presentatie - Arteveldehogeschool

Report
Meerwaarde banaba- diploma’s
buitengewoon onderwijs en
zorgverbreding & remediërend leren
Update 1 september 2014
Marijke Wilssens
opleidingscoördinator
Meerwaarde diploma*
 Je verbreedt je jobperspectieven aansluitend bij je
eerste diploma
 in gewoon onderwijs als leerkracht of als zorgcoördinator/
leerlingbegeleider (in specifieke lestijden bv. SES (gericht
op leerlingen met een lage socio-economische status), GOK
(gelijke onderwijskansen), BPT (bijzondere pedagogische
taken),…
 in buitengewoon onderwijs als leraar (klasleraar, leraar
algemene en sociale vorming (ASV), leraar beroepsgerichte
vorming (BGV), of in een ander ambt (paramedicus,
maatschappelijk werker, orthopedagoog, studiemeesteropvoeder,…)
2
*http://www.arteveldehogeschool.be/buitengewoon-onderwijs/je-job
http://www.arteveldehogeschool.be/zorgverbreding-en-remedierend-leren/je-job
Meerwaarde diploma*
 Verschillende schoolbesturen erkennen het diploma
als blijk van een bewuste keuze voor buitengewoon
onderwijs, zorgcoördinatie of leerlingenbegeleiding
(bij aanwerving, benoeming…)
3
*http://www.arteveldehogeschool.be/buitengewoon-onderwijs/je-job
http://www.arteveldehogeschool.be/zorgverbreding-en-remedierend-leren/je-job
Lesgeven of een ander ambt?
Voor elk ambt of vak legt de Vlaamse Overheid vast welke
bekwaamheidsbewijzen ‘vereist’ en ‘voldoende geacht’ zijn
en welke ‘andere’ bij gebrek eraan kunnen gelden. Je
diploma bepaalt in welke onderwijsniveaus en vakken je
mag lesgeven.
Zoek welk diploma voor welke ambten of vakken nodig is
op http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/
4
Lesgeven of een ander ambt?
1. Heb je een lerarendiploma (bachelor in het onderwijs kleuter-,
lager, secundair onderwijs of een ander diploma aangevuld
met een specifieke lerarenopleiding= SLO)? Dan mag je nu al
lesgeven in bepaalde ambten, vakken en onderwijsniveaus.
2. Heb je een ander Bachelor- of Masterdiploma (bv.
ergotherapie, logopedie, pedagogische wetenschappen…) of
jaren nuttige ervaring (praktijk)? Dan heb je vakbekwaamheid
in het secundair onderwijs. Om les te geven heb je daarnaast
een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) nodig.
Andere ambten kan je naargelang je vooropleiding al
opnemen, bv. zorgcoördinator in basisonderwijs, paramedicus,
studiemeester-opvoeder, bijzondere pedagogische taken…
5
Banaba-diploma als bewijs
pedagogische bekwaamheid?
 Sinds november 2007 waren de banaba-diploma’s buitengewoon
onderwijs en zorgverbreding & remediërend leren erkend als
bewijs pedagogische bekwaamheid voor gewoon en
buitengewoon secundair onderwijs.
 Op 29 juli 2013 schrapte de Vlaamse Regering dit: voor BUSO
vanaf 1 september 2015, voor gewoon secundair onderwijs vanaf
1 september 2013. Er werd een (beperkte) overgangsregeling
voorzien met o.a. bijkomende voorwaarden qua tewerkstelling.
 Protest van (oud-)studenten, werkveld en hogescholen leidde in
juli 2014 tot een aangepaste overgangsregeling (zie verder).
6
Aangepaste regeling sinds juli 2014
Wie het banaba-diploma buitengewoon onderwijs of
zorgverbreding & remediërend leren behaalt uiterlijk
academiejaar 2014-2015, beschikt over een bewijs
pedagogische bekwaamheid, zowel in het gewoon als
buitengewoon secundair onderwijs. De bijkomende
voorwaarden vallen volledig weg.
Ook voor na 2014-2015 bepleiten de hogescholen een
gepaste ambtenregeling voor de afgestudeerden van de
banaba’s in onderwijs.
7
Bewijs pedagogische
bekwaamheid: hoe verder?
 Voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
kan je een bewijs van pedagogische bekwaamheid
nog steeds behalen via het diploma bachelor in het
onderwijs: secundair onderwijs (OSO) of de
specifieke lerarenopleiding (SLO) in een centrum
volwassenenonderwijs (CVO) of universiteit.
 Voor het (buitengewoon) kleuter- of lager onderwijs
geldt het hogeschooldiploma van de bachelor in het
onderwijs: kleuteronderwijs (OKO) of lager onderwijs
(OLO) als bewijs pedagogische bekwaamheid.
8
Vrijstellingen
 Op basis van je eerder behaalde diploma(’s) kan je
in de meeste opleidingen vrijstellingen aanvragen
om je traject te verkorten.
 Er wordt samen met de specifieke lerarenopleiding
(SLO) gewerkt aan een verkort traject om het bewijs
pedagogische bekwaamheid te behalen na(ast) een
banaba in het onderwijs.
9
Meer info?
 Omzendbrief PERS/2014/07 van 04/07/2014: Actualisering van
de bekwaamheidsbewijzen en invoering van het ambt van
leraar niet-confessionele zedenleer in het gewoon secundair
onderwijs vanaf 1 september 2014
 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en
salarisschalen
van
de
personeelsleden
van
de
onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en
buitengewoon onderwijs
 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen
betreffende de invoering van het ambt van leraar niet-confessionele
zedenleer en tot wijziging van de regelgeving betreffende de
bekwaamheidsbewijzen in het gewoon secundair onderwijs
10
We houden je op de hoogte
 via de website
 http://www.arteveldehogeschool.be/buitengewoononderwijs/je-job
 http://www.arteveldehogeschool.be/zorgverbreding-enremedierend-leren/je-job
 via de facebookpagina voor oud-studenten
11

similar documents