งานนำเสนอ

Report
The Integrated Management System
ความคาดหวัง
ผูป้ ่ วยและผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ทีมนา
Meet
Delight
บุคลากร
ผลลัพธ์ที่ดี
เพิ่มคุณค่าแก่
ผู้รบั ผล
กลยุทธ์
กระบวนกา
ร
Data และ Information
ที่ใช้ติดตามประเมินผล
1
ตอนที่ I
การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
การวางแผน
กลยุทธ์
การมุ่งเน้ น
ทรัพยากรบุคคล
การมุ่งเน้ นผูป้ ่ วย
และสิทธิผปู้ ่ วย
การจัดการ
กระบวนการ
การนา
ตอนที่ IV
ด้านการดูแลผู้ป่วย
ด้านการมุ่งเน้ นผู้รบั ผลงาน
ผลการ ด้านการเงิน
ดาเนินงาน ด้านทรัพยากรบุคคล
ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
ด้านการนา
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ระบบงานสาคัญของ รพ. ตอนที่ II
จากการดูแลผูป้ ่ วย
สู่ระบบที่สนับสนุน
ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ
การกากับดูแลวิชาชีพ
สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
การป้ องกันการติดเชื้อ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจัดการด้านยา
การตรวจทดสอบ
การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
การทางานกับชุมชน
กระบวนการดูแลผู้ป่วย
ตอนที่ III
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วย
การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
การประเมินผู้ป่วย
การวางแผน
การดูแลผู้ป่วย
การให้ข้อมูลและเสริมพลัง
การดูแลต่อเนื่ อง
2
V-M-P
Result
Str. Chall. +
Core
Str. Adv.
Competency
ตอนที่ II
กระบวนการ/ระบบสาคัญ
Strategy
Organization Model
Work System
Action
Plan
Work Process
ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ
การกากับดูแลวิ ชาชีพ
สิ่ งแวดล้อมในการดูแลผูป้ ่ วย
การป้ องกันการติ ดเชื้อ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจัดการด้านยา
การตรวจทดสอบ
การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
การทางานกับชุมชน
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วย
วิสยั ทัศน์
.................................
เป็ นองค์กร...............ชัน้ นา
ระดับมาตรฐานสากล
ภายในปี ...................
พันธกิจ
ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Strategic Challenges
Key Success Factors
Core Competencies : unique & collective
Strategic Advantages
6
Strategic Advantages
Core Competencies
(Internal)
Strategic Resources
and Relationships
(External)
Strategic Advantages
V-M-P
Result
Str. Chall. +
Core
Str. Adv.
Competency
ตอนที่ III
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วย
Strategy
Organization Model
Work System
Action
Plan
การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
การประเมินผู้ป่วย
การวางแผน
การดูแลผู้ป่วย
การให้ข้อมูลและเสริมพลัง
การดูแลต่อเนื่ อง
Work Process
“บริการมีคณ
ุ ภาพ”
บริการมีคณ
ุ ภาพ
“ผูป้ ่ วยปลอดภัย”
“โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ”
High Reliability Healthcare
 ไวต่อสถานการณ์ รอบตัว(sensitive to operation)
 ไม่เอาง่ายเข้าว่า(reluctance to simplify)
 ครุ่นคิดว่ามีโอกาสเกิดปัญหา(preoccupation with failure)
 รับฟั งเสียงของผูร้ ้จู ริง(deference to expertise)
 เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ (resilience)
14
V-M-P
Result
Str. Chall. +
Core
Str. Adv.
Competency
Strategy
Action
Plan
Organization Model
Work System
Work Process
Accountability
 ทุกคนสามารถจะไว้วางใจซึ่งกันและกัน และทุกคนจะมุ่งมัน่
รับผิดชอบให้งานสาเร็จลุล่วงตามเป้ าหมายโดยพยายาม
ทุ่มเทสุดความสามารถ
 10-15% ที่ท่ม
ุ เทเพื่อความเป็ นเลิศ
 70-80% ทาไปประมาณว่าพอใช้ได้
 10-15% ทาแบบคุณภาพตา่ ๆ
 ถ้าผูน
้ าไม่สามารถสร้างความมันใจน่
่
าเชื่อถือ ผูต้ ามก็คงไม่
มุ่งมันผู
่ กพันในภารกิจ
17
ภาวะผูน้ า 4 ระดับ
 Directing (สังการ)
่
 Coaching (สอน/แนะนา)
 Supporting (ให้กาลังใจ/สนับสนุน)
 Delegating (มอบหมายงาน/สอนแบบปล่อย
ให้ทาเอง)
18
ปัญหาการสื่อสาร
1. 4 ล้านปี – เริ่มใช้ภาษากาย 2 แสนปี – ภาษาพูด 5 หมื่นปี
2. คนพูด – คิดเป็ นภาพแล้วสื่อออกไปเป็ นคาพูด จึงพูดได้ไม่
ครบถ้วน
3. คนฟัง – คิดว่าได้รบั จนครบแต่ที่จริงเรามีตวั กรอง
(ประสบการณ์ ทัศนคติ ความเชื่อ ภูมิหลัง) ทาให้เข้าใจผิด
ได้ง่าย
4. ทัง้ สองฝ่ ายควรตรวจสอบความเข้าใจด้วยการแจกแจง ทวน
สอบ ซึ่งไม่ค่อยมีใครทาเพราะคิดว่าเสียเวลา สุดท้ายเลย
เสียน้ อยเสียยาก
19
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิค้ มุ กัน
ในตัวที่ดี
เงื่อนไขความร้ ู
เงื่อนไขคณ
ุ ธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
รอบร้ ู รอบคอบ ระมัดระวัง
สติปัญญา ขยันอดทน แบ่ งปัน
นาสู่
นาสู่
เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้ อม / วัฒนธรรม
สมดุล / มั่นคง / ยัง่ ยืน

similar documents