Vakbondsstatuut van overheidsdiensten (presentatie UAMS)

Report
Het vakbondsstatuut van
de overheidsdiensten
(wet van 19 december 1974)
Alexander Lucas
1
Lesmateriaal
•
•
•
•
Syllabus
Slides
Documentatiebundel
Contactgegevens
Alexander Lucas
FOD Personeel en Organisatie
Directie Sociaal Overleg
Wetstraat 51
1040 BRUSSEL
+ 32 2 790.53.10 (tel)
+ 32 2 790.58.99 (fax)
[email protected]
2
Overzicht
•
•
•
•
•
•
Historiek
Juridische basis
Toepassingsgebied
Onderhandeling en overleg
Vakbondsactiviteiten
Vragen
3
Historiek
• 1921
- verenigingsvrijheid
- afschaffing art. 310 Sw
• Jaren ’20
- NMBS
- Ministeries
• 1937: vakbondsstatuut rijkspersoneel
- Personeelsraden
- Sociale verkiezingen
• 1949: besluit van de Regent
- Syndicale raden van advies
4
Historiek
• 1955: nieuw syndicaal statuut
- Versterking bevoegdheden
- Uitbreiding toepassingsgebied
•
•
•
•
•
Provincies en gemeenten
Eigen vakbondsstatuten
Jaren ’60: sociale programmatieakkoorden
1974: ontstaan huidig vakbondsstatuut
Belang internationale verdragen
5
Juridische basis en bevoegdheid
• Wet van 19 december 1974
• Kaderwet (aanvankelijk)
• Uitvoeringsbesluiten
- KB 28 september 1984
- KB 29 augustus 1985
• BWHI: federale overheid bevoegd
• Onderwijs: gemeenschappen bevoegd (arrest
nr. 44/2005 Grondwettelijk Hof)
6
Toepassingsgebied
•
•
•
•
Vast, stagedoend, tijdelijk en hulppersoneel
Ook contractuelen
Voor welke overheidsdiensten?
Geen toepassing
- Wet 1974
- KB 1984
• Bijlage KB 1984
7
Toepassingsgebied
•
•
•
•
•
•
•
Tendens onttrekken aan toepassing wet 1974
Autonome overheidsbedrijven
BIAC (CAO-Wet)
Bozar
Nationale Loterij (CAO-Wet)
RTBF
Buitendiensten Veiligheid van de Staat
8
Toepassingsgebied
• Administratief personeel Grondwettelijk Hof
• Administratief personeel Hoge Raad voor
Justitie
• Administratief personeel Comité P en I
• Magistratuur
• Griffiers van de Rechterlijke Orde, de
referendarissen bij het Hof van Cassatie en de
referendarissen en parketjuristen bij de hoven
en rechtbanken
9
Onderhandeling en overleg
• Doel
• Schematisch overzicht (cf. figuren syllabus)
• Soorten onderhandelingscomités
-
Algemene comités
Sectorcomités
Bijzondere comités
(Afzonderlijke bijzondere comités – onderwijs)
10
Onderhandeling en overleg
• Comité B
• Comité C
- Twee afdelingen
- Onderafdelingen
• Comité A
• 20 sectorcomités (bijlage KB 1984)
• Bijzondere comités
- Provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
• Afzonderlijke bijzondere comités
- Officieel gesubsidieerd onderwijs
11
Onderhandeling en overleg
• Voorbeelden bevoegde
onderhandelingscomités (cf. syllabus)
• Overlegcomités
-
Hoge overlegcomités
Basisoverlegcomités
Tussenoverlegcomités
Speciale overlegcomités
12
Onderhandeling en overleg
• Bevoegdheden van de comités (algemeen)
- Bijzondere bevoegdheden Comité A
(miv minimale rechten)
- Onderhandelingsmateries
- Overlegmateries
• Comité A
- Sociale programmatieakkoorden
- In de plaats treden NAR en HRPBW
- Minimale rechten
13
Onderhandeling en overleg
- Voorstellen wijziging wet 1974 en
uitvoeringsbesluiten
- Voorstellen wijziging wet 1980 vakbondspremie
en uitvoeringsbesluiten
- Onderbreking beroepsloopbaan
- Bijzonderheid: secretariaat Comité A
• Minimale rechten (MR)
- Twee categorieën
14
Onderhandeling en overleg
• Eerste categorie (MR)
-
Aspecten sociale zekerheid en indexeringssysteem
Alle bepalingen = minimale rechten
Onderhandelen
Comité A
• Tweede categorie (MR)
- Arbeidsduur, vakantieverlof e.a.
- Beperkte voorlegging aan Comité A
15
Onderhandeling en overleg
• Standpuntbepaling overheden (MR)
- Eerste categorie: federale overheid
- Tweede categorie: gemeenschappelijk standpunt
federale overheid en deelstaten
• Beroepsprocedure (vakorganisaties) (MR)
- Voorlegging in strijd regeling MR
- Voorstel minder gunstig dan MR
• Afwijking op de bevoegdheden
- Onttrekking en voorlegging aan een algemeen comité
16
Onderhandeling en overleg
• Onderhandelingsmateries
- Grondregelingen (KB 1985)
- Bepaalde verordeningsbepalingen,
algemene maatregelen van inwendige
orde en algemene richtlijnen
17
Onderhandeling en overleg
• Grondregelingen
-
Administratief statuut
Bezoldigingsregeling
Pensioenregeling
Betrekkingen met de vakorganisaties
Organisatie van de sociale diensten
18
Onderhandeling en overleg
• Verordeningsbepalingen, algemene
maatregelen van inwendige orde en algemene
richtlijnen inzake
- Personeelsformatie
- Arbeidsduur en organisatie van het werk
• Overlegmateries
- Vier groepen
19
Onderhandeling en overleg
• Overlegmateries
- Materies die niet als grondregelingen zijn
aangewezen
- Arbeidsduur en organisatie van het werk eigen
aan bepaalde dienst
- Vaststelling personeelsformatie
- Bevoegdheden CPBW
- Facultatief overleg
20
Onderhandeling en overleg
• Samenstelling van de comités
- Afvaardiging van de overheid
- Afvaardiging representatieve vakorganisaties
• Niet paritair
• Wet 20 juli 1990 niet van toepassing
• Identiteit afgevaardigden
21
Onderhandeling en overleg
• Overheidsafvaardiging
- Politiek verantwoordelijken
- Behoorlijk gemachtigde afgevaardigden
• Afvaardiging representatieve organisaties
- ≠ regeling
- Algemene comités
- Sectorcomités en (afzonderlijke) bijzondere
comités
- Overlegcomités
22
Onderhandeling en overleg
• Algemene comités
- Representativiteitsvoorwaarden
• Nationaal vlak werkzaam
• Belangenverdediging alle personeelscategorieën
• Aangesloten bij organisatie vertegenwoordigd in de NAR
- ACOD, FCSOD en VSOA
23
Onderhandeling en overleg
• Sectorcomités en (afzonderlijke) bijzondere
comités
- Twee mogelijkheden
• (1) Voldoen aan representativiteitsvwdn
- Sectorcomité als zitting in Comité B
- (Afz.) bijzonder comité als zitting in Comité C
• (2) Daarnaast nog één andere organisatie
- Vier vereisten
24
Onderhandeling en overleg
•
•
•
•
Controlecommissie voor de representativiteit
ACOD, FSCOD, VSOA (alle)
NUOD (sectorcomité Financiën)
IFOD (bijzonder comité Intercommunale d’Incendie
Liège et environs)
• Overlegcomités
- Als zitting in sectorcomité en/of (afzonderlijk) bijzonder
comité, ook in betrokken overlegcomités
25
Onderhandeling en overleg
• Werking
• Initiatiefrecht
- Agendasetting
- Dwingende redenen
• Procedure
- Oproepingen
• Verzendingstermijn
• Geadresseerden
• Inhoud
26
Onderhandeling en overleg
- Vergadering
- Notulen
•
•
•
•
Protocol
Met redenen omkleed advies
Substantiële vormvereiste
Werkingskosten
27
Vakbondsactiviteiten
•
•
•
•
•
Prerogatieven
Erkende organisaties
Representatieve organisaties
Gebiedsuitoefening van de prerogatieven
Welke prerogatieven?
- Erkende organisaties
- Representatieve organisaties
28
Vakbondsactiviteiten
• Vakbondsafgevaardigden
• Verantwoordelijke leiders en hun vaste
gemachtigden
• Vaste afgevaardigden
• Personeelsleden-vakbondsafgevaardigden
• Vakbondsverlof
- Voor wie?
- Voorwaarden (aanvraag)
29
Vakbondsactiviteiten
•
•
•
•
Discretie
Geheimhouding
Arbeidsongevallenregeling
Bescherming
- Algemeen
- Contractuelen
• Beperkt aantal beschermden
• Specifieke ontslagprocedure
30
Vragen?

similar documents