بسته خدمتی احیاء نوزاد - معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي تبريز

Report
‫بسته خدمتی احیاء‬
‫نوزاد‬
‫فصل اول‪ :‬راهنمای بالینی احیاء نوزاد‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫آماده شدن برای عملیات احیاء‬
‫عملیا ت احیاء‬
‫احياء نوزاد نارس با سن حاملگي کمتر از ‪ 32‬هفته‬
‫مالحظات اخالقي‬
‫ثبت عمليات احيا‬
‫مراقبت های بعد از احیاء‬
‫آلگوریتم ‪ :1-1‬آمادگی برای احیاء‬
‫نوزاد‬
‫زایمان در حال پیشرفت‬
‫‪‬آیا سن حاملگی کمتر از ‪ 32‬هفته است؟‬
‫‪‬آیا مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم است؟‬
‫خیر‬
‫‪‬آماده شدن برای یک عملیات احیاء توسط‬
‫مامای مراقب نوزاد‬
‫آماده شدن برای عملیات احیاء‬
‫‪‬آیا الگوی ضربان قلب جنین نامطمئن است؟‬
‫‪‬بعد از تولد نوزاد در صورت نیاز فراخوانی تیم احیاء‬
‫‪‬آیا حاملگی و‪ /‬یا زایمان پرخطر است؟ (جدول شماره ‪)1‬‬
‫بله‬
‫آماده شدن برای یک عملیات احیاء حاملگی پرخطر‬
‫ی‬
‫‪GA<28‬‬
‫‪GA≥28‬‬
‫‪‬فراخوانی تیم احیاء با رهبری یک فوق تخصص‬
‫نوزادان یا متخصص اطفال دوره دیده‪.‬‬
‫‪‬فراخوانی تیم احیاء با رهبری پزشکی که واجد‬
‫گواهی احیاء پیشرفته می باشد‪.‬‬
‫‪‬حضور حداقل ‪ 2‬نفر عالوه بر مسئول مراقبت از نوزاد در‬
‫اتاق زایمان‪.‬‬
‫‪‬حضور حداقل ‪ 1‬نفر عالوه بر مامای مراقب نوزاد در اتاق‬
‫زایمان‪.‬‬
‫‪‬آماده شدن برای تجويز ‪ NCPAP‬و سورفاکتانت‬
‫(انتخابی)‬
‫‪‬آماده شدن برای تجویز ‪NCPAP‬‬
‫جدول ‪ :1‬عوامل خطر بارداری و زایمان که نیاز به عملیات احیاء نوزاد را پیش بینی می کند‪:‬‬
‫عوامل قبل از زايمان‬
‫چند قلويي‬
‫عدم تناسب اندازه و سن جنين‬
‫درمان دارويي ( مثالً كربنات ليتيوم‪ ،‬منيزيوم‪،‬‬
‫داروهاي بلوك كننده آدرنرژيك )‬
‫استفاده از مواد مخدر توسط مادر‬
‫ناهنجاری هاي مادرزادي جنيني‬
‫كاهش فعاليت جنين‬
‫پارگي زودرس پردهها‬
‫نازايی‬
‫ديابت مادر‬
‫هيپرتانسيون دوران بارداري يا مزمن‬
‫آنمي يا ايزوايمونيزاسيون‬
‫سابقه مرگ قبلي جنين يا نوزاد‬
‫پلي هيدرآمينوس‬
‫اوليگوهيدرآمينوس‬
‫هيدروپس جنين‬
‫ديسترس جنينی‬
‫سن كمتر از ‪ 16‬يا باالتر از ‪35‬‬
‫عوامل خطر بارداری و زایمان‬
‫عوامل حین زايمان‬
‫سزارين اورژانس‬
‫زايمان به كمك فورسپس يا واكيوم‬
‫زايمان بريچ يا ساير حالت هاي غير عادي‬
‫زايمان زودرس‬
‫زايمان تسريع يافته‬
‫كوريوآمنيونيت‬
‫پارگي طوالني مدت پردهها (بيش از ‪ 18‬ساعت قبل‬
‫از زايمان)‬
‫زايمان طول كشيده ( بيش از ‪ 18‬ساعت )‬
‫طوالني شدن مرحله دوم زايمان (بيش از ‪ 2‬ساعت)‬
‫براديكاردي طول کشيده جنين‬
‫اشکال غير عادي ضربان قلب جنين‬
‫تتاني رحم‬
‫تجويز داروهاي مخدر به مادر در طی ‪ 4‬ساعت قبل‬
‫از زايمان‬
‫مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم‬
‫پروالپس بند ناف‬
‫جفت سر راهي‬
‫جدا شدن زودرس جفت‬
‫خونريزي قابل توجه حين زايمان‬
‫ماکروزومي‬
‫آلگویتم‪ :2-1‬عملیات احیاء نوزاد‬
‫تولد‬
‫‪‬آيا سن حاملگي ترم است؟‬
‫‪‬آيا مايع آمنيوتيك پاک است؟‬
‫‪‬آيا تنفس يا گريه ميكند؟‬
‫‪‬آيا تون عضالني خوب است؟‬
‫خیر‬
‫ثانيه ‪30‬‬
‫‪‬تامین گرماي مناسب‬
‫‪‬وضعيت مناسب‪ ،‬پاك كردن راههوايي‬
‫(در صورت نياز)*‬
‫‪‬خشك كردن‪ ،‬تحريك كردن‪ ،‬دوباره‬
‫وضعيت دادن‬
‫عملیات احیاء‬
‫‪‬بررس ي تنفس‪ ،‬تعداد ضربان قلب‪،‬‬
‫و رنگ نوزاد‬
‫‪ 30‬ثانيه‬
‫آپنه يا‬
‫‪HR<100‬‬
‫سيانوتيك علیرغم‬
‫وجود تنفس و‬
‫‪HR>100‬‬
‫‪‬تجويز اکسیژن‬
‫ادامه سيانوز‬
‫‪‬تهويه با فشار مثبت*‬
‫‪HR>60‬‬
‫‪ 30‬ثانيه‬
‫‪HR<60‬‬
‫‪‬تهويه با فشار مثبت‬
‫*‬
‫‪‬فشردن قفسه سينه*‬
‫‪HR<60‬‬
‫‪‬تجويز اپينفرين*‬
‫* لوله گذاری داخل‬
‫تراشه در مراحل‬
‫متعددي ممكن است در‬
‫نظر گرفته شود‬
32
o
o
.
28
.
o
o
.
o
30
32 ‫احياء نوزاد نارس با سن حاملگي کمتر از‬
‫هفته‬
O2Sat
o
CPAP
HR>100
HR>100
HR<100
HR>100
o
o
CPAP
O2 Sat
Fio2
CPAP
%21
*
o
30
o
o
30
60> HR
HR<60
o
*
*
.
HR<60
60> HR
30
*
o
‫ثبت عمليات احيا‬








HR>100
HR<100
‫مراقبت از نوزاد بعد از عملیات احیاء‬
4

2

/
/
1500
1800
*
1800
*
1500
*




ACoRN

ACoRN
*

q
q
ACoRN
q
*
*
ACoRN
q
q
q
*
T > 37/2 ° C T < 36/3 ° C q
*
*
q
q
q
> 60 / min
‫مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر‬
(ACoRN)
*
q
q
q
q
< 2/6 mmol/L
(
*
)
q
q
q
q
q
q
q
q
Mottled
BP
O2
> 220 bpm
*
*
*
q
q
q
‫فصل دوم‪ :‬مدیریت نیروي انساني‬
‫• تشكيل تيم احيا‬
‫– در هر زايمان بايد يك نفر مسوول انحصاري نوزاد كه‬
‫گواهی احیای نوزاد داشته و قادر به ارزيابي اوليه و‬
‫شروع عمليات احيا ‌باشد‪ ،‬حضور داشته باشد‪.‬‬
‫– در هر زايمان بايد يك نفر كه تمامي مهارت هاي الزم را‬
‫براي عمليات احيا (شامل لوله گذاري‪ ،‬کاتتريزاسيون‌ و‬
‫تجويز دارو‌) داراست‪ ،‬در دسترس باشد‪ ،‬به نحوي كه‬
‫بتواند بالفاصله در اتاق زايمان حاضر شود‪.‬‬
‫فصل دوم‪ :‬مدیریت نیروي انساني‬
‫• تقسيم وظايف در تيم احيا‪:‬‬
‫– مسوول اصلي‪ :‬فردي است كه وظيفه اوليه وي اجراي‬
‫فرايند مورد بحث مي باشد‪ .‬در ميان افرادي كه قابليت‬
‫اجراي يك فرايند را دارند اولويت انجام كار با فردي‬
‫است كه به عنوان مسوول اصلي تعيین مي شود‪.‬‬
‫– جانشین‪ :‬فردي است كه در نبود مسوول اصلي‪ ،‬تا زمان‬
‫گیرد‪.‬‬
‫حضور وي‪ ،‬مسووليت اجراي فرايند را به عهده مي ‌‬
‫بررس ی وضعیت موجود‬
‫فصل سوم‪ :‬مدیریت منابع مالي‪ ،‬تجهیزات‪،‬‬
‫وسايل و داروها‬
‫• منابع مالي‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬وسايل و‬
‫داروها‬
‫• تعداد و سالم بودن تجهیزات مورد‬
‫نياز‬
‫• برآورد بودجه مورد نياز براي تامین‬
‫کد‬
‫شرح‬
‫‪ 99436‬حضور در اتاق زایمان (در صورت درخواست پزشک زایمان‬
‫دهنده) و پایدار کردن اولیه نوزاد‬
‫‪99440‬‬
‫واحد‬
‫‪1.55‬‬
‫تعرفه های احیاء نوزاد در اتاق زایمان‬
‫کتاب‪ :‬ارز‬
‫سالمت‬
‫خدمات‬
‫نسبی‬
‫(‬
‫ماساژ قلبی با‬
‫مثبت و‪/‬یا‬
‫شهای فشار‬
‫دادن تنفس با‬
‫احیا نوزاد‬
‫فشار – ‪3.05‬‬
‫حاد)تنفس ی و‪/‬یا قلبی‪ ،‬در‬
‫سالرسایی‬
‫روی قفسه سینه در صورت نا‬
‫‪1388‬‬
‫اتاق زایمان‬
‫‪ 31500‬لوله گذاری داخل تراشه بطور اورژانس‬
‫‪2.33‬‬
‫‪ 36510‬گذاشتن کاتتر در ورید نافی برای تشخیص یا درمان‪ ،‬نوز‌اد‬
‫‪3.30‬‬
‫بررس ي وضعيت مركز از نظر تعداد و سالم بودن تجهیزات مورد نياز‬
‫استانداردهاي‬
‫تجهیزات و لوازم‬
‫برقرار است‬
‫استانداردهاي تجهیزات و لوازم برقرار نيست‬
‫ر‬
‫نظر تعداد و سالم‬
‫از‬
‫مركز‬
‫وضعيت‬
‫ي‬
‫س‬
‫بر‬
‫ي‬
‫لوازم و تجهیزات بايد‬
‫جهت حفظ و نگهدار‬
‫خريداري شوند‪ /‬از انبار‬
‫وسايل و تجهیزات موجود‪،‬‬
‫وسايل نياز به تعمیر دارند‬
‫مورد نياز‬
‫تجهیزات‬
‫بودن‬
‫گرفته شوند‬
‫تحويل‬
‫برنامه ريزي و اقدام كنيد‪.‬‬
‫ ليست لوازم و تجهیزات مورد نياز‬‫را به واحد ذيربط تسليم‬
‫كنيد‪)**()*(.‬‬
‫ مراحل خريد و تحويل وسايل‬‫مذكور را به بخش پيگیري كنيد‬
‫جهت حفظ و نگهداري وسايل و‬
‫تجهیزات برنامه ريزي و اقدام كنيد‬
‫ تجهیزات فوق را جهت تعمیر ارسال‬‫نماييد‬
‫ مراحل تعميیر و بازگرداندن وسايل‬‫به بخش را پيگیري نماييد‬
‫جهت حفظ و نگهداري وسايل و‬
‫تجهیزات برنامه ريزي و اقدام كنيد‬
‫برآورد بودجه مورد نيازبراي تامین وسايل و تجهیزات‬
‫تعيین سهمي كه بايد از محل اعتبارات‬
‫كميته هاي دانشگاهي تامین شود‬
‫تعيین سهمي كه بايد از اعتبارات‬
‫بيمارستان تامین شود‬
‫تعيین سهمي كه بايد از محل اعتبارات‬
‫جاري بيمارستان تامین شود‪.‬‬
‫اعالم مراتب به‬
‫دانشگاهي نياز براي تامین وسايل و‬
‫بودجهكميتهمورد‬
‫برآورد‬
‫تخصيص اعتبار توسط واحد مالي‬
‫تامین و تخصيص اعتبار توسط كميته‬
‫تجهیزات‬
‫دانشگاهي‪/‬شبکه‬
‫بيمارستان‪/‬شبکه‬
‫درخواست خريد‬
‫درخواست خريد‬
‫تامین اعتبار توسط واحد های‬
‫بيمارستان ‪/‬شبکه‬
‫تامین اعتبار توسط واحدمالي‬
‫بيمارستان‪/‬شبکه‬
‫نظارت بر خريد و تحويل وسايل و‬
‫تجهیزات‬
‫نظارت برخريد و تحويل وسايل و‬
‫تجهیزات‬
‫ادامه)‬
‫احيا‬
‫احيا (‬
‫عمليات‬
‫عمليات‬
‫برايبراي‬
‫نياز نياز‬
‫موردمورد‬
‫داروهاي‬
‫داروهاي‬
‫تجهيزات و‬
‫تجهيزات و‬
‫وسايل‪،‬‬
‫وسايل‪،‬‬
‫جدول‪.3-1.3‬‬
‫جدول ‪-1‬‬
‫الف‬
‫ج‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫عمومي‬
‫ماسك‬
‫وسايلبگ و‬
‫وسايل‬
‫كافيوابسته به جريان و‪/‬يا بگ‬
‫تعدادبگ‬
‫شونده يا‬
‫اتاق متسع‬
‫هر خود‬
‫اكسيژن ‪90‬دربگ‬
‫رساندن‬
‫التکس‪ ،‬كه‬
‫فشار مثبت‬
‫دستكشتهويه با‬
‫وسيله‬
‫زايمان به‬
‫وسايل‬
‫قادر وبهديگر‬
‫ماسک‬
‫استريل و‬
‫بيهوشی‪ 2 :‬عدد در هر ترالي‬
‫كاركنانباشد‪.‬‬
‫حفاظتي درصد‬
‫تا ‪100‬‬
‫دستگاه تي پيس‪ 2 :‬عدد در هر بيمارستان دارای بخش مراقبت‬
‫تخت احياء (تخت مراقبت باز نوزاد يا ست احياء) درای نسبت به تخت هاي زايمان ‪ 3‬به ‪ 1‬يا هر اتاق زايمان يک عدد‬
‫ويژه نوزادان*‬
‫سروکنترل‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫عمليات احيا (ادامه)‬
‫مورد‬
‫داروهاي‬
‫تجهيزات و‬
‫وسايل‪،‬‬
‫عقربهبا‪.3-‬‬
‫صورت‪1‬‬
‫جدول‬
‫هراتاق‬
‫درازهر‬
‫عدد‬
‫هاي) يا‬
‫اندازهشمار‬
‫ثانيه‬
‫داراي‬
‫ساعت (‬
‫برايترالي‬
‫زايمانهر‬
‫نياز در‬
‫كدام‬
‫عدد‬
‫‪31‬‬
‫نارس‬
‫كرنومترو‬
‫نوزاد ترم‬
‫هاي‬
‫ماسك‬
‫‪4‬و‬
‫گرم بالشتک دار)‬
‫اناتوميک‬
‫(ملحفه‬
‫‪ 2‬به ‪ 1‬نوزاد‬
‫کودکان سنج و لوله هاي مربوطه‬
‫پزشكيبا جريان‬
‫گوشياكسيژن‬
‫منبع‬
‫كپسول اکسيژن‪ 1 :‬عدد براي هر گرم كننده‬
‫ديواري يا‬
‫ترالي‬
‫منبع در هر‬
‫‪ 1‬عدد‬
‫ثابت هر ترالي‬
‫عدد در‬
‫‪5‬تابشي‬
‫‪ 1‬حلقه از هر كدام در هر ترالي‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫داروها‬
‫وسايل‪ ،‬تجهیزات و داروهاي مورد نياز براي‬
‫عمليات احيا‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫د‬
‫‪7‬‬
‫‪21‬‬
‫‪8‬‬
‫‪32‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪16‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪17‬‬
‫‪7‬‬
‫ب‬
‫‪8‬‬
‫ه‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫اپي نفرين ‪ 1:10000‬آمپول هاي ‪ 10‬سي‬
‫نوارچسب ‪ 1.2‬يا ‪ 3.4‬اينچي‬
‫سي‬
‫وسايل لوله گذاري‬
‫راه هوايي دهاني‪ -‬حلقي در اندازه هاي ‪ 1 000 ،00 ،0‬عدد از هركدام در هر ترالي‬
‫كدام در هر ترالي ‪ 500‬ميلی ليتر‬
‫الين‪/‬‬
‫نرمال س‬
‫ايزوتون (‬
‫كريستالوييد‬
‫سرم‬
‫هرترالي‬
‫از هر‬
‫عدد در‬
‫المپ و ‪ 12‬عدد‬
‫همراه با‬
‫‪0‬و‪1‬‬
‫تيغه هاي ‪00‬و‬
‫الرنگوسكوپ با‬
‫‪ 10‬عدد از هر کدام از هركدام‬
‫‪ 20 ،10 ،5 ،3‬و ‪ 50‬سي سي‬
‫‪،1‬‬
‫سرنگ هاي‬
‫اضافي‬
‫باطري‬
‫الكتات)‬
‫رينگر‬
‫زايمان*‬
‫مربوطه‬
‫سديمباپروب‬
‫تراشهو‬
‫اكسيمتر‬
‫ترالیترالي‬
‫هر هر‬
‫در‬
‫هر‬
‫عدددر از‬
‫‪50‬و ‪4‬سي‬
‫ويال‬
‫درصد‬
‫بيكربنات‬
‫كدامدر‬
‫بخشعدد‬
‫هر ‪10‬‬
‫کدام‬
‫عددهر‬
‫ميلي ‪22‬از‬
‫‪3.5‬‬
‫‪،3 ،/2.5‬‬
‫‪4/8‬داخلي‬
‫قطر‬
‫پالسهاي‬
‫لوله‬
‫متر‬
‫‪ 2‬عدد در هر بخش زايمان*‬
‫مخلوط كننده اكسيژن و هوا‬
‫سي‬
‫عدد در هر ترالي ‪1‬‬
‫استيلت (اختياري)‬
‫بخشدرزايمان*‬
‫عدد در هر‬
‫هواي فشرده‬
‫منبع‬
‫بخش‬
‫دسترس‬
‫‪2‬قابل‬
‫هيدروكلريد ‪ 0.4‬ميلي گرم در‬
‫نالوكسان‬
‫عدد در هر ترالي ‪1‬‬
‫قيچي‬
‫كيسه ليتر‬
‫ميلي‬
‫‪ 5‬عدد در هر ترالي*‬
‫پالستيكي قابل بسته شدن (سايز چهار ونيم ليتر)‬
‫دو عدد در هر ترالي‬
‫نوارچسب‪ /‬وسايل ثابت نگهداشتن لوله تراشه‬
‫ترالي*‬
‫بخش زايمان‬
‫‪31‬عدد‬
‫‪ 10‬شيميايي‬
‫گرم كننده‬
‫پد‬
‫هر هر‬
‫عدددر در‬
‫درصد ‪ 500/‬ميلی ليتر‬
‫سرمهايقندي‬
‫پنبه‬
‫انكوباتور قابل حمل‬
‫الکلبيمارستان های سطح ‪3‬‬
‫(*)‪:‬‬
‫وسايل ساكشن‬
‫نوزادان)‬
‫ماسك ويژه‬
‫مراقبت‬
‫اختياري)‬
‫حنجره اي (‬
‫پوآر‬
‫وسايل كاتتريزاسيون عروق نافي‬
‫مطابق با‬
‫‪ 1‬ظرف در هر ترالي‬
‫‪ 1‬عدد در هر بيمارستان*‬
‫خدمات پريناتال‬
‫سطح‬
‫بندی هر ترالي‬
‫شيشه در‬
‫برنامه ‪1‬‬
‫(دارای بخش‬
‫‪ 1‬عدد در هر بخش زايمان‬
‫‪ 1:1‬نوزاد‬
‫هرعدد‬
‫کدامدر‪10‬‬
‫ضدساكشن‬
‫محلولهاي‬
‫كاتتر‬
‫ترالي‬
‫شماره هاي ‪ 12 ،10 ،80 ،6 ،5‬از ‪1‬هرعدد‬
‫عفوني بهكننده‬
‫و ‪14‬‬
‫عدد در هر ترالي ‪1‬‬
‫اسكالپل يا قيچي‬
‫‪ 3‬عدد‬
‫کشنده مكو نيوم و لوله آن‬
‫عدد در هر ترالي ‪1‬‬
‫نوار نافي يا نخ بخيه ‪ 1‬صفر‪ ،‬دوصفر و سه صفر‬
‫از هر کدام ‪ 10‬عدد‬
‫لوله تغذيه به شماره ‪ 8‬و سرنگ ‪ 20‬ميلي ليتر‬
‫‪ 5‬عدد در هر ترالی‬
‫كاتتر نافي شماره هاي ‪ 5/3‬و ‪5‬‬
‫‪ 1‬عدد در هر اتاق زايمان (ويژه نوزاد)‬
‫دستگاه ساکشن‬
‫فصل چهارم‪ :‬آموزش و پژوهش‬
‫• برنامه آموزش کارآموز احیاء نوزاد (پایه‬
‫و‪/‬یا پیشرفته)‬
‫• آموزش مربی احیاء نوزاد‬
‫• برنامه آموزش ی مربي دانشگاهی‬
‫• فرایند آموزش مربی گری احیاء نوزاد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫فرایند برگزاری کارگاه‬
‫احیاء نوزاد پایه یا‬
‫پیشرفته‬
‫کارآموز واجد گواهی احیاء نوزاد‬
‫پیشرفته‬
‫کارآموز احیاء پایه یا ‌‬
‫ز‬
‫ز‬
‫پایه‬
‫(‬
‫اد‬
‫نو‬
‫احیاء‬
‫آمو‬
‫کا‬
‫ر‬
‫‪‬‬
‫‪‬محتوای آموزش ی شامل‪:‬‬
‫برنامه آموزش‬
‫پیشرفته)‬
‫و‪/‬یا پشتیبانی‬
‫‪o‬درسنامه احیاء نوزاد‬
‫‪o‬بسته آموزش ی چند رسانه ای به‬
‫صورت دی وی دی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬پشتیبانی مالی کارگاه‬
‫‪‬هسته آموزش ی احیاء نوزاد‬
‫بیمارستانی و‪/‬یا دانشگاهی دارای‬
‫گواهی مربی گری احیاء‬
‫‪‬‬
‫‪‬کوریکولوم آموزش ی احیاء نوزاد‬
‫پایه و‪/‬یا پیشرفته‬
‫‪‬‬
‫‪‬تجهیزات آموزش ی احیاء نوزاد‬
‫‪‬فضای فیزیکی آموزش ی‬
‫هسته آموزش ی احياء نوزاد در سطح دانشگاه‬
‫• هسته آموزش ی دانشگاهي احياء نوزاد‪ :‬عبارت است از فوق‬
‫تخصص نوزادان‪ ،‬فوق تخصص پري‌ناتالوژيست‪ ،‬متخصصین‬
‫كودكان‪ ،‬زنان و زايمان و بيهوش ي و مربی های پرستاری و مامایی در‬
‫يک دانشگاه که دوره پيشرفته احياي نوزاد را گذرانده و در‬
‫کارگاههاي کشوري يا دانشگاهی دوره مربي گري احیاء نوزاد را‬
‫فراگرفته و داراي مدرك مربی گری دانشگاهي هستند (جدول شماره‬
‫‪.)1-4‬‬
‫• هسته آموزش ی بيمارستاني احياء نوزاد‪ :‬فوق تخصص نوزادان‪،‬‬
‫پري‌ناتالوژيست‪ ،‬متخصصین كودكان‪ ،‬زنان و زايمان و بيهوش ي و‬
‫در‬
‫پرستاران و ماما ها در يک بيمارستان که دوره پيشرفته را ‌‬
‫جدول ‪ :1-4‬شرايط احراز مدرک مربي گري در سطوح‬
‫مختلف‬
‫مربي‬
‫سطح برگزاري کارگاه‬
‫مسوول برگزاري‬
‫کارگاه‬
‫مقام مسوول ارايه‬
‫کننده گواهي‬
‫شرايط احراز مدرک مربي گري در سطوح‬
‫دوره پيشرفته همراه تازه هاي احيا‬
‫تاييد کميته علمي‬
‫کشوري ‪ +‬دوره مهارت هاي روش تدريس و وز‬
‫مختلفارت بهداشت‬
‫کشوري احيا‬
‫مربي گري احياي نوزادان‬
‫پيشرفته ‪ +‬دوره مهارت هاي روش‬
‫دانشگاهي‬
‫تدريس ومربي گري احياي نوزادان‬
‫دانشگاه‬
‫بيمارست پيشرفته ‪ +‬دوره مهارت هاي روش‬
‫تدريس ومربي گري احياي نوزادان‬
‫اني‬
‫بيمارستان‬
‫مربي کشوري‬
‫مربي دانشگاهي‬
‫تجهیزات کمک آموزش ی و فضای فیزیکی‬
‫• فضاي آموزش ي مورد نياز؛‬
‫– فضای فیزیکی برای برگزاری کارگاههاي آموزش ي احیا فضاهای اختصاص یافته در‬
‫بيمارستان و يا مراکز مهارت هاي باليني دانشگاهها خواهد بود‪ .‬اين محيط هاي‬
‫آموزش ي در سطح کشور بايد حداقل امکانات الزم براي آموزش احياي نوزاد در‬
‫سطوح آموزش مقدماتي و پيشرفته را داشته باشند‪.‬‬
‫– تمامی بیمارستان های دارای زایشگاه یا بخش نوزادان باید دارای اتاق یا واحدی برای‬
‫تمرین مهارت احیاء نوزاد باشد‪ .‬تمامی وسائل کمک آموزش ی مانند مانکن احیاء‬
‫نوزاد‪ ،‬تخت احیاء‪ ،‬وسایل لوله گذاری و تهویه با فشار مثبت و اکسیژن درمانی باید در‬
‫اتاق مذکور وجود داشته باشد‪.‬‬
‫• تجهیزات کمک آموزش ی‪:‬‬
‫– امکانات و تجهیزات آموزش احياي نوزاد در بيمارستان بايد متناسب با سطح‬
‫بيمارستان مربوطه بر اساس سطح بندي کشوري باشد ولي مراکز مهارت هاي باليني‬
‫يک دانشگاه بايد اين امکانات به شکل کامل (يعني وسايل مورد لزوم در بيمارستانهاي‬
‫جدول شماره ‪ :2-4‬وسائل و تجهيزات مورد نياز در مکان برگزاری کارگاه احياء نوزاد‬
‫مرکز مهارت های بالينی‬
‫شماره وسائل و تجهيزات‬
‫‪ 1‬كيسه تهويه (آمبو بگ)‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫تخت مراقبتی باز نوزاد يا تخت احياء‬
‫‪3‬‬
‫مالفه يا حوله در ابعاد نوزاد‬
‫‪4‬‬
‫دستگاه ساکشن‬
‫‪5‬‬
‫تي پيس احياء نوزاد‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫سطح ‪ 3‬سطح ‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫وو هوا )‪(Blender‬‬
‫اكسيژن‬
‫مخلوطكننده‬
‫تجهیزات مورد نیاز در مکان برگزاری‬
‫وسائل‬
‫پالس اکسي متر‬
‫کيسه نايلونی ويژه احياء نوزادان بسيار کم‬
‫کارگاهوزناحیاء نوزاد‬
‫‪9‬‬
‫مکونيوم آسپيراتور‪ ،‬پوار‬
‫‪10‬‬
‫لوله خروجي هوا يا کپسول هوا‬
‫‪11‬‬
‫لوله خروجي اکسيژن يا کپسول اکسيژن‬
‫‪12‬‬
‫مانکن قابل لوله گذاری‬
‫‪13‬‬
‫وسائل لوله گذاری‬
‫‪14‬‬
‫لوله نای از تمامی اندازه ها‬
‫‪15‬‬
‫کاتتر ساکشن از تمای اندازه ها‬
‫‪16‬‬
‫ماسک حنجره ای (نوزادی)‬
‫‪17‬‬
‫آشکارساز ‪Co2‬‬
‫‪18‬‬
‫ست کاتتر گذاری ناف نوزاد‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 3‬ست‬
‫‪ 3‬ست‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 3‬ست ‪ 2‬ست‬
‫‪ 3‬ست ‪ 2‬ست‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫سطح ‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬ست‬
‫‪ 1‬ست‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫برنامه آموزش ی و بازآموزی برنامه احیاء نوزاد‬
‫• تمامي پرسنل دخیل در فرایند های مراقبت از مادر و نوزاد اعم از‬
‫ماما‪ ،‬پرستار و پزشک بايد کارگاه آموزش ي احياي نوزاد را گذرانده ‌و‬
‫واجد گواهی آن باشند‪ .‬پزشکان متخصص شاغل در بیمارستان و‬
‫پرستارانی که در بخش مراقبت ويژه نوزادان مشغول فعالیت هستند‬
‫ٌ‬
‫الزاما باید گواهی احیاء پیشرفته را دریافت کنند‪ .‬سوپروایزر های‬
‫بیمارستان اعم از آموزش ی‪ ،‬درمانی و کشیک عصر و شب نیز باید گواهی‬
‫احیا پیشرفته را واجد باشند‪.‬‬
‫• پرسنلی که واجد گواهی احیاء نوزاد می باشند باید هر دو سال گواهی‬
‫خود را تجدید کنند‪ .‬از ابتدای مهر سال ‪ 1390‬در صورت نداشتن گواهي‬
‫احياء و يا تجديد نکردن آن افراد حق حضور در اتاق زايمان يا کار در‬
‫بخش مراقبت ويژه نوزادان را ندارند‪.‬‬
‫برنامه آموزش ی و بازآموزی برنامه احیاء نوزاد‬
‫• تمامی دانشجویان پزشکی عمومی در طی دوره کارآموزی و دانشجویان‬
‫دوره دستیاری اطفال‪ ،‬زنان و مامایی‪ ،‬بيهوش ی‪ ،‬طب اورژانس باید در‬
‫ابتدای دوره و قبل از شروع به کار در بیمارستان به عنوان پزشک باید‬
‫کارگاه احیاء را گذرانده و هنگام فارغ التحصیلی واجد گواهی احیاء‬
‫پیشرفته نوزاد بوده و مدت اعتبار دو ساله گواهی آنها تمام نشده باشد‪.‬‬
‫• در تمامی بیمارستان های کشور که بخش زایمان داشته و یا دارای بخش‬
‫نوزادان و یا اتاق عمل سزارین هستند بايد تیم مربیان برنامه احیاء‬
‫نوزاد كه دوره مربي گري احياي نوزادان را گذرانده و مدرك مربوطه را‬
‫دریافت نموده اند وجود داشته باشد‪ .‬هسته آموزش ی شامل متخصص‬
‫اطفال‪ ،‬متخصص زنان و مامایی‪ ،‬بيهوش ی و سوپروایزر آموزش ی‬
‫بیمارستان می باشد‪.‬‬
‫برنامه آموزش ی و بازآموزی برنامه احیاء نوزاد‬
‫• كميته بيمارستاني احيا ی نوزاد در هر مركز‪ ،‬موظف است تا با اطالع‬
‫از زمان هاي برگزاري كارگاه هاي دانشگاهی‪ /‬بیمارستانی و انجام هماهنگي‬
‫درگیر در‬
‫هاي چند مركزي‪ ،‬به نحوي برنامه ريزي كند كه تمام پرسنل ‌‬
‫فرايند احياي نوزادان‪ ،‬در برنامه هاي آموزش ي – باز آموزي‪ ،‬بصورت‬
‫عادالنه و متناسب با نياز پرسنل و مركز‪ ،‬شركت كنند‪.‬‬
‫• كميته ارتقاء سالمت نوزادان‪ /‬احياي نوزادان در هر مركز‪ ،‬موظف است‬
‫تا از جهت برنامه هاي آموزش ي درون مركزي‪ ،‬با هدف ارتقا و ارزيابي‬
‫اطالعات و مهارت هاي افراد برنامه ريزي نمايد‪.‬‬
‫• ارايه گواهي شركت در دوره هاي آموزش ي – باز آموزي به كميته‬
‫نوزادان‪ /‬احياي نوزادان در هر مركز جهت ارتقا شغلي ضروري است‪.‬‬
‫احيا نوز‬
‫اهدافمور‬
‫ادامه)‬
‫ادانز (ادان‬
‫احياء نو‬
‫آمويزش ي‬
‫آموزش‬
‫برنامه‬
‫برنامه‬
‫نظر در‬
‫مودردنظردر‬
‫دستيابيبهبهاهداف‬
‫اجراييدستيابي‬
‫يكرد اجرايي‬
‫جدول ‪ ::3-4‬رروويکرد‬
‫يادگیري‬
‫ي ونظر‬
‫عملي‬
‫عمليي‌ونظري‌‬
‫يادگیر‬
‫روشروش‬
‫فيلد اموزش يفيلد اموزش ي‬
‫کالس‪/‬سخنراني‬
‫کالس‪/‬سخنراني‬
‫شده‬
‫يادگیري گروهيخود‬
‫وتکرار‬
‫مهارت‬
‫آموزي ‌‬
‫گروهي وتکر‬
‫شدهار مهارت فراگرفته‬
‫يادگیرفيراگرفته‬
‫مولتي مديا‬
‫خود آموزي‬
‫مولتي‬
‫مديا‬
‫کارگاه‬
‫بيمارستاني‬
‫کارگاه بيمارستاني‬
‫مرکز مهارتهاي باليني‬
‫مرکز مهارتهاي باليني‬
‫منابع انساني‬
‫منابع انساني‬
‫تجهیزات‬
‫تجهیزات‬
‫منابع درس ي‬
‫منابع درس ي‬
‫توانايي هماهنگ کردن فشردن قفسه سينه با‬
‫کتبي کتبي‬
‫جدول‌ ‪ :4-4‬حدول‌ زمانی برنامه کارگاه احیاء نوزاد‬
‫شفاهيشفاهي‬
‫توانمندي ها‬
‫منابع الزم‬
‫منابع الزم‬
‫عملي عملي‬
‫توانمندي ها‬
‫ارزيابي‬
‫روشارزيابي‬
‫روش‬
‫رويكرد اجرايي دستيابي به اهداف مورد نظر‬
‫در برنامه آموزش ي احياء نوزادان‬
‫دقیقه)احیاء عملی (دقیقه)درسنامه احيا‬
‫√تئوری√ ( مربی‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫√‬
‫√‬
‫پایه‬
‫عنوان‬
‫درس‬
‫موالژ‬
‫تهويه‬
‫آشنايي با تغيیرات فیزيولوژيکي در نوزادان در هنگام‬
‫مديا‪ -‬درسنامه احيا‬
‫احیاء‬
‫مربی‬
‫‬‫‪√ +‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫احیاء √‬
‫ مولتي‬‫استفاده به‬
‫ر براي‬
‫الزم‬
‫‪ 1‬دست آوردن دانش‬
‫به‬
‫‪0‬‬
‫‪30‬‬
‫كلي ‌بر‬
‫تولدو ‌‬
‫مر‬
‫درسنامه احيا‬
‫مربی احیاء‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫فيلم‬
‫موقع ازلوله گذاري داخل ناي‬
‫فيلم –مولتي مديا‪-‬‬
‫‪ 60‬درسنامه احيا‬
‫احیاء‬
‫مربی‬
‫‬‫مراحل‬
‫آشنايي ازکليگابا م‬
‫‪√ +‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪60‬‬
‫نخستین احیاء‬
‫‪2‬‬
‫احياراي گذاشتن‬
‫‌هاي ب‬
‫الرنگوسکوپ‬
‫توانايي استفاده‬
‫‪--‬‬‫درسنامه احيا‬
‫مربی احیاء موالژ موالژ‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫وسايل احيا‬
‫آشنايي با لوله‬
‫درسنامه احيا‬
‫ملزومات احیاء‬
‫مربی احیاء‬
‫مورد نياز احيا‬
‫√‬
‫√√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪+‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫مثبت‬
‫فشار‬
‫‌‬
‫با‬
‫تهویه‬
‫‪3‬‬
‫مولتي مديا‬
‫تهويه‬
‫ر‬
‫د‬
‫ناي‬
‫لوله‬
‫از‬
‫استفاده‬
‫آشنايي با چگونگي‬
‫فيلم –مولتي مديا‪-‬‬
‫درسنامه‬
‫توانايي شناسايي نوزاد نياز مند احيا‬
‫احيااحيا‬
‫درسنامه‬
‫مربی احیاء مربی احیاء‬
‫√‬
‫√ √ ‪√√ √ ---- -‬‬
‫√‬
‫√‪√ √ ---‬‬
‫مثبت‬
‫‪+‬‬
‫موالژ وفيلم‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫فشردن قفسه سینه‬
‫‪4‬‬
‫‪-‬‬‫موالژ مولتي مديا درسنامه احيا‬
‫مربی احیاء‬
‫توانايي باز کرذن راههاي هوايي‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫درسنامه احيا‬
‫مربی احیاء‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬‫آشنايي باداروهاي مورد استفاده در احيا‬
‫ √‬‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫نای‬
‫گذارن ‌‬
‫‪5‬‬
‫یمک ‌ونيوم‬
‫لوله آسپیراسو‬
‫آشنايي برخورد با نوزادي که‬
‫وخودداروها‬
‫درسنامه احيا‬
‫فيلم –مولتي مديا‬
‫مربی احیاء‬
‫‪--‬‬‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫داشته‬
‫اي استفاده در زمان‬
‫داشتن دانش الزم بر‬
‫و‬
‫‪30‬‬
‫‌‬
‫دار‬
‫تجویز‬
‫‌‬
‫‪6‬‬
‫درسنامه احيا‬
‫مولتي مديا‬
‫√ ‪ 30‬مربی احیاء‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬‫ √‬‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫مواقعي از جريان آزاد‬
‫داشتن دانش الزم براي‬
‫مناسبدرازچهداروها‬
‫درسنامه احيا‬
‫فيلم –مولتي مديا‬
‫مربی احیاء‬
‫‪-‬‬‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫اکسیژن استفاده نمايد‬
‫‬‫‪0‬‬
‫‪30‬‬
‫مالحضات ويژه‬
‫‪7‬‬
‫درسنامه احيا‬
‫مولتي مديا‬
‫مربی احیاء‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬‫احيا‬
‫حین‬
‫در‬
‫داروها‬
‫مصرف‬
‫اههاي‬
‫با‬
‫آشنايي‬
‫ر‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫توانايي استفاده ازجريان آزاد اکسیژن در صور‌ت‬
‫‪-‬‬‫درسنامه احيا‬
‫مربی احیاء‬
‫‪--‬‬‫‪-‬‬‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‬‫موالژ ‪0‬‬
‫‪30‬‬
‫احیاء نوزاد نارس‬
‫‪8‬‬
‫نياز‬
‫‪--‬‬‫درسنامه احيا‬
‫مربی احیاء‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫توانايي استفاده ازکاتتر نافي‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫داشتن دانش الزم براي اينکه درچه زماني بايد از‬
‫فيلم –مولتي مدياموالژ‪0‬‬
‫مربی ‪30‬‬
‫‪9‬‬
‫درسنامه احيا‬
‫احیاء‬
‫‪√ +‬‬
‫√‬
‫√‬
‫احیاء‪ --‬نوز√اد √‬
‫مالحضات اخالقی √‬
‫وسايل تهويه با فشار مثبت استفاده نمايد‬
‫‪--‬‬‫درسنامه احيا‬
‫موالژ‬
‫مربی احیاء‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫توانايي انجام مراحل احياي نوزاد نارس‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫ر‬
‫‪6‬ساعت‬
‫عملی‬
‫و‬
‫ی‬
‫تئو‬
‫جمع‬
‫‪-‬‬‫درسنامه احيا‬
‫بگ وماسک‬
‫مربی احیاء‬
‫‪-‬‬‫آشنايي با انواع بگ وماسک و ويژگي هر يک‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫احياياينوزاد‬
‫عوارض‬
‫تهويه با فشار‬
‫وماسک بر‬
‫آشنايياز بگ‬
‫توانايي استفاده‬
‫احيا به شکل‬
‫تي پيس‬
‫کنترلدستگاه‬
‫وماسک يا‬
‫عوارض‬
‫مثبت از بگتوانايي‬
‫مناسب‬
‫آشنايي با مسايل اخالقي احياي نوزاد‬
‫√‬
‫‪----‬‬
‫‪√ √ √ --- --‬‬
‫√‬
‫‪----‬‬
‫‪---‬‬
‫√‬
‫‪---‬‬
‫√‬
‫√‪---‬‬
‫√‪---‬‬
‫√√‬
‫√‬
‫‪---‬‬
‫√‬
‫√‬
‫مربی احیاء‬
‫بگ وماسک ودستگاه‬
‫مربی احیاء مربی احیاء تي پيس موالژ‬
‫√‬
‫√‬
‫مربی احیاء‬
‫زمان‬
‫تخميني‬
‫حداقل زمان‬
‫براي‬
‫تخميني براي‬
‫آموزش‬
‫آموزش‬
‫‪--‬‬‫√‬
‫پیشرفته‬
‫ ‪ ۳۰ +‬دقيقه‬‫√‬
‫‪5‬دقيقه‬
‫‪-‬‬‫√‬
‫ ‪15 +‬دقيقه‬‫√‬
‫‪ 30‬دقيقه‬
‫‪--‬‬‫√‬
‫√ ‪15‬دقيقه‬
‫√‬
‫‪+‬‬
‫دقيقهذقيقه‬
‫‪15 10 ----‬‬‫√√‬
‫‪+‬‬
‫√ ‪ 30‬دقيقه‬
‫‪-‬‬‫‪ 10‬دقيقه‬
‫‪-‬‬‫√‬
‫‪+‬‬
‫‪ 10 --‬دقيقه‬‫√‬
‫√ ‪+--‬‬
‫‪10‬دقيقه‬
‫‪ 10 --‬دقيقه‬‫√‬
‫‪+‬‬
‫‪ 10‬دقيقه‬
‫‪-‬‬‫√‬
‫√ ‪20‬دقيقه‬
‫‪---‬‬‫‪+‬‬
‫‪ 20‬دقيقه‬
‫‪+√--- √--‬‬‫‪ 10‬دقيقه‬
‫‪ 30‬دقيقه‬
‫‪--‬‬‫√‬
‫‪10‬ساعت‬
‫√ ‪ 10‬دقيقه‬
‫√‬
‫‪ 20‬دقيقه‬
‫‪ 10‬دقيقه‬
‫درسنامه احيا‬
‫√‬
‫√‬
‫‪--‬‬
‫درسنامه‬
‫احيااحيا‬
‫درسنامه‬
‫‪----‬‬
‫‪----‬‬
‫√√‬
‫‪20‬‬
‫دقيقه‬
‫‪20‬‬
‫دقيقه‬
‫درسنامه احيا‬
‫√‬
‫√‬
‫‪--‬‬
‫‪ 20‬دقيقه‬
‫پشتیبانی مالی برنامه آموزش ی احیاء نوزاد‪:‬‬
‫• هزینه های کارگاه های آموزش ی احیاء نوزاد در سراسر کشور در بیمارستان‬
‫های دولتی آموزش ی و غیر آموزش ی وابسته به وزارت بهداشت به مدت ‪ 2‬سال‬
‫از زمان ابالغ برنامه‪ ،‬پس از ارسال صورت وضعیت هزینه های آن به اداره‬
‫سالمت نوزادان‪ ،‬توسط این اداره تامین خواهد شد‪ .‬بعد از ابالغ‪ ،‬تجدید‬
‫دوساالنه گواهی احیاء نوزاد برای تمامی ماماها‪ ،‬پرستاران‪ ،‬پزشک های‬
‫متخصص اطفال‪ ،‬زنان و مامایی‪ ،‬بيهوش ی و اورژانس که ذینفع مراقبت از‬
‫نوزاد هستند با پرداخت هزینه های آن توسط خود کارآموزان الزامی خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫• هزینه برگزاری کارگاه در بیمارستان های غیر مرتبط به وزارت بهداشت و‬
‫درمان مانند بیمارستان های تامین اجتماعی‪ ،‬نیروهای مسلح‪ ،‬خصوص ی و‬
‫وابسته به نهادها و ارگانها وبیمارستانهای خیریه به عهده کارآموز‌ان یا‬
‫سازمان مرتبط آنها بنا بر سیاست ها و برنامه های آموزش ی آنها می باشد‪.‬‬
‫برنامه آموزش ی احیاء نوزاد در دانشگاه‬
‫مربیان دانشگاهی‬
‫ماماها‬
‫پرستاره‬
‫کارگاه پايه‬
‫گروه مربی های‬
‫دانشگاهی‬
‫ارائه دهنده‬
‫خدمت‬
‫کارگاه پیشرفته‬
‫متخصص اطفال‬
‫متخصص زنان و مامایی‬
‫متخصص بيهوش ی‬
‫متخصص طب اورژانس‬
‫انترنها‬
‫مربیان بیمارستانی‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫فرایند برگزاری کارگاه احیاء نوزاد‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪/‬‬
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
/
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
/
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
/
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
/
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
/
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
/
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
/
‫کارآموز واجد گواهی احیاء نوزاد‬
‫آموزش مربی احیاء نوزاد‬
‫• مربی بیمارستانی‪:‬‬
‫• به منظور برقرار كردن‪ ،‬توسعه و حفاظت از بسته خدمتی احياء نوزاد‬
‫اطالعات و مهارتهاي الزم را فراهم مي‌آورد‪.‬‬
‫• بيمارستان هايي را كه تمايل به اجرای برنامه احیاء نوزاد دارند‪،‬‬
‫مساعدت مي‌نمايد‪.‬‬
‫ي مي‬
‫• ثبت و مستندسازي برنامه احیاء نوزاد را در بیمارستان پيگیر ‌‬
‫کند‪.‬‬
‫• جهت اطمينان از اينكه نيازهاي برنامه احياء نوزاد بيمارستان تأمین‬
‫شده است‪ ،‬با مربيان دانشگاهی در تعامل است‪.‬‬
‫• براي مدت ‪ 2‬سالي كه گواهينامة وي اعتبار دارد حداقل در ‪ 2‬مبحث‬
‫آموزش ي برنامه احياء نوزاد فعاليت مي كند‪( .‬تعليم ‪ /‬کمک)‬
‫آموزش مربی احیاء نوزاد‬
‫• مربی دانشگاهی‪:‬‬
‫– جهت شناسايي نيازهای اجرای برنامه احياء نوزاد در بيمارستان به مربی‬
‫بیمارستانی مربوطه کمک مي کند‪.‬‬
‫– بر حسب نياز‪ ،‬به مربيان بيمارستاني ارائه دهندگان احياء نوزاد را‬
‫آموزش مي‌دهد‪.‬‬
‫– بر اجراي برنامه‌هاي فراهم شده در بيمارستان تحت نظر وي سرپرستي‬
‫مستمر دارد‪.‬‬
‫– به صورت مستمر مربيان بيمارستان را حمايت مي‌كند و به صورت دائم‬
‫يك تعامل پايدار را بین مربيان بيمارستاني‪ ،‬ارائه دهندگان خدمت و‬
‫مربيان دانشگاهی ديگر ايجاد مي‌كند‪.‬‬
‫– در نقش يک رابط بین دانشگاه و وزارت بهداشت عمل مي‌كند‪.‬‬
‫نیاز بر‬
‫موردبراي ‌‬
‫منابع‬
‫جدول‌ ‪ :5-4‬اهداف برنامه آموزش ی مربی بیمارستانی احیاء نوزاد ‌و‬
‫یس چهارم‪ :‬گفتار ‪ 19‬ـ ‪ 7‬و ‪ ، 7‬ضميمه‪ ،‬ضميمه ‪ 29‬تا ‪، 23‬‬
‫تدرچاپ‬
‫احياءاینوزاد‬
‫مربيان‬
‫راهنماي‬
‫منابع ‪4‬ـ‪ 3‬و ‪ ، 3‬گفتار ‪ 7‬و ‪20‬ـ ‪ 7‬و ‪21‬ـ ‪ 7‬و ‪20‬ـ ‪ ، 7‬گفتار ‪ 3‬و ضمائم ‪5‬ـ ‪ 3‬تا ‪8‬ـ ‪9 ،3‬ـ‪ 3‬تا‬
‫گفتار‬
‫اهداف‬
‫‪12‬ـ‪ 3‬و ‪7‬ـ‪ 4‬و ‪8‬ـ‪ 5‬تا ‪7‬ـ‪5‬‬
‫درسنامه احياء نوزاد‪ ،‬چاپ پنجم‪.‬‬
‫‪13‬ـ ليست كردن مسئوليتهاي مربي بيمارستاني براي سازماندهي و برقرار‬
‫‪1‬ـ شرح منشأ و اهداف برنامه احياء نوزاد‬
‫مراجعه به سايت ‪WWW.aap.org/‬برنامه احياء نوزاد و كليلك روي ارائه دهنده‪ Resources‬به‬
‫نمودن دوره آموزشی احياء نوزاد‬
‫راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪.‬‬
‫منظور يادگيري چگونه سفارش دادن موضوعات دوره آموزشی برنامه احياء نوزاد به صورت ‪On line‬‬
‫و مراجعه به سايت ‪www.aap.org/‬برنامه احياء نوزاد و كليك روي ‪ Instructor Tools‬كه مشخص‬
‫‪2‬ـ شرح آنكه چگونه شواهد به صورت راهكارهايي توسعه يافته و تبديل به‬
‫‪www.aap.org‬‬
‫ميشود‪.‬‬
‫‌شوند‪ .‬فراگيرندگان با سبكها و راههاي متفاوت راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪4‬ـ‪ 1‬و ‪1‬‬
‫مديريت‬
‫استراتژي‬
‫‪14‬ـ‬
‫برايمي‬
‫احياءهانوزاد‬
‫شناساييبرنامه‬
‫توصيه‌هاي‬
‫يادگيري‬
‫راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪.‬‬
‫شناسايي اجزاء يك برنامه احياء نوزاد بيمارستاني موفق‬
‫‪3‬ـ‬
‫فات راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪7‬ـ ‪ 3‬و ‪6‬ـ ‪ 3‬و ‪3‬‬
‫ص در‬
‫ضروريات هم‬
‫‪ hard copy‬و‬
‫در‬
‫هم‬
‫مدارك‬
‫از‬
‫مناسب‬
‫ارزيابي‬
‫و‬
‫استفاده‬
‫دادن‬
‫نشان‬
‫ـ‬
‫‪15‬‬
‫‪4‬ـ شرح آنكه چه كس ي مي‌تواند مربي برنامه احياء نوزاد باشد؟‬
‫راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪3‬ـ ‪ 6‬و ‪ ، 6‬گفتار ‪3‬ـ‪ 1‬و ‪ ، 1‬گفتار ‪21‬ـ ‪ 6‬و ‪6‬‬
‫قالب ‪On line‬‬
‫و مسئوليتهاي همراه‬
‫راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪3‬ـ‪ 3‬و ‪ ،3‬گفتار ‪( 2‬رئوس مطالب ‪ 5‬درس با‬
‫‪16‬ـ ارائه عملكرد و ارزيابي همة چك ليستهاي اجرايي‬
‫اي احياء نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪3‬ـ ‪ 1‬و ‪ ، 1‬گفتار ‪7‬ـ ‪ 7‬و ‪ ، 7‬گفتار ‪7‬ـ ‪ 7‬و ‪، 7‬‬
‫مربيان بر‬
‫اهنماي‬
‫اجرايي)‬
‫ليستهاي‬
‫رچك‬
‫‪5‬ـ شناسايي خصوصيات طراحي برنامه احياء نوزاد‬
‫احياءو ‪3‬‬
‫گفتار ‪4‬ـ‪3‬‬
‫راهنماي ‪ 3‬و ‪3‬‬
‫گفتار ‪9‬ـ‬
‫نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪3‬ـ‪ 3‬و ‪ 3‬گفتار ‪( 2‬رئوس مطالب ‪ 5‬درس با چك‬
‫مربيان‪ ،‬براي‬
‫رليست‬
‫اجرايي)راي احياء نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪3‬ـ‪ 1‬و ‪1‬‬
‫هايمربيان ب‬
‫اهنماي‬
‫اصوليجامع‬
‫دهندهمگاكد‬
‫شكل از يك‬
‫ارزيابي‬
‫عملكرد‬
‫‪17‬ـ ارائه‬
‫رشته‌هاي برنامه احياء نوزاد‬
‫اصلو كه‬
‫شناسايي ‪4‬‬
‫‪6‬ـ‬
‫مهارتها به عمل‪ .‬اجزاء مگاكد ‪9‬ـ‪ 4‬و ‪17‬ـ ‪ 4‬و‬
‫كردنبهدانستهها‬
‫تبديل‬
‫تحصيلو ‌و اجراء‬
‫اتي دارد‬
‫احياياطفال‬
‫دراحياء‬
‫در‬
‫‪‌ DVD‬‬
‫موارد كارآيي‬
‫خود ـ‬
‫نوزاد‪::‬اشار‬
‫هستند‪.‬‬
‫‪18‬ـ ‪4‬‬
‫‪Pediatrics. 1996; 97: 94-99‬‬
‫راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪3‬ـ ‪ 5‬و ‪5‬‬
‫‪7‬ـ شناسايي اجزاء نيازمند به فراگیري در يك دوره آموزش ی برنامه احياء نوزاد راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪4‬ـ‪ 3‬و ‪ ، 3‬گفتار ‪4‬ـ‪ 3‬و ‪ ، 3‬گفتار ‪3‬ـ‪ 4‬و ‪4‬‬
‫‪www.aap.org/‬برنامه احياء نوزاد و كليك روي ”‪“Instructor’s manual‬‬
‫رفتن به سايت‬
‫‪18‬ـ شرح روش مناسب براي مستندسازي‬
‫مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪4‬ـ ‪ 7‬و ‪3‬ـ ‪ 7‬و ‪ ، 7‬گفتار ‪3‬ـ ‪ 2‬و ‪2‬‬
‫اهنماي‬
‫‪Renewal‬‬
‫واحد‬
‫و‬
‫دهنده‬
‫ائه‬
‫ا‬
‫واحد‬
‫‪ 8‬ـ شناسايي شباهتها و تفاوتهاي بین‬
‫ر‬
‫ر‬
‫‪Resources‬‬
‫آموزش‬
‫آنكهطرح ب‬
‫شناسايي ‪3‬‬
‫‪9‬ـ‬
‫گفتار‪7‬ـ‪4‬ـ‪ 7‬و‬
‫چهارم‪ ::‬گفتار‬
‫احياء نوزاد‬
‫براي احياء‬
‫مربيان براي‬
‫راهنماي مربيان‬
‫شود‪.‬ي برنامه احياء نوزاد شامل راهنماي‬
‫‪7 6‬و ‪6‬‬
‫چاپ چهارم‬
‫نوزاد چاپ‬
‫‌هايمي‬
‫برنامهحفظ‬
‫هدايتمربی‬
‫چگونهرايوضعيت‬
‫‪19‬ـ شرح‬
‫راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪1‬‬
‫مزايا و معايب هر كدام‬
‫‪20‬ـ شناسايي منابع براي مربياني كه درباره اجراء اجزاء برنامه احياء نوزاد‬
‫صفحه برنامه احياء نوزاد‪ Web‬مربي را به اطالعات مفيد و منابع برنامه احياء نوزاد هدايت مي کند‪.‬‬
‫شناسايي منابع قابل دسترس ي براي تدريس و يادگیري محتوا و مهارتهاي‬
‫‪10‬ـ‬
‫سوال دارند‪.‬‬
‫( ‪www.aap.org/‬برنامه احياء نوزاد)‬
‫برنامه احياء نوزاد‬
‫راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪3‬ـ ‪ 8‬و ‪8‬‬
‫‪11‬ـ شناسايي و بحث بر سر نقاط كليدي هر درس در درسنامه احياء نوزاد چاپ ضمائم راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪:‬‬
‫عملكرد احياي اتاق زايمان با يك تيم احياء‪www.aap.org/ :‬برنامه احياء نوزاد‬
‫پنجم‪.‬‬
‫‪Thomas EJ, Sexton JB, Helmreich RL.‬‬
‫‪21‬ـ شرح آنكه چگونه مربي ممكن است فعاليتهاي فراگيري انتخابي را‬
‫سالمتيو ‪7‬‬
‫گفتار ‪10‬ـ ‪7‬‬
‫چهارم‪:‬‬
‫نوزاد چاپ‬
‫رفتارهايبراي‬
‫اهنماي مربيان‬
‫ارتقاء رفتار بازرسين احياء نوزاد ‪Qual‬‬
‫مراقبت‬
‫هوانوردي تا‬
‫احياء از‬
‫كار تيمي‬
‫رترجمه‬
‫اتژيها براي پيشبرد تمرين مهارتهاي برنامه احياء نوزاد‬
‫استر‬
‫‪12‬ـ‬
‫كند‪.‬‬
‫شرحدهي‬
‫سازمان‬
‫;‪of Health care. 2004‬‬
‫‪57-، i764‬‬
‫‪13:i‬ـ ‪ 8‬و ‪8‬‬
‫گفتار ‪4‬‬
‫‪11‬ـ‬
‫‪ Cooper S, Wakelam A.‬رهبري تيم احياء ‪“Lighthouse leadership”. Resuscitation.‬‬
‫‪1999; 42: 27-45‬‬
‫برنامه آموزش ي مربي بيمارستانـي‬
‫جدول‌ شماره ‪ :6-4‬اهداف آموزش ی دوره مربی گری‌ احیاء دانشگاهی ‌و منابع‬
‫نیز برای آن‬
‫مورد ‌‬
‫اهداف‬
‫منابع‬
‫‪1‬ـ شرح نقش مربي دانشگاهی‬
‫راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪6‬‬
‫آموزش ی مربي دانشگاهی‬
‫برنامهبيمارستاني‬
‫‪2‬ـ شناسايي اجزاء آموزش ي دوره مربي‬
‫راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‬
‫‪3‬ـ شناسايي راهكارهايي كه مربي ناحيه اي بتواند ب ‌ر اجرايي راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪6‬‬
‫شدن برنامه احياء نوزاد نظارت داشته باشد‪.‬‬
‫‪4‬ـ ليست اجزاء دوره آموزش ی مربي‌گري‌ دانشگاهی‬
‫راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪6‬‬
‫‌‬
‫‪5‬ـ شناسايي راهكارهايي براي حمايت‬
‫مستمر مربيان راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪6‬‬
‫بيمارستاني‬
‫‪6‬ـ شرح نقش رابط بین پرسنل بخش مراقبت ويژه ن ‌وزادان راهنماي مربيان براي احياء نوزاد چاپ چهارم‪ :‬گفتار ‪6‬‬
‫‌و مربيان بيمارستاني‬
‫چهار اصل آموزش برنامه احياي نوزاد‬
‫‪ .1‬توصيه هاي درماني مبتني برشواهد باشد‬
‫‪ .2‬آموزش مبتني بر مشکل )‪(PBL‬‬
‫‪ .3‬ايجاد خود‪ -‬کارآمدي‬
‫• ايجاد گروه هاي اثربخش‬
‫• استفاده از تاثیر تشویق کالمي طي تمرين هاي‬
‫مشارکتي‬
‫• استفاده از تاثیر تشویق کالمي طي تمرين هاي‬
‫مشارکتي‬
‫كميته كشوري احيا‬
‫كميته هاي دانشگاهي‬
‫فصل پنجم‪ :‬ساز و كار اجرايي‬
‫ي‬
‫هيات مركز ‌‬
‫كميته هاي بيمارستاني‬
‫دبیر‬
‫كارشناسان‬
‫دبیر‬
‫كارشناسان‬
‫ستاد اجراي‬
‫كميته كشوري احيا‬
‫• اعضاي هیئت مرکزی‪:‬‬
‫– شامل ‪ 2‬نفر از اعضاي انجمن پزشكان نوزادان كشور‪ ،‬رييس اداره‬
‫نوزادان وزارت بهداشت‪ ،‬يك نفر متخصص بيهوش ي‪ ،‬دو نفر متخصص‬
‫زنان و مامايي(ترجيحا پريناتالوژيست)‪ ،‬يك نفر مربي مامايي‪ ،‬يك نفر مربي‬
‫پرستاري و يك نفر فوق تخصص نوزادان‪ ،‬جملگي به انتخاب اداره‬
‫نوزادان معاونت بهداشت‪ ،‬پس از مشورت با انجمن ها و گروههاي‬
‫مربوطه مي باشند‬
‫– افراد فوق با حكم معاون بهداشت و درمان به صورت مشترک به سمت‬
‫خود‪ ،‬منصوب مي شوند‪.‬‬
‫– افراد ياد شده به مدت ‪ 4‬سال عهده دار وظايف گروه علمي مي باشند‪.‬‬
‫– يك نفر به انتخاب افراد گروه به عنوان دبیر معین مي شود كه عهده دار‬
‫كميته كشوري احيا‬
‫• اعضاي ستاد اجرایی برنامه احیاء‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫دبیر ستاد اجرایی‪ ،‬رييس اداره نوزادان وزارت بهداشت ودرمان مي باشد‬
‫يك نفر از معاونت توسعه و يك نفر از اداره نظارت و اعتبار بخش ي درمان‪ ،‬به ترتيب‬
‫توسط معاون توسعه وزارتخانه و رييس مركز نظارت و اعتبار بخش ي درمان با‬
‫اختيارات تام جهت عضويت در گروه اجرايي معرفي مي شوند‪.‬‬
‫دونفر كارشناس به پيشنهاد رئيس اداره نوزادان‪ ،‬توسط دفتر سالمت جمعیت خانواده‬
‫و مدارس‪ ،‬براي عضويت در گروه معرفي مي شوند‪ .‬يکي از کارشناسان بايدحتما‬
‫‪ focal point‬برنامه اجرايي نوزادان باشد‪.‬‬
‫رييس انجمن علمي پزشکان نوزادان و يک نفر از اعضاي انجمن علمي پزشکان‬
‫نوزادان كه در هیئت مرکزی عضو مي باشد ديگر اعضاي گروه مي باشند‪.‬‬
‫افراد فوق با حكم معاون بهداشت به سمت خود‪ ،‬منصوب مي شوند‪.‬‬
‫افراد ياد شده به مدت ‪ 4‬سال عهده دار وظايف گروه اجرايي مي باشند‪.‬‬
‫كميته كشوري احيا‬
‫• ساعت كاري هیئت مرکزی كميته كشوري احياي نوزادان‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫هیئت مرکزی كميته كشوري احياي نوزادان حداقل هر ‪ 3‬ماه يک جلسه برگزار مي كند‪ .‬بنا به‬
‫تشخيص دبیر كميته‪ ،‬تعداد و مدت زمان جلسات قابل تغيیر است‪.‬‬
‫اعضاي کميته علمي‪ ،‬حداقل يک جلسه هر ‪ 6‬ماه برگزار مي كند‪.‬‬
‫تنظيم روز و زمان جلسات به اختيار اعضا بوده و در صورت نياز قابل افزايش است‪.‬‬
‫ٌ‬
‫در روزها و ساعت هاي مقرر براي انجام امور كميته احيا‪ ،‬دبیر و اعضا منحصرا به كارهاي‬
‫كميته مشغول خواهند بود‬
‫روزها و ساعت هاي مذكور جز روزها و ساعات كاري هر فرد محسوب شده و كسر كردن از‬
‫مرخص ي يا زمان هاي غیر موظف فرد مجاز نمي باشد‪.‬‬
‫هر ‪ 4‬ساعت كار كميته‪ ،‬معادل ‪ 2‬واحد فعاليت آموزش ي محسوب شده و از ساعات موظف‬
‫فعاليت آموزش ي دبیر و اعضا كسر مي شود‪.‬‬
‫كارشناسان و دبیرهاي هر يك از كميته‌ها در فاصله جلسات با انجام وظايف ذكر شده و‬
‫جمع‌آوري مستندات و تهيه گزارش حداقل هر يك ‪ 10‬ساعت فعاليت براي كميته خود‬
‫خواهند داشت‪.‬‬
‫كميته كشوري احيا‬
‫• ساعت كاري هیئت مرکزی كميته كشوري احياي نوزادان‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫هیئت مرکزی كميته كشوري احياي نوزادان حداقل هر ‪ 3‬ماه يک جلسه برگزار مي كند‪ .‬بنا به‬
‫تشخيص دبیر كميته‪ ،‬تعداد و مدت زمان جلسات قابل تغيیر است‪.‬‬
‫اعضاي کميته علمي‪ ،‬حداقل يک جلسه هر ‪ 6‬ماه برگزار مي كند‪.‬‬
‫تنظيم روز و زمان جلسات به اختيار اعضا بوده و در صورت نياز قابل افزايش است‪.‬‬
‫ٌ‬
‫در روزها و ساعت هاي مقرر براي انجام امور كميته احيا‪ ،‬دبیر و اعضا منحصرا به كارهاي‬
‫كميته مشغول خواهند بود‬
‫روزها و ساعت هاي مذكور جز روزها و ساعات كاري هر فرد محسوب شده و كسر كردن از‬
‫مرخص ي يا زمان هاي غیر موظف فرد مجاز نمي باشد‪.‬‬
‫هر ‪ 4‬ساعت كار كميته‪ ،‬معادل ‪ 2‬واحد فعاليت آموزش ي محسوب شده و از ساعات موظف‬
‫فعاليت آموزش ي دبیر و اعضا كسر مي شود‪.‬‬
‫كارشناسان و دبیرهاي هر يك از كميته‌ها در فاصله جلسات با انجام وظايف ذكر شده و‬
‫جمع‌آوري مستندات و تهيه گزارش حداقل هر يك ‪ 10‬ساعت فعاليت براي كميته خود‬
‫خواهند داشت‪.‬‬
‫تهیه و تنظیم ‪:‬‬
‫دکتر حیدرزاده‬

similar documents