopnosť jasne formulovať ciele

Získať tím pre spoločné ciele
Profesionálna nekonfliktná komunikácia
verbálna aj písomná s klientom aj s kolegami


Rozvíjať si aktívne schopnosti
v oblasti riadenia ľudí



Schopnosť argumentovať a dosiahnuť
dohodu
Zmysel pre zodpovednosť


Schopnosť riadiť tím
Iniciatíva a ochota urobiť niečo navyše
Schopnosť motivovať mladších
kolegov

Ochota pomôcť druhým

Zmysel pre humor

Osobná motivácia pre prácu

Príslušnosť k spoločnosti TPA Horwath

Profesionálny výkon povinností
a komunikácia s klientom

Znalosť produktového portfólia TPA
Horwath

Komunikácia zistení a predaj faktu že „klient
má problém“ (iba pre reálne problémy)

Identifikovanie príležitostí u klientov aj mimo
klientov

Identifikácia príležitostí pre predaj
dodatočných služieb (cross-selling)

Cieľavedomý rozvoj vzťahov s klientom
Aktívna práca na získavaní klientov
Cieľavedomý networking



Rozvoj pracovných kontaktov
u klienta
page 7
Nástup nového zamestnanca
 Príprava check in listu
 Príprava pracovnej zmluvy
 Vstupné školenia
General
Technické
Zákonné
page 8
Vstupné školenia- general
Start
End
8:20
8:30
8:30
9:00
9:00
9:30
6.9.2010
pondelok
7.9.2010
utorok
8.9.2010
streda
9.9.2010
štvrtok
10.9.2010
piatok
Úvodný drink
Úvod
Úvod
Úvod
Backoffice predstavenie
ADR
Audit predstavenie IPA
BC, RC, CF predstavenie
RAD
Privítanie a prehľad APL
Čo vás čaká v TPA
Slovenské
Daň z príjmu
prvý rok (FST, DHR)
účtovníctvo
základný prehľad
9:30
10:00
Horw ath Int. and
10:00
10:30
TPA Horw ath, IPA, PDA
ÚO predstavenie ZSK
MCE
KDI
10:30
11:00
Podpis prac. zmluvy
Slovenské
Tax Consulting PDA
Ostatné dane a
11:00
11:30
správa daní
11:30
12:00
Informácie APL
účtovníctvo
DPH JZE
Office tour APL
MCE
základný prehľad
MBA
Spoločný
Obedná
Obedná
Obedná
obed
prestávka
prestávka
prestávka
MS Word
12:00
12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
14:00
PC Set-Up (IT)
14:00
14:30
Netw ork admin (IT)
Slovenské
Slovenské
14:30
15:00
Timereporting ZLA
účtovníctvo
účtovníctvo
MS Excel
15:00
15:30
Expenses ZLA
(príklady)
VTU, ZOS
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
AML
17:00
17:30
DJU
MCE
Family
sport
day
MCE
BOZP
page 9
Vzdelávanie
page 10
Dôvody a výhody plánovania vzdelávania
Napojenie na rozpočet
Reálne náklady
Rozdelenie školení na povinné a
rozvojové
Možnosť optimalizácie nákladov na
vzdelávania
Rozloženie nákladov (priamych aj
nepriamych) v čase
page 11
Vstupy do školení
 Zákonné povinnosti
 Learning curriculum
 Business needs
page 12
Povinné- zákonné vzdelávanie
 BOZP& PO
 SKAU- 200 hodín za 3 roky
 SKDP- povinné semináre
page 13
Learning curriculum
Modul Tréningový program / Úroveň
Budget na
Trvanie zamestna Technické
znalosti
(dni) nca
Kompetencie adresované školením
Organizácia
Komunikácia práce a
a prezentačné manažérske Predajné
schopnosti
zručnosti
schopnosti
Vodcovské
schopnosti
Rok 1
2
3
4
Nový
asistent
Skúsený
asistent
Senior
Senior
5
6
Supervisor Manager
7
8
9
10
10+
Manager
Senior
Manager
Senior
Manager
Senior
Manager
Partner
Míľniky v kariére
M1
M2
Úvodné školenie pre nových zamestnancov (audit, dane, účto, audit
SW, Excel, komunikácia) (85% hardskills, 15% softskills)
Skúsený asistent (utvrdenie sa v audítorských postupoch, úvod do
kontrol)
5
√
√
3
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1
1
Technické školenia
T1
Audit pre seniorov
1,5
T2
Audit pre managerov
0,5
T3
ACCA - účtovná kvalifikácia (celkom 50 dní)
10
T4
Pravidelný update účtovníctvo, dane, obchodné právo
1,5
T5
IFRS základy
4
T6
IFRS aktualizácia
1
T7
Daňová excelencia 1
2
T8
Daňová excelencia 2
2
√
√
1
√
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4,5
6,5
1
1
1
1
Soft skills školenia
S1
Komunikácia v stresovom prostredí, riešenie konfliktných situácií
1
S2
Školenie pre školiteľov
2
S3
Projektové riadenie, delegovanie a kontrola
1
S4
Vyjednávanie
2
S5
Riadenie viacerých projektov, delegovanie, kontrola, priority
2
S6
Counselling zamestnancov
S7
Teambuilding (spolu s novými kolegami v septembri)
S8
Recruiting - školenie nových členov tímu
S9
1
1
√
1
√
√
2
0,5
Predajné schopnosti 1
2
2
S11 Líderstvo
2
1
√
1
√
√
0,5
S10 Predajné schopnosti 2
Celkom
√
√
√
√
√
1
1
1
√
√
√
1
1
1
1
1
1
1
1
√
1
8,5
18,5
24,5
16,5
14,5
19
7
6,5
4,5
page 14
Business needs
Ak viete
No.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
56.
Téma
Typ
DD projekty
Interné
Zasoby - local GAAP, IFRS
Interné
Prehľad peňažných tokov
Interné
Poznámky ako tretia súčasť účtovnej závierky podnikateľov. Výročná správa. Zverejňovanie údajov. Interné
Význam a účel konsolidovanej účtovnej závierky (KÚZ). Zásady pre zostavenie KÚZ podľa IFRS.
Interné
Testovanie znehodnotenia hmotného majetku
Interné
Kontrola kvality pri auditoch, dokumentacia. Zodpovednost auditora pri auditoch.
Interné
Planovanie auditu, auditorska vyznamnost.
Interné
Poznanie účtovnej jednotky a zhodnotenie rizika. Reakcia na zhodnotené riziká .
Interné
Audítorské dôkazy. Externé potvrdzovanie .
Interné
Prvé zákazky – začiatočné stavy a analytické postupy. Audítorská vzorka a ostatné spôsoby testovania.
Interné
Audit účtovných odhadov. Audit oceňovania reálnou hodnotou a jej vykazovania .
Interné
Nasledujúce udalosti, nepretržité pokračovanie v činnosti. Spriaznené osoby, vyhlásenie manažmentu.
Interné
Výber vzoriek vs analytické procedúry
Interné
Riadenie zákazky
Interné
Interné
Legalizácia. Neobvyklé obchodné operácie. Povinné osoby. Identifikácia.
Interné
Mzdový a sociálny update+ ZP
Interné
Dátum konania Q
Lektor
15.4.2011 Q2/11
VTU
6.5.2011 Q2/11
VTU
- 27/5
15.4.2011 Audit
- 17/6
15.4.2011 Audit
15.4.2011 15.4.2011 Audit
27.5.2011 Q2/11
ZOS
17.6.2011 Q2/11
SPA
15.4.2011 15.4.2011 Audit
15.4.2011 15.4.2011 Audit
15.4.2011 15.4.2011 Audit
15.4.2011 Q2/11
ZOS
6.5.2011 Q2/11
IPA, SPA
27.5.2011 15.4.2011 Audit
17.6.2011 Q2/11
SPA
15.4.2011 Q2/11
IPA, SPA
6.5.2011 Q2/11
Audit
27.5.2011 15.4.2011 Audit
28.4.2011/5.5.2011Q2/11
JPS
Účastníci
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
Audit
Dane All +Audit
Komentár
Status
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
Done
OPAKU
page 15
Rozvojové školenia
Vnútrofiremné
Výhody
Deailné informácie o spoločnosti
Nižšie out of pocket náklady
Časová a logistická flexibilita
Nevýhody „Prevádzková “ slepota
Časovo náročná príprava
Externé
Pohľad z vonka
Možnosť úzkej špecializácie lektora
Povrchné informácie o spoločnosti
Náklady
Čas na presun
page 16
Medzinárodné vzdelávanie
 ACCA
 LLM
 Horwath academy
page 17
Hodnotenie zamestnancov
Spôsob hodnotenia
 Písomný
 Ústny- priebežný
page 18
Hodnotenie zamestnancov
 Písomný
vyžaduje Zákon 540 Z.z. o Výkone auditu
vyžaduje ACCA
nemenný s časom
 Ústnypriebežný; aktuálny
možnosť rýchlej zmeny
page 19
Hodnotenie zamestnancov
Typy hodnotení
 Projektové
 Ročné
Dôvody hodnotenia
 Spätná väzba
 Osobný rozvoj
 Finančné ohodnotenie
page 20
Kategórie hodnotení
Hodnotenia na základe kompetenčnej matice
Hodnotené oblasti
 Technické znalosti
 Organizácia práce
 Starostlivosť o klienta
 Tímová práca a rozvoj pracovníkov
 Osobnostný profil
page 21
Template na ročné hodnotenie
1. Obdobie
Hodnotené obdobie
(uplynulá audítorská perióda):
2. Údaje o pracovníkovi a mentorovi
Hodnotený pracovník:
Počet rokov audítorskej
praxe pracovníka:
Oddelenie:
Kvalifikácie (SKAU, daňový
poradca, ACCA,...):
Pracovná pozícia hodnoteného
pracovníka:
Hodnotiteľ:
Počet rokov vo firme:
Pracovná pozícia
hodnotiteľa:
3. Údaje o pridelenej práci počas hodnoteného obdobia
Zákazky a oblasti (vyplní hodnotený pracovník):
Náročnosť zákaziek (vyplní hodnotiteľ):
page 22
Template na ročné hodnotenie
1. Hodnotenie jednotlivých oblastí
Sebahodnotenie aj návrh ratingu vyplní na úvod hodnotený pracovník, hodnotiteľ zreviduje a prediskutuje ratingy a doplní svoj komentár.
Kompetenčná oblasť
Technické znalosti (audit,
účtovníctvo, IT)
Rating
Samohodnotenie
Komentár hodnotiteľa
Ratingy
(viď vysvetlenie nižšie):
E – Excelentné
VD - Veľmi dobré
OK
ČOK - Čiastočne OK
Organizácia práce
S – Slabý výkon
Starostlivosť o klienta
page 23
Template na ročné hodnotenie
Kompetenčná oblasť
Tímová práca a rozvoj
pracovníkov
Rating
Samohodnotenie
Komentár hodnotiteľa
Ratingy
(viď vysvetlenie nižšie):
E – Excelentné
VD - Veľmi dobré
OK
ČOK - Čiastočne OK
Osobnostný profil
S – Slabý výkon
Rozvoj biznisu
Celkový rating
page 24
Template na ročné hodnotenie
1. Sumarizácia silných stránok a oblastí možného rozvoja
(prevzaté z pravidelného ročného hodnotenia) – návrh vyplní hodnotený pracovník
Silné stránky
Oblasti možného rozvoja
2. Podpisy
Dátum diskusie
Súhlasí hodnotený pracovník s hodnotením?
Poznámky
Podpis hodnoteného pracovníka
Podpis hodnotiteľa
page 25
Template na projektové hodnotenie
page 26
Motivácia pracovníkov
 Spätná väzba- 360 st.
 Účasť v rôznych prieskumoch spokojnosti- Best


Employers
Hodnotiaco motivačné pohovory
Kariérne plánovanie
page 27
Kariérny plán
1. Obdobie
Plán pre obdobie
(nasledujúca audítorská perióda):
2. Údaje o pracovníkovi a mentorovi
Hodnotený pracovník
Počet rokov audítorskej
praxe pracovníka
Oddelenie
Kvalifikácie (SKAU, daňový
poradca, ACCA,...)
Pracovná pozícia hodnoteného
pracovníka
Hodnotiteľ
Počet rokov vo firme
Pracovná pozícia
hodnotiteľa
3. Sumarizácia silných stránok a oblastí možného rozvoja
(prevzaté z pravidelného ročného hodnotenia) – návrh vyplní hodnotený pracovník
Silné stránky
Oblasti možného rozvoja
page 28
Kariérny plán
1. Dlhodobé kariérne ciele a plán na dosiahnutie cieľov (max. 3 až 5 cieľov)
(dlhodobé znamená horizont 2 – 5 rokov) – návrh vyplní hodnotený pracovník, doladí sa po diskusii s hodnotiteľom
Kariérne ciele
Plán na dosiahnutie kariérnych
cieľov
Nový / existujúci ?
Komentár mentora k existujúcim
cieľom
page 29
Kariérny plán
1. Krátkodobé rozvojové ciele z predchádzajúceho roka – vyhodnotenie
prvé tri stĺpce vyplní hodnotený pracovník, posledný vyplní hodnotiteľ
Rozvojový cieľ
Plán pre dosiahnutie cieľa
Vyhodnotenie plnenia pracovník
Vyhodnotenie plnenia - mentor
2. Krátkodobé rozvojové ciele pre nasledujúci rok
Rozvojový cieľ
Plán pre dosiahnutie rozvojového cieľa
page 30
Kariérny plán
KARIÉRNY PLÁN
TPA Horwath A&A, s.r.o.
1. Krátkodobý tréningový plán- plán školení
(Špecifikácia školení ktorá vychádza jednak z kompetenčnej matice ale aj individuálnych potrieb)
2. Podpisy
Dátum diskusie
Súhlasí hodnotený pracovník s kariérnym
plánom
Poznámky
Podpis hodnoteného pracovníka
Podpis hodnotiteľa
page 31
Comp & ben
 Základný plat- platové rozpätia
 Motivačné zložky mzdy
Projektové
Mesačné
Ročné
 Nefinančné benefity
page 32
Eventy
 Vnútrofiremné
 Externé
Marketingové- aktuálni a potencionálni klienti
HR- NDK, prednášky na univerzitách, spolupráca s
AIESECom....
page 33
Talent management
page 34
Talent management
 HR ako business partner
 Cielený rozvoj talentov
Identifikácia talentov
Rozvoj talentu
Udržanie talentu
page 35
Zhoda so zákonom






Zákonník práce
Zákon o sociálnom poistení
Zákon o cestovných náhradách
Zákon o kolektívnom vyjednávaní
Zákon o výkone auditu
Zákon o daňových poradcoch
page 36
Rozpočtovanie





Náklady na vzdelávanie
Náklady na benefity
Mzdové náklady
Náklady na eventy
Náklady na členstvo (SKAU, SKDP, komory, ACCA)
page 37
Reporting
 Priebežný
 Ročný- HR správa
Fluktuácia
Náklady (vzdelávanie, nábor zamestnancov)
Vzdelávanie
Eventy
page 38
Odchod zamestnanca




Prirodzená fluktuácia
Orientácia na kariéru
Dobrovoľné a vynútené odchody
Alumni
page 39
Procesy
page 40
Čo je to proces
je sled prirodzenej alebo zostrojenej postupnosti
operácií alebo udalostí,
prípadne trvajúcich určitú dobu,
zaberajúcich priestor,
vyžadujúcich skúmanie alebo
obsadzujúcich iné zdroje,
ktorý produkuje nejaký výsledok.
page 41
Proces je možné identifikovať na základe zmien, ktoré
vykonáva vo vlastnostiach jedného alebo viacerých
objektov, na ktoré vplýva.
page 42
V ľudskej reči je proces





Popis- písomný; formalizovaný
Činností, úkonov
S určením zodpovednosti
S definovanými nákladmi a zdrojmi
Potrebných na dosiahnutie cieľa
page 43
HR procesy
 Formálne popísané procedúry v oblasti rozvoja


ľudských zdrojov
Pracovné dokumenty- hand book...
Interné smernice
page 44
Dôvody formálnosti popisov procesov
 Možnosti optimalizácie
Časovej
Nákladovej
Kapacitnej
 Zabezpečenie nástupníctva
page 45
Ďakujem za pozornosť!
09. marca 2011, Bratislava
Andrea Pleschová
Tel.: 421 (0) 912 851 187
[email protected]
www.tpa-horwath.sk
page 46

similar documents