Ontwikkeling cultuurbeleid

Report
Ontwikkeling cultuurvisie
Veld*: Expeditie Podiumkunsten 2024
• Maart 2014: drie werksessies in Utrecht, Zwolle en
Eindhoven
• 80 deelnemers
• 13 juni 2014: werksessie 4, 30 deelnemers
• September 2014 (?): publicatie
• 2015 en verder: uitrol
* Partners zijn: NAPK, VSCD, Kunsten ’92, VVTP, VNPF, Koepel Opera
Ontwikkeling cultuurbeleid
Raad voor Cultuur & ministerie van OCW
•
Week 23 juni: publicatie Cultuurverkenning door RvC
•
Juni: brieven van minister Bussemaker, o.a. over
samenwerking tussen cultuur en andere domeinen /
voortgang programma Cultuureducatie met kwaliteit
•
2 juli: Algemeen Overleg Tweede Kamer over cultuureducatie
•
September: brief van de minister over talentontwikkeling
Ontwikkeling cultuurbeleid, vervolg
Raad voor Cultuur & ministerie van OCW
• Najaar 2014: adviesaanvraag minister aan Raad voor
Cultuur
• Najaar 2014: start Monitor talentontwikkeling
• Voorjaar 2015: RvC-advies Agenda Cultuurbeleid (grote
lijnen cultuurbeleid en invulling basisinfrastructuur 20172020)
• Zomer 2015: Uitgangspuntenbrief minister op basis van
advies RvC
Overige stakeholders
• Gemeenten
• Ministerie van Financien (bv fiscaal beleid)
• Minsterie Economische Zaken (bv topsectorenbeleid)
• Ministerie SZW
• Etc etc
Trends die invloed hebben op de agenda PK
•
•
•
•
•
•
•
•
Vergrijzing neemt toe
Aantal allochtonen neemt toe
Minder subsidie beschikbaar
Ontwikkeling van Randstadmetropool
Gedigitaliseerde samenleving
Vraag naar kwaliteit neem toe
Recreant zapt
Duurzaamheid wordt serious business

similar documents