Projekt badawczy Dydaktyka literatury i j*zyka polskiego w

Report
MONITOROWANIE PODSTAWY
PROGRAMOWEJ W GIMNAZJUM I
POMOC W JEJ WDRAŻANIU
Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Przedmiot zamówienia (na łączną sumę 3 873 762 zł
brutto) jest realizowany w ramach projektu
„Badanie jakości i efektywności edukacji oraz
PROJEKT
BADAWCZY
instytucjonalizacja zaplecza badawczego”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet III-Wysoka jakość systemu
oświaty, Działanie 3.1- Modernizacja systemu
nadzoru i zarządzania w oświacie, Poddziałanie 3.1.1Tworzenie warunków do monitorowania ewaluacji i
badań systemu oświaty.
ZESPÓŁ BADAWCZY
mgr
mgr
Dr
Anna
Piotr
Anna
AdamczukKalwiński
Syguła
prof.
dr
hab.
Sławomir
dr
Grzegorz
dr
Ewa
Robert
Horwath
Szwed
dr
hab.
Anna
Jacek
Żurek (KUL)
(KUL/IBE)
(Kraków)
Stęplewska
(KUL)
Adamczyk
Janus
Sitarz
(UJ)
•
•
specjalista
specjalista
ds.
ds.
• zastępca kierownika projektu
••badawczego
specjalista
specjalista
asystent
ds.
ds.
narzędzi
narzędzi
badań
z
zakresu
•badań
specjalista
ds.
•kierownik
projektu
dydaktycznych
dydaktycznych
merytoryczno• specjalista
ds. badań z
języka
jakościowych
badań
ilościowych
badawczego
zakresu
dydaktyki
literatury
administracyjny
GŁÓWNY CEL BADANIA
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
OBEJMUJĄ:
Ocenę
umiejętności
Zidentyfikowanie
Stworzenie
bazy
dobrych
słabych
i
Identyfikację, analizę i
mocnych
praktyk
stron
i
narzędzi
kształcenia
uczniów
w
zakresie
ocenę narzędzi
dydaktycznych,
polonistycznego
które
w
będą
objętym
zapisami
dydaktycznych oraz metod
kontekście
służyć
skutecznemu
wejścia
w
życie
podstawy programowej
kształcenia
polonistycznego
wdrażaniu
zapisów
nowej
podstawy
podstawy
III
zwykorzystywanych
języka polskiegona
dla
programowej
programowej
kształcenia
do
języka
edukacji;
III etapie
etapu
edukacji;
polskiego;
ogólnego;
Identyfikację czynników mogących mieć wpływ na
poziom lub możliwości
rozwijania
tych
Rozwijanie
współpracy
podmiotów
umiejętności, takich jak: dotychczasowy poziom
prowadzących
badania dydaktyczne
wiedzy i umiejętności uczniów – warunkowany
ze
szkołami
i nauczycielami
poprzez
zarówno
przebiegiem
edukacji na wcześniejszych
poziomach
edukacyjnych,
jak
i uwarunkowaniami
analizę
zebranych
i
wytworzonych
pozaszkolnymi (środowisko, z którego pochodzi
przez
Wykonawcę
w projekcie
uczeń;
otoczenie
społeczne; środowisko
rodzinne –
tunarzędzi
szczególnie dydaktycznych
przekazywane wartości
orazi
postawy życiowe, a także przekazywana
sprawdzanie
ich do
działania
w
wiedza);
motywacje uczniów
nauki i wynikające
z nich postawy;
uwarunkowania
pozaszkolne;
praktyce
edukacyjnej.
PYTANIA BADAWCZE
1) W jaki sposób w badanych szkołach jest realizowana
nowa podstawa programowa z języka polskiego dla
III etapu edukacji (jakie są stosowane metody
dydaktyczne, jaka jest efektywność nauczania)?
2) Jakie są dobre praktyki stosowane przez nauczycieli
języka polskiego, które sprzyjają skutecznemu
wdrażaniu nowej podstawy programowej do języka
polskiego?
3) Jaki jest poziom opanowania przez uczniów wiedzy i
umiejętności w zakresie objętym zapisami podstawy
programowej z języka polskiego dla III etapu
edukacji? Które z nich wymagają szczególnego
rozwoju/wsparcia? Jakie czynniki wpływają na
rozwój tych umiejętności?
PYTANIA BADAWCZE
4) Jakie narzędzia dydaktyczne i metody
kształcenia polonistycznego wykorzystywane są
przez nauczycieli na III etapie edukacji? Na ile
są one skuteczne/adekwatne do zapisów nowej
podstawy programowej? Na ile pozwalają
skutecznie rozwijać umiejętności uczniów
opisane w nowej podstawie programowej? W
jaki sposób należałoby je rozwijać/modyfikować,
aby lepiej wspierać wdrażanie podstawy
programowej?
5) Jakie są mocne i słabe strony kształcenia
polonistycznego w kontekście wejścia w życie
zapisów podstawy programowej kształcenia
ogólnego?
EFEKT PRAKTYCZNY
Efektem praktycznym badania
będą narzędzia dydaktyczne, które
pomogą nauczycielom skuteczniej
wdrażać zapisy nowej podstawy w
nauczaniu.
Narzędzia te będą wykorzystywać
dorobek naukowy dydaktyki
szczegółowej literatury i języka
polskiego, wyniki
przeprowadzonych w zlecanym
projekcie badań i będą
wypracowywane we współpracy ze
szkołami i nauczycielami języka
polskiego.
SZKOŁY POD PATRONATEM
PATRONAT

Szkoły biorące udział w
projekcie objęte zostaną
patronatem Instytutu
Badań Edukacyjnych w
Warszawie oraz zespołu
badawczego
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła
II i Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
PROMOCJA


Badania będą formą
wspomagania
poszczególnych szkół w
prowadzeniu
nowoczesnego procesu
dydaktycznego i
egzaminacyjnego.
Będzie to więc forma
promocji danej szkoły,
nauczycieli polonistów i
bibliotekarzy, a także
uczniów.
KORZYŚCI DLA PLACÓWKI PRZYSTĘPUJĄCEJ
DO BADANIA
1.
2.
3.
4.
• Doraźna pomoc we wdrażaniu podstawy programowej z
języka polskiego na terenie prowadzonej przez dyrektora
placówki;
• Możliwość wymiany doświadczeń z dyrektorami innych
szkół biorących udział w projekcie;
• Włączenie szkoły pod patronat IBE i zespołu badawczego
KUL-UJ – forma promocji zarządzanej placówki i wejście w
elitarny krąg szkół biorących udział w projekcie;
• Możliwość wyposażenia szkół w sprzęt multimedialny;
KORZYŚCI DLA PLACÓWKI PRZYSTĘPUJĄCEJ
DO BADANIA
5.
6.
7.
8.
• Możliwość realizacji nowoczesnego modelu wspierania procesu
wychowawczego poprzez monitorowanie przebiegu procesu
dydaktycznego poza budynkiem szkoły (badanie rodziców);
• Pomoc polonistom w przygotowaniu uczniów do egzaminu –
stały kontakt polonistów z zespołem badawczym KUL-UJ;
• Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli polonistów;
• Przygotowanie uczniów do napisania egzaminu kończącego
naukę w gimnazjum;
KORZYŚCI DLA PLACÓWKI PRZYSTĘPUJĄCEJ
DO BADANIA
9.
10.
• Wzięcie udziału w testowaniu narzędzi dydaktycznych
służących wdrażaniu nowej podstawy programowej;
• Mobilizacja uczniów szkoły do aktywnej, efektywnej pracy
na lekcjach języka polskiego;
11.
• Możliwość realnego wpływu na zmiany w prawie
oświatowym (zapisy w podstawie programowej – 2015,
kształt egzaminu gimnazjalnego);
12.
• Możliwość dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
polonistycznym oraz wypracowanymi narzędziami
dydaktycznymi z nauczycielami z całej Polski;
KORZYŚCI DLA PLACÓWKI PRZYSTĘPUJĄCEJ
DO BADANIA
13.
14.
15.
• Możliwość publikacji narzędzi na platformie Instytutu
Badań Edukacyjnych w Warszawie – upowszechnienia w
skali krajowej własnych dobrych pomysłów
dydaktycznych;
• Uczestnictwo w budowaniu programów naprawczych dla
poszczególnych uczniów i klas;
• Argumenty finansowe.
scenariusz
pojedynczej lekcji
cykl scenariuszy
lekcyjnych
opis projektu
edukacyjnego
prezentacja
multimedialna
narzędzia
dydaktyczne
test sprawdzający
opanowanie
danego materiału
po cyklu lekcji w
danej klasie
kartkówki
test
formatywny
(sprawdzian
cząstkowy)
test
diagnostyczny
zestawy zadań
narzędzia
dydaktyczne
pojedyncze
zadania lub
wiązki
zadaniowe
PROCEDURA POZYSKIWANIA ZGÓD NA
BADANIA (I)




Zgodnie z harmonogramem badania będą realizowane
w roku szkolnym 2012/2013.
Dlatego w szkołach, wylosowanych do badań, na
rozpoczęciu roku szkolnego dyrekcja powinna
poinformować nauczycieli i uczniów, że szkoła
przystąpiła do prestiżowego projektu badawczego pod
patronatem KUL/ UJ/ IBE i w związku z tym w
rozpoczynającym się roku szkolnym planowany jest
szereg wspólnych działań.
Informacja ta przygotuje „grunt” pod podpisywanie
zgód przez nauczycieli i rodziców uczniów.
By ten efekt wykorzystać, rekrutacja nauczycieli,
bibliotekarzy, uczniów i rodziców powinna nastąpić
niezwłocznie po rozpoczęciu roku szkolnego;
PROCEDURA POZYSKIWANIA ZGÓD NA
BADANIA (II)
Do polonistów i bibliotekarzy zostanie
przekazany za pośrednictwem dyrektorów tzw.
„list zapowiedni”, w którym przedstawiony
zostanie projekt, zespół badawczy, zgoda
dyrektora, firma badawcza, prośba o udział i w
którym zostanie wskazana przybliżona data
przybycia ankietera po deklarację współpracy.
 Do listu zostanie dołączona deklaracja
współpracy, którą w razie przewidywanej
nieobecności nauczyciela w dniu wizyty ankietera
nauczyciel będzie mógł podpisać i zostawić w
sekretariacie szkół;

PROCEDURA POZYSKIWANIA ZGÓD NA
BADANIA (III)
Do polonistów i bibliotekarzy docierają
ankieterzy po spotkaniu z dyrektorami szkół i
podpisaniu przez nich deklaracji współpracy.
 Zakładamy, że w projekcie będzie brał udział cały
zespół polonistów i zespół bibliotekarzy w szkole.
 Stąd przewidziano spotkania indywidualne lub z
zespołem, a także formy gratyfikacji dla całego
zespołu.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

similar documents