היערכות לקראת סוף שנת המס לאור חוק ההסדרים ושינויי חקיקה

Report
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫פאנל דיון‪:‬‬
‫היערכות לקראת סוף שנת המס לאור חוק ההסדרים ושינויי חקיקה‬
‫מנחה‪:‬‬
‫◄ ליאור הררי‪-‬ניצן‪ ,‬שותף‪ ,‬מנהל מחלקת מיסים חיפה‪EY ,‬‬
‫משתתפים‪:‬‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫עוז ליברמן‪ ,‬סניור מנג'ר‪ ,‬מחלקת מיסוי בינלאומי‪EY ,‬‬
‫יחיאל רכטשאפן‪ ,‬סניור מנג'ר‪ ,‬מחלקת מיסים עקיפים‪EY ,‬‬
‫ערן שיף‪ ,‬סניור מנג'ר‪ ,‬מחלקת מחירי העברה‪EY ,‬‬
‫מס ישראלי ‪ -‬נקודות למחשבה‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫העלאת שיעור מס החברות ל ‪ - 26.5%‬החל מ ‪1.1.2014‬‬
‫שיעור מס ליחיד ‪ -‬עדכון מדרגות המס החל מ ‪1.1.2014‬‬
‫שינוי שיעור המס על דיבידנד ממפעל מועדף‬
‫חובת דיווח‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫עמוד ‪2‬‬
‫שינוי מבנה ‪ -‬מיזוגים ופיצולים עד סוף השנה‬
‫שנת בחירה ‪ - 2012‬הזדמנות אחרונה‬
‫דוח מאוחד עד סוף השנה‬
‫רווחים כלואים ‪ -‬עד ‪11.11.13‬‬
‫חברה משפחתית ‪ -‬לחדול ‪30.11.13‬‬
‫תקנות דולריות ‪30.1.14‬‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫פסיקה חדשה‬
‫◄‬
‫פסיקה בעניין תושבות ‪ -‬קולטין‪ ,‬מיכאל ספיר‬
‫◄‬
‫תשלום בגין אי תחרות ‪ -‬פתח חדש נפתח ‪ -‬פס"ד מאיר אבידן‪,‬‬
‫הפרטת בז"ן‪ ,‬אבנר רז‪ ,‬עגיב יעוץ וניהול‬
‫◄‬
‫רווחים ראויים לחלוקה‪:‬‬
‫◄‬
‫דיבידנד בשנת המס – פס"ד תהודה‬
‫◄‬
‫רווחי אקויטי ‪-‬פס"ד ז'ורבין‬
‫עמוד ‪3‬‬
‫◄‬
‫האם יכול השליך גם על דיבידנד?‬
‫◄‬
‫כיצד ישפיע על שערוכים על פי ‪100‬א‪?1‬‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫חנ"ז ‪ -‬סיכום השוואתי‬
‫עמוד ‪4‬‬
‫מהות השינוי‬
‫מצב קיים‬
‫שינוי מוצע‬
‫תנאי להתקיימות חנ"ז‪:‬‬
‫שיעור המס‬
‫‪20%‬‬
‫‪15%‬‬
‫החרגת דיבידנד שמקורו‬
‫בהכנסה עליה שולם מס‬
‫זר‬
‫אינו נכלל ברווחים‬
‫הבלתי מחולקים‬
‫יוחרג מהגדרת "הכנסה‬
‫פאסיבית"‪ ,‬אך מנוטרל גם‬
‫מכלל ההכנסות‬
‫זיכוי רעיוני‬
‫קיים‬
‫בוטל‪ ,‬נקבע סדר זיכוי בעת‬
‫חלוקה בפועל‬
‫כימות הרווח הפאסיבי ‪-‬‬
‫מדינת אמנה‬
‫דיני המס החלים‬
‫במדינת האמנה‬
‫דיני המס החלים ובנוסף יובאו‬
‫בחשבון סכומים שנוכו לצורך‬
‫מס שאינם מוכרים כהוצאה‬
‫חשבונאית (ריבית רעיונית‪,‬‬
‫תמלוג רעיוני)‬
‫כימות הרווח הפאסיבי ‪-‬‬
‫מדינה ללא אמנה‬
‫עקרונות חשבונאיים‬
‫מקובלים‬
‫דיני המס בישראל‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫חנ"ז ‪ -‬שינויים צפויים‬
‫דוגמאות לאופן השינוי בכימות הכנסות החנ"ז‬
‫◄‬
‫◄‬
‫החשבונאות לא תכיר‬
‫ברווחים שנוצרו משינויי‬
‫מבנה‬
‫האם ניתן ליישם סעיפי‬
‫פרק ה‪ ?2‬או האם נדרש‬
‫לפנות למתווה של רולינג‬
‫לפי החוזר?‬
‫‪Co-1‬‬
‫◄‬
‫‪LTD‬‬
‫דיבידנד מרווחים‬
‫לפני רכישה –לא‬
‫מהווה הכנסה‬
‫חשבונאית‬
‫‪Holdco‬‬
‫‪CYP‬‬
‫‪Holdco‬‬
‫‪CYP‬‬
‫‪Target‬‬
‫‪Co-1‬‬
‫עמוד ‪5‬‬
‫‪LTD‬‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫חנ"ז – שינויים צפויים (המשך)‬
‫◄‬
‫חברה ישראלית מחזיקה חברה עסקית הולנדית (‪ ,)BV-1‬אשר מחזיקה חברות הפועלות‬
‫במשטר מס גבוה (איטליה‪ ,‬גרמניה)‪ ,‬וכמו כן חברה הולנדית נוספת (‪ )BV-2‬המחזיקה‬
‫בחברות הפועלות במשטר מס נמוך (הונג קונג‪ ,‬קפריסין)‬
‫דיבידנדים מחברות משטר המס הגבוה לא ייחשבו כהכנסה פאסיבית ב‪ .BV-1-‬ולפיכך לא‬
‫ילכלכו את ‪ .BV-1‬כמו כן ניתן יהיה לדרוש זיכוי עקיף‬
‫◄‬
‫דיבידנדים מחברות משטר המס הנמוך ל‪ BV-2-‬לא נכללים‬
‫בחישוב הכנסותיה ורווחיה הכוללים של החברה העסקית‬
‫◄‬
‫חברה‬
‫ישראלית‬
‫‪BV-1‬‬
‫הכנסה‪/‬רווח עסקי >‪50%‬‬
‫דיבידנד‬
‫‪Italy‬‬
‫‪GmbH‬‬
‫‪BV-2‬‬
‫דיבידנד‬
‫‪CYP‬‬
‫עמוד ‪6‬‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫‪HK‬‬
‫חנ"ז – מבנים נפוצים והשפעת החקיקה הצפויה‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫‪ BV-1‬הינה חברת האחזקות והמימון של הקבוצה‬
‫בכפוף לחקיקה הנוכחית ‪ BV-1‬מקבלת הוצאות מימון רעיוניות בגין שטר ההון‪ .‬בהתאם‪,‬‬
‫המס האפקטיבי על הכנסות המימון מזערי (מרווח ריבית)‬
‫בעת כימות ההכנסה לא יחושבו הוצאות מימון רעיוניות‬
‫שאינן הוצאות חשבונאיות – האם התכנון שורד את השינוי‬
‫המוצע?‬
‫חברה‬
‫תכנון אפשרי – העברת שטרי ההון וההלוואות לחברת בת‬
‫ישראלית‬
‫הולנדית חדשה – ‪ .BV-2‬ויצירת הכנסה‪/‬רווח עסקי מינימלי‬
‫ב‪BV-1-‬‬
‫חברה עסקית‬
‫‪BV-1‬‬
‫הלוואות‬
‫‪BV-2‬‬
‫‪France‬‬
‫‪Italy‬‬
‫‪GmbH‬‬
‫הלוואות‬
‫עמוד ‪7‬‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫שטר הון‬
‫רווחי שערוך – סעיף ‪100‬א‪1‬‬
‫◄‬
‫◄‬
‫רווחי שערוך הוגדרו כעודפים בסכום העולה על מיליון ש"ח שלא‬
‫התחייבו במס חברות‪ .‬לעניין זה עודפים הינם סכומים הכלולים‬
‫בהון העצמי של חברה שאינם הון מניות או פרמיה בהתאם‬
‫לעקרונות חשבונאיים מקובלים‪,‬‬
‫יקבעו תקנות בהם יפורטו סוגי רווחי השערוך‪ .‬התקנות עתידות‬
‫לכלול רווחים מהסוגים הבאים‪:‬‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫שינוי שווי הוגן של נדל"ן להשקעה או רכוש קבוע‬
‫שינוי שווי הוגן של נכסים בלתי מוחשיים‬
‫שינוי בשווי הוגן של מניות‬
‫רווחים כאמור שהוונו להון מניות ופרמיה והינם עולים על מיליון ‪₪‬‬
‫לנכס‬
‫חברה המחלקת דיבידנד מרווחי שערוך כאמור‪ ,‬תחשב כמי‬
‫שמכרה בפועל את הנכס בגינו נרשמו רווחי השערוך ורכשה‬
‫אותו מחדש (יוגדרו כמכירה‪/‬רכישה רעיונית)‬
‫חברה‬
‫ישראלית‬
‫נדל"ן‬
‫ישראל‬
‫הקדמת מס ‪+‬‬
‫מנגנוני זיכוי‬
‫חברה‬
‫ישראלית‬
‫נדל"ן‬
‫ארה"ב‬
‫עמוד ‪8‬‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫הקדמת מס‬
‫רווחי שערוך (המשך)‬
‫◄‬
‫נקבע מנגנון חישוב של התמורה בשל המכירה הרעיונית‪,‬‬
‫מנגנון חישוב פחת‪ ,‬חישוב סכום אינפלציוני במכירה בפועל‬
‫וחישוב הפסד הון‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫התמורה בשל המכירה הרעיונית תהיה סכום החלוקה המגולמת‬
‫בתוספת המחיר המקורי של הנכס‬
‫סכום החלוקה המגולמת הינו סכום החלוקה לפני תשלום מס‬
‫החברות‪ ,‬או סכום החלוקה בתוספת סכום המס שהיה על החברה‬
‫לשלם‬
‫במכירה נוספת יתווסף ליתרת המחיר המקורי מתואם של הנכס‬
‫סכום הפסד ריאלי מהמכירה הרעיונית‬
‫חברה המבצעת חלוקת דיבידנד רשאית לבחור את סדר‬
‫החלוקה מתוך העודפים הקיימים לה‬
‫הוראות הסעיף בעניין רווחי שערוך יחול על נכסים מחוץ‬
‫לישראל רק ביום כניסתן לתוקף של תקנות שר האוצר ויקבעו‬
‫הוראות למניעת מסי כפל (מ"ה עובד על טיוטת תקנות אלו)‬
‫חברה‬
‫ישראלית‬
‫נדל"ן‬
‫ישראל‬
‫הקדמת מס ‪+‬‬
‫מנגנוני זיכוי‬
‫חברה‬
‫ישראלית‬
‫נדל"ן‬
‫ארה"ב‬
‫עמוד ‪9‬‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫הקדמת מס‬
‫‪ – Case Study‬דיבידנד מול פרוק‬
‫◄‬
‫עובדות המקרה‪:‬‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫מהי הדרך היעילה ביותר להעלאת רווחי המכירה‬
‫לישראל?‬
‫פתרונות אפשריים לפני סוף השנה‪:‬‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫חברה‬
‫ישראלית‬
‫הסוגיה‪:‬‬
‫◄‬
‫◄‬
‫חברה ישראלית מחזיקה חברה זרה ‪ 1‬אשר מבצעת‬
‫פעילות במדינה ‪ 2‬באמצעות חברה מקומית‪.‬‬
‫חברה זרה ‪ 1‬מכרה את אחזקותיה בחברה זרה ‪2‬‬
‫חלוקת דיבידנד‬
‫פירוק‬
‫◄‬
‫עמוד ‪10‬‬
‫חברה זרה ‪1‬‬
‫מכירה לצד‬
‫ג'‬
‫נקודות נוספות למחשבה‪:‬‬
‫◄‬
‫דיבידנד‬
‫זיכוי מס זר‬
‫מגבלת ‪ 5‬שנים לחברה אמריקאית‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫חברה זרה ‪2‬‬
‫מחירי העברה ‪ -‬אימפלמנטציה לקראת סוף שנה‬
‫עמוד ‪11‬‬
‫◄‬
‫התאמות מחירי העברה‬
‫◄ התאמות בדוח החשבונאי ולא המיסוי (יש מקומות שלא ניתן)‬
‫◄ רגישות של מספר מדינות (בד"כ בשווקים המתפתחים)‬
‫להתאמות‬
‫◄‬
‫ניהול מחירי העברה במדינות מתפתחות‬
‫◄ דרישה להכנת תיעוד על בסיס שנתי‪ ,‬בד"כ בשפה המקומית‬
‫◄ ‪Location Saving‬‬
‫◄‬
‫נקודות השקה עם מכס ‪ /‬מע"מ‬
‫◄ השפעה על המחיר לצרכי מכס ובדיקה שהמחיר לצרכי מכס לא‬
‫ישפיע על הרווח לצרכי מס הכנסה‬
‫◄ מכס ‪ /‬מע"מ גם על התאמת סוף שנה בחלק מהמדינות‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫מחירי העברה ‪ -‬אימפלמנטציה לקראת סוף שנה‬
‫◄‬
‫מימון בין חברתי‬
‫◄ יישום הלכה של "מה אילו החברה הלווה הייתה הולכת לבנק‪"...‬‬
‫◄ יישום הלכת פס"ד ‪ GE‬בין קנדה לארה"ב‪.‬‬
‫◄ מדדי השוואה‪ , Credit Rating :‬מח"מ‪ ,‬מטבע‪ ,‬תאריך ההלוואה‪,‬‬
‫שעבודים‪ ,‬ענף פעילות‬
‫◄ ציטוט ‪ /‬הצעת מחיר נחשבים כראייה חלשה‪ ,‬שימוש "בנוסף" ולא‬
‫כראיה יחידה‬
‫◄‬
‫עמוד ‪12‬‬
‫‪Performance guarantee \ finder’s fee‬‬
‫◄ יכול להיות נתון לניכוי במקור ‪ /‬מוסד קבע בחלק מהמדינות‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫מחירי העברה – התמקדות בשומות מס‬
‫◄‬
‫שומות מס בישראל על מחירי העברה‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫השתתפות בהוצאות מטה‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫ייחוס נכסים בלתי מוחשיים לחברות ישראליות שהן בנות של זרות‬
‫רה‪-‬קלסיפיקציה של החברה הישראלית‬
‫ניסיון לבחון את הרווח לפני מס ולא הרווח התפעולי של חברות בנות של‬
‫קבוצות בינ"ל – מתחבר לדוח ה ‪ BEPS‬של ה ‪OECD‬‬
‫‪ Benefit Test‬התמקדות בבחינת הצורך בשירותים ופחות על גובה ה "‪"+‬‬
‫דגש על מפתח הקצאת העלויות‬
‫‪ - Based Erosion and Profit Shifting‬דוח ה ‪ OECD‬מ ‪2.2013‬‬
‫◄‬
‫◄‬
‫עמוד ‪13‬‬
‫ראייה הוליסטית של מחירי העברה‪ ,‬לעומת בחינה פר עסקה‬
‫התמקדות ב ‪ intangibles‬ו ‪ Risks‬כפקטור לאלוקצייה של רווחים‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫‪BEPS‬‬
‫שיעור מס אפקטיבי נמוך של ‪MNEs‬‬
‫מחקר של ‪ JP Morgan‬מ ‪ 2012‬הראה שיעור מס אפקטיבי של חברות אמריקאיות‬
‫גלובליות היה בממוצע ‪ 22.4%‬לעומת ‪ 36.2%‬של חברות אמריקאיות שפעלו רק בארה"ב‬
‫מחקר של אבי‪-‬יונה ולהב מאונ' בן גוריון ומישיגן בחן ‪ 100‬חב' אמריקאיות רב לאומיות‬
‫לעומת ‪ 100‬חב' אירופאיות רב לאומית‪ .‬שיעור המס האפקטיבי של האמריקאים היה נמוך‬
‫מזה של האירופאים‪ ,‬למרות שבממוצע שיעור המס הסטטוטורי בארה"ב גבוה ב ‪10%‬‬
‫מהאירופאים‬
‫מחקר נוסף מ ‪ 2012‬של ‪ The Greenlining Institute‬בחן את שיעור המס האפקטיבי‬
‫של ‪ TOP 30‬חברות טכנולוגיה בארה"ב‪ ,‬שירד מ ‪ 23.6%‬ב ‪ 2009‬ל ‪ 19.9%‬ב ‪2010‬‬
‫ו ‪ 16%‬ב ‪2011‬‬
‫מחקר נוסף מ ‪ 2012‬של ‪ ,Heckemeyer and Overesch‬הראה כי הצינור העיקרי‬
‫להעברת רווחים הוא מחירי העברה (של מוצרים ושירותים) ו ‪ licensing‬ולא דרך חוב‬
‫עמוד ‪14‬‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
BEPS
‫ הראה התאמה קלושה בין המיקום הפיזי של הפעילות וריכוזי הרווח‬2011 ‫מחקר מ‬
:‫(מהגבוה לנמוך) בחברות אמריקאיות גלובאליות‬
Top 10 foreign activity locations
Top 10 gross profit foreign locations
1. England
1. Netherland
2. Canada
2. Luxemburg
3. Mexico
3. Ireland
4. China
4. Canada
5. Germany
5. Bermuda
6. France
6. Switzerland
7. Brazil
7. Singapore
8. India
8. Germany
9. Japan
9. Norway
10. Australia
10. Australia
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
15 ‫עמוד‬
‫מה ההשלכות?‬
‫תיעוד‪ ,‬תיעוד‪ ,‬תיעוד*‬
‫* תיעוד חכם‪ :‬כזה שמטפל במוקשים והחוליות החלשות שזוהו‬
‫עמוד ‪16‬‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫מס שבח‬
‫הוספת תנאי מקדמי לפטור‬
‫ממס שבח‬
‫◄‬
‫מוכר הדירה הינו תושב ישראל‬
‫או תושב חוץ שאין לו דירה‬
‫במדינה שבה הוא תושב‬
‫תקרת פטור‬
‫◄‬
‫◄‬
‫עמוד ‪17‬‬
‫במכירת דירת מגורים בפטור‪,‬‬
‫ניתן יהיה לקבל פטור ממס שבח‬
‫רק עד סכום תקרה של‬
‫‪₪ 4,500,000‬‬
‫במכירת דירה בפטור ששווי‬
‫המכירה מעל סכום התקרה –‬
‫יראו את סכום ההפרש שמעל‬
‫סכום התקרה כדמי מכר של זכות‬
‫אחרת החייבת במס‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫ביטול הפטור הרגיל לדירות מגורים‬
‫◄‬
‫ביטול הפטור "הרגיל" – מכירה כל ‪ 4‬שנים‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫מיום ‪ 1.1.2014‬לא ניתן למכור דירה במסלול הרגיל‬
‫לגבי דירה יחידה – ניתן למכור בפטור כל ‪ 18‬חודשים‬
‫הוראות מעבר‬
‫◄‬
‫עמוד ‪18‬‬
‫לגבי מכירת דירות שנעשו מיום ‪ 31.12.2017 -1.1.2014‬נקבע כי ניתן ליהנות‬
‫מפטור ממס של השבח שנוצר עד לשנת ‪( 2014‬בגין שתי דירות מגורים) ככל‬
‫והמוכר היה זכאי ליהנות מהפטור הרגיל‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫פטור ממס שבח לדירה יחידה‬
‫◄‬
‫ניתן למכור בפטור כל ‪ 18‬חודשים‬
‫◄‬
‫דירה תיחשב דירה יחידה גם אם למוכר בעלות של עד ‪ 1/3‬בדירה נוספת‬
‫(במקום ‪)25%‬‬
‫◄‬
‫דירה תיחשב דירה יחידה גם אם למוכר בעלות של דירה נוספת שנתקבלה‬
‫בירושה מבן זוג או מהורה ולמוריש רק דירה אחת בלבד‬
‫עמוד ‪19‬‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫תחילה‪ ,‬תחולה והוראות מעבר‬
‫◄‬
‫יום המעבר‪ 1 :‬בינואר ‪2014‬‬
‫◄‬
‫תקופת מעבר‪1/1/2014-31/12/2017 :‬‬
‫◄‬
‫הוראות הפטורים הן החל מיום המעבר‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫עמוד ‪20‬‬
‫במכירת דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר על ידי מוכר שקיבל את הדירה‬
‫כמתנה פטורה ממס לפי סעיף ‪ 62‬לחוק – יראו את נותן המתנה כאילו הוא‬
‫המוכר‬
‫מי שבתקופת המעבר קיבל דירה במתנה‪ ,‬לא יוכל ליהנות מהפטור החלקי‬
‫על מנת למכור דירה בפטור ממס בהתאם לפטור דירה יחידה – נדרש כי ביום‬
‫המעבר תהיה למוכר דירה יחידה‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫ועידת המיסים השנתית | חיפה‬
‫פאנל דיון‪:‬‬
‫היערכות לקראת סוף שנת המס לאור חוק ההסדרים ושינויי חקיקה‬
‫מנחה‪:‬‬
‫◄ ליאור הררי‪-‬ניצן‪ ,‬שותף‪ ,‬מנהל מחלקת מיסים חיפה‪EY ,‬‬
‫משתתפים‪:‬‬
‫◄‬
‫◄‬
‫◄‬
‫עוז ליברמן‪ ,‬סניור מנג'ר‪ ,‬מחלקת מיסוי בינלאומי‪EY ,‬‬
‫יחיאל רכטשאפן‪ ,‬סניור מנג'ר‪ ,‬מחלקת מיסים עקיפים‪EY ,‬‬
‫ערן שיף‪ ,‬סניור מנג'ר‪ ,‬מחלקת מחירי העברה‪EY ,‬‬
‫תודה‬

similar documents