Trygg rekruttering!

Report
VELKOMMEN TIL ARBEIDSGIVERFROKOST
Trygg rekruttering for
samfunnsbevisste bedrifter
Ringer i Vannet er en
rekrutteringsstrategi i regi av
NHO, hvor formålet er at
flere kandidater fra
attføringsbedrifter skal få
jobb i NHO-bedrifter.
Strategien
•
Ringer i vannet" er et prosjekt som satser på at så mange som mulig av NHOs
22.000 medlemsbedrifter skal engasjere seg i attføringsarbeid.
•
Bedriftene skal i større grad enn før få dekket sitt behov for arbeidskraft
gjennom rekruttering fra attføringsbedrifter
•
Ringer i Vannet-strategien bygger på forståelsen av at de aller fleste
mennesker i dette landet ønsker og kan utføre en jobb og at bedriftene
trenger arbeidskraft.
•
Strategien bygger også på at arbeidsgivere ønsker arbeidstakere med de rette
kvalifikasjoner ut i fra hva slags arbeid som skal utføres.
•
Attføringsbedrifter har lang erfaring med å forberede personer med ulike
former for yrkesbegrensninger på en slik måte at de kan møte arbeidsgiverens
krav.
Metodikken
Ringer i Vannet strategien innebærer en metodikk der NHO – bedrifter får
kontakt med en lokal attføringsbedrift - som vurderer om man har kandidater
som gjennom opplæring og veiledning kan være aktuell arbeidskraft for
NHO – bedriften.
En intensjonsavtale om samarbeid – En Ringer i Vannet avtale ligger til grunn.
Prosessen foregår på følgende måte:
Ringer i Vannet - avtale
• En RIV avtale er en slags intensjonsavtale angående
rekruttering. Ved rekrutteringsbehov – tar bedriften
kontakt med en attføringsbedrift, som vil sjekke om de har
egnede deltagere som kan dekke bedriftens behov.
• Prekvalifisering, tett oppfølging og arbeidspraksis for
deltageren tilbys.
• Oppfordring er at alle NHO bedrifter i Sarpsborg inngår en
RIV avtale med oss. Avtalen er uforpliktende! Men viktig for
samfunnsbevisst rekruttering!
• Vær med å skap ringer i vannet!
Attføringsbedrifter i Sarpsborg
• Deltagruppen og Jobbkonsulentene er attføringsbedrifter med NAV
som hovedoppdragsgiver. Begge bedriftene er medlemmer i NHO.
• Vi har spesialkompetanse for de mennesker vi er satt til å veilede,
trene og bistå.
• Vi har daglig tett og god dialog med NAV for å sikre best mulig
oppfølging av de mennesker som kommer til oss. Vi gir
arbeidstrening internt og skaffer arbeidspraksisplasser og jobber
eksternt hos næringslivet.
• Vårt hovedmål er å få flest mulig ut i arbeid. Vi samarbeider tett
med næringslivet i Sarpsborg.
Hvem er våre deltagere?
• Hvem som helst kan falle ut av arbeidslivet, når som
helst…
-
Sykdom
Ulykke
Nedbemanning
Eller aldri fått muligheten til å komme inn i arbeidslivet…
• Personer som kommer til oss, er bestilt inn i tiltak fra NAV, for
hjelp til å komme i arbeid. De mottar en trygdeytelse, for
eksempel arbeidsavklaringspenger(AAP).
Heidi sin historie…
Mulighet for å spare over 100 000 kroner!
• Trygg rekruttering! Vi kjenner våre deltagere - Jobbmatch!
Besparelse annonse, intervju mm. fra kr 30 000,-
• Mulighet for 1- 3 mnd kostnadsfri praksisperiode før ansettelse.
Besparelse fra kr 50 000,-
• Mulighet for lønnstilskudd – NAV betaler opp til 50% av lønnen i en
periode. Besparelse fra kr 35 000,• Mulighet for driftstilskudd og tilretteleggingstilskudd.
• Bedriften får motiverte og lojale medarbeidere, tett oppfølging fra
attføringsbedriften, og er med på samfunnsbevisst rekruttering!
Er din bedrift samfunnsbevisst?
• Ønsket vårt er at alle Sarpsborgs NHO medlemsbedrifter
støtter opp om prosjektet og tegner en Ringer i vannet
avtale.
• MÅLET ER Å SKAFFE MENNESKER JOBB IGJEN!

similar documents