FOREDRAG høstkurs LAR _Kristin høstkurs LAR 2012

Report
LAR
SAMHANDLING KOMMUNE OG
SPESIALISTHELSETJENESTE
KRISTIN KONGSLI
EKER
RUSKONSULENT KONGSVINGER KOMMUNE
Sikkerhetsnett
Hva skal jeg snakke om?
•Hvem er vi?
•Hvem er LAR brukeren?
•Kommunens oppgaver i fht LAR
•Utfordringer overfor LAR-brukeren
•Samarbeid og rutiner
Hvem er vi?
•
•
•
•
Kongsvinger kommune/Kongsvinger by
Egen enhet for psykisk helse og rusomsorg
2 stillinger direkte LAR – relatert
Omstillingsprosjekt på gang med muligheter
for omorganisering
Byens omdømme...
Media
•
•
•
•
Brennpunkt «Småbydop»
Lokalavisens kritiske blikk
Overdosedødsfall, bildrap
«Den hvite by»
«Alle» fengslet samtidig
Sommeren har vært ganske rolig
for Kongsvinger-politiet.
Gjengangerne har nemlig sittet
bak murene.
Dømt for 28 forhold
KONGSVINGER: En rusbelastet
Kongsvinger-mann i 30-årene er
dømt til ni måneders fengsel for
28 straffbare forhold.
Holdes i varetekt
KONGSVINGER: To Kongsvinger-gutter
i begynnelsen av 20-åra blir fortsatt
varetektsfengslet gjennom mye av
sommeren.
Hvem er LAR brukeren?
20 -29 år
6
30 – 39 år
12
40 – 49 år
1
50 --->
4
• 14 menn
• 9 kvinner
Hvem er LAR brukeren?
AAP
15
UFØRETRYG
6
D
ØKONOMISK
1
SOSIALHJEL
P
ANNET
1
• 14 menn
• 9 kvinner
Hvem er LAR brukeren?
• To typer LAR brukere:
1. Aktiv rehabilitering
2. Skadereduserende tiltak
• ca 50% har kjent sidemisbruk
• ca 25% er i arbeidsutprøving og utdanning
Solskinnshistorie
Kommunens oppgaver
• Rehabilitering
• Arbeidsoppgaver for ruskonsulent/miljøarbeider
Kommunens oppgaver
Rehabilitering
• Tidsavgrenset
• Planlagt prosess
• Klare mål og virkemidler
• Flere aktører samarbeider
• Nødvendig bistand til brukerens egeninnsats
• Oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne
for brukeren
• Selvstendighet
• Deltagelse sosialt og i samfunnet
Kommunens oppgaver
Arbeidsoppgaver for ruskonsulent/miljøarbeider
•Informasjonsplikt overfor brukere
•Informasjon om søknadsprosess LAR
•Vurdering i forhold til søknadsgrunnlaget
•Bistand i forhold til søknadsprosessen
•Selvstendige vurderingssamtaler
•Vurderingssamtaler med søker og LAR
Hedmark
Kommunens oppgaver
Arbeidsoppgaver for ruskonsulent/miljøarbeider
• Skrive henvisning til LAR Hedmark
• Delta på samarbeidsmøter rundt brukeren så
snart en inkludering er vedtatt
• Kartlegge oppfølgingsbehov
• Innkalle til tverrfaglige ansvarsgruppemøter
• Skrive referat fra ansvarsgruppemøter
Kommunens oppgaver
Arbeidsoppgaver for ruskonsulent/miljøarbeider
• Tilby tilrettelagte tjenester
• Initiere oppfølging hos tannlege, DPS, NAV
• Ha fortløpende kontakt med andre
tjenesteytere
• Informere om omsorgsplass
• Bistå utarbeidelse av søknad om
omsorgsplass
• Utarbeide IP
Utfordringer for kommunen
Kommunen har ikke:
• Fast base for utlevering av LAR-medikament.
Utlevering skjer enten på apotek eller hjemme.
• Egne dagtilbud tilpasset brukergruppen
• Egne overgangsboliger for brukergruppen
• Utlevering av rent brukerutstyr
Utfordringer overfor
LAR-brukeren
•
•
•
•
•
•
Hvilke tilbud kan kommunen gi?
Hvilke tilbud trenger brukerne?
Hva når gitte tilbud ikke fungerer? Tiltak, bolig?
Hvor stort sidemisbruk skal aksepteres?
Hva med videresalg av LAR-medisin?
Konsekvenser ved uteblivelse fra henting?
Samarbeid og rutiner
Innsøking til LAR:
Utredning
Søknad
Samtaler med klient
Kriterier for inkludering
Søknader som ikke kan
anbefales
• Vurderingssamtaler
• Skrive søknad
• Inntaksmøte
•
•
•
•
•
• Innvilget rett til
nødvendig helsehjelp
• Avslag på rett til
nødvendig helsehjelp
• Innleggelse
• Behandling
• Utleveringsordning
• Urinprøver
• Oppstart og avvikling
Samarbeid og rutiner
Samarbeidsavtale vedrørende pasienter som er
inkludert i LAR:
•
•
•
•
•
Individuell plan
Bolig
Sysselsetting
Økonomi
Lege/medisinske utgifter
Samarbeid
Oppsummering
Utfordringer
• Godt samarbeid som kan bedres
• Ressurser:
• Økonomiske
• Stillingshjemler
• Brukere i gråsonen
• Mangelfull kunnskap hos tjenesteytere
Styrker
•
•
•
•
Samarbeid som stadig bedres
2 heltidsstillinger opp mot LAR
Økt forståelse for arbeidet oppover i systemet
Stabilt faglig miljø
Tusen takk for meg

similar documents