Dhr. Dr. Roy Adama

Report
DE HERVORMING VAN HET TVET
SYSTEEM IN SURINAME
DR. ROY G. ADAMA
BELANGENGROEPEN
Sociale partners:
• Centrale overheid (ook als werkgever)
• Werkgeversorganisaties
• Vakbeweging (RAVAKSUR)
DOEL
• Oprichting instituut voor het opleiden en het verstrekken van National
Vocational Qualifications, een NTA (National Training Agency ( Authority)
• Proces opstarten om te komen tot internationaal erkende Caribbean
Vocational Qualifications (CVQ’s), uit te reiken door CANTA (Caribbean
Association of National Training Agencies ( Authorities )
• Verbeteren competitiveness binnen Caricom
VOORBEREIDING
• Werkgroep maakt pad naar oprichting NTA, op basis van
‘best practices’
• Leren van ‘fouten’ van caraïbische partners; voordeel van
de achterstand
AANDACHTSGEBIEDEN
• Weinig aansluiting op beroepspraktijk
• Geen acties om employability werknemers te verhogen
• Soms zelf ontwikkeling trainingen door bedrijfsleven
• Statisch karakter TVET trainingen
UITGANGSPUNT
Demand driven:
• Vraaggestuurd
• Dynamisch karakter
In tegenstelling tot supply driven:
• Doen met geleverde kwaliteit
HUIDIGE GEBREKEN
• Geen nationale TVET strategie en beleid
• Geen duidelijke kwaliteitsgarantie
• Faciliteiten - en beroepsstandaarden
• Beroepsbegeleiding
• Accreditatie van leveranciers
• Standaarden voor beoordeling prestaties en certificering
VOORDELEN
HET INTRODUCEREN VAN KWALITEIT GERELATEERDE
ELEMENTEN BINNEN TVET KAN MEER KOSTEN
OPLEVEREN, MAAR OP LANGE TERMIJN ZULLEN DE
GEMEENSCHAP EN DE ECONOMIE ER ZODANIG VAN
PROFITEREN, DAT DEZE KOSTEN OM DE KWALITEIT TE
VERBETEREN GERECHTVAARDIGD ZIJN.
ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR
1.
Goed opgezette verbeterprogramma’s
2.
Centra voor TVET ondersteuningshulpmiddelen
3.
Registratiesysteem (technologisch gestuurd)
4.
Beroepsadviseurs
5.
Mogelijkheid om in beroep te gaan tegen
beoordelingsresultaten
6.
Continue capaciteitsversterking
OPSTART NTA
• Oprichting door sociale partners, tripartiet
• Best practices van Caricom landen
• Financiële bijdrage van partners
• Zelfstandige entiteit
• Bestuur met vertegenwoordigers sociale partners
STRUCTUUR NTA
Bestuur
(sociale partners)
Vertegenwoordigers van
diverse productiesectoren
Trainingsinstituten (bv. SAO,
NATIN)
Instantie voor toekenning
certificaten
TAKEN BESTUUR
1.
Ontwikkelen beleid
2.
Bepalen werkgebieden
3.
Prioriteiten stellen
4.
Toewijzen hulpmiddelen
5.
Bepalen structuur voor stakeholders
TAKEN UITVOERING
1.
Vertegenwoordiging diverse productiesectoren
2.
Vaststellen standaarden voor sectoren van de economie
3.
Tripartiete samenstelling
UITVOEREND NIVEAU
1.
Ontwikkelen en goedkeuren beroepscompetentie standaarden
2.
Ontwikkelen en vaststellen van kwaliteits- en efficiëntie
indicatoren
3.
Ontwikkelen en implementeren van accreditatie procedures en
richtlijnen
4.
Ontwerpen en ontwikkelen van curricula, instructie - en
leermateriaal
5.
Publicatie van certificeringsnormen
INTERNE ORGANISATIESTRUCTUUR NTA
Bestuur
Secretariaat
Directeur en vertegenwoordigers van
werkgevers-/werknemersorganisaties
ONDERDELEN NTA
Gescheiden en niet met elkaar samenhangende functies en doelen.
Afdelingen:
1.Ontwikkelen
standaarden en kwaliteitsgaranties
2.Ontwikkelen
en beheer leer- en instructiemateriaal
(learnercenterd)
3.Informatie,
bevordering en vastleggen gegevens studenten en
opleidingsproces
4.Examineren,
5.Financiën
beoordelen en certificeren
en administratie
BEROEPSNIVEAUS NATIONAAL KWALIFICATIESTRUCTUUR
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1
BEROEPSNIVEAUS NATIONAAL KWALIFICATIESTRUCTUUR
Level 5: Geavanceerd beroepsbeoefenaar, Senior leidinggevende
Level 4: Hooggeschoolde beroepsbeoefenaar, Technoloog
Level 3: Technician, Supervisor
Level 2: Geschoold werker (werkt zelfstandig)
Level 1: Leerling niveau (werkt onder leiding)
KWALIFICATIESTRUCTUUR
Geeft beschrijving van kennis, vaardigheden en attituden
(competenties als eindtermen), waarvan de beheersing
aangetoond (bewezen) moet worden alsook een
algemeen rooster van het niveau van skills, die alle
kwalificaties binnen de structuur moeten omvatten.
CANTA
CANTA = Caribbean Association of National Training
Agencies (Authorities), werkarm van CARICOM.
Kwalificatiestructuur met in totaal 10 niveaus
beginnende bij levels1en 2 (pre-leerling niveau);
niveaus die in feite toelating tot hogere niveaus
verstrekken tot level 8 (niveau Doctorsgraad).
CANTA
Elk lidland wijst een instantie aan die verantwoordelijk is voor TVET
beleid (bv. Ministerie van Arbeid, Ministerie van Onderwijs of
National Training Agency).
Vision statement CANTA:
Sustainable economic prosperity through the creation of a globally
competitive regional workforce, enabled by a market-responsive
education system.
Mission CANTA:
To promote quality, relevance and equity in education and training
towards the development of a certified competent and globally
competitive workforce.
CANTA
Doelen:
•Bevorderen ontwikkeling van regionaal beschikbare menskracht (arbeidsmarkt), die
concurrerend kan produceren.
•Vergemakkelijken van verplaatsing van gecertificeerde skilled workers binnen de CSME.
•Verzekeren van adequate voorzieningen t.b.v. een ‘standards–driven, outcome based’
benadering binnen TVET, beoordeling en certificering.
•Versterken van managementstructuren voor het effectief en efficiënt beheren van
hulpmiddelen.
•Bevorderen van ‘lifelong learning’ terwijl tevens imago en status van TVET in regio wordt
verbeterd.
•Bevorderen van carrièreplanning en beroepsbegeleiding (voorlichting) binnen CSME.
•Beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie.
CANTA
• Belangrijke rol bij implementeren van CVQ, de regionaal erkende
‘workforce’ kwalificatie, die moet dienen als basis voor onderlinge
erkenning en een vorm van meeneem (portable) skills binnen
regio.
• Bijdrage aan verzekeren dat aan de vereisten voor training,
beoordeling en certificering door scholen, bedrijven en ander
leveranciers van trainingen, die CVQ trainingsprogramma’s
aanbieden wordt voldaan. Voorgeschreven binnen de filosofie en
benadering, die het ‘Caricom proces voor training, beoordeling en
certificering’ voorschrijft.
COMPETENCY BASED EDUCATION AND TRAINING (CBET)
CBET:
•Strategie (didactische werkwijze), die zich bezighoudt met de vraag wat
alle
studenten (leerlingen) moeten beheersen als resultaat van hun leerervaring.
•In jaren ‘60 van de vorige eeuw in VS op lerarenopleidingen en in jaren ‘70
op beroepsopleidingen toegepast. Daarna heeft deze didactische werkwijze
zich binnen onderwijs en trainingen snel over de gehele globe verspreid.
Onderschreven en gepropageerd door CANTA, aanbevolen voor gebruik
binnen ons TVET en toekomstige NTASUR.
CBET
• Standaardiseert het proces van onderwijs/training, beoordeling
en
certificering en de te volgen procedures.
• CBET model stelt ons in staat internationale ‘benchmarking standards’
toe te passen.
• Verzekert kwaliteit op alle niveaus van TVET systeem en stelt bezitters
van certificaten uit dit systeem in staat direct in de ‘world of work’ te
stappen en als geschoolde werkers te participeren in CSME.
CBET
Principes:
• Focus op resultaten als waarneembare competenties
• Grotere ‘werkvloer’ relevantie (betekenis, belang)
• Beoordeling is een uitspraak over competentie
• Toename van erkenning van skills (ook eerder opgedaan b.v. PLAR)
• Toename van articulatie en mogelijkheden voor ‘transfer of credits’
Startniveau
CBET
Gewenst
niveau
TRAININGSMODEL
Heeft u
vragen?

similar documents