Československo mezi válkami

Report
ČESKOSLOVENSKO MEZI
VÁLKAMI
1918 - 1939
STÁTNÍ ZNAK ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY
Jaká území symbolizují jednotlivé části znaku?
POČÁTKY SAMOSTATNÉ REPUBLIKY
28. října 1918 → vyhlášení samostatnosti
(Václavské nám.), v čele Národní výbor
 Převzetí důležitých státních úřadů
 policie
 soudy
 vojenské velitelství
 Vznik nové armády (dobrovolníci, Sokol)

POČÁTKY SAMOSTATNÉ REPUBLIKY
30. října 1918 Turčianský Sv. Martin →
Martinská deklarace → přihlášení se ke společné
republice
 14. listopadu 1918 Revoluční národní
shromáždění (parlament)
 sesazení Habsburků
 vyhlášení republiky
 prezident TGM
 nová vláda (v čele K. Kramář)

POČÁTKY SAMOSTATNÉ REPUBLIKY
Únor 1920 – vydání ústavy
 Duben 1920 – řádné volby
 Vymezení hranic republiky (mírová konference v
Paříži, E. Beneš)
 vymezení hranic
 země Koruny české, severní část Uher (Slováci),
Podkarpatská Rus

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA
NÁRODNOSTNÍ OTÁZKA
• Jaké národnosti žily na území Československa?
NÁRODNOSTNÍ OTÁZKA





Němci
německá menšina nechtěla být součástí nového
státu
snaha o připojení k Rakousku
vytvoření německých provincií (severní Čechy,
severní Morava a Slezsko, jižní Morava, jižní
Čechy)
listopad, prosinec 1918 – obsazení německých
regionů čsl. armádou
NÁRODNOSTNÍ OTÁZKA

jaro 1919 – zákaz účasti Němců ve volbách do
rakouského parlamentu →ozbrojené nepokoje v
německých oblastech
NÁRODNOSTNÍ OTÁZKA






Slovensko
neexistovaly historické hranice mezi Slovenskem a
Maďarskem
po kapitulaci Maďarska stále pod maďarskou správou
dočasná vláda, v čele Vavro Šrobár
maďarská vláda opustila Slovensko až po zákroku
Francie
hranice stanoveny na mírové konferenci v Paříži
NÁRODNOSTNÍ OTÁZKA




Podkarpatská Rus
původně součástí Uher
podpora připojení k Československu u
obyvatelstva (Rusíni)
srpen 1919 – odchod rumunských vojsk
NÁRODNOSTNÍ OTÁZKA






Těšínsko
spor o území s Polskem
území bylo součástí zemí Koruny české x žili zde
hlavně Poláci
bohatá naleziště uhlí
leden 1919 – čsl. armáda zabrala uhelný revír a
železnici na Slovensko
mírová konference v Paříži → sporná území
připadla Československu
NÁRODNOSTNÍ OTÁZKA
Země
"Čechoslo
váci"
(Češi a Sl
ováci)
Němci
Maďaři
Rusíni
Židé
jiní
celkem
obyvatel
Čechy
4 382 788 2 173 239 5 476
2 007
11 251
93 757
6 668 518
Morava
2 048 426 547 604
534
976
15 335
46 448
2 649 323
Slezsko
296 194
94
338
3 681
49 530
602 202
Slovensk
o
2 013 792 139 900
637 183
85 644
70 529
42 313
2 989 361
Podkarp
atská
Rus
19 737
10 460
102 144
372 884
80 059
6 760
592 044
ČSR
8 760
937
3 123
568
745 431
461 849
180 855
238 080
13 410
750
252 365
NÁRODNOSTNÍ OTÁZKA
myšlenka Čechoslovakismu
 Češi a Slováci = jeden národ s drobnými
kulturními a jazykovými odlišnostmi
 politická nutnost
 ústava zaručovala práva národnostních menšin
 soužití menšin bylo problémové, ale patřilo k
nejlepším v okolních zemích

HOSPODÁŘSKÁ SITUACE V ČSR
České země → většina průmyslu RU
 Slovensko, Podkarpatská Rus → převažuje
zemědělství
 Průmysl
 opouštění válečné výroby
 ztráta tradičních odbytišť
Jak opouštění válečné výroby a ztráta
odbytišť ovlivní sociální situaci?

HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČSR




Sociální situace
nedostatek zboží
sociální napětí
nedostatek práce
opatření na zmírnění důsledků
- osmihodinová pracovní doba
- zavedena podpora v nezaměstnanost
HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČSR





Pozemková reforma
půda nad 250 ha zabrána velkostatkářům
přidělena bezzemkům a drobným rolníkům
část rozprodána
pokračovala celou dobu existence republiky
HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČSR





Od poloviny 20. let výrazný vzestup ekonomiky
výstavba nových továren (Baťa)
zavádění nových pracovních metod (Baťa)
elektrifikace
pokles počtu nezaměstnaných
HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČSR




Hospodářská krize
propukla během roku 1930
pokles prům. výroby o 40%
zasaženo zemědělství, bankovnictví,
zahraniční obchod
Proč pokles průmyslové výroby ovlivní i
další odvětví?
HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČSR

krize postihla zejména pohraničí → nárůst
německého nacionalismu
Jaké jsou znaky hospodářské krize?
Jaké důsledky přináší hospodářská krize?
HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČSR
Demonstrace a stávky
 Mostecká stávka 1932 (aktivní podpora
komunistů)
 Zásahy státu do ekonomiky
 zvýšení cel
 podpory v nezaměstnanosti
 Překonání krize → nárůst zbrojní výroby na
konci 30. let

POLITICKÝ VÝVOJ ČSR


Politické strany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republ
ika
POLITICKÝ VÝVOJ ČSR


silný vliv tří skupin
Hrad – skupina lidí okolo TGM
- velká autorita prezidenta
- E. Beneš, strana národně socialistická,
sociálně demokratická
- část agrárníků, lidovců a národních
demokratů
POLITICKÝ VÝVOJ ČSR
Pětka - mimoparlamentní výbor nejsilnějších
politických stran
- agrární, soc.dem., národnědemokratická,
národně socialistická, lidová
- rozhodnutí byla závazná pro poslance i
ministry
- politická nutnost (nikdo neměl většinu)
- možná změna na Šestku, Osmičku – podle
počtu stran v koalici

POLITICKÝ VÝVOJ ČSR

velké banky a podniky
- ovlivňování hospodářské politiky státu
- zejména Živnostenská banka
vliv na politický i veřejný život měly i
Československá obec legionářská a
Československá obec sokolská
 zájmy zaměstnanců hájily nejednotné odbory

POLITICKÝ VÝVOJ ČSR

30. léta – nárůst vlivu a aktivity německých
nacionalistických stran
stran
Proč narostl vliv nacionalistických
právě v tomto období?
Zkuste najít dva důvody?
Jaký program mají nacionalistické
strany?
Existují takové strany ještě dneska?
POLITICKÝ VÝVOJ ČSR
Reakce vlády (nový zákon)
 omezení svobody tisku
 snazší rozpouštění politických stran
 zákaz činnosti Německé nacionálně socialistické
strany dělnické a Německé nacionální strany
 1934 Sudetoněmecká strana SdP, v čele Konrád
Henlein

POLITICKÝ VÝVOJ ČSR






Slovensko
spojení nacionalismu a klerikarismu
Slovenská ľudová strana
Andrej Hlinka
protičeská propagace
snaha o slovenskou autonomii
Co znamená pojem autonomie?
POLITICKÝ VÝVOJ ČSR

V roce 1991 byla v Slovak National
Biography uveřejněna tato slova: „jedna z
nejvýznamnějších osobností moderní slovenské historie,
nacionalistický křesťanský politik a představitel
slovenských autonomistických snah“. Jeho tvář byla
vyobrazena na poslední slovenské
tisícikorunové bankovce před zavedením eura. V říjnu
2007 pak Národní rada Slovenské republiky
přijala zákon č. 531/2007 Z.z., o zásluhách Andreje
Hlinky o státotvorný slovenský národ a o Slovenskou
republiku.
POLITICKÝ VÝVOJ ČSR




český fašismus
jen na okraji politického spektra
1934 sloučení do strany Národní sjednocení
bez významného politického úspěchu
POLITICKÝ VÝVOJ ČSR
květen 1935 parlamentní volby
 výsledky voleb
http://csugeo.i-server.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/421906

Která strana volby vyhrála?
Získala absolutní většinu?
Jak reagovaly ostatní velké strany?
POLITICKÝ VÝVOJ ČSR
1935 prezidentské volby → E. Beneš
 Československo – poslední demokratický stát ve
střední Evropě
 přijímáni emigranti z nedemokratických zemí
 pomoc dobrovolníků v boji proti fašismu ve
Španělsku

ZAHRANIČNÍ POLITIKA
ČSR – zakládající člen Společnosti národů
 orientace na dohodové mocnosti (Francie)
 komplikované vztahy se sousedy
 spory o hraniční oblasti (Maďarsko, Polsko,
Německo, Rakousko)
 přátelské vztahy jen s Rumunskem (nejkratší
hranice)

ZAHRANIČNÍ POLITIKA
Malá dohoda – systém spojeneckých smluv mezi ČSR,
Jugoslávií a Rumunskem
 Komplikované vztahy s Ruskem
 legie (složitý návrat z Ruska)
 1922 podepsána jen obchodní smlouva
 1934 – navázání diplomatických vztahů s Ruskem
 spojenecká smlouva – pomoc v případě napadení,
pokud pomůže také Francie

ZAHRANIČNÍ POLITIKA

30. léta → oslabení mezinárodního postavení
Československa
Proč došlo ve třicátých letech k
oslabení mezinárodního postavení
Československa?
MNICHOV 1938
Konec 30. let → Československo v izolaci
 1938 – anšlus (násilné připojení) Rakouska
Německem
 Stupňování požadavků sudetských Němců
 Sjezd SdP v Karlových Varech – duben 1938
http://www.just.wz.cz/view.php?cisloclanku=200607
2001

MNICHOV 1938

květen 1938 – částečná mobilizace
Co znamená pojem mobilizace?



rychlý a organizovaný průběh
velké odhodlání vojáků
obranný systém v pohraničí (ne zcela
dobudován)
MNICHOV 1938





další stupňování napětí
zprostředkovatel lord Runciman → přesvědčení,
že soužití Čechů a Němců v jednom státě je
nemožné
plán na odstoupení území s více než 50%
německého obyvatelstva Německu
nesouhlas čsl. Vlády
23. září 1939 všeobecná mobilizace
MNICHOV 1938
hrozba útoku
 jednání
Německa – A. Hitler
Itálie – B. Mussolini
V. Británie – N. Chamberlain [čembrlén]
Francie – E. Daladier [daladié]

MNICHOV 1938
29. září 1939 (platnost od 30. září 1938)
 dohoda o odstoupení území obývaných Němci do
10. října 1938
 bez účasti čsl. zástupců
http://www.svornost.com/2011/09/29-zaripodepsani-mnichovske-dohody-1938/

DŮSLEDKY MNICHOVA
ztráta 28 680 km2
 ztráta 3751 obcí
 ztráta 3 653 292 obyvatel
 Morální
→ odstoupení bez obrany
→ ztráta národní hrdosti
→ zklamání z politické elity

DŮSLEDKY MNICHOVA
strategické a obranné
→ „odevzdání“ pohraničních pevností
→ ztráta přirozených hranic
 zahraničně politické
→ nejistota o spojencích
 hospodářské a dopravní
→ ztráta nejvyspělejší části republiky
→ zpřetrhání dopravní sítě

DŮSLEDKY MNICHOVA

Sociální
→ uprchlíci – ztráta obydlí, zaměstnání
MNICHOV 1938
MNICHOV 1938
MNICHOV 1938
MNICHOV 1938
DRUHÁ REPUBLIKA
Doba od 30. září 1938 do 15. března 1939
 abdikace prezidenta Beneše, odchod do Velké
Británie
 zákaz levicových organizací (rozpuštění KSČ)
 vyhlášení autonomie Slovenska a Podkarpatské
Rusi
 nový prezident – Emil Hácha (listopad 1938)
 nová vláda

DRUHÁ REPUBLIKA

vydání zmocňovacího zákona – vláda mohla měnit a
nahrazovat zákony → omezení parlamentního systému
Jakým způsobem došlo k omezení
parlamentního systému?
14. 3. 1939 – vyhlášení samostatnosti Slovenska
 15. 3. 1939 – obsazení republiky německou armádou

DRUHÁ REPUBLIKA
E. Hácha a A.
Hitler
ZDROJE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republ
ika
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Hlinka


similar documents