Document

Report
Biomechanika przepływów
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
Czym jest odkształcenie ?
Jedną z metod podejścia jest traktowanie odkształcenia jako „odwzorowanie” pierwotnego
stanu ciała na stan ciała odkształconego.
W Mechanice Ośrodków Ciągłych (MOC) konfiguracja ciała stałego opisana jest przez ciągły
model matematyczny, którego punkty geometryczne identyfikuje się z położeniami cząstek
materialnych danego ciała. Gdy takie ciało zmienia swą konfigurację wskutek pewnych
oddziaływań fizycznych, zakładamy, że zmiana ta jest ciągła; znaczy to iż punkty będące
sąsiadami przed odkształceniem pozostają sąsiadami i po odkształceniu.
Pęknięcia które prowadzą do powstawania nowych powierzchni granicznych muszą być
traktowane oddzielnie i wymagają oddzielnego opisu !!!!
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
Niech układ współrzędnych a1, a2, a3 będzie tak wybrany, że punkt P w danej chwili czasu
jest określony za pomocą współrzędnych ai . W następnym momencie ciało odkształca się.
Czyli przechodzi do nowej
konfiguracji. Punkt P
przechodzi do punktu Q ze
współrzędnymi xi. względem
nowego układu współrzędnych
(a1,a2,a3)
(x1,x2,x3)
(w ogólności mogą być to układy krzywoliniowe)
Założymy że , zmiana konfiguracji ciała jest ciągła oraz odwzorowanie punktu P na Q
jest zależnością jednoznaczną.
Prawo transformacji:

x i  x i  a1 , a 2 , a 3 

a i  a i  x1 , x 2 , x 3 
(3.1)
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
Jeśli P, P`, i P`` są punktami sąsiednimi tworzącymi trójkąt w konfiguracji pierwotnej i jeśli
w wyniku odkształcenia przechodzą one w punkty Q, Q`, Q``, to zmiana powierzchni i kątów
omawianego trójkąta jest całkowicie określona jeśli znamy zmiany długości boków trójkąta.
Odkształcenia ciała mają fizyczny związek z naprężeniami. Opis zmian odległości między
dwoma dowolnymi punktami ciała jest kluczem do analizy odkształceń !!!!
Rozważmy nieskończenie mały element liniowy łączący punkt P(a1,a2,a3) z punktem
P`(a1 + da1, a2 + da2, a3 + da3 ). Kwadrat długości ds0 odcinaka PP` w konfiguracji pierwotnej
jest dany przez zależność Pitagorasa ( przestrzeń jest Euklidesowa)
ds 0  da 1  da 2  da 3 lub w notacji tensorowej
2
2
2
2
ds 0  a ij da i da
2
j
gdzie aij obliczone dla punktu P jest euklidesowym tensorem
metrycznym dla układu współrzędnych ai
1
a ij   ij  
0
i j
i j
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
Przypomnienie : ANALIZA TENSOROWA
Oznaczenia i umowa sumacyjna
W rachunku tensorowym szeroko stosuje się oznaczenia wskaźnikowe. Zbiór n zmiennych
x1, x2,…,xn oznacza się zwykle xi, i=1,…,n.
Równanie płaszczyzny w przestrzeni 3-wymiarowej x1,x2,x3 ma postać (ai, i p to stałe):
a1 x  a 2 x  a 3 x  p
1
2
3
3
Można to zapisać krócej:

ai x  p
i
i 1
Jeszcze krótszy jest zapis przy użyciu tzw. konwencji sumacyjnej
ai x  p
i
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
Konwencja ta brzmi : Powtórzenie jakiegokolwiek wskaźnika ( niezależnie czy jest to wskaźnik
dolny czy górny) w pewnym wyrażeniu oznacza sumowanie względem tego wskaźnika w
całym jego zakresie. Wskaźnik względem którego odbywa się sumowanie nosi nazwę
wskaźnika niemego. Wskaźnik względem którego nie ma sumowania, nosi nazwę wskaźnika
wolnego.
Koniec Przypomnienia : ANALIZA TENSOROWA
Gdy punkty P i P` po odkształceniu przechodzą w punkty
Q(x1,x2,x3) i Q`(x1 + dx1, x2 + dx2, x3 + dx3) kwadrat długości ds n owego elementu QQ` wynosi:
ds  dx  dx  dx
2
2
1
2
2
2
3
albo
ds
2
 g ij dx i dx
j
gdzie gij obliczone dla punktu Q jest euklidesowym tensorem
metrycznym dla układu współrzędnych xi
korzystając z równań (3.1) odpowiednie przyrosty możemy wyznaczyć z:

x i  x i  a1 , a 2 , a 3 
dx i 

xi
a j
da
j

a i  a i  x1 , x 2 , x 3 
da i 

ai
x j
dx
j
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
Czyli kwadraty długości odpowiednio wyniosą:
ds  a ij da i da j  a ij
2
0
ds   ij dx i dx j  g ij
2
ai a j
xi x m
xi x j
ai a m
dx i dx m
da i da m
Różnica między kwadratami długości elementów może być zapisana, po kilku zmianach
wskaźników niemych jako:


 x  x 
ds  ds   g 
 a ij  da i da



a

a
i
j


2
albo:
2
0

 a  a  
 dx i dx
ds  ds   g ij  a 



x

x
i
j


2
2
0
j
j
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
Określmy teraz tensor odkształcenia:

 x  x 
1
E ij    
  ij 

2 
ai a j


 a  a  

e ij    ij   

 x i  x j 

tak, że
ds  ds 0  2 E ij da i da
2
2
ds  ds 0  2 e ij dx i dx
2
j
2
j
(3.2)
(3.3)
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
Tensor odkształcenia (strain tensor) Eij został wprowadzony przez Greena i Sain-Venanta i
nosi nazwę tensora odkształcenia Greena.
Tensor odkształcenia (strain tensor) eij został wprowadzony przez Cauchy`ego dla
nieskończenie małych odkształceń oraz przez Almansiego i Hamela dla odkształceń
skończonych i znany jest jako tensor odkształceń Almansiego.
Przez analogię do terminologii stosowanej w hydrodynamice Eij jest często nazywany
tensorem odkształcenia we współrzędnych Lagrangea, podczas gdy eij nazywany jest
tensorem odkształcenia we współrzędnych Eulera.
Tensory Eij i eij są tensorami symetrycznymi to jest:
E ij  E ji
e ij  e ji
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
Z równań (3.2) i (3.3) wynika fundamentalne stwierdzenia że, koniecznym i dostatecznym
warunkiem na to by odkształcenie ciała było ruchem sztywnym ( to znaczy by składało się
z translacji i obrotu bez zmian odległości między poszczególnymi cząstkami) jest, by
wszystkie składowe tensora odkształcenia Eij lub eij były równe zeru w całym obszarze ciała
W powyższym opisie wykorzystywaliśmy dwa układy współrzędnych ai i xi
Istnieją dwa szczególnie korzystne sposoby wyboru współrzędnych:
I. Używamy jednego i tego samego układu prostokątnych współrzędnych kartezjańskich
zarówno dla pierwotnej konfiguracji jak też dla konfiguracji ciała odkształconego.
w tym przypadku tensor metryczny jest nadzwyczaj prosty:
g ij  a ij   ij
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
II. Zniekształcamy układ odniesienia w konfiguracji ciała odkształconego w taki sposób aby
współrzędne x1, x2, x3 danej cząsteczki miały te same wartości liczbowe jak w konfiguracji
pierwotnej tj. a1, a2, a3.
W tym przypadku:
xi  ai
 x
ai
 a
  i
xi
  i
i równania (3.2) i (3.3) redukują się do postaci:
E ij  e ij 
1
2
g
ij
 a ij 
Wszystkie informacje o odkształceniu są zawarte w zmianie tensora metrycznego przy przejściu
od układu odniesienia dla konfiguracji pierwotnej do zniekształconego układu odniesienia
dla konfiguracji końcowej. Tak wybrane współrzędne noszą nazwę współrzędnych unoszenia
lub współrzędnych wewnętrznych.
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
Znaczenie poszczególnych składowych tensora odkształcenia. ( wybór I)
Tensor odkształcenia w prostokątnych współrzędnych kartezjańskich
Jeśli korzystamy z tego samego kartezjańskiego prostoliniowego i ortogonalnego układu
współrzędnych do opisu zarówno konfiguracji pierwotnej jak też końcowej to:
1
g ij  a ij   ij  
0
i j
i j
Wprowadźmy wektor przemieszczenia
u ze składowymi:
a3 , x 3
(a1, a2, a3)
a1 , x 1
a2 , x 2
(x1, x2, x3)
u i  xi  ai
wówczas:
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
 x
ai

u
ai
  i
 a
xi
  i 
u
xi
oraz tensory odkształcenia redukują się do prostej postaci:
 1
 x  x 
1
E ij   
  ij    
2 
ai a j
 2 


 u
  u 



  a    i    a    j    ij  
i
j




u i
u u 
1  u j
 



2   a i
a j
 a i  a j 
 a  a   1 
1
e ij   ij   
   ij   
2 
 x i  x j  2 

1  u j u i u u 
 



2   x i
x j
 x i  x j 

 u
  u 



  x   i    x    i   
i
j


 
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
Podstawmy oznaczenia nieskrócone ( x, y, z zamiast x1, x2, x3 oraz u, v, w zamiast u1, u2, u3)
e xx
e xy
2
2
2

u 1  u 
 v 
 w  

 
 
 
 
 x 2    x 

x

x



 
1  u v  u u v v w w 
 
 

 


2  y x  x y x y
x y 
Jeśli składowe przemieszczenia ui są takie, iż ich pierwsze pochodne są na tyle małe, że
kwadraty i iloczyny pochodnych cząstkowych ui można zaniedbać wówczas eij redukuje się
do tensora nieskończenie małego odkształcenia Cauchy`ego
1  u j u i
e ij  

2   x i
x j



W przypadku przemieszczeń nieskończenie małych znika
różnica między tensorami odkształcenia Lagrange`a i Eulera
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
Geometryczna interpretacja składowych nieskończenie małego odkształcenia
Niech x, y, z będą współrzędnymi prostokątnego układu współrzędnych. Rozważmy element dx
Zmiana kwadratu długości tego elementu
wskutek odkształcenia wynosi rów. (3.2):
ds  ds 0  2 e xx  dx 
2
2
2
ds  ds 0 
2 e xx  dx 
2
ds  ds 0
W tym szczególnym ds = dx a ds0 różni się od ds tylko
o nieskończenie małą wielkość drugiego rzędu. Stąd:
ds  ds 0
ds
 e xx
i przedstawia to wydłużenie względne
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
Rozważmy nieskończenie mały element o bokach dx i dy.
suma
u
y

v
x
przedstawia zmianę konta xOy będącego pierwotnie katem prostym
e xy
1  u v 

 

2  y x 
W praktyce inżynierskiej podwójne
składowe odkształcenia eij noszą
nazwę odkształceń postaciowych
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
Przypadek 3 nosi nazwę odkształcenia czysto postaciowego
Wielkość

z
1  v u 

 

2  x y 
nosi nazwę elementarnego obrotu elementu dxdy. Nazwa tak ajest sugerowana przez
przypadek 4 bo jeśli:
v
x

u
y
to
e xy  0
i ωz jest istotnie katem obrotu elementu prostokątnego
jako ciała sztywnego.
WYKŁAD 3 : ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ
Jeśli tensor odkształcenia znika w punkcie P, można dowieść, że dla pola nieskończenie
małych odkształceń nieskończenie mały obrót otoczenia punktu P jako ciała sztywnego
przedstawia wektor ωi
Weźmy punkt P` z otoczenia punktu P. Niech współrzędne punku P i P` będą odpowiednio
xi i xi + dxi. Przemieszczenie P` względem P wynosi:
du i 
ui
x j
dx
1  u i u j
du i 
dx j  


x j
2  x j
xi
u i
j
v j
1  vi
V ij  


2  x j
xi




 ij

1  u i u j
 dx j  



2  x j
xi

v j
1  vi
 


2  x j
xi

 dx


j
 (vorticity tensor)
 tensor obrotu



similar documents